одобрен

Период: 2019г.

Уникален идентификатор:  c3552c95-8d05-4a03-be6e-5a2310c33dfc

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:15:21
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:15:21

Номер

Дата на Регистрация

Относно

13 22.04.2019 17:16:45 Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект: "Обновяване на лесопарк "Ичмята" " ,гр. Сунгурларе , община Сунгурларе
ОП-1 07.01.2019 13:32:21 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици на територията на община Сунгурларе"
ОП-2 21.01.2019 10:26:25 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден" и "Ремонт на площад в с. Прилеп по две обособени позиции"
ОП-3 23.01.2019 13:22:43 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работна“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проект: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе“
ОП-4 31.01.2019 11:14:11 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка чрез покупка на специализирани метални съдове за събиране на битови отпадъци за Община Сунгурларе“
ОП-5 01.02.2019 9:12:15 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с управление и отчитане на проект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на община Сунгурларе""
ОП-6 25.02.2019 9:20:52 Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3, т.2 отЗОП с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Сунгурларе"
ОП-7 28.02.2019 8:11:38 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Сунгурларе"
ОП-8 28.02.2019 9:51:48 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици в населените места на община Сунгурларе"
ОП-9 28.02.2019 14:09:21 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе" по три обособени позиции"
ОП-10 29.03.2019 15:11:03 Обобщена информация по чл.230 , ал.1 , т.7 от ЗОП
ОП-11 12.04.2019 14:41:06 Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Сунгурларе
ОП-12 22.04.2019 15:15:01 Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Сунгурларе
ОП-13 30.04.2019 16:00:12 „Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Сунгурларе“
ОП-14 30.04.2019 16:45:00 „Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Сунгурларе“
ОП-15 13.05.2019 13:17:07 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе”
ОП-16 11.06.2019 8:10:29 В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване и обзавеждане и дидактически материали във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0030 С01 „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОП-17 24.06.2019 9:33:00 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване и обзавеждане и дидактически материали във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0030 С01 „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОП-18 05.07.2019 14:07:33 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе“
ОП-19 08.07.2019 13:30:17 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе"
ОП-20 11.07.2019 16:58:00 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Организация на движението в централна част гр.Сунгурларе, във връзка с промяна на трасето за транзитно преминаващи автомобили"
ОП-21 22.08.2019 14:42:05 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: "Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, Община Сунгурларе""
ОП-22 09.09.2019 9:36:51 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
ОП-23 11.09.2019 9:41:06 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ФАМИЛЕН ЦЕНТЪР - КЪТОВЕ ЗА ИГРА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - ОБОРУДВАНЕ И ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05M9OP001-4.003-0030 С01 "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
ОП-24 20.09.2019 16:15:25 РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОП-25 01.10.2019 14:44:11 Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Сунгурларе през 2019 - 2020 г.
ОП-26 11.10.2019 13:47:57 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПЛД - С. СЛАВЯНЦИ, ДВХ - С. ЛОЗАРЕВО, ДСП - ГР. СУНГУРЛАРЕ И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
ОП-27 02.12.2019 12:19:33 Доставка на нов лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора