одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Джебел за мандат 2015 – 2019 г.

Уникален идентификатор:  c3e461b2-30c3-42c0-90e1-d998f447f4db

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:13:02
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:13:02

№ по ред

ПРОТОКОЛ № ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ №

ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО

ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

Оспорени пред съответния административен съд

РЕЗУЛТАТ

1 №16 / 24.02.2017 г. №150 / 24.02.2017 г. Промяна на предназначението от публична в частна общинска собственост на част от Административна сграда – Кметство с. Ридино и обособяване му като самостоятелни обекти. Върнато за ново обсъждане със Заповед № РД -09-59/ 13.03.2017 г. на Областния управител на Кърджали Решение №150/24.02.2017 г. е преразгледано и отменено от Общински съвет Джебел с Решение №153/29.03.2017 г.