одобрен

Планирани обществени обществени поръчки – ревизиран график 2018 (към 01.08.2018 г.)

Уникален идентификатор:  c45034b0-e50d-4830-afa6-9ab5114bac3f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 10:43:07
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-09 10:43:07

Ревизиран График 2 за възлагане на планираните обществените поръчки за нуждите на МФ през 2018 г.

Вид поръчка Предмет на обществената поръчка включително на обособените позиции Обща прогнозна стойност на поръчката / в лв. без ДДС/ Ред за възлагане на ОП / Вид процедура Критерий за възлагане на поръчката
ДОСТАВКА Доставка на ИТ техника за МФ 200000 открита процедура Най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на комуникационно оборудване, необходимо за подмяна на опорни рутери в МПД на МФ 470000 открита процедура Най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка и монтаж на климатично оборудване за пети етаж в сградата на МФ на ул. "Г.С.Раковски" №102 170000 публично състезание оптимално съотношение качество / цена
УСЛУГА Поддръжка на абонатни станции, вкл. доставка на резервни части. Абонаментна поддръжка на 3 бр. абонатни станции в МФ, вкл. доставка на резервни части 29900 събиране на оферти с обява или покана най-ниска цена
УСЛУГА Абонаментно техническо обслужване на климат. инсталации, вентилац. системи и климатици сплит-система в сгради на МФ; вкл. доставка на резервни части 29900 събиране на оферти с обява или покана най-ниска цена
УСЛУГА Абонаментна поддръжка на Система за пожароизвестяване и автоматично пожарогасене - сървърно МФ, ул. "Г. С. Раковски" 102 ; Зареждане на бутилки с аргон 25120 събиране на оферти с обява или покана най-ниска цена
УСЛУГА Извършване на абонаментно обслужване на климатици в СЪРВЪРНО помещение, находящо се в сградата на МФ, ул. "Г. С. Раковски" 102, както и доставка на резервни части за климатиците 29900 събиране на оферти с обява или покана най-ниска цена
УСЛУГА Водоснабдяване на сградите и имотите, собственост на МФ 100000 пряко договаряне най-ниска цена
УСЛУГА Поддръжка и ремонти на МПС. Техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на резервни части и др., ГТП и пътна помощ на МПС на МФ 29999 събиране на оферти с обява или покана най-ниска цена
УСЛУГА Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на АИС за нуждите на счетоводството на МФ 40000 събиране на оферти с обява или покана пряко договаряне
УСЛУГА Извънгаранционна поддръжка на уеб базираната АИС за управление на ценни книжа /ИСЦК/ в Министерство на финансите /МФ/ 21000 събиране на оферти с обява или покана директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
УСЛУГА Подновяване на абонамент за поддръжка на CheckPoint продукти от акаунта на Министерство на финансите ID: 0005669354 20000 събиране на оферти с обява или покана Най-ниска цена
УСЛУГА Подновяване на абонаментна поддръжка за използване на софтуерен пакет за контролиране на достъп до Интернет на служителите на МФ- ForcePoint Triton Web - 600 потребителя 29990 събиране на оферти с обява или покана Най-ниска цена
УСЛУГА Предоставяне на облачно базирана услуга за антиспам защита на пощенските кутии на МФ 50000 събиране на оферти с обява или покана Най-ниска цена
УСЛУГА Поддръжка и обслужване на два броя модулни сейфове LMS 9.3. от комплексната система за гарантиране на физическата защита на сървърите в Зоната за сигурност на МФ 14900 чл. 20, ал. 4 ЗОП най-ниска цена при директно възлагане на услугата
УСЛУГА Разработване и внедряване на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при кризи 40000 събиране на оферти с обява или покана Оптимално съотношение "качество-цена"
УСЛУГА Осигуряване на средства за корекция на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи 29820 чл. 20, ал. 4 ЗОП директно възлагане
УСЛУГА Изготвяне на проект на дизайн, изработка и доставка на работни материали по заявка на Възложителя и оферта на Изпълнителя 20000 събиране на оферти с обява или покана
УСЛУГА Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт “MicroStrategy” и предоставяне на услуги по поддържане на информационна система (ИС) „Управление на държавното съкровище“ с модули: "Месечни касови отчети", Тримесечни касови отчети", "Касово управление", "Държавна финансова статистика" 62688.13 събиране на оферти с обява или покана Най-ниска цена
УСЛУГА Поддръжка и извършване на актуализация на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантиран дълг на Република България 66000 събиране на оферти с обява или покана Най- ниска цена
УСЛУГА Изграждане, поддръжка и актуализация на интегрирана информационна система за анализ на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа 48000 събиране на оферти с обява или покана Най- ниска цена
УСЛУГА Изграждане на симулационен модел за разработка на макроикономически сценарии 60000 събиране на оферти с обява или покана Икономически най-изгодната оферта на база оптимално съотношение качество/цена
УСЛУГА Провеждане на социологическo проучванe. Реализирането на проучването ще се обуславя от провежданата от кабинета политика. Примерни теми: "Приоритети и цели на Бюджет 2019"; Промени в данъчните закони; други актуални теми 20000 събиране на оферти с обява или покана икономически най-изгодна оферта
УСЛУГА Извънгаранционна поддръжка на електронната платформа СЕВОП 29990 събиране на оферти с обява или покана _
УСЛУГА най-ниска цена Позиция 4 - Финансиране чрез бюджетна линия по ОПДУ
УСЛУГА Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за система от телефонни централи на МФ и поделенията му с общ номерационен план 50000 събиране на оферти с обява или покана
УСЛУГА Предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез общественна електронна мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/LTE с национално покритие 50000 открита процедура
„Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи/семинари/обучения на Сертифициращия орган по оперативните програми и по ФМ на ЕИП и НФМ“ Позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи/семинари/обучения на Сертифициращия орган по оперативните програми“ Позиция 2: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи/семинари/обучения на Сертифициращия орган по ФМ на ЕИП и НФМ“. 190000 открита Финансиране чрез бюджетна линия по ОПДУ и от Финансиране чрез Норвежкия финансов механизъм и финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
УСЛУГА 80000 процедура
УСЛУГА Изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на МФ 31250000 ограничена процедура
УСЛУГА Осигуряване на пренос на данни чрез комуникационна свързаност в системата на МФ 4300000 открита процедура
УСЛУГА „Сертификация за система за управление насигурността на информацията по стандарт БДС ISO/IEC 27001: х за Министерство на финансите“ 22000 събиране на оферти с обява или покана
УСЛУГА Поддръжка на Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време MCS 2000 30000 събиране на оферти с обява или покана
УСЛУГА Отпечатване на акцизни бандероли за тютюневи изделия 37000000 договаряне без публикуване на обявление за поръчка
СТРОИТЕЛСТВО Фасадна реставрация на административната сграда на МФ на ул. "Г.С.Раковски" №102, Извършване на фасадна реставрация на административната сграда на МФ на ул. "Г.С.Раковски" №102 300000 публично състезание най-ниска цена
Вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП
ДОСТАВКА Доставка на горива за нуждите на МФ, Зареждане с течни горива: дизелови горива, автомобилни бензини, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с карти за МПС, собственост на МФ 330000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на смазочни материали за МПС и автокозметика 17000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на мебели и офис обзавеждане за нуждите на МФ 140000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка HP за МФ 55000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на оригинални тонери и барабани за копирни и печатащи устройства с различни марки 219000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на канцеларски материали за нуждите на МФ 45000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на пликове и бланки за нуждите на МФ 5500 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на рециклирана хартия за принтери и копирна техника за нуждите на МФ 47500 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на нерециклирана хартия за принтери и копирна техника за нуждите на МФ 15900 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
ДОСТАВКА Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия 3500 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
УСЛУГА Услуги по почистване, шадящи околната среда, Комплексно почистване на работни, сервизни и складови помещения в административни сгради на МФ в гр. София 410000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП най-ниска цена
УСЛУГА Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни кореспондентски пратки и вътрешни колетни пратки за нуждите на МФ 20000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП директно възлагане
УСЛУГА Извършване на куриерски услуги на Министерство на финансите в чужбина 8000 вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП директно възлагане
С. Костова - директор ДДС