одобрен

SEBRA-2020-06-16

Уникален идентификатор:  c4a810c3-ba47-44b3-92ea-89c8a21c626a

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-17 12:15:29
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-17 12:15:29

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 16.06.2020 - 16.06.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2281798.21
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 470.02999999999884
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 34745.81
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 372.81
10 xxxx Издръжка 8641795.3
18 xxxx Други разходи 104078.62
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2697499.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 34954885.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 402028.9900000002
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2295582.13
88 xxxx Средства на разпореждане 267485.6
89 xxxx Друго финансиране 3370812.11
90 xxxx Възстановени приходи 4994649.06
91 xxxx Теглене на BGN в брой 6000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 829655.77
98 xxxx Други операции в БНБ -50943939.77
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 103251.12
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 59620.01
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 106685
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 53411.27
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 21788.18
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 18000000
Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел 25850000
Общо:  54132675.45000001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27983.72
18 xxxx Други разходи 72
90 xxxx Възстановени приходи 280
Общо:  28335.72
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3882.93
10 xxxx Издръжка 50508.76
18 xxxx Други разходи 12.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 50632.85
88 xxxx Средства на разпореждане 1035.09
90 xxxx Възстановени приходи 10
Общо:  106082.13
Сметна палата ( 005******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8794.91
Общо:  8794.91
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16289.99
10 xxxx Издръжка 95241.93
18 xxxx Други разходи 13712
90 xxxx Възстановени приходи 8039.97
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  133283.89
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3239.27
10 xxxx Издръжка 2149042.78
88 xxxx Средства на разпореждане 1401.02
Общо:  2153683.07
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 338.25
Общо:  338.25
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2079510
10 xxxx Издръжка 3490856.38
18 xxxx Други разходи 21948.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5800
90 xxxx Възстановени приходи 8218.08
Общо:  5606332.96
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8145.77
10 xxxx Издръжка 113370.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 200
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8911.44
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 111756
88 xxxx Средства на разпореждане 54519.43
89 xxxx Друго финансиране 70
90 xxxx Възстановени приходи 10519.48
Общо:  307492.47
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18474.15
10 xxxx Издръжка 57522.06
88 xxxx Средства на разпореждане 14727.64
90 xxxx Възстановени приходи 2488.46
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  96212.31
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 558.28
10 xxxx Издръжка 71233.84
18 xxxx Други разходи 247.09
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 595785.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20088230.32
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 909266.45
Общо:  21665321.63
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1277744.56
88 xxxx Средства на разпореждане 20299.3
Общо:  1298043.86
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44013.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11337.69
10 xxxx Издръжка 140652.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 125108.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5107.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 211025.96
88 xxxx Средства на разпореждане 18746.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 713782.16
Общо:  1269774.74
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11112.8
10 xxxx Издръжка 133504.46
18 xxxx Други разходи 10373.51
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 21050
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11325
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2621.4
90 xxxx Възстановени приходи 145.21
Общо:  190132.38
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32510.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3022
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1396.49
88 xxxx Средства на разпореждане 6109.08
Общо:  43038.29
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7102.56
18 xxxx Други разходи 5906.55
90 xxxx Възстановени приходи 55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  13064.11
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4114.37
10 xxxx Издръжка 91676.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35280
90 xxxx Възстановени приходи 1660
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9230.05
Общо:  141961.24
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане -349.58
10 xxxx Издръжка 37074.72
18 xxxx Други разходи 7222.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 740
88 xxxx Средства на разпореждане -5962
90 xxxx Възстановени приходи -81956.29
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 71877.88
98 xxxx Други операции в БНБ 95688.75
Общо:  124336.31
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане -42872.11
10 xxxx Издръжка -146416.35
88 xxxx Средства на разпореждане 295.79
90 xxxx Възстановени приходи -25956.17
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -214948.84
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 16126.31
98 xxxx Други операции в БНБ -44889.11
Общо:  -28762.8
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7.51
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 305461
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16200
88 xxxx Средства на разпореждане 133
Общо:  321801.51
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42.26
Общо:  42.26
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2470.04
Общо:  2470.04
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3203.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4999.2
Общо:  8203.04
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3761.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 78000
Общо:  81761.25
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24745.86
18 xxxx Други разходи 19557.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13686.69
Общо:  57990.54
Омбудсман ( 040******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6576.87
Общо:  6576.87
Комисия за регулиране на съобщеният ( 043******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31195.22
Общо:  31195.22
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4920.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12421519.55
90 xxxx Възстановени приходи 5035699.28
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8547.29
Общо:  17470686.4
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40
10 xxxx Издръжка 38722.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1940951.02
90 xxxx Възстановени приходи 2.81
Общо:  1979716.69
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2047.77
10 xxxx Издръжка 124535.43
Общо:  126583.2
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7178.31
10 xxxx Издръжка 185389.38
Общо:  192567.69
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25142.4
90 xxxx Възстановени приходи 16700
Общо:  41842.4
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 422.07
10 xxxx Издръжка 910.04
Общо:  1332.11
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38258.47
18 xxxx Други разходи 17541.37
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1334080.48
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 61698.73
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 113182.1
Общо:  1564761.15
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4341.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 29426.97
98 xxxx Други операции в БНБ -50880526.29
Общо:  -50846757.72
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -977.91
Общо:  -977.91
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9857.38
98 xxxx Други операции в БНБ -113235.21
Общо:  -103377.83
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 154752
89 xxxx Друго финансиране 353697.73
Общо:  508449.73
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2651345.07
Общо:  2651345.07
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 364870.36
Общо:  364870.36
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 48600.22
Общо:  48600.22
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12378.46
Общо:  12378.46
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2008.04
10 xxxx Издръжка 1020
Общо:  3028.04
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 768.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 23520
Общо:  24288.56
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8568.38
10 xxxx Издръжка 1201.98
Общо:  9770.36
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 299
Общо:  299
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1800.67
10 xxxx Издръжка 55989.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 166200
Общо:  223990.03
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8204.86
18 xxxx Други разходи 19
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4086.72
Общо:  12310.58
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 468
10 xxxx Издръжка 754
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  1222
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3293.35
10 xxxx Издръжка 1329
Общо:  4622.35
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10312.12
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41510
Общо:  51822.12
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2378.23
10 xxxx Издръжка 6453.03
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 234.7
Общо:  9065.96
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4892.29
10 xxxx Издръжка 17843.36
18 xxxx Други разходи 649.13
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3906
90 xxxx Възстановени приходи 16532.45
Общо:  43823.23
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4008.36
Общо:  4008.36
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13829.96
10 xxxx Издръжка 20412.88
Общо:  34242.84
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28390.79
10 xxxx Издръжка 38044.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1408.2
Общо:  67843.81
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5766
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 23054.52
10 xxxx Издръжка 7966.13
Общо:  36786.65
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18837.18
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2500
Общо:  21337.18
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15145.62
10 xxxx Издръжка 21093.6
Общо:  36239.22
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9681.83
90 xxxx Възстановени приходи 218.77
Общо:  9900.6
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1146
Общо:  1146
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 6727.15
Общо:  6727.15
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 392.68
Общо:  392.68
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 672
90 xxxx Възстановени приходи 905.12
Общо:  1577.12
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19422.5
Общо:  19422.5
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2478.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 500
Общо:  2978.4
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5038.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 353.6
10 xxxx Издръжка 220461.26
18 xxxx Други разходи 89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 28135.08
88 xxxx Средства на разпореждане 1428.38
89 xxxx Друго финансиране 828.95
90 xxxx Възстановени приходи 1086.89
Общо:  257921.61
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34411.38
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 470.03
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 372.81
10 xxxx Издръжка 27657.24
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 441122.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 289990.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 791551.8
Общо:  1585576.14
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 103251.12
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 59620.01
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 106685
Общо:  269556.13
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 53411.27
Общо:  53411.27
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 21788.18
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 18000000
Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел 25850000
Общо:  43871788.18