одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  c716038c-f32e-4f25-ac0e-af5edc64d045

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за строеж в община Струмяни за периода 2007-2018 г., актуални към 31.12.2018 г.

разрешителни за строеж

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-17 15:27:37
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2019-07-05 12:57:22
  • Последно променил: stoyan_petkov

Име, презиме, фамилия(Инициали)

№ на разрешение

Дата на издаване на разрешението

основание

Населено място

УПИ

№ кв.

Вид на строежа

Дата на одобрен проект

Дата за завършване

1 "Бей Илински'' ЕООД 1 2018/02/15 чл.148 от ЗУТ Струмяни VI-139 11 жилищна сграда 2018/02/01
2 СНН 2 2018/03/22 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Струмяни I-203 14 Ограда с височина до 2.20 по регулационните граници разположена изцяло в УПИ I-203,кв.14 по РП на с.струмяни 2018/03/22
3 "Вайнярд" ЕООД 3 2018/03/22 чл.150 от ЗУТ Струмяни VII-247 26 Винарска изба на малък винопроизводител с дегустационна зала и административна част 2018/03/22
4 ЕИП 4 2018/06/28 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Микрево VII-47 15 Ограда с височина до 2.20 по регулационните граници разположен изцяло в УПИ VII-655,кв.15 по ПУП на с.Микрево 2018/06/28
5 НГБ 5 2018/06/28 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Илинденци III-47 16 Пристройка към жилищна сграда 2018/06/28
6 НСД 6 2018/06/28 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Илинденци XIX 18 Пристройка и надстройка на съществуваща автоработилница 2018/06/28
7 Кемска Воловс ЕООД 7 2018/07/19 чл.150 от ЗУТ Илинденци XI-348 48 Преустройство и промяна предназначението на ,,Паянтова жилищна сграда на един етаж'' в ,,Жилищна'' и пристройка на ,,Гараж'' в ,,Жилищна сграда'' 19.07.32018
8 ЕТВИН 8 2018/08/02 чл.150 от ЗУТ Илинденци 461 Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци-селскостопанска продулция 2018/08/02
9 Община Струмяни 9 2018/08/23 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Микрево Основен ремонт на ул.феникс, ул.Васил Левски и ул.Иван Вазов 23.08.25018
10 Община Струмяни 10 2018/08/23 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Илинденци Основен ремонт на ул.Васил Левски, ул Пирин и ул.Св.трифон 23.08.25018
11 Оттеглено 11 2018/09/13 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ
12 ААИ 12 2018/09/20 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Струмяни XXII 24 Еднофамилна жилищна сграда 2018/09/20
13 Община Струмяни 13 2018/09/20 чл.148,а.1 и ал.2 от ЗУТ Микрево Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии и огарада 2018/09/20
14 Община Струмяни 14 2018/09/20 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ 18 и 24 Изграждане на площи за широко обществено ползване 2018/09/20
15 ВМТ 15 2018/09/27 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Струмяни I-116 6 Плътна ограда с височина до 2.20 по регулационните граници разположена изжяло в УПИ I-116, кв.6 по РП на с.Струмяни 2018/09/27
16 ВМЙ 16 2018/10/25 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Микрево III-719 12 Плътна ограда с височина до 2.20 по регулационни граници разположена изцяло в УПИ III-719,кв.12 2018/10/25
17 РДГ-Благоевград 17 2018/11/01 чл.148, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Колибите 2128 Изграждане на модулен наблюдателен комплекс за видеонаблюдение и превенция на горски пожари в имот 002128 2018/11/01
18 наследници на САП 18 2018/11/08 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Микрево I-691 Ограда с височина до 2.20 разполежена изцяло в УПИ I-641,кв.9а по ПУП на с.Микрево 2018/11/08
19 СХП 19 2018/11/15 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Драката VI-14 1 Ограда с височина до 2.20 разполежена изцяло в УПИ VI-14,кв.1 по РП на с.Драката 2018/11/15
20 ДИД 20 2018/11/15 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ землище Илинденци 32004 Микроязовир -водоем за промишлени нуьди към цех за мрамор 2018/11/15
21 "Чез разпределение България''АД 21 2018/11/26 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ землище Илинденци 023016,023020,023022 ,, Изместване на ВЕЛ 20 кV ,,Сливница‘‘ от СРС 108 до СРС110, преминаващ през ПИ№023016 и ПИ№023020 с ПИ№023022 в землището на с.Илинденци, местност ,,Гарата‘‘,общ.Струмяни, чрез изграждане на ново трасе ВЕЛ 20 кV от нов СРС108 до нов СРС110 в ПИ№023022;ПИ№023020 и ПИ№023016 и кабелна линия 20 кV от нов СРС110 до съществуващ КТП ,,Черкезов‘‘ в ПИ№023020 и ПИ№023004‘‘ 2018/11/26
22 Черкезов ООД; ИЛЧ и ДИЧ 22 2018/12/13 чл.150 от ЗУТ землище Илинденци I-023016,023020,023022 „Цех за обработка на мрамор 2018/12/13
1 Община Струмяни 1 2019/01/10 чл.148,ал.1 от ЗУТ с.Микрево Реконструкция и промяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа км 00+00 до км1+982 по ПУП по с.Микрево 2019/01/10
2 Оттеглено 2 2019/01/24 чл.148,ал.1 от ЗУТ Микрево Оттеглено
3 Община Струмяни 3 2019/01/22 чл.,148,ал.1 от ЗУТ Микрево Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Микрево, общ.Струмяни-гл.клон II и клонове 9,11,13,14,16,17,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50 2019/01/22
4 Теленор България ЕАД 4 2019/01/31 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Струмяни I 23а Преустройство на приемно-предавателна станция на Теленор България ЕАД№2038 2019/01/31
5 РКП 5 2019/03/07 чл.150 от Зут Микрево IX 19а ,,Дрогерия'' 2019/03/07
6 АМХ 6 2019/03/14 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Горна Рибница ,,Къща за гости'' 2019/03/14
7 БИК 7 2019/04/11 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Струмяни 1107 ,,Пристройка на гараж и преустройство на тавански етаж 2019/04/11
8 Хоум Апарт ЕООД 8 2019/04/11 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Илинденци XIV-326 18 Помещение за бутилиране и съхранение на готова продукция към ,,Винарска къща-за съхранение, производство и отлежаване на вино 2019/04/11
9 ,,Бейт Илински 9 2019/04/25 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Струмяни VI-139 11 Ограда с височина до 2,20 по регулационни граници разположени изцяло в УПИ VI-139, кв.11 Струмяни 2019/04/25
10 ,,Илмуз''ООД 10 2019/05/02 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Струмяни I-193 19 Ограда с височина до 2,20 по регулационни граници разположени изцяло в УПИ I-193, кв.19 Струмяни 2019/05/02
11 Хоум Апарт ЕООД 11 2019/05/16 чл.148,ал.1 и ал.2 от ЗУТ Илиндеци XIV-326 18 ,,Реконструкция и промяна предназначението от ,,Винарска къща за съхранени, производство и отлежаване на вино'' 2019/05/16
12 Община Струмяни 12 2019/06/06 чл.150 от ЗУТ Каменица VIII 24 ,,центрове за грижа за лица с психични разстройства-4 броя и капацитет-15 лица 2019/06/06