одобрен

График за възлагане на планираните обществените поръчки за нуждите на Министерство на финансите през 2021 г. - 3 част

Уникален идентификатор:  c92cfb50-47f9-47d2-853e-ebf048996587

МФ обществени поръчки РМС 54/2019 планирани

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-01 13:48:34
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2021-02-01 13:48:34

Предмет на обществената поръчка (включително на обособените позиции)

Обща прогнозна стойност на поръчката /в лв. без ДДС/

ДОСТАВКИ
1 Зареждане на служебния офис и кабинета на министъра 29000
2 Разходи, свързани с протоколна дейност 29000
3 Разходи за закупуване и монтаж на щори и принадлежности за тях 10000
4 Закупуване на хигиенни материали за ПС "Гюлечица" 10000
5 Доставка на автокозметика и оборудване за МПС 11000
6 Закупуване на автомобилни гуми за оборудване на служебните МПС 10000
7 Разходи за поддръжка на сградите на МФ 16000
8 Закупуване на средства за индивидуална защита за служители на МФ в борбата с COVID-19 29900
9 Доставка на мобилни устройства за нуждите на МФ 7500
152400
УСЛУГИ
1 Списание "Бюджетът" 7194
2 Информационен бюлетин "Бюджет за граждани" 5000
3 Организиране на официални обеди и вечери 20000
4 Организиране на детско коледно тържество 10000
5 Предоставяне на достъп до он-лайн база данни от медийния поток и изготвяне на специфична текстова справка 13000
6 Организиране на вътрешни инициативи 4000
7 Публикации в печатни и онлайн издания 4000
8 Извършване на задължителни периодични профилактични прегледи и изследвания за служителите на министерството (услуги по безопасни и здравословни условия на труд) 29900
9 Обслужване на министерството и служителите от Служба по трудова медицина (СТМ) във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 29900
10 Осигуряване на средства за корекция на зрението 29900
11 Извършване на куриерски услуги на Министерство на финансите в чужбина 10000
12 Поддръжка и обслужване на асансьорни уредби 29900
13 Сервизно обслужване на системи за пожароизвестяване (ПОЖАРОГАСЕНЕ) 25000
14 Сметосъбиране и сметоизвозване 800
15 Поддръжка на ВиК и отоплителни инсталации 13000
16 Химическо чистене 1500
17 Извършване на външна оценка на качеството на одитната дейност в Министерство на финансите 5000
18 Абонаментна поддръжка на абонатни станции 13000
19 Абонаментна поддръжка и годишна профилактика на трансформаторен пост, обслужващ сградата на МФ 12000
20 Абонаментно техническо поддържане и отстраняване на повреди на електрическа платформа за инвалиди марка VIMEC, модел V64, намираща се пред входа от ул. "Бенковски" 5000
21 Дезинфекция на работни помещения 29900
22 Поддръжка и обслужване на ел. инсталации 28000
23 Антитерористична подготовка. 4000
24 Оказване на първа долекарска помощ 2500
25 Обучение във ВА "Г.С.Раковски" за дейностите по ОМП и защита при бедствия. 1500
26 Пожарна безопасност 7000
27 Изнесено обучение от лектори на ВА по ОМП за ръководния състав на МФ. 3000
28 Презареждане на аптечки. 500
29 Абонаментна поддръжка на аудио техника и системи в зала „Колегиум“ в сградата на МФ на ул. "Г. С. Раковски" 13000
30 Абонаментна поддръжка на пожароизвестителните системи (ПИС) в сградите на МФ на ул. „Г.С.Раковски“ № 102 и ул. „Славянска“ № 4 29999
31 Предоставяне на информационни услуги 3700
32 Техническо обслужване и ремонт на МПС 29990
33 Паркинг услуги 5000
34 Разходи за Годишен Технически Преглед на МПС, собственост на МФ 1000
35 Извършване на дезинсекция и дератизация в сгради на МФ 6000
36 Сервизно техническо обслужване на 1 бр. ЕКАФП 150
37 Сервизно техническо обслужване на 1 бр. ЕКАФП 150
38 Сервизно техническо обслужване на 1 бр. ЕКАФП 150
39 Абонамент и доставка на ежедневни и периодични издания 6000
40 Изработване и доставка на работни/рекламни материали 16500
41 Съставяне на въпроси за изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” 600
42 Възнаграждение за нотариус във връзка с провеждането на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” 100
43 Възнаграждения за администратори на електронната система, квестори и лица, подпомагащи организирането и провеждането на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” 5500
44 Разходи за провеждане на три работни срещи/обучения за ръководители, служители и вътрешни одитори по въпросите на финансовото управление и контрол и вътрешен одит 9000
45 Разходи във връзка с провеждане на заключителна среща по проект № BG05SFOP001-2.010-0001, „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 1500
46 Предоставяне на услуга „Обучение по публичните финанси“ - за възнаграждения за разработване/провеждане на обучения по договори с лектори 28400
501233
СТРОИТЕЛСТВО
1 Извършване на строително-ремонтни работи в сгради на МФ 49900
49900
ОБЩО ПОРЪЧКИ ПО ЧАСТ 3: (чл. 20, ал. 4 от ЗОП) 703533