одобрен

SEBRA-2020-01-15

Уникален идентификатор:  c94f075e-4bfa-415f-ac68-51268ab27d38

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 12:15:15
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-16 12:15:15

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 15.01.2020 - 15.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1185377.08
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 362.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6627.87
10 xxxx Издръжка 4141734.7399999993
18 xxxx Други разходи 82341.12000000001
20 xxxx Разходи за лихви 33.91
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1275873.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 62879326.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 36008592.120000005
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2409462.29
88 xxxx Средства на разпореждане 521126.99
89 xxxx Друго финансиране 1866064.65
90 xxxx Възстановени приходи 212820.75999999998
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -3549.84
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 992202.84
98 xxxx Други операции в БНБ -493897.15
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1101670
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 16099.6
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 7641530.07
Общо:  119845800.62
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 48385.74
18 xxxx Други разходи 2
90 xxxx Възстановени приходи 356.6
Общо:  48744.34
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4080
10 xxxx Издръжка 94402.84
18 xxxx Други разходи 50
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2470
88 xxxx Средства на разпореждане 1850.45
90 xxxx Възстановени приходи 17466.43
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  120319.72
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8128.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 741.28
10 xxxx Издръжка 2485.3
Общо:  11355.3
Сметна палата ( 005******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14100.26
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5678.26
Общо:  19778.52
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 82450.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 100
10 xxxx Издръжка 356005.72
18 xxxx Други разходи 2778.14
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4865
88 xxxx Средства на разпореждане 944
90 xxxx Възстановени приходи 26431.51
98 xxxx Други операции в БНБ -266499.73
Общо:  207075.39
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24490
10 xxxx Издръжка 179098.01
90 xxxx Възстановени приходи 4000
Общо:  207588.01
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2243.15
Общо:  2243.15
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36012.35
10 xxxx Издръжка 81781.34
18 xxxx Други разходи 58.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3300
88 xxxx Средства на разпореждане 847.38
90 xxxx Възстановени приходи 30996.29
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  152996.04
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26187.93
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 178.78
88 xxxx Средства на разпореждане 25476.37
89 xxxx Друго финансиране 3910
90 xxxx Възстановени приходи 68874.37
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  124627.45
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27035.51
10 xxxx Издръжка 37787.93
90 xxxx Възстановени приходи 14.88
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1425.8
Общо:  66264.12
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20533.28
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 235328.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13930663.73
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 315546.17
98 xxxx Други операции в БНБ -9800.18
Общо:  14492271.75
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 168.83
10 xxxx Издръжка 90444.96
Общо:  90613.79
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 577035.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4526.59
10 xxxx Издръжка 325085.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 114204.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 90770.11
88 xxxx Средства на разпореждане 7822.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 336.83
Общо:  1119781.58
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5025.31
10 xxxx Издръжка 242562.73
18 xxxx Други разходи 38734.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5282
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1500
88 xxxx Средства на разпореждане 1995.68
90 xxxx Възстановени приходи 1458.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  296557.98
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 903.4
10 xxxx Издръжка 116740.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 478
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 233807
88 xxxx Средства на разпореждане 48316.5
Общо:  400245.61
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10030.46
10 xxxx Издръжка 53975.23
88 xxxx Средства на разпореждане 28769.19
90 xxxx Възстановени приходи 220
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  92994.88
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55240
10 xxxx Издръжка 158104.73
18 xxxx Други разходи 712
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35999280
90 xxxx Възстановени приходи 140.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 117.35
Общо:  36213594.58
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4492.67
10 xxxx Издръжка 62816.75
18 xxxx Други разходи 1981.49
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5003.49
88 xxxx Средства на разпореждане 487.62
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 55988.27
Общо:  130770.29
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22247.48
90 xxxx Възстановени приходи 1467.4
92 xxxx Закупуване на валута в брой -9228.1
Общо:  14486.78
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1812.18
Общо:  1812.18
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21125.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5015
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  26140.07
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 91564.2
Общо:  91564.2
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 620.15
Общо:  620.15
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23254.15
Общо:  23254.15
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59141.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 882
10 xxxx Издръжка 34148.87
Общо:  94172.06
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11991.08
Общо:  11991.08
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 389.24
Общо:  389.24
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19898
10 xxxx Издръжка 57498.54
Общо:  77396.54
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2958
10 xxxx Издръжка 29082.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 44877797.43
90 xxxx Възстановени приходи 24077.09
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 594926.43
Общо:  45528841.4
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 514611.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3583653.79
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 58.68
Общо:  4098323.55
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 296
10 xxxx Издръжка 32962.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 65.52
Общо:  33323.88
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9629.67
10 xxxx Издръжка 12177.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  21807.57
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22314.3
10 xxxx Издръжка 233909.56
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 35499.88
98 xxxx Други операции в БНБ -217597.24
Общо:  74126.5
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2066.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 361.76
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  4428.26
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1098.9
Общо:  1098.9
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 33485.62
18 xxxx Други разходи 1638.88
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  35124.5
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1332.28
Общо:  1332.28
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9740
10 xxxx Издръжка 11148.27
Общо:  20888.27
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1040545.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 196591.44
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 177.2
89 xxxx Друго финансиране 53874.34
Общо:  1291188.22
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2384.22
Общо:  2384.22
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1292.48
10 xxxx Издръжка 172821.01
20 xxxx Разходи за лихви 33.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 444.4
88 xxxx Средства на разпореждане 113472.88
Общо:  288064.68
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 230882.67
89 xxxx Друго финансиране 874.18
Общо:  231756.85
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1416448.69
Общо:  1416448.69
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 362.67
10 xxxx Издръжка 312
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3263.93
Общо:  3938.6
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19760.33
10 xxxx Издръжка 203266.99
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 280873.7
Общо:  503901.02
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4278.22
18 xxxx Други разходи 7027.53
Общо:  11305.75
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3870.89
18 xxxx Други разходи 372
Общо:  4242.89
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 82799.32
Общо:  82799.32
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21380
10 xxxx Издръжка 3311.35
18 xxxx Други разходи 4000
Общо:  28691.35
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1775.48
Общо:  1775.48
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17741.21
Общо:  17741.21
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 218.88
10 xxxx Издръжка 1619.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 53.78
88 xxxx Средства на разпореждане 2857.62
Общо:  4749.88
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5202.51
Общо:  5202.51
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1000
Общо:  1000
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7000
10 xxxx Издръжка 13442.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 49862.26
Общо:  70305.08
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8833.95
90 xxxx Възстановени приходи 10000
Общо:  18833.95
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22290
Общо:  22290
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29731.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 38984.83
Общо:  68716.33
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8413.42
Общо:  8413.42
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20757.56
Общо:  20757.56
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 54749.54
18 xxxx Други разходи 24439.04
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2640
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 880.12
Общо:  82708.7
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 47590
88 xxxx Средства на разпореждане 217.68
Общо:  47807.68
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18210
10 xxxx Издръжка 1120
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20000
90 xxxx Възстановени приходи 3518.47
Общо:  42848.47
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46321.96
Общо:  46321.96
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4141.92
Общо:  4141.92
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9287.41
Общо:  9287.41
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1072.04
Общо:  1072.04
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36382.88
18 xxxx Други разходи 13.3
Общо:  36396.18
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1643.08
90 xxxx Възстановени приходи 441.16
Общо:  2084.24
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42524.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 378
10 xxxx Издръжка 417244.17
18 xxxx Други разходи 534
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 822.72
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1761006
88 xxxx Средства на разпореждане 57186
89 xxxx Друго финансиране 756
90 xxxx Възстановени приходи 23357.86
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5297.19
Общо:  2309106
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 390201.44
Общо:  390201.44
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 49305.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1680
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 88
Общо:  51073.84
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Описание Сума
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1101670
Общо:  1101670
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 16099.6
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 7641530.07
Общо:  7657629.67