одобрен

Регистър на допуснатите ПУП за населените места в Община Троян към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  c962cec6-018d-4111-8028-b3a937219803

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 09:24:56
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:24:56

№ по ред

№ на заповед или решение на ОС

Съдържание

Местонахождение

инвеститор

1 2 3 4 5
1 № 48/16.01.2019г 1.                       Изработване на Проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с идентификатор 83212.501.387, попадащ в парцели ХIХ-387 и ХХ-387, квартал 25 по плана на село Шипково, като за имота се обособи УПИ ХIХ-387 по имотни граници, отреден за жилищно застрояване и се определя зона на застрояване. Частично се премахва улица в участъка на ОТ 39-38-37. Парцел І, кв. 52 се преотреди за имот 388 и се отреди за жилищно застрояване, като са определи зона на застрояване с. Шипково "Атила 68"
2 № 52/16.01.2019г. 1.                       Изработване на Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване, за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на поземлен имот с идентификатор 18109.153.1020, парцел III-210, строителен квартал 7 по плана на село Гумощник, като за имота се обособява УПИ III-1020 по имотни граници, отреден за жилищно застрояване и се определи зона на застрояване, съгласно представеното задание и скица – проект с. Гумощник Любомир Цанкова
3 № 53 1.                  Изработване на Проект на подробен устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатори 81476.27.37, местността „Козещица”, село Чифлик, с цел обособяване на два отделни имота с проектни идентификатори 81476.27.615 и 81476.27.616, отредени „За жилищно строителство“ и се определя зона на застрояване, съобразена с построените в имота сгради, съгласно проекто – предложението и заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, по имотни граници. с. Чифлик Румен Стоянов Цанков и др.
4 решение №870 ОТ ПРОТОКОЛ №39/ 31.01.2019 1.                  Изработване на Проект на подробен устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатори 81476.27.37, местността „Козещица”, село Чифлик, с цел обособяване на два отделни имота с проектни идентификатори 81476.27.615 и 81476.27.616, отредени „За жилищно строителство“ и се определя зона на застрояване, съобразена с построените в имота сгради, съгласно проекто – предложението и заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, по имотни граници. с. Балабанско Милен МитковКацаров
5 решение №869 ОТ ПРОТОКОЛ №39/ 31.01.2019 Разрешава изработване на проектПУП - ПРЗ за ЧИЗРП за п. и. 18109.311.49 и УПИ ІV-165,47,48, кв. 8 с. Гумощник Милен Кацаров
6 зап. № 198/25.02.2019г. Изработване на Проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на кв. 34 по плана на с. Дебнево, като за имотите в квартала се обособят самостоятелни УПИ по имотни граници, отредени „За жилищно застрояване“ с. Дебнево Калоян Г. Зарзанов
7 зап № 196/25.02.2019 Изработване на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори 53707.501.177 и 53707.501.178, попадащи съответно в парцели V-1112 и VІ-1113, кв. 59 по плана на с. Орешак, за обособяване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ V-177 и VІ-178, отредени „За жилищно застрояване” по имотни граници с. Орешак Ценка Буровска
8 зап. № 316/28.03.2019г. Изработване на Проект на подробен устройствен – план за регулация и застрояване, за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП), като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот с идентификатор 03486.502.13, УПИ ІІ-13 „За поща“, квартал 8 по плана на м. „Беклемето“, земл. с. Бели Осъм, като за имота се обособява УПИ ІІ-13 и се преотрежда „За туристическа дейност“ по имотни граници, и се определи зона на свободно застрояване с. Бели Осъм "Агротехника - Троян 98" ООД
9 зап. №317/28.03.2019 Изработване на Проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за поземлени имоти с идентификатори 80981.350.391 и 80981.350.391, попадащи в парцел ХХ-390,391, квартал 24 по плана на село Черни Осъм, като за имотите се обособяват самостоятелни УПИ ХХ-390 и ХХІV-391 отредени „За жилищно застрояване“ по имотни граници, със зона на свободно и свързанозастрояван с. Черни Осъм Светослав Салапантов
10 зап. № 318/ 28.03.2019г Изработване на Проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива(КПИИ) за поземлен имот с идентификатор 21590.500.1054, попадащ в парцел ІХ-286, квартал 25 по плана на село Добродан, общ. Троян, като за имота се обособва самостоятелен УПИ ­ІХ-1054 отреден „За малък кланичен пункт и колбасарски цех“ по имотни граница с. Добродан Александър Петров
11 решение № 922 от протокол 41/28.03.2019г. на Общински съвет - Троян Разрешава изработването на Подробен устройствен план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имоти с идентификатори 20300.350.386, 20300.350.387, 20300.350.388, 20300.350.389, 20300.350.444 20300.350.445, 20300.350.4063, 20300.350.4067, 20300.350.4068, 20300.350.4070, 20300.350.8158 попадащи в парцели І-389, Х-387, квартал 41; І-444 и ХІV-445, квартал 40; VІ-465,466 «За народен съвет, поща и хотел» и VІІ-8158 «За търговия», квартал 33, както и трасе на нереализирана улица с О.Т. 143-142-131, по плана на село Дебнево, община Троян, като отпадне улица с ОТ 143-142-131 и се обособи нова с ОТ 143-1324-1325-1326. Премахва се парцел VІ-465,466 „За народен съвет, поща и хотел” в квартал 33. За имоти с идентификатори 20300.350.387, 20300.350.386, 20300.350.388, 20300.350.389 се обособяват самостоятелни УПИ по имотни граници, със зона на свободно и свързано застрояване и устройствени покозатели: устройствена зона „Жилищна за малкоетажно застрояване – Жм“ с максимална височина на до10 м., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%. Парцели І-444 и ХІV-445 в квартал 40 се урегулират съгласно новообособената улица с ОТ 143-1324 с. Дебнево Дарин Благоев
12 решение № 921 от протокол 41/28.03.2019г. на Общински съвет - Троян РАЗРЕШАВА изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за поземлен имот с идентификатор 53707.504.411, с. Орешак, за външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1kV за охрана и осветление в поз. имот с идентификатор по КККР 53707.504.425 ( ул. „Иван Павлов“), с. Орешак, общ. Троян с. Орешак ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
13 зап. № 409/ 16.04.2019г. Изработване на проект на подробен устройствен план - план (ПУП-ПЗ) като част от комплексен проект за инвестиионна инициатива (КПИИ), за поземлен имот с идентификатор 18108.157.11, с отреждане „ За жилищно строителство ” и се предвиди свободно застрояване с. Гумощник Павлина Велчева
14 зап. № 410/ 16.04.2019г. Изработване проект на изработване проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП-ПРЗ за ЧИРП ) на поземлен имот с идентификатор 24476.761.245, попадащ в парцели ІІІ-143, квартал 18 по плана на с. Дълбок дол, като за имота се обособи нов урегулиран поземлен имот ІІІ-245, отреден „За жилищно застрояване” по имотни граници и се предвиди свободно и свързано застрояване с. Дълбок дол Мартин Тонев
15 зап. № 411/ 16.04.2019г. Изработване на проект на подробен устройствен план - план застрояване за частично изменение на плана за застрояване (ПУП-ПЗ за ЧИПЗ) като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлени имоти с идентификатори 35290.7.34 и 35290.7.35, отредени „За дърводелски цех“, с. Калейца, като същите се преотредят „За рибовъдна ферма“ и се предвиди свободно застрояване с. Калейца "Аквамел" ЕООД
16 зап. № 412/ 16.04.2019г. Изработване проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) като част от комплексен плоект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлени имоти с идентификатори 53707.504.90 и 53707.504.91, попадащи в парцели ХІІ-1566 и ХІІІ-1566 квартал 18 по плана на с. Орешак, за обособяване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-90,91, отреден „За жилищно застрояване” по имотни граници, като в новообособения УПИ се предвиди свободно и свързано застрояване с.Орешак Анатолий Иванов
17 решение № 954 от протокол № 42/25.04.2019г. На ОС - Троян РАЗРЕШАВА изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 21590.69.16, местност „Горната мера“ , село Добродан, община Троян, с отреждане на имота „За производствена и складова дейност“, и с устройствена зона – „Пп”, с показатели: плътност на застрояване – до 80 %; коефициент на интензивност – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно, съгласно техническо задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, съставено от възложителя с. Добродан Александър Петров
18 решение № 953 от протокол № 42/25.04.2019г. На ОС - Троян РАЗРЕШАВА изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 15703.59.18, местност Башов рът, село Голяма Желязна, община Троян., с отреждане на имота „За жилищно строителство“, и с устройствена зона – „Жм”, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване с. Голяма Желязна Дарин Йонков Благоев
19 решение № 952 от протокол № 42/25.04.2019г. На ОС - Троян РАЗРЕШАВА изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлени имоти с идентификатори 35290.17.30 и 35290.17.31, местност Ливадето, по кадастралната карта село Калейца, община Троян., с отреждане на имота „За производствена дейност и складове” с. Калейца Макролайн ООД
20 зап № 196/25.02.2019 1. Изработване проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за: - поземлени имоти с 53707.502.8, 53707.502.9, 53707.502.10, 53707.502.11 и 53707.502.812, попадащи в парцели VІ-общ., VІІ-675, ІХ-677, Х-676 и УПИ VІІІ-8, квартал 30 по плана на с. Орешак, за обособяване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І-9,10,11,12 и ІІ-8,9, отредени „За жилищно застрояване” по имотни граници, като в новообособените УПИ се предвиди свободно застрояване; - За имот с идентификатор 53707.502.9553, представляващ реализирана на място улица по предходен план на с. Орешак, да се определи улична регулация, което ще обособи нов квартал 92. - По цесъобразност: с разработката да се преномерират УПИ и съществуващите парцели в новообособения квартал с.Орешак Иван Семерджиев
21 зап № 515/15.05.2019 Р А З Р Е Ш А В А М
Изработване на Проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 72309.501.948 и 72309.501.949, попадащи в УПИ II-948,949 квартал 19, с. Терзийско, като за имотите се обособи УПИ II-948,949, отреден за жилищно застрояване и се определя нова зона на свободно застрояване без да се променят устройствените показатели: устройствена зона - „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. Да се промени частично уличната регулация в участъка на улица с ОТ15- С. Терзийско Мирослав Милков
22 зап № 516/15.05.2019 Изработване на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори 53707.501.49 и 53707.501.75, попадащи в парцели ХVІІІ-1109 и ХVІІ-1107 квартал 56 по плана на с. Орешак, за обособяване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІІ-49,75, отреден „За жилищно застрояване” по имотни граници, като в новообособения УПИ се предвиди свободно застрояване, съгласно проект – предложението. с. Орешак Стела Маринова
23 зап № 517/15.05.2019 Разрешавам изработване на Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на имот с идентификатор 80981.603.50, парцел I, квартал 1, село Черни Осъм – вилна зона „Нешковци“, като се обособява УПИ I – 50 „За атракционни и курортни дейности“ с. Черни Осъм Тодорка Сл. Георгиева
24 зап № 518/15.05.2019 Изработване на Проект на подробен устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатори 02448.11.504 , местност „Гьолът” по кадастралната карта на село Балканец, община Троян, с цел обособяване на УПИ отреден „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м. с. Балканец Балканетте ЕООД
25 решение № 973 от протокол 43/29.05.2019г. на Общински съвет - Троян РАЗРЕШАВА изработване на проект на подробен устройствен план за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот 02302.53.21, местност „Кавръшкото” по кадастралната карта на село Балабанско, община Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м., с устройствена зона – „Жм”, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване – свободно с. Балабанско Васил Диков
26 решение № 974 от протокол 43/29.05.2019г. на Общински съвет - Троян РАЗРЕШАВА изработване на проект на подробен устройствен план за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот 80981.292.19, местност „Жеравица” по кадастралната карта на село Черни Осъм, община Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м., с устройствена зона – „Жм”, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване – свободно с. Черни Осъм Милчо Тончев
27 решение № 975 от протокол 43/29.05.2019г. на Общински съвет - Троян РАЗРЕШАВА изработване на проект на подробен устройствен план за застрояване (ПУП - ПЗ) на на поземлени имоти 12108.270.2, 12108.270.3, 12108.270.4, 12108.270.5, 12108.270.9, 12108.270.10 и 12108.270.11, местността „Бахчелъка” по кадастралната карта на село Врабево, община Троян, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с отреждане „За спортни дейности, открито стрелбище“, с устройствена зона – „Ок”, с показатели: плътност на застрояване – до 30 %; коефициент на интензивност – до 1,5; минимална озеленена площ - 50 %; застрояване – свободно, съгласно техническо задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, съставено от възложителя. с. Врабево Софарма АД
28 зап № 651/7.06.2019 Разрешава изработване на проект на подробен устройствен план - план застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 16986.502.63, мах. Длъжковска, с. Горно Трапе и се отреди „За жилищно строителство“ като се предвиди свободно застрояване с обособена устройствена зона „Жм“, с показатели: етажност - до 10м.; плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. мах. Длъжковска, с. Горно Трапе Йоанна Даракова- Денева
29 зап № 680/12.06.2019 Изработване проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за: с. Орешак Иван Семерджиев
- поземлени имоти с 53707.502.8, 53707.502.9, 53707.502.10, 53707.502.11 и 53707.502.812, попадащи в парцели VІ-общ., VІІ-675, ІХ-677, Х-676 и УПИ VІІІ-8, квартал 30 по плана на с. Орешак, за обособяване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І-9,10,11,12 и ІІ-8,9, отредени „За жилищно застрояване” по имотни граници, като в новообособените УПИ се предвиди свободно застрояване;
- За имот с идентификатор 53707.502.9553, представляващ реализирана на място улица по предходен план на с. Орешак, да се определи улична регулация, което ще обособи нов квартал 92.
- По цесъобразност: с разработката да се преномерират УПИ и съществуващите парцели в новообособения квартал
30 зап № 680/12.06.2019 Изработване на комплексен проект за инвестиионна инициатива за поземлен имот с идентификатор 20300.350.536, попадащ в парцели I-536 и ІІ-536, квартал 48 по плана на село Дебнево включващ Проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) като за имота се обособява един УПИ ХХ-536 по имотни граници и устройствени показатели: устройствена зона - „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“- 10м., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно и свързано, и инвестиционен проект за нискоетажна жилищна пристройка с. Дебнево Цветан Канджов
31 зап № 743/25.06.2019 Изработване на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на имот с идентификатор 03486.108.251, попадащ в парцели І – 253, ХV-251 и ХІV-251, квартал 123 по плана на село Бели Осъм, с цел обособяване на УПИ по имотни граници с. Бели Осъм Долорес Клименте и др.
32 решение № 991 от протокол 44/27.06.2019г. на Общински съвет - Троян РАЗРЕШАВА изработване на проект на изработване на проект на подробен устройствен план за регулацияи застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлени имоти 24476.538.39, 24476.538.40, 24476.538.41, 24476.538.43, 24476.538.44, 24476.538.45, 24476.538.46, 24476.538.49, 24476.538.50, 24476.538.51, 24476.538.52, 24476.538.53, 24476.538.54, 24476.538.58, 24476.538.59, 24476.538.60, 24476.538.61, 24476.538.62, 24476.286.7 и 24476.541.129, местност „Язът“ по кадастралната карта на село Дълбок дол, община Троян, като за имотите се обособяват самостоятелни урегулирани поземлени имоти отредени „За производствена и складова дейност“, обособени в четири нови квартала. Създава се нова улична мрежа по съществуващите транспортни алеи с. Дълбок дол Глобъл Индъстри Къмпани ООД