одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж

Уникален идентификатор:  c9ad10af-e05c-4c14-ab76-5d3dba4f8571

Описание:

Регистър на издадените разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж - Област Варна

икономика правителство строителство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-06-19 13:04:19
  • Създаден от: n_iliev
  • Последна промяна: 2020-06-19 13:04:19
№ по
ред Вид акт №/дата Обект Дата на визане
в сила Забележка
1 Разрешение за строеж 87/03.02.2017 г. Реконструкция на технически блок и летищна контролна кула на ЛЦ за
ОВД – Варна 08.03.2017 г.
2 Заповед за допълване на
разрешение за строеж
РД-18-7706-132/
12.06.2018 г.
Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на
апартаментен хотел „Вероника, находящ се в имот с идентификатор
10135.2570.97 по КККР на район „Приморски“, община Варна
16.07.2018 г.
3 Заповед за допълване на
разрешение за строеж
РД-18-7706-133/
12.06.2018 г.
Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на
апартаментен хотел „Мираж“, представляващ сграда с идентификатор
10135.2570.97.3, находяща се в УПИ ІІІ-97 „за курортно и жилищно
строителство“ кв.1, по плана на КК „Слънчев ден“, гр. Варна
11.07.2018 г.
4 Разрешение за строеж 88/24.07.2018 г.
Оптична кабелна линия от съществуваща кабелна шахта в с. Партизани
до телекомуникационни шкафове в с. Красимир, гр. Дългопол, с. Сава,
с. Величково, с. Цонево, община Дългопол и с. Гроздьово, община
Долни чифлик, област Варна и оптична кабелна мрежа в населените
места
22.08.2018 г.
5 Разрешение за строеж №89/09.10.2018 г.
„Подземна тръбна мрежа на „А1 – България“ ЕАД на територията на
област Варна от КШ в с. Ветрино до КШ в гр. Девня и изтегляне на
оптичен кабел в нея“
05.10.2018 г.
6 Заповед за допълване на
разрешение за строеж
РД-19-7706-
78/11.03.2019 г.
„Реконструкция на технически блок и летищна контролна кула на
Летищен център за Обслужване на въздушно движение – Варна” 08.04.2019 г.
7 Разрешение за строеж 90/18.03.2019 г. „„Ремонт на ВЛ 110 kV „Азот - Дракон” от подстанция „Агрополихим”
до подстанция „Добруджа”” 17.04.2019 г.
8 Разрешение за строеж 91//27.05.2019 г.
„Външни връзки на завод в 61741.18.17 (стар номер 000168) и складова
база в 61741.19.12 (стар номер 000082) на „ОЛИВА“ АД в с. Разделна,
община Белослав, област Варна“, ПОДОБЕКТ : Тласкател от ПИ
61741.18.17 до РШ 1’ на съществуваща улична канализация с диаметър
1000 мм, стоманобетон, находяща се в имот 20482.505.555, собственост
на ВиК – Варна”
01.07.2019г.
Регистър на издадените разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж

9 Разрешение за строеж 92//17.05.2019 г.
„Външни връзки на завод в 61741.18.17 (стар номер 000168) и складова
база в 61741.19.12 (стар номер 000082) ВЪНШНО ЕЛ. СНАБДЯВАНЕ
ОТ П/СТ „ДЕВНЯ 1“, ПОДОБЕКТ: КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 кV от ЗРУ в
П/СТ 110/20 кV „Девня 1“ в ПИ 20482.119.693 – град Девня до БКТП
20/0,4 кV в ПИ 61741.18.17 и от там до БКТП 20/0,4 кV в ПИ
61741.19.12; ПОДОБЕКТ: ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ, ВТОРИЧНА
КОМУТАЦИЯ; ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОВА СТАНЦИЯ в поземлен имот с
идентификатор 61741.18.17
26.07.2019 г.
10 Разрешение за строеж 93/02.08.2019 г.
„Реконструкция и промяна на предназначението на временен терминал
за обслужване на пристигащи и заминаващи пътници (терминал 3) в
хангар, обект с идентификатор 00182.307.39.3 по КК на летище Варна“
16.09.2019 г.
11 Разрешение за строеж 94/08.08.2019 г. „Разширение на буферен резервоар на летище Варна“ 16.09.2019 г.
12 Разрешение за строеж 95/31.12.2019 г. „Преустройство на базова станция за глас и/или данни на
„БТК“ЕАД С №4050 VARNA AIRPORT” 10.02.2020 г.