одобрен

SEBRA-2019-07-08

Уникален идентификатор:  c9e0b660-90d5-4cc5-8b12-3ab7e0a15b6f

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:45:24
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:45:24

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1194070.63
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10846.139999999985
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5427.74
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4688.27
10 xxxx Издръжка 3968762.079999999
18 xxxx Други разходи 191066.98
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 6549898.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 592550694.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 623206.04
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14461013.84
88 xxxx Средства на разпореждане 627927.46
89 xxxx Друго финансиране 4545638.149999999
90 xxxx Възстановени приходи 71597.22
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 15254.76
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 85699.02
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 16917318.8
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 559405.17
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 7853278
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 362614.54
Общо:  650602407.7199999
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15346.58
10 xxxx Издръжка 8210.9
Общо:  23557.48
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15351.75
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4688.27
10 xxxx Издръжка 94992.9
18 xxxx Други разходи 70
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 37596.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 307.2
88 xxxx Средства на разпореждане 8049.5
90 xxxx Възстановени приходи 18227.56
Общо:  179283.72
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4956.92
Общо:  4956.92
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 148630.44
18 xxxx Други разходи 8685.67
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 10378.49
88 xxxx Средства на разпореждане 19822.47
90 xxxx Възстановени приходи 14119.82
Общо:  201636.89
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 198041.1
10 xxxx Издръжка 646065.62
88 xxxx Средства на разпореждане 8299.09
Общо:  852405.81
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12573.77
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17852.03
Общо:  30425.8
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15555.89
10 xxxx Издръжка 5364.55
18 xxxx Други разходи 3267.45
90 xxxx Възстановени приходи 11836.97
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 176.01
Общо:  36200.87
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17798.81
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  17798.81
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26083.75
10 xxxx Издръжка 21251.49
88 xxxx Средства на разпореждане 2592
90 xxxx Възстановени приходи 1901.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 40329.22
Общо:  92157.71
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 350938.3
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10290.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1020.74
10 xxxx Издръжка 437168.01
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 548536.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 372221.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 126167.82
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 990143.56
Общо:  2836486.29
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 119362
10 xxxx Издръжка 120250.11
88 xxxx Средства на разпореждане 10585.96
Общо:  250198.07
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 129696.25
10 xxxx Издръжка 162347.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4785
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 33859.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 294503.5
88 xxxx Средства на разпореждане 26125.5
90 xxxx Възстановени приходи 6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19506.69
Общо:  670829.57
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 119699.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1086.5
10 xxxx Издръжка 324676.41
18 xxxx Други разходи 175395.45
89 xxxx Друго финансиране 4659.96
90 xxxx Възстановени приходи 1137.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 71.39
Общо:  626726.91
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7119
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 555.94
10 xxxx Издръжка 59525.14
88 xxxx Средства на разпореждане 424662
Общо:  491862.08
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 76656.9
88 xxxx Средства на разпореждане 35669.43
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  112326.33
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 41460.89
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 608974.17
Общо:  650435.06
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2784.68
10 xxxx Издръжка 65012.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 90515.28
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16630.61
88 xxxx Средства на разпореждане 3485.57
90 xxxx Възстановени приходи 4293.54
92 xxxx Закупуване на валута в брой 15254.76
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3268.91
Общо:  201245.83
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 54618.37
Общо:  54618.37
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 5150400
Общо:  5150400
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4550
10 xxxx Издръжка 42085.68
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 7734
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  54369.68
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13365.07
Общо:  13365.07
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8366.33
Общо:  8366.33
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 416.17
88 xxxx Средства на разпореждане 22918.14
Общо:  23334.31
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 537.6
Общо:  537.6
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23982.75
88 xxxx Средства на разпореждане 22950
Общо:  46932.75
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 770.83
10 xxxx Издръжка 22426.51
Общо:  23197.34
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20961.7
Общо:  20961.7
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12322.25
Общо:  12322.25
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5170.7
Общо:  5170.7
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14297.05
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 53885.76
Общо:  68182.81
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 585097.28
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  585097.28
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 592.92
10 xxxx Издръжка 32620.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 588734661.45
90 xxxx Възстановени приходи 471.84
Общо:  588768346.5
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2018.14
10 xxxx Издръжка 15422.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 292319.8
Общо:  309760.47
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1461.15
10 xxxx Издръжка 28340.98
Общо:  29802.13
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20897.81
10 xxxx Издръжка 23632.77
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  44530.58
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2941.17
10 xxxx Издръжка 14871.58
Общо:  17812.75
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  5000
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10534.1
18 xxxx Други разходи 37.87
Общо:  10571.97
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5046.5
Общо:  5046.5
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 50
Общо:  50
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 12420.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 287467.63
89 xxxx Друго финансиране 3515145.14
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  3815033.3
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19996.6
Общо:  19996.6
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 533.01
10 xxxx Издръжка 23782.06
Общо:  24315.07
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 39715.06
Общо:  39715.06
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 35879.05
Общо:  35879.05
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 989409.58
Общо:  989409.58
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2765756.66
Общо:  2765756.66
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14802.72
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1600.14
Общо:  16402.86
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 946.36
Общо:  946.36
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 274
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  274
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24024.25
Общо:  24024.25
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2493.46
10 xxxx Издръжка 11142.91
Общо:  13636.37
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6289.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 38820
90 xxxx Възстановени приходи 7.14
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  45116.98
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2634.03
90 xxxx Възстановени приходи 14.4
Общо:  2648.43
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 318.86
Общо:  318.86
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5803.4
10 xxxx Издръжка 2986.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6770
Общо:  15560.01
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38145.35
Общо:  38145.35
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4000
Общо:  4000
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3133.22
10 xxxx Издръжка 9619.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 90
Общо:  12843.11
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21054.39
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1300
Общо:  22354.39
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2455.11
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3320.5
10 xxxx Издръжка 14382.13
Общо:  20157.74
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 115278.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5614.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7200
Общо:  128093.5
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 160170.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 47500.13
90 xxxx Възстановени приходи 240
Общо:  207910.6
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40720.42
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 46165.19
Общо:  86885.61
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46960
10 xxxx Издръжка 29366.42
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 46820
Общо:  123146.42
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8096.04
Общо:  8096.04
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50080
10 xxxx Издръжка 6168
90 xxxx Възстановени приходи 120
Общо:  56368
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2788.53
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2894.63
Общо:  5683.16
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2945.56
Общо:  2945.56
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 811.67
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  811.67
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1084.08
10 xxxx Издръжка 21809.04
18 xxxx Други разходи 3438.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 100
90 xxxx Възстановени приходи 9103.56
Общо:  35535.13
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1561.64
10 xxxx Издръжка 4319.94
Общо:  5881.58
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46756.06
10 xxxx Издръжка 191201.42
18 xxxx Други разходи 172.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 882
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4993.51
88 xxxx Средства на разпореждане 3052.74
89 xxxx Друго финансиране 544.42
90 xxxx Възстановени приходи 10117.27
Общо:  257719.51
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8577.23
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 830808.15
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 165228.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12543254.8
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  13547869.16
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 16917318.8
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 559405.17
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 7853278
Общо:  25330001.97
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 362614.54
Общо:  362614.54