Набор от данни:  РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ

непроверен

РЕГИСТЪР Н А ПРОЕКТИ

Уникален идентификатор:  c9e6ab63-f1ca-4d35-8495-50753abeee68

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 11:27:55
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-02-26 15:24:50
  • Последно променил: antonio_andreev_kolev

Р Е Г И С Т Ъ Р Н А П Р О Е К Т И

ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА - 2007 г.
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 № 098-00-94/29.08.07 г. “Клуб на скаута” – Корпуса на мира младежки проект 8 месеца 7 861 лв. Клуб на скаута развитие на младежките дейности Корпуса на мира одобрен реализиран от 17.04.07 г. до 30.10.07 г.
2 вх. № 03.02-278/21.01.06 г. “Корекция на участъци от коритото на р. Стара река, преминаваща през територията на с. Исперихово” инфраструкту- ра 89 000 лв. Община Брацигово предотвратяване от наводнения Комисията по бедствия и аварии към МС одобрен изпълнен
3 № 5545/ 23.11.06 г. “Създаване на туристически информационен център и екопътеки на територията на Община Брацигово” туристическа инфраструкту- ра 4 месеца 27 907,86 лв. Община Брацигово развиване на туризма-обособи се ТИЦ в гр. Брацигово, изградиха се 10 туристически пътеки, две чешми и три заслона МОСВ - ПУДООС одобрен реализиран от 01.10.06 г. до 01.07.07 г.
4 № БРЦВО/2007/ 0129.05.07 г. “Ремонт и оборудване на домашен социален патронаж” – гр. Брацигово социален проект 38 872 лв. съфинансиране на общината с 50 % Община Брацигово Проект “Красива България” - МТСП одобрен реализиран от 29.05.07 г. до 29.07.07 г.
5 № 5490/ 16.11.2006 г. “Ремонт и реконструкция на водопровод група Бяга” ВиК финансирани от донорите І етап от ПУДООС 296898 лв. Община Брацигово подобряване на водоснабдяването на жителите на селата Бяга, Козарско и Исперихово ПУДООС одобрен реализиран от 20.04.07 г. до 05.11.07 г.
ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА - 2008 г.
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструкту- ра, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 вх. № КАН-528/15.02.2005г “Канализация на с. Бяга” – главен колектор – Западен” ВиК 860 781,44 лв. Община Брацигово Подобряване на ВиК инсталация МОСВ - ПУДООС одобрен за 400 х.лв. одобрен приключен на 27.11.08 г. за 392 706,50 лв.
2 № 2370/ 06.11.2006 г. “Ремонт и реконструкция на водопровод група Бяга” ВиК ІІ етап от САПАРД 337 797 лв. Община Брацигово подобряване на водоснабдяването на жителите на селата Бяга, Козарско и Исперихово фонд САПАРД одобрен реализиран от 11.07.07 г. до 17.05.08 г.
3 № БРЦВО/2008/01/ 20.05.08 г. “ОДЗ “Божура Фурнаджиева”-гр. Брацигово инфраструкту-ра 101 770 лв. съфинансиране на общината с 50 % - 50 885 лв. Община Брацигово подобряване на социалната инфраструктура МТСП по Проект "Красива България" по мярка 02 -"Подобряване на социалната инфраструктура" одобрен приключен на 20.05.08 г.
4 ВG161 РО001/4.1-01/2007/043 “Основен ремонт и саниране на ОУ “Христо Ботев”, ОДЗ “Йордан Шопов” – с. Исперихово и ОДЗ – “Здравец” – гр. Брацигово” инфраструкту-ра 976 104,52 лв. Община Брацигово подобряване на социалната инфраструктура МРРБ по ОП "Регионално развитие" - приоритетна ос "Местно развитие и сътрудничество" одобрен реализиран от 01.08.2008 г. до 01.12.2009 г.
5 № 098-00-109/19.09.08 г. "Строително ремонтни работи в НУ "Христо Ботев" с. Бяга инфраструкту- ра 53 000 лв. Община Брацигово подобряване на социалната инфраструктура Комисия по бедствия и аварии - Министерство на извънредните ситуации реализиран от 19.09.08 г. до 28.11.08 г.
6 № 098-00-113/07.10.08 г. "Укрепване и реконструкция на съществуваща подпорна стена и изграждане на нова по коритото на р. Умишка" инфраструкту- ра 329 787 лв. Община Брацигово подобряване на социалната инфраструктура Комисия по бедствия и аварии - Министерство на извънредните ситуации одобрени 327987 лв. реализиран от 06.10.08 г. до 15.12.08 г.
7 № 098-00-113А/ 10.10.2008 г. "Укрепване и възстановяване на стената на микро язовир Гачево блато" инфраструктура 34 373,03 лв. Община Брацигово подобряване на социалната инфраструктура Комисия по бедствия и аварии - Министерство на извънредните ситуации одобрени 34373,03 лв. реализиран от 10.10.08 г. до 12.10.08 г.
8 BG051PO01/07/5.2-01/D01/0037 от 12.05.2008 г. “Достоен живот за всеки” социален проект 12 месеца обща ст-ст 88 454,40 лв. със собствен принос 9 842 лв. Община Брацигово подобряване качеството на живот на възрастните хора МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” реализира се от 01.06.08 г. до 01.06.09 г.
9 вх. № 33.4-008/31.10.2008 г. "Слънцето грее за всички" социален проект обща стойност 105 782,50 лв. със собствен принос 21 982,50 лв. МОН ЦОИДУЕМ неодобрен
10 І / PLVD/ 123 / 06.02.2009 г. “Изграждане на места за отдих, детски площадки и спортни съоръжения в УПИ VІІ – “Озеленяване и детска площадка” в кв. 121 по регулационния план на град Брацигово” инфраструкту- ра обща стойност 146 817лв. със собствен принос 50 % - 73 408 лв. МТСП по Проект “Красива България” - по мярка 01 “Подобряване на градската среда”- одобрени 146817 лв. одобрен реализиран 01.06.2009-11.08.2009
11 № 13-321-00083/01.12.2008 г. "Община Брацигово - привлекателно място за живот и бизнес чрез подобрена пътна инфраструктура" пътна инфраструктура 6 035 136,94 лв. ПРСР - по Мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Приоритетна ос 3 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост" - МЗХ неодобрен
12 вх. № 08-Б-93/09.09.2008 г. "Реконструкция на водопровод от разпределителна шахта над с. Розово до водоем Висока зона - гр. Брацигово" ВиК инфраструктура 560 000 лв. Министерство на финансите одобрен реализиран 18.03.2009-16.10.2009
13 вх. № 004-19-27/15.09.2008 г. "Изграждане на подпорна стена на ул."Оборище"" инфраструкту- ра 122537 лв. Комисия по бедствия и аварии - Министерство на извънредните ситуации одобрени 113654,57 одобрен реализиран 23.04.2009-23.06.2009
14 вх. № 09-00-1-202/09.09.2008 г. "Изграждане на мултифункционална спортна площадка - град Брацигово" инфраструкту- ра 140 000 лв. Държавна агенция за младежта и спорта неодобрен
15 № 13/321/00295/ 10.03.2009г "Изграждане на канализация в с. Козарско и основен ремонт и реконструкция на общински пътища" инфраструкту- ра 5 863 218.11 лв. без ДДС- или 6 397 200 лв. с ДДС ДФ"Земеделие" по ПРСР - по Мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Приоритетна ос 3 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост" - МЗХ одобрен на 05.11.2010 за 5 478 718 без ДДС, и 6574461,60 с ДДС Изпълнител :ГБС"Нифраструктурно стоителство " София договор с изпълнителя само за СМР- 4 688 642.08 без ДДС , и 5626370.50 с ДДС сключен на 02.09.2011 г.;изпълнен на 10.08.2012
Платена сума -5492653,38
Стр.н-р-Пловдивинвест
сума-46872 ,Управление проект
Нац.оц.комп.-45240 с ДДС
ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА - 2009 г.
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 BG 051РО002/ 08/1-02 “Оптимизиране и автоматизиране на дейностите за работа с регистри и включването им в интегриран пространствен портал на община Брацигово” на стойност Администрация 450 000 лв. МДААР по ОП “Административен капацитет” съфинансирана от Европейския социален фонд по Приоритетна ос ІІІ “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” неодобрен - - - - - -
2 2009/07/15 "Ново водохващане към външен водопровод от местност Пейкови мандри до лет.Васил Петлешков" ВиК инфраструк-тура 50 000 лв. МРРБ неодобрен - - - - - - -
3 вх. № КАН 600110/29.09.2009 г. "Изграждане на канализация в ромски квартал - с. Исперихово" ВиК инфраструк-тура 2406000 лв. ПУДООС - МОСВ одобрен за 1800000 лв. реализиран 28.07.2009-01.11.2009
4 вх. № 08-883/29.09.2009 г. "Красив дом за нашите деца" социален проект обща ст-ст 272378 лв. съфинансиране от Общината - 54 474лв. МТСП по Проект “Красива България” - по мярка 02 - 02 “Спешно подпомагане на социални домове” одобрен реализиран 01.08.2011-25.11.2011 за 239934,08 лв.
5 вх. № 58117-118-611/05.03.2009 г. Реконструкция на съществуваща и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващ водопровод и ПСОВ град Брацигово" пътна инфраструк-тура 11 217 730 лв. МОСВ по ОП "Околна среда" неодобрен
6 BG161PO001-4- Ограничаване на рисковете от наводнение инфраструкту- 437 566 лв. МРРБ,ОПРР одобрен Изпълнен
1.04-0065 по коритото на р.Умишка чрез почистване ра съфинансира по схема от Еко Хидро-90
от 2010 надзиждане и укрепване на не 21892 лв. BG161PO001/4.1-04/2010 скл.дог с гр. Пазарджик
съществуващи подпорни стени Подкр. за дребно-мащаб- МРРБ м.10.2012
ни мерки за предотвратяв. 2011/06/01 Стр.надзор- 3540 лв.
на наводнение в 174 437566 лв.
общини
7 вх. № 08-Б-21/13.02.2009 г. Реконструкция и подмяна на довеждаш водопровод с подземни води до лет.В.Петлешков-допълващо водоснабдяване от извори "Такев връх" и "Пейкови мандри" ВиК 573 951 лв. МРРБ неодобрен - - - - - - - -
8 15.2.2009г. Благоустрояване и паркоустройство на УПИ VІ- "Озеленеяване,търговия и услуги" в кв. 110 и по УПИ ХХІІ-"за озеленяване в кв.92 по плана на град Брацигово" инфраструк-ра 127 402 лв. МТСП по Проект "КБ"
9 2.3.2009г. Корекция на река Стара река ВиК 1 350 733 лв. Комисия по неодобрен -- - - - - - -
в регулацията на с.Исперихово инфраструкту- бедствия и
ра аварии/КБА/
10 25.03.2009 г. СМР-"Начало на гробищен парк","Короната на яз."Чобаново" с. Розово инфраструк-тура 34 964 лв. КБА неодобрен - - - - -
11 02.04.2009 г. Създаване на комплекс за социални социален 200 000 лв. ФАР одобрен реализиран
услуги в дом "Ана Гиздова" проект 200000 лв. 200000 лв.
12 15.06.2009г. Строително-ремонтни работи в НУ "Христо образоват. 53295.67 КБА одобрен реализиран
Ботев " с. Бяга инфраструкту-
ра
13 17.09.2009 г. Санитарен възел за преходно жилище 10 500 лв. ФЕЖ одобрен реализиран
в дом "Ана Гизвова"
14 BG161PO001/3.-- Възраждане на туристическия потенциал туристическа 573951 МРРБ неодобрен
1.02/2009/050 на Брацигово чрез развитие на нова атрак- инфраструкт. по ОПРР
2009/11/04 ция-уникална брациговска архитектурна
школа
ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА - 2010 г.
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 №13/322/00697 Изграждане и реконструкция на улична инфраструкту 1939307.43 фонд"Земе- Изпълнител
22.10.2010 г. пътна мрежа ,тротоари и площади и ра без ДДС делие" одобрен "Еко Хидро -90" ООД
обществени зелени площи в община в ОПРСР дог.13/322/ сума- 1850936,58
гр.Брацигово Ос 3 -Подобряване качест 00697/08.07. Стр.надзор- Ивест 99
вото на живот в селските 2011 г. сума - 35860 с ДДС
райони за Управл.на проекта
Мярка 322 1846478 "Амарсина" ЕООД С-я
"Разв.и обновяване на без ДДС сума - 35400 с ДДС
селата 2215773.6
с ДДС
2 №13/322/00997 Реконструкция на инфраструкту 3 640 455 лв. фонд"Земе- неодобрен
26.10.2010 г. съществуваща ра делие" весен отново
водопроводна ПРСР 2012 г.
мрежа село Бяга неодобрен
и на водопроводи от
подземни каптажи
"Замарница","Полски
извор","Бойков извор
Розовски вриз и
"Чорбаново" от РШ
"Розово"
3 №13/322/01002 Реконструкция на селищна водопроводна инфраструкту 5 858 883 лв. Държавен фонд"Земе- неодобрен
26.10.2010 г. мрежа на селата Розово и Равногор ра делие"
по ПРСР
4 № 088/ Енергоефективна инфраструкту 705661 Фонд одобрен Изпълнител
28.10.2010 г. Реконструкция на ДДЛРГ "В.Петлешков" ра Енергийна за 419947,74 "Братя Пашкулеви"
Брацигово, ДДЛРГ "Ана Гиздова" гр.Бра- ефективност гр.Брацитово
цигово, Младежки дом гр.Брацигово, за 419947,74 лв.
общинска администрация гр.Брацигово изпълнен 2011 г.
5 BG051PO001.5.2.06-00213 Социален асистент и домашен помощник социален 179 638 лв. МТСП по ОПРЧР одобрен Изпълнител
06-0213 за независим достоен живот в община проект по схема реализиран екип от общ.адм.
Брацигово по схема "Грижа в семейна по схема B
среда" за независимост и достоен живот на Социални услуги за социално Счетов..К.Димитрова
хора с различни видове увреждания и включване от ХІІ 2011 до Коорд.-А.Манолчева
самотно живеещи хора чрез дейностите 2012/02/29
"Социален асистент " и "Домашен помощник" "Домашен помощник" и Усвоена сума
Фаза 3 "Социален асистент" 168492 лв.
6 BG051PO001.5.2.06-00213 Дневен център за възрастни хора с социален 218 807,95 лв. МТСП по ОПРЧР одобрен Изпълнител
06-0213 увреждания в гр. Брацигово проект по схема 218807,95 лв. екип от общ.адм.
BG051PO001-5.2.06 Рег.№ на дог. Ръков.-М.Мадарава
Социални услу- BG051PO001- Счетов..Д.Дафова
ги за социално 5.2.06-00213/ Коорд.-С.Клянчева
включване С-0001
BG051PO001-5.2.06-0213 Усвоена сума
169573
7 BG051РО001-05.2 Подкрепа за достоен живот "Алтернативи" социален 75 773 лв. МТСП, АСП одобрен Изпълнител
.2009 г. проект по ОПРЧР дог.с МТСП екип от общинска
05.02.2009 г Преоритетна Ос 5 №BG09-13-03-1 администрация
Подкрепа за достоен от 03.11.2010 г. Ръководител-Т.Йоргова
живот до 01.03.2012 счетовл- Н.Млечкова
Схема "Алтернативи" и координатро-Иванка
удължен за BG051PO001-5.2.09 Удължен до Стефанова
58539 18.12.2012 г.
134312 лв.
Удължен до приключен
31.12.2014 г.
8 вх.№ 1002/985 Устойчиво развитие на община Брацигово инфраструкту- 1 154 486 лв. МРРБ одобрен изпълнител
28.05.2009 г. чрез прилагане на мерки за енергийна ефект. ра ОПРР договор "Каро Трейдинг" ООД
в образователната инфраструктура -СОУ Преоритетна Ос - 4 от 27.2.2012 гр.София
"Народни будители",НУ"Васил Петлешков" Местно развитие и сътруд- BG161PO001 Оферта за СМР
и ОДЗ"Божура Фурнаджиева" ничество 4.1.-03/2010/ 805 555,03 лв.
Операция 4.1.- Дребно 1029225,81 лв. обжалва се
мащабни местни инвести-
ции
9 вх.№41-03-37 Придобиване на умения и постигане на общи 120000 ДФ."Земеделие" одобрен реализиран
2010/08/30 обществена активност за територията на за 42 818 лв.
потенциални МИГ в селските райони 42 818 лв.
ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА - 2012 г.
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 № 000043-е- Маркетингово проучване и създаване на туристическа 75 000 лв. МРРБ неодобрен
BG 161 PO модел за управление на дестинация на инфраструкту- собствено по ОПРР
001-3.2.02/ територията на Западни Родопи(Девин, ра участие Ос 3 -Устойчиво разв. на
16.3.2012 г. Борино,Доспат,Брацигово 3 750 лв. туризма
и анализ на потенциала за развитие на Операция 3.2
специфичен регионален туристически Разв.на регионален турис-
продукт Родопеана. Сподели обаянието! тически продукт и марке-
тинг на дестинациите
2 вх.№ 08-00-2299 Канализация гр.Брацигово инфраструкту- 25585334.4 МЗХ неодобрен
20.06.2012 г. ра ДФ"Земеделие
по ОПРСР
Ос 3 -подобряване качест
вото на живот в селските
райони
Мярка 321- Основни услу-
ги за икономиката и насе-
лението на селските
райони
3 вх.№ 12-11-43 Повишаване ефективността в организа- администрация 101 250 лв. МФ одобрен Изпълнен
17.4.2012 г. цията и координацията в работата на ОПАК за 93500 лв от екип
общинска администрация срок за изп. Дог.№ 12-11-43 Счетов. -Е.Дафова
18 месеца от 17.10.2012 период на изпълнение
Преоритетна ос 1 за 93500 лв м. 10.2012 г.
"Добро управление" до 17.04.2014 г.
Подпреоритет 1.1."Ефектив-
на структура на държавната
администрация"
Бюджетна линия
BG051POO002/11/1.1.04
4 05.04.2012 г. Подкрепа за развитие на критична ИТК МРРБ подписано изпълнен
защитена,сигурна и надеждна обществена инфраструк- по Оператина споразум.
ИТК инфраструра тура програма за сътруд-
"Рег.развитие" ничество с
МТИТС от
05.4.2012 г.
5 вх.№ в АСП "Помощ в дома" социален 191896.31 лв. Агенц.соц.подпомагане одобрен изпълнен
BG051PO001- проект по ОПРЧР
05.01.04-0009 Ос 5- Социално включване 173761,21 лв.
21.6.2012 г. и насърчаване на социал- 19.11.2012 г.
ната икономика подписан
Мяркя 5.1 -подкрепа на дог. с АСП
социалната икономика
схема:BG051PO001-05.01.04
6 вх.№ в МРРБ Корекция на р.Стара инфраструк- 1350773 МРРБ неодобрен
08-Б-78 река,в регулацията на тура
02.7.2012 г. с.Исперихово,община
Брацигово
7 Идентифика- Ремонт и реконструкци на читалище инфраструк- 353338.7 0лв. ДФ "Земеделие" одобрен изпълнен
ционен № "Св.Св. Кирил и Методий 1929" с.Испери- тура без ДДС ОПРСР
13/322/00909 хово,както и благоустрояване на прилежа- Ос 3 -подобряване качест дог.№
03.07.2012 г. лежащи пространсва 424006.44 вото на живот в селските 13/322/00909
УРН 581538 с ДДС райони от
Мярка 322- Развитие и 23.07.2014 г.
обновяване на селата
8 Идентифика- Ремонт и реконструкция на читалище инфраструк- 391139.46 лв. ДФ "Земеделие" неодобрен
ционен № "Васил Петлешков 1874" тура ОПРСР
13/322/00899 гр.Брацигово Ос 3 -подобряване качест
03.07.2012 г. вото на живот в селските
УРН 581622 райони
Мярка 322- Развитие и
обновяване на селата
9 Идентифика- Реконструкция,ремонт и благоустрояване инфраструк- 479881.12 лв. ДФ "Земеделие" одобрен изпълнен
ционен № на сградата и прилежащите пространства тура ОПРСР дог.№
13/322/00906 на народно читалище "Н.Й.Вапцаров" Ос 3 -подобряване качест 13/322/00906
03.07.2012 г. с.Бяга вото на живот в селските 09.04.2015г.
УРН 581620 райони
Мярка 322- Развитие и
обновяване на селата
10 Идентифика- Реконструкция на път гр.Брацигово- инфраструк- 2466479.5 ДФ "Земеделие" одобрен изпълнен
ционен № с.Капитан Димитриево,реконстукция на тура EUR ОПРСР скл.дог. от Тракия РМ-ЕООД
13/321/01221 водопроводна мрежа с.Равногор и рекон- Ос 3 -подобряване качест №13/321/1221 гр.Пловдив за СМР на ст-ст
16.08.2012 г. струкция на водопровод от подземни вото на живот в селските 12.12.2012 г. 4 455848,81 лв. без ДДС
УРН 389894 каптажи "Замарница"," Попски извор" , райони за 5178786,00 Управл. на проект - 75800
"Бойков извор" ,"Розовски вриз" и Мярка 321- Основни услу- без ДДС Стр.н-р- за 28888,00 без ДДС
"Чобаново" до РШ Розово,общ.Брацигово ги за икономиката и насе- 6214543.2
обл.Пазарджик лението на селските с ДДС
райони
11 Идентифика- Реконструкция и доизграждане на инфраструк- 5864669.39 ДФ "Земеделие" одобрен изпълнен
ционен № Спортен комплекс и Мултифунционално тура без ДДС по ОПРСР СМР- 4899928,77 лв.без ДДС
13/321/01222 игрище гр.Брацигово, реконструкция на 7037603.27 Ос 3 -подобряване качест скл.дог.№ Стр.надзор за 26000 лв.
16.08.2012 г. спротна зала с. Бяга,Община Брацигово, с ДДС вото на живот в селските 13/321/01222 Управл.на проект -28850.лв.
УРН 389894 ремонт и реконструкция на Спортна зала райони 2012/11/27 без ДДС
"Олимп" гр.Брацигово Мярка 321- Основни услу- за
ги за икономиката и насе- 5383060
лението на селските без ДДС
райони 6459672
с ДДС
12 Входящ № "Богатствата на Западни Родопи" туризъм 520373.58 МРРБ по ОПРР одобрен изпълнен
000010-е-BG Ос 3 -Устойчиво разв. на приключен на 28.02.2015 г.
161PO001-3.2.03 туризма Изпълнява се свместно с
28.09.2012 г. Операция 3.2 още три общини - Доспат,
Разв.на регионален турис- Борино,Девин
тически продукт и марке-
тинг на дестинациите
13 .№ 13/223/00277 Изготвяне на технологичен план за горска 450994.77 МЗХ одобрен изпълнява се .
2012/11/16 залесяване на община Брацигово за канди- инфраструк- без ДДС ДФ"Земеделие" дог.№ 13/223/ Приключва 2018 г.
датстване по мярка 223 "Първоначално тура 541193.72 Ос 2 - Подобряв. на окол- 00277/15.05.
залесяване на неземеделски земи в общи- с ДДС ната среда и селската 2013 за
на Брацигово природа(управление на зе- 432617,75 лв.
мята без ДДС
Мярка 223- Първона.
залесяване на земеделски
земи
14 вх.№ А12-22-152 Компетентна и ефективна държавна Администрация 89904.3 Мин.на Финансите одобрен изпълнен
16.11.2012 г. администрация по ОПАК скл.дог.
Приоритетна ос 2 №12-22-152
Управл.на чов.ресурси в от 01.04.2013
държ.администр.,съд.сист.
и структ.на гражд.общест.
Операция 2.2-Компетент.
и ефективна държавна
администрация
15 вх.№ 102-07-1641 Геозащитни съоръжения гр.Брацигово- инфраструк- 880589.53 Междуведомствена неодобрен
11.04.2012 г. смесени системи за поройни води тура комисия
за възстановяване
ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА - 2013 г.
Входящ номер, Договор за финансиране Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 вх.№ 13-13-77 Разработване на стратегически планови администра- 78000 Министерство одобрен изпълнен
от 10.04.2013 документи на община Брацигово и въвеж- тивен на финансите за 73216,6 екип от общ.адм.
дане на правила мониторинг и контрол на по ОПАК усв.с-ва 68564
политики
2 вх.№ Реконструкция на селищна водопроводна инфраструк- 4291779.1 ДФ "Земеделие"- МЗХ неодобрен
13/321/01441 мрежа на с.Бяга и реконструкция на тура без ДДС ОПРСР
09.09.2013 г. селищна водопроводна мрежа на Мярка 321- Основни услу-
УРН38894 с.Розово, Община Брацигово,Област ги за населението
Пазарджик и икономиката на в селски-
те райони
3 вх.№ Реконструкция на улична мрежа, инфраструк- 1946640.18 ДФ "Земеделие"- МЗХ неодобрен
13/322/01032 тротоари и площади, и обществени зелени тура без ДДС ОПРСР
09.09.2013 г. площи-гр.Брацигово;Община Брацигово; Мярка 322- Обновявмане
УРН38894 Област Пазарджик - II градска част и развитие на населените
места
4 № 13-22-78/04.12. Провеждане на обучение във връзка с администра- 357930.84 89701.08 одобрен приключен Министерство одобрен изпълнен
2013 г. изпълнение на договор №Д-13- 22-78 от тивен без ДДС с ДДС на 04.12.2013 усвоени 88499 лв. на финансите на 04.12.2013 екип от общ.адм.
04.12.2013 г.по проект "Повишаване по ОП"Административен усв.с-ва
квалификацията на служителите и подпома- Капацитет" 88499
гане на устойчивото развитие на община
Брацигово с помощта на надграждащи
обучения.
Проекти през 2014 година
Входящ номер, Договор за финансиране Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 ПМС 19/07.02. Ремонт и реконстукция на Народно инфра- 430000 Републ.бюджет одобрен изпълнен
2014г. читалище "В.Петлешков-1874" структура ПМС 19/07.02.2014 г. усв.с-ва 395 444,47
гр.Брацигово инвестиционна програма с ДДС
"Растеж и устойчиво разв. Договор № Д-55
на регионите" от 14.04.2014 г.
2 ПМС 19/07.02. Реконструкция на съществуваща спортна инфра- 470989 Републ.бюджет одобрен изпълнен
2014г. зала УПИ 1"Училище"кв.45 по РП на с.Бяга, структура ПМС 19/07.02.2014 г. усв.с-ва 360786,84
община Брацигово инвестиционна програма с ДДС
"Растеж и устойчиво разв. Договор № Д-90
на регионите" от 04.06.2014 г.
3. ПМС 19/07.02. Изграждане на улична пътна мрежа , инфра- 300000 Републ.бюджет одобрен изпълнен
2014г. тротоари ,обществено зелени площи и структура ПМС 19/07.02.2014 г. усв.с-ва 271482,57
рехабилитация на съществуваща водопро- инвестиционна програма с ДДС
водна мрежа в гр.Брацигово,общ.Брацигово, "Растеж и устойчиво разв. Договор № Д-48
ул."Борис Чулков",ул."Данаил Юруков", на регионите" от 31.03.2014 г.
ул."Антон Ашкерц"",ул."Борис Рамзев,".
4 №27-II/01.02. Изпълнение на СМР за подобряване на инфра- 212944.98 Национален доверителен одобрен изпълнен
2011 г. енергоефективността на общинската структура екофонд дог. за финан- усв.средства:
образователна и културна инфраструктура в № НСЗИ 041 211925.66
община Брацигово,по преоритетна ос 1 на 18.12.2013 г. с ДДС
национална схема за зелени инвестиции Договор № Д-62
на Националния доверителен екофонд от 24.4.2014
5 ПМС№ 3/15.01. Изработване на проект за общ устройствен администра- 150000 Министерство на инвести- одобрен скл.дог.№ Д/10.03.2015 г
2014г. планна община Брацигово,включващ тивен с ДДС ционното проектиране
Решение №354 екологична оценка (EO) и оценка на
31.05.2013г . съответствието (OC)
на ОбС
6 вх.№ 13-22-129 Общинска администрация -ефективна и администра- 103951 Операт.програма одобрен изпълнен
2014/01/31 компетентна тивен "Админсистративен на 19.08.2014 1-за инф.и публичност
Капацитет" дог.№ М13- скл.дог.№Д-5 /03.02.2015
22-129 скл.на дог.за обуч./14.02.2015
7 ПМС № 367 Укрепване,изграждане на подпорна стена по инфра- 331254 Републикански бюджет одобрен
от 06.11.2014 коритото на р.Умишка,от имот с № 06207.502. структура ПМС №367/06.11.2014 ПМС №367
1028 до имот № 06207.502.287, и имот 2014/11/06 изпълнен
№ 06207.503.2483 до имот № 06207.5.276
гр.Брацигово
9 вх.№ 01-0800/ Изграждане система за превенции от горски инфра- 1119170.53 ДФ"Земеделие" неодобрен
3980 чрез надблюдение на общински горски структура
08.10.2014 г. територии в община Брацигово
Проекти 2015 година
Входящ номер, Договор за финансиране Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Стойност на проекта в / лв. или евро / Финансираща организация Статут Изпълнение
1 вх.№С-049 "Красива България" социален проект МТСП неодобрен
2015/01/19 Мярка М01
"Подобряване на обществената среда
в населените места"
2 вх.№С-050 "Красива България" социален проект МТСП неодобрен
2015/01/19 Мярка М02
"Подобряване на социалните услуги от
резидентен тип"
3 Национална програма за енергийна инфра- 2326123.2 МРРБ чрез Българска одобрено изпълнен
вх.№ 1101-83 ефективност на многофамилни жилища структура банка за развитие финансиране
27.03.2015 г. от ББР
4 партньор към "Нови възможности за грижа" социален 64966534.16 МТСП одобрен изпълнен
АСП Предоставяне на услугата "Личен асистент" проект за АПС приклюен на 29.02.2016
BG05-13-03-1
2015/03/24
5 2015/06/09 "Независим живот" социален 499463.71 МТСП одобрен приключен на 30.09.2017
в ИСУН 2020 проект 2015/09/16
П Р О Е К Т И 2016 година
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 Споразумение "Подобряване на социалните услуги от социален проект МТСП одобрен изпълнен
№ РД-09-38/21.03.2016 резидентен тип" 41678 по проект
" Изграждане на наблюдавано жилище-социална услуга от резидентен тип" съфинасир. "Красива България"
Мярка М02-01
2 № BG0FMOP001-3.002-0022- Осигуряване на топъл обяд в община социален 31372 Агенция за соц. подпомагане одобрен в процес на реализация
М001 Бацигово проект към МТСП дог./споразу- до 30.04.2020 г.
от 20.06.2016 по ОП за храни и/или мение
основ.матер.подпомагане от 15.07.2016
3 внесен м.XII.2015г. Водено от общностите местно развитие социален проект 48895.75 ДФ"Земеделие" одобрен в процес на реализация
Мярка 19, подм.19.1. Помощ за подготвителни дейности без ДДС 48895.75
без ДДС
дог.№ РД50
2016/08/17
4 Вх.№13/07/2/0/ инфра- ДФ"Земеделие" внесен
00578/3.10.2016 Реконструкция и рехабилитация на улична структура
мрежа и тротоари в гр.Брацигово,общ.Браци-
гово,обл.Пазарджик
5 Вх.№13/07/2/0/ Устойчиво развитие на община Брацигово инфра- ДФ"Земеделие" внесен
00750/3.10.2016 чрез прилагане на мерки за енерг.ефектив.- структура одобрен
Топлоснабдителна система и отоплителна договор №
инсталация ,ремонт,оборудване,обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ "Йордан Шопов" село Исперихово ,община Брацигово,обл.П-к 13/07/2/0/
750
2017/10/23
6 Вх.№13/07/2/0/ Ремонт ,рехабилитация и реконструкция на инфра- ДФ"Земеделие" внесен неодобрен
00438/3.10.2016 общински пътища:"Път /с.Бяга-с-Исперихово/-с.козарско-Граница област Пловдив от км.0+000 до км.4+300 и Път "Път III-377 Пещера Брацигово-Равногор-Вълча поляна- Нова махала- Път II-37 от км.22+165.00 до км. 26 +500- Етап I структура
П Р О Е К Т И 2017 година
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 ЧОС-38/23.03.2017 Облагородяване на зелени площи и създаване на зона за отдих за детски кът инфраструктура 9946 ПУДООС одобрен на 21.04.2017г. изпълнен 30.11.2017
2 2017/01/09 Осигуряване на кухненско оборудване 29709 Фонд "Социална закри- 2017/05/30 изпълнен 30.10.2017
и обзавеждане за нуждите на ДСП в гр. социален ла"
Брацигово
3 МВО-140158 Реконтструкция на селища,водопров. инфраструк- 3178202.75 ПУДООС внесен
2017/04/18 мрежа на с. Бяга ,община Брацигово,обл. тура
Пазарджик
4 BG06RDNP001- Стратегия за водено от общностите местно 2933745 ДФ "Земеделие" внесен
19.001-0059 развитие на местната инициативна група-
2017/08/31 Брацигово - Кричим
5 № 08-00-903 Реконтструкция на селища,водопров. ВИК 2031590.96 МРРБ неодобрен
2017/11/14 мрежа в гр.Брацигово,община Брацигово,
обл.Пазарджик
6 № 08-00-904 Реконтструкция на селища,водопров. ВИК 3178202.75 МРРБ неодобрен
2017/11/14 мрежа на с. Бяга ,община Брацигово,обл. ВИК
Пазарджик
7 № 08-00-981 "Реконтструкция на съществуващи и ВИК 761010.13 МРРБ неодобрен
2017/12/05 изграждане на нови канализационни ВИК
мрежи и съоръжения,съпътствщи водо-
проводи и 2 броя ПСОВ- с.Исперихово
община Брацигово" - Етап I - изграж
дане на канализационната мрежа на
с. Исперихово-ромски квартал, реконст-
рукция на съсътстващи водопроводи и
изграждане на ПСОВ 2 (1500 ЕЖ)
П Р О Е К Т И 2018 година
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 № 953-900-1 Изграждане на геозащитни съоръжения ВИК 303094.8 Междуведомднвена одобрен изпълнен
2018/01/03 и водосток по ул."Братя Попови" за комисия за възстановя- ПМС
отвеждане на поройни води в р."Умишка" ване и подпомагане към №125 от
Министерски съвет 2018/06/29
2 КАН-28 "Реконтструкция на съществуващи и ВИК 761010.13 ПУДООС неодобрен
2018/01/15 изграждане на нови канализационни
мрежи и съоръжения,съпътствщи водо-
проводи и 2 броя ПСОВ- с.Исперихово
община Брацигово" - Етап I - Доизграж-
дане на канализационната мрежа на
с. Исперихово - ромски квартал, реконст-
рукция на съсътстващи водопроводи
3 ПМС 63/26.04.2018 Укрепване на срутище в с.Розово инфраструктура 394283 Министерски съвет одобрен ПМС 63/26.04.2018 изпълнен
4 BG05M9OP001-2.018-0030/31.05.2018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 образование 884 877,66 ОПРЧР, Европейски социален фонд одобрен изпълнява се
5 BG06RDNP001-7.001-0127/09.07.2018 Строителство,реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях инфраструктура 1167850.43 ДФ "Земеделие" одобрен Предстоят провеждане на процедури за избор на изпълнител
6 BG06RDNP001-7.007-0100/09.07.2018 Изграждане,реконструкция, ремонт,обурудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" инфраструктура 97228.01 ДФ "Земеделие" одобрен за съгласуване в ДФ"Земеделие"
7 ПМС 315/15.12.2018 г. Проектиране и СМР за обект " "Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените местав общината инфраструктура 1489750 ПМС 315/15.12.2018 г. одобрен изпълнява се
П Р О Е К Т И 2019 година
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 ЧОС-7341/19.02.2019г. "Обичам природата и аз участвам" ДГ "Здравец" гр.Брацигово екология 5000 ПУДООС одобрен Изпълнен
2 ЧОС-7849/27.02.2019г. Кметство Равногор - "Създай и облагороди зеленият рай на Родопите" екология 9211.52 ПУДООС одобрен Изпълнен
3 2019/06/06 Изграждане на геозащитни съоръжения за отвеждане на поройни води от ПИО 501.1400 до ПИ501.1335 в р. Умишка-в гр.Брацигово,област Пазарджик/Дере 3/ инфраструктура 396542 МВКЗВП към МС одобрен изпълнен
П Р О Е К Т И 2020 година
Входящ номер Наименование на проекта Сектор / ВиК, пътна инфраструктура, екология / Срок за реализация Стойност на проекта в / лв. или евро / Отговорна институция Очакван ефект Финансираща организация Статут Изпълнение
1 30-16-54 /24.02.2020 Чиста околна среда, смях и игри за нашите деца екология 9894 ПУДООС одобрен изпълнен