Автор: Yoanna Petrova

непроверен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета Община Попово

Уникален идентификатор:  c9e7e28d-75a6-4ee2-add9-2ceccc098188

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-18 15:00:35
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-18 15:00:35
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

1 1
година 2018 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
01.1.2018 г. 31.12.2018 г. 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Попово код по ЕБК: 7504 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 2.01 от 2018г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 01-00 Данък върху доходите на физически лица: 35 500 0 35 500 0 0 42 674 0 42 674 1
10 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 x x x x x x 0
15 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 x x x x x x 0
20 01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 35 500 x 35 500 x x 42 674 x 42 674 1
Показва 1 до 25 от общо 8195 записа