одобрен

1-othet-3a-kacoboto-n3nbjihehne-ha-6iodxeta-3a-2-po-tpnmecehneb-o6wnha-boynica

Уникален идентификатор:  ca57cfcb-9504-4db6-a857-f6f4dc3bcd00

отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-15 15:08:04
  • Създаден от: katya_genadieva
  • Последна промяна: 2018-10-27 12:29:51
  • Последно променил: migrate_data

e-mail

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

финансово-правна форма

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

boinica@mail.orbitel.bg ОБЩИНА БОЙНИЦА 0 БЮДЖЕТ 5 5 0 2 код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА www.obshtina-boinitsa.com
2 0 1 7 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 7 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ГОДИНА
30.6.2017 г. НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ (В ЛЕВОВЕ) 30.6.2017 г. (В ЛЕВОВЕ) МАКЕТ ЗА 2017 г.
Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ таблица 'OTCHET' Год. уточнен план БЮДЖЕТ Годишен уточнен план таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател Сметки за сред-ства от Европей-ския съюз-инди-кативни разчети Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ
30.6.2017 г. П О К А З А Т Е Л И 30.6.2017 г. за 2017 г. за 2017 г. 30.6.2017 г. 30.6.2017 г. П О К А З А Т Е Л И за 2017 г. 30.6.2017 г.
(5) (а) (6)=(2)+(4)+(5) (1) (1) (2) (2) (3) (4)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
I. Постъпления от текущи приходи I. Постъпления от текущи приходи
0 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски 19,358 42,814 42,814 19,358 19,358 приходни §§ 01-00 ÷ 20-00 0 0
0 2. Приходи от такси 30,695 75,700 75,700 30,695 30,695 приходни §§ 25-00, 26-00 и 27-00 0 0
0 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви 1,606 2,200 2,200 1,606 1,606 приходни §§ 28-02 и 28-09 0 0
0 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 7,300 27,000 27,000 7,300 7,300 приходeн § 24-04 0 0
0 5. Приходи от наеми 82,934 175,807 175,807 82,934 82,934 приходни §§ 24-05 и 24-06 0 0
0 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи 0 0 0 0 0 приходни §§ 41-00 и 42-00 0 0
0 7. Приходи от лихви 35 50 50 35 35 приходни §§ 24-08 ÷ 24-19 0 0
0 8. Приходи от дивиденти и дялово участие 0 0 0 0 0 приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07 0 0
0 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики 0 1,000 1,000 0 0 приходни §§ 36-01, 36-05, 36-10 и 36-19 0 0
0 Общо за група І. Постъпления от текущи приходи 141,928 324,571 324,571 141,928 141,928 сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи 0 0
IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства
0 1. Продажба на земя 0 0 0 0 0 приходeн § 40-40 0 0
0 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71 0 0
0 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи 0 0 0 0 0 приходeн § 28-01 0 0
0 Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи 0 0
IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления
1. Внесен ДДС
2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност
3. Внесени други данъци върху продажбите
4. Коректив за касови постъпления
0 ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления (3,947) (3,950) (3,950) (3,947) (3,947) ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00 0 0
0 в т. ч. внесен ДДС 0 0 0 0 0 приходен § 37-01 0 0
0 внесен данък в/у приходите от стопанска дейност (3,947) (3,950) (3,950) (3,947) (3,947) приходен § 37-02 0 0
0 внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите 0 0 0 0 0 приходен § 37-09 0 0
0 IV. Постъпления от застрахователни обезщетения 0 0 0 0 0 IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12 0 0
V. Приходи от помощи и дарения V. Приходи от помощи и дарения
0 1. Помощи и дарения от Европейския съюз 0 0 0 0 0 приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20 0 0
0 2. Други помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0 0 приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80 0 0
0 3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми 0 0 0 0 0 приходeн § 47-00 0 0
0 4. Помощи и дарения от страната 0 0 0 0 0 приходeн § 45-00 0 0
0 Общо за група V. Приходи от помощи и дарения 0 0 0 0 0 сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения 0 0
0 А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 139,145 321,785 321,785 139,145 139,145 сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0 0
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Плащания за текущи нелихвени разходи I. Плащания за текущи нелихвени разходи
0 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции 0 0 0 0 0 разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК) 0 0
0 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги 0 0 0 0 0 разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69 0 0
0 3. Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 0 0 0 разходен § 19-00 0 0
0 4. Разходи за възнаграждения на персонал 0 0 0 0 0 разходни §§ 01-00 и 02-00 0 0
0 5. Разходи за осигурителни вноски 0 0 0 0 0 разходни §§ 05-00 и 08-00 0 0
0 Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи 0 0 0 0 0 сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи 0 0
IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
0 1. Придобиване на земя 0 0 0 0 0 разходен § 54-00 0 0
0 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0 разходни §§ 51-00 и 52-00 0 0
0 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 0 разходен § 53-00 0 0
0 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 0 разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-) 0 0
0 в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) 0 0 0 0 0 приходeн § 40-71 (-) 0 0
0 Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи 0 0 0 0 0 сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи 0 0
III. Плащания за разходи за лихви III. Плащания за разходи за лихви
0 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 разходни §§ 21-00 ÷ 28-00 0 0
0 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове 0 0 0 0 0 разходен § 29-00 0 0
0 Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви 0 0 0 0 0 сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви 0 0
IV. Трансфери към домакинства IV. Трансфери към домакинства
0 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери 0 0 0 0 0 разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98) 0 0
0 2. Капиталови трансфери към домакинства 0 0 0 0 0 разходен § 55-04 0 0
0 Общо за група ІV. Трансфери към домакинства 0 0 0 0 0 сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства 0 0
V. Субсидии и капиталови трансфери V. Субсидии и капиталови трансфери
0 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица 0 0 0 0 0 разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01 0 0
0 2. Капиталови трансфери към други лица 0 0 0 0 0 разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04) 0 0
0 Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери 0 0 0 0 0 сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери 0 0
0 Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 0 0 0 0 0 сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ 0 0
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
0 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) 1,048,266 1,923,296 1,923,296 1,048,266 1,048,266 трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00 0 0
0 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) 0 0 0 0 0 трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00 0 0
0 В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1,048,266 1,923,296 1,923,296 1,048,266 1,048,266 сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ 0 0
0 Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (Г. + Д. = 0) 1,151,661 2,460,684 2,460,684 1,151,661 1,151,661 0 0
0 Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) 1,187,411 2,245,081 2,245,081 1,187,411 1,187,411 Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) 0 0
0 Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) (35,750) 215,603 215,603 (35,750) (35,750) Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) 0 0
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
0 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 70-01 и 70-03 0 0
0 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 70-10 и 90-00 0 0
0 Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия 0 0 0 0 0 Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия 0 0
IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
0 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01 0 0
0 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс") 0 0
0 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70 0 0
0 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-91 и 73-92 0 0
0 Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции 0 0
IІI. Други операции с финансови активи IІI. Други операции с финансови активи
0 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 91-01 и 92-00 0 0
0 2. Други операции с финансови активи (нето) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38 0 0
0 Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи 0 0
0 Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ 0 0 0 0 0 Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ 0 0
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
0 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00 0 0
0 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00 0 0
0 Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа 0 0
IІ. Заеми от банки и други лица IІ. Заеми от банки и други лица
0 1. Получени банкови и други заеми (+) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 0 0
0 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) 0 0 0 0 0 §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус") 0 0
0 Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица 0 0
IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
0 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) 0 0 0 0 0 финансиращ § 93-17 0 0
0 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 0 0 0 0 0 финансиращ § 93-18 0 0
0 Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит 0 0
ІV. Други операции с финансови пасиви ІV. Други операции с финансови пасиви
0 1. Операции с чужди средства (нето) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 0 0
0 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-37 и 93-39 0 0
0 Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви 0 0
0 Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ 0 0 0 0 0 Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ 0 0
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
0 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28 0 0
0 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове 898 (2,093) (2,093) 898 898 финансиращ § 88-00 0 0
0 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02) 0 0
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) 0 прилага се само за отчета в хил. лв.
0 З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 898 (2,093) (2,093) 898 898 Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ 0 0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
0 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период 217,696 217,696 217,696 217,696 217,696 финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03) 0 0
0 2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 95-14 и 95-49 0 0
0 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период 254,344 0 0 254,344 254,344 (-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09) 0 0
0 И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) 36,648 (217,696) (217,696) 36,648 36,648 Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) 0 0
0 Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (Г. + Д. = 0) 1,151,661 2460684 2,460,684 1151661 1,151,661 0 0
Дата: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
O K КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НЕРАВНЕНИЕ! НЕРАВНЕНИЕ! НЕРАВНЕНИЕ! НЕРАВНЕНИЕ! НЕРАВНЕНИЕ! O K O K
O K КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ НЕРАВНЕНИЕ! НЕРАВНЕНИЕ! НЕРАВНЕНИЕ! НЕРАВНЕНИЕ! НЕРАВНЕНИЕ! O K O K
0 КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове 1,151,661 2,460,684 2,460,684 1,151,661 1,151,661 0 0
0 КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове 1,151,661 2,460,684 2,460,684 1,151,661 1,151,661 0 0
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте