одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  cbd96ae8-ff7f-4a35-85ba-c81285627947

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:58
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:46:53
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

405 27-07 за битови отпадъци 750,000 750,000 1
410 27-08 за ползване на общежития и други по образованието 0 1
420 27-10 за технически услуги 0 15,000 15,000 1
425 27-11 за административни услуги 0 15,000 15,000 1
430 27-15 за откупуване на гробни места 1,000 1,000 1
436 27-17 за притежаване на куче 500 500 1
440 27-29 други общински такси 0 1,985,182 1,985,182 1
445 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 0 3,000 0 3,000 1
450 28-01 конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи 0 1
455 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 0 3,000 3,000 1
455 28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 0 1
470 36-00 Други приходи 0 3,000 0 3,000 1
475 36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 1
36-05 прехвърлени/възстановени акумулирани средства от осигурителни вноски 0 1
36-10 приходи от други вноски 0 1
480 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА 0 1
485 36-12 получени други застрахователни обезщетения 0 1
36-18 коректив за касови постъпления (-/+) 0 1
490 36-19 други неданъчни приходи 0 3,000 3,000 1
495 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 0 0 0 1
500 37-01 внесен ДДС (-) 0 1
505 37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) 0 1
510 37-09 внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-) 0 1
515 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) 0 50,000 0 50,000 1
516 40-21 постъпления от продажба на компютри и хардуер 0 1
Показва 101 до 126 от общо 4013 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте