одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  cbd96ae8-ff7f-4a35-85ba-c81285627947

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:58
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:46:53
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Община .... код : 7316 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК) 1
1
І. Информация за задължения (в лева) (в лева) ІІ. Информация за поети ангажименти (в лева) 1
Налични към 31.12.2014 г. задължения Възникнали през 2015 г. задължения Контрола Платени през 2015 г. задължения Неплатени задължения към края на периода Налични ангажименти към 31.12.2014 г. Поети ангажименти през 2015 г. Реализирани/из-пълнени през 2015 г. ангажименти Налични ангажименти към края на отчетния период. II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Бюджет 1 От тях подлежащи на плащане през:
след 2017 §§ под-§§ РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ държавни дейности местни дейности дофинансиране Общо 1 2015 2016
І. (а) ІІ(4в) І. (б) (5) І. (в) І. (г) ІІ. (1) ІІ. (2) ІІ. (3) ІІ. (4) 02 ¦ 1 ІІ (4а) ІІ (4б)
попълва се на ръка попълва се на ръка попълва се на ръка Формула = + ІІ. (4) - ІІ. (4а) - ІІ. (4б) - ІІ. (4в) = 0, при коректно попълване на данните формула = колона (2) Отчет формула = І. (а) + І. (б) - І. (в) попълва се на ръка попълва се на ръка формула (логическа) - изчислява по-голя-мото число от коло-ните (2) Отчет и ІІб формула = ІІ. (1) + ІІ. (2) - ІІ. (3) 1 попълва се на ръка попълва се на ръка
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 02-09 другиплащания и възнаграждения 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 0 0 1 0 0
Показва 176 до 201 от общо 4013 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте