одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  cbd96ae8-ff7f-4a35-85ba-c81285627947

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:58
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:46:53
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

270 24-01 вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции 0 1
280 24-03 превишение на приходите над разходите на БНБ 0 1
285 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 0 500,000 500,000 1
290 24-05 приходи от наеми на имущество 0 38,000 38,000 1
295 24-06 приходи от наеми на земя 0 10,000 10,000 1
300 24-07 приходи от дивиденти 0 1
305 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 0 500 500 1
310 24-09 приходи от лихви по срочни депозити 0 1
315 24-10 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 0 1
325 24-12 приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг 0 1
330 24-13 приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа 0 1
335 24-15 приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица 0 1
340 24-18 лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-) 0 1
345 24-19 приходи от други лихви 0 1
350 25-00 Държавни такси 0 0 0 0 1
355 25-01 такси за административни и други услуги и дейности 0 1
356 25-02 такси и лицензии с данъчен характер 0 1
360 26-00 Съдебни такси 0 1
370 27-00 Общински такси 0 2,904,682 0 2,904,682 1
375 27-01 за ползване на детски градини 65,000 65,000 1
380 27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 0 1
385 27-03 за ползване на лагери и други по социалния отдих 0 1
390 27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 65,000 65,000 1
395 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 8,000 8,000 1
400 27-06 за ползване на полудневни детски градини 0 1
Показва 76 до 101 от общо 4013 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте