одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  cbd96ae8-ff7f-4a35-85ba-c81285627947

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:58
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:46:53
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

20 01-08 окончателен данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица 0 1
21 01-09 окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ 0 1
25 02-00 Корпоративен данък: 0 0 0 0 1
30 02-01 корпоративен данък от нефинансови предприятия 0 1
35 02-02 корпоративен данък от финансови институции 0 1
40 02-03 корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел 0 1
45 02-04 корпоративен данък от застрахователни дружества 0 1
50 04-00 Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица: 0 0 0 0 1
55 04-01 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица 0 1
56 04-02 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия 0 1
57 04-03 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестрани юридически лица 0 1
58 04-04 данък върху доходите на чуждестранни юридически лица 0 1
59 04-11 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица 0 1
65 08-00 Осигурителни вноски 0 0 0 0 1
70 08-01 вноски за работници и служители от работодатели 0 1
75 08-02 вноски от работници и служители (лична вноска) 0 1
80 08-04 вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 1
85 08-09 вноски за други категории осигурени лица 0 1
08-11 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 1
08-12 вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица 0 1
08-14 вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 1
95 10-00 Здравно-осигурителни вноски 0 0 0 0 1
100 10-01 здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели 0 1
105 10-02 здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) 0 1
110 10-04 здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) 0 1