одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  cbd96ae8-ff7f-4a35-85ba-c81285627947

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:58
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:46:53
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

517 40-22 постъпления от продажба на сгради 0 1,000 1,000 1
518 40-23 постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения 0 1
519 40-24 постъпления от продажба на транспортни средства 0 1
520 40-25 постъпления от продажба на стопански инвентар 0 1
521 40-26 постъпления от продажба на инфраструктурни обекти 0 1
522 40-29 постъпления от продажба на други ДМА 0 1
523 40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 1
523 40-39 постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове 0 1
524 40-40 постъпления от продажба на земя 0 49,000 49,000 1
526 40-72 постъпления от продажба на земеделска продукция 0 1
540 41-00 Приходи от концесии 20,000 20,000 1
550 42-00 Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи 0 1
560 45-00 Помощи и дарения от страната 0 100,000 0 100,000 1
565 45-01 текущи помощи и дарения от страната 0 100,000 100,000 1
570 45-03 капиталови помощи и дарения от страната 0 1
575 46-00 Помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0 1
580 46-10 текущи помощи и дарения от Европейския съюз 0 1
585 46-20 капиталови помощи и дарения от Европейския съюз 0 1
590 46-30 текущи помощи и дарения от други държави 0 1
595 46-40 капиталови помощи и дарения от други държави 0 1
600 46-50 текущи помощи и дарения от други международни организации 0 1
605 46-60 капиталови помощи и дарения от други международни организации 0 1
610 46-70 други текущи помощи и дарения от чужбина 0 1
615 46-80 други капиталови помощи и дарения от чужбина 0 1
575 47-00 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми 0 0 0 0 1
Показва 126 до 151 от общо 4013 записа