одобрен

Регистър на сигналите през м. юни 2019 г.

Уникален идентификатор:  cce7845c-16de-4345-a1d4-7cc2b06824e1

екология сигнали

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-04 11:07:10
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-09-12 17:10:52
  • Последно променил: dragomir_vasilev

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Юни 2019 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
Сигнал институция
1 04.06.2019 г. С-54/ 04.06.2019г. Формирано сметище в двор на сграда на ул. "А* С*" № * , гр. Шумен РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място съставен е констативен протокол ЗВ-42/18.06.2019 г. При проверката се установи, че в двора на жилищна сграда на ул. „А* С*“ № *, гр. Шумен са налични 3 бр. чувала по 25 кг с платки, 1 бр. монитор, кабели и пластмасови капаци от електрическо и електронно оборудване. Дадено е предписание „Да се предадат наличните отпадъци констатирани при проверката в двора на сградата на ул. "А* С*" № *, гр. Шумен на лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. Да се представят в РИОСВ-Шумен копия на документите удостоверяващи предаването на отпадъците.“
2 06.06.2019 г. С-55/ 06.06.2019г. Намерен бухал в с. Зайчино ореше, който не може да лети. РИОСВ – Шумен Извършена е проверка с Констативен протокол № ЦК-10/06.06.2019 г. Птицата е намерена в частен двор в с. Зайчино ореше, след което е транспортирана до сградата на РИОСВ - Шумен от служител на ТП „ДГС Нови пазар“. Бухалът няма видими външни наранявания, но не може да лети. В тази връзка птицата е изпратена от РИОСВ – Шумен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е уведомен за това чрез телефонен разговор.
3 07.06.2019 г. С-56/07.06.2019 г. Замърсяване и тъмен цвят на р. Акдере на територията на с. Малка Черковна, общ. Антоново РИОСВ -Шумен Извършена проверка на кравеферма в с. Капище, собственост на ЗП Б*А*. Установено е, че течната торова маса се зауства в земнонасипна яма, на около 20 м от воден обект Акдере. Твърдата торова маса се съхранява на около 2 м от брега на реката. При проверката не се установи изтичане на торова течност в реката. Взети са водни проби от реката на 100 м преди и 100 м след точката на замърсяване. Дадени предписания за изграждане на бетонирана торова площадка за съхранение на твърдата торова маса и на лагуна за течната торова маса. Предстои съставяне на АУАН.
4 10.06.2019 г. С-57/10.06.2019 г. Замърсяване на яз. Омуртаг с тъмно-кафяв цвят на водите и наличие на миризма от животинска торова маса. РИОСВ-Шумен БДДР-Плевен Извършена съвместна проверка с БДДР плевен и ОДБХ –Търговище. Проверен е животновъден обект на ЕТ „И*Ш*- Олимп 131“. Установи се следното: Течната торова маса се съхранява в бетонирана шахта, от която просмукват отпадъчни води в посока дере. Твърдата торова маса е струпана на брега на дере без име, което се влива в друго дере, приток на аз. Омуртаг. БФОВ се събират в септична яма и се изпускат в дерето. Дадени са предписания. Съставен е КП № ПС-34/12.06.2019г. Взети са 2 бр. водни проби от повърхностни води от язовира.
5 10.06.2019 г. С-58/ 10.06.2019 г. Намерени 3 бр. малки таралежчета в гр. Шумен РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-16/ 10.06.2019 г., при която се установи, че таралежите нямат видими външни наранявания, но са все още много малки, което към момента ги прави непригодни за живот в естествена среда. С оглед на това РИОСВ – Шумен изпрати таралежите за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
6 11.06.2019 г. С-59/11.06.2019 г. Обгазяване на гр. Попово от керамична фабрика РИОСВ – Шумен Извършена проверка в инсталация за производство на керамични продукти – тухли, стопанисвана от оператор „Родна индустрия 91“ ЕООД. По време на проверката се установи следното – горивните процеси се осъществяват при ползване на горива шлам и въглища, които са разрешени в комплексното разрешително, и гориво слънчогледова люспа, която не е включена в разрешителното. Не са установени неприятни миризми.
7 17.06.2019 г. С-60/17.06.2019 г. Извършване на изкопни дейности и унищожаване на скални образувания на естествения ландшафт РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с КП № КБ-15/ 27.06.2019 г. съвместно с представители на БДЧР и Общинска администрация Върбица, при която е установено, че сигнала е неоснователен – за обект Горски автомобилен път „Тича“, трета категория е издадено Разрешение за строеж № 35/ 08.10.2018 г. на Гл. архитект на Общ. Върбица, влязло в сила на 23.10.2018 г.; издаден е документ с Изх. № 2475/ 03.06.2016 г. на РИОСВ- гр. Шумен по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
8 23.06.2019 г. С-61/ 24.06.2019 г. Граблива птица, пострадала в района на гр. Омуртаг РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ИН-04/ 23.06.2019 г., при която е установено, че птицата е от вида Обикновен мишелов, като е пострадала в резултат от сблъсък с лек автомобил на главен път София-Варна, в близост до яз. Беломорци. Има нараняване на дясното крило и не може да лети. С оглед на това РИОСВ – Шумен изпрати мишелова за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е уведомен лично.
9 27.06.2019 г. С-62/27.06.2019 г. Нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци в с. Славяново РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място с КП № ПП-47/28.06.2019 г. а място е установено, че по склона и в коритото на местно дере са налични строителни отпадъци. Дадено е предписание на кмета на община Попово за почистване на замърсения участък със срок на изпълнение до 19.07.2019 г. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.