Набор от данни:  Регистър на язовирите

одобрен

Регистър на язовирите

Уникален идентификатор:  cd4e243d-0c5f-4e7f-9e10-41b6e486c9e4

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-02 15:27:34
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:17:56
  • Последно променил: migrate_data
РЕГИСТЪР
НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА МИРКОВО

Актуален към 30.09.2017 г.

ПО
РЕД
ИМЕ НА
ЯЗОВИРА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕНИК/ПОЛЗВАТЕЛ ОБЕМ
В м3
ГОДИНА НА
ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 2 3 4 5 6
1. „С молско “ Землище на с. Смолско
Общ ина Мирково
Община Мирково
АПОС № 12/23.09.1999 г.
280 000 През периода 1958
-1960
2. „Каменна
могила“
с. Мирково
Община Мирково
Собственик:
Община Мирково
АПОС № 11/23.09.1999 г.

Ползвател:
„ФИШЕРИ“ ООД , по силата
на договор за концесия
№ 88/14.10.2017 г.
306 000 През периода 1958
-1960
3. „Исин Пунар “ с. Мирково
Община М ирково
Община Мирково
АПОС № 6/01.12.1998 г.
15 000 През периода 1958
-1960