одобрен

Период: 2018г.

Уникален идентификатор:  cefee7fd-d139-4f38-a173-bcaca334b184

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:14:37
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:14:37

Номер

Дата на Регистрация

Относно

12-00-265 17.08.2018 9:42:01 обявление за приключен договор № 406
12-00-266 17.08.2018 9:42:57 приключване на договор № 407
21 08.11.2018 15:54:49 ОП "Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, за кандидатстване с проект "Стадион и спортна зала (съблекални) към него в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" към "МИГ Котел-Сунгурларе-Върбица"
92-00-209 28.12.2018 10:35:00 План график за провеждане на обществени поръчки за 2019г.
ОП-1 08.01.2018 13:44:57 Предоставяне ан електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Сунгурларе
ОП-2 08.01.2018 14:01:17 Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Сунгурларе
ОП-3 12.01.2018 10:55:31 Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Сунгурларе
ОП-4 12.02.2018 13:56:54 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на многофункционална зала - с. Съединение II етап и ремонт на детски градини в с. Лозарево и в с. Манолич, община Сунгурларе"
ОП-5 27.02.2018 12:42:48 Доставка чрез покупка на специализирани метални съдове за събиране на битови отпадъци
ОП-6 12.03.2018 16:13:35 Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения
ОП-7 26.03.2018 15:28:44 Договор за доставки на почистващи и перилни препарати за нуждите на Община Сунгурларе
ОП-8 28.03.2018 15:37:17 Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Сунгурларе
ОП-9 23.04.2018 9:06:15 Ремонт на улици на територията на община Сунгурларе
ОП-10 18.04.2018 13:40:05 Покана пазарни консултации
ОП-11 31.05.2018 8:42:08 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г."
ОП-12 13.06.2018 9:03:45 Избор на изпълнител за осъществяване на консултации, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение "Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в с. Славянци, община Сунгурларе"
ОП-13 27.06.2018 9:38:07 Открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛД - с. Славянци, ДВХ - с. Лозарево, ДСП - гр. Сунгурларе и детските заведения на територията на община Сунгурларе по обособени позиции"
ОП-14 03.07.2018 13:39:18 Пазарни консултации - спортни площадки
ОП-15 03.07.2018 13:50:58 Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултации, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект, във връзка с кандидатстване на Община Сунгурларе по мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите" от ПРСР 2014 - 2020 г."
ОП-16 05.07.2018 14:50:14 Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект: "Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе"
ОП-17 02.10.2018 13:41:11 Пазарна Консултация за кандидатстване с Проект "Прилагане на мерки за превенция от пожари в общинските гори" по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г.
ОП-18 12.10.2018 9:54:37 Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Сунгурларе през 2018 - 2019 г.
ОП-19 02.11.2018 12:59:58 Извършване на ремонтни работи на сгради, собственост на Община Сунгурларе
ОП-20 02.11.2018 13:11:56 Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Извършване на ремонтни работи на сгради, собственост на Община Сунгурларе"
ОП-21 08.11.2018 16:05:05 ОП "Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, за кандидатстване с проект "Стадион и спортна зала (съблекални) към него в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" към "МИГ Котел-Сунгурларе-Върбица"
ОП-21 22.11.2018 9:48:03 Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „РЕМОНТ НА СУ „ ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. СУНГУРЛАРЕ И ДГ С. МАНОЛИЧ“
ОП-22 22.11.2018 9:52:05 Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „РЕМОНТ НА СУ „ ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. СУНГУРЛАРЕ И ДГ С. МАНОЛИЧ“