одобрен

Издадени разрешителни за водовземане от подземни води

Уникален идентификатор:  cff09a53-8862-48f9-8a5f-410fe0109d0f

Описание:

Регистърът се обновява ежемесечно и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

доспат екология и води места МОСВ подземни води разрешителни Струма

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-25 14:57:02
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2020-07-07 15:19:16
  • Последно променил: e.lazarov

Име на титуляр

Седалище

Булстат

Номер и дата на разрешителното

Дата на влизане в сила на разрешителното

Срок на действие на разрешителното в години

Крайна дата на действие на разрешителното

Наименование на водоносния хоризонт

Код на водното тяло

Номер и дата на изменение на разрешителното

Номер и дата на продължаване на разрешителното

Номер и дата на прекратяване на разрешителното

Консервиран

Номер и дата на отнемане на разрешителното

Наименование на съоръженията

Регистрационен номер и дата на регистрация на съоръженията

Параметри на водовземане

Дълбочина на помпеното оборудване

Разпределение на разрешените обеми за различните цели на водовземане

R

Поречие

Денонощно разрешено количество (м³)

Годишно разрешено количество (м³)

Коефицент на филтрация (м/ден)

Проводимост Т (м²/ден)

Мощност на хоризонта (м)

Денонощен режим на ползване (ч/ден)

Годишен режим на ползване

Код на водно тяло ПУРБ 2016-2021г.

наименование на водоносния хоризонт

N

E

Краен срок на разрешителното Средноденонощен дебит (л/сек) Максимален дебит (л/сек) Цели на ползване на водата Кота на статичното водно ниво (м) Максимално допустимо понижение (м) Максимално допустима дълбочина на водното ниво (м) Допълнително понижение от нови водовземания (м) Технически възможен дебит при допустимо понижение (л/сек) На потопяемата помпа (м) На смукателя на центробежната помпа (м) питейно-битови (м³) земеделски (м³) промишлени (м³) други (м³) охлаждане
В и К Петрич ООД Петрич,ул."Оборище" №8 101005019 4/20.04.2000 2000/04/20 25 2025/04/20 Кватернерен водоносен хоризонт/терасата на р.Струма/ BG4G000000Q002 СК-1 1/20.04.2000 питейно-битови 170000 Питейно-битово водоснабдяване на с Старчево Струма 170000 целогодишно
В и К Петрич ООД Петрич,ул."Оборище" №8 101005019 4/20.04.2000 2000/04/20 25 2025/04/20 Кватернерен водоносен хоризонт/терасата на р.Струма/ BG4G000000Q002 СК-1 2/20.04.2000 питейно-битови Питейно-битово водоснабдяване на с Старчево Струма целогодишно
СД Бобсън-Капри-Йорданов и сие с.Драгичево , общ.Перник 020325873 16/23.05.2000 23.05.2000г. 10 23.05.2010г. Порови води в кватернер-Радомир- Брезник BG4G000000Q007 41530042/26.11.2010 26.11.2016г. ШК-1 3/23.05.2000 0.35 технически цели Техническо водоснабдяване на автомивка в гр.Перник Струма 20 7000 16 ч. целогодишно
Община Банско, нов титуляр "ВиК"Благоевград гр.Банско 000024663 25/13.06.2000 13.06.2000г. 25 13.06.2025г. Докамбрийски водоносен хоризонт BG4G0000Pt3031 41510044/27.03.2007 ВС"Усипо" 4/13.06.2000 30 питейно-битови Допълнително питейно-битово водоснабдяване на гр.Банско Места целогодишно
ЕТ Христо Ламбрев гр.Петрич ул."Опълченска"№6 101054315 0120/22.01.2001 22.01.2001г. 10 22.01.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000N011 СК 5/22.01.2001 0.467 0.8 питейно-битови 5.4 15000 Питейно- битово водоснабдяване на Струма 41 15000 целогодишно
Илинденци мрамор ЕАД с.Илиндинци общ.Струмяни 101014000 0283/10.05.2001 10.05.2001г. 10 10.05.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт/терасата на р.Струма/ BG4G000000Q002 ШК-1 6/10.05.2001 3.3 7 промишлени цели 0.63 104000 Промишлено водоснабдяване на цех за обработка на мрамор"Струмяни" Струма 400 104000 целогодишно
Илинденци мрамор ЕАД с.Илиндинци общ.Струмяни 101014000 0283/10.05.2001 10.05.2001г. 10 10.05.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт/терасата на р.Струма/ BG4G000000Q002 ШК-2 7/10.05.2001 4.9 12 промишлени цели 0.5 156000 Промишлено водоснабдяване на цех за обработка на мрамор"Струмяни" Струма 600 156000 целогодишно
В и К Кресна ЕООД гр.Кресна,ул."Македония" №196 811121655 0317/28.05.2001 28.05.2001г. 25 28.05.2026г. Докамбрийски водоносен хоризонт BG4G000PtPz025 Дренажно водохващане "Кучкарника" 8/28.05.2001 питейно-битови цели Питейно-битово водоснабдяване на с.Горна Брезница Струма целогодишно
В и К Кресна ЕООД гр.Кресна,ул."Македония" №196 811121655 0316/28.05.2001 28.05.2001г. 25 28.05.2026г. Докамбрийски водоносен хоризонт BG4G000PtPz025 С решение ПО-01-83/31.05.2013г. разрешителното е прекратено Дренажно водохващане"Ръзманица" 9/28.05.2001 питейно-битови цели Питейно-бинтово водоснабдяване на гр.Кресна Струма целогодишно
В и К Кресна ЕООД гр.Кресна,ул."Македония" №196 811121655 0315/28.05.2001 2001/05/28 25 2026/05/28 Докамбрийски водоносен хоризонт BG4G000PtPz024 Вододайна зона "Пещерата" - 2 дренажа 10/28.05.2001 питейно-битови цели Питейно-бинтово водоснабдяване на гр.Кресна и селища от общината Струма целогодишно
В и К Кресна ЕООД гр.Кресна,ул."Македония" №196 811121655 0315/28.05.2001 2001/05/28 25 2026/05/28 Докамбрийски водоносен хоризонт BG4G000PtPz024 Вододайна зона"Разкола"-3 дренажа 11/28.05.2001 питейно-битови цели Питейно-бинтово водоснабдяване на гр.Кресна и селища от общината Струма целогодишно
Винпром Дамяница АД с.Дамяница общ. Сандански 101053576 0319/28.05.2001 28.05.2001г. 10 28.05.2011г. Порови води в кватернер-Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41530056/02.09.2011 29.05.2021г. ТК-1 12/28.05.2001 0.343 0.6 промишлени цели 0.8 10800 Промишлено водоснабдяване на Винпром - Дамяница Струма 50 10800 есенен сезон
Винпром Дамяница АД с.Дамяница общ. Сандански 101053576 0319/28.05.2001 28.05.2001г. 10 28.05.2011г. Порови води в кватернер-Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41530056/02.09.2011 29.05.2021г. ТК-2 13/28.05.2001 0.799 1.4 промишлени цели 0.8 25200 Промишлено водоснабдяване на Винпром - Дамяница Струма 117 25200 есенен сезон
Винпром Дамяница АД с.Дамяница общ. Сандански 101053576 0319/28.05.2001 28.05.2001г. 10 28.05.2011г. Порови води в кватернер-Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41530056/02.09.2011 29.05.2021г. ТК-3 14/28.05.2001 1.142 2 промишлени цели 1.2 36000 Промишлено водоснабдяване на Винпром - Дамяница Струма 167 36000 есенен сезон
Медика АД гр.Сандански-Промишлина зона 000000993 0340/07.06.2001 07.06.2001т. 10 07.06.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт/терасата на р.Струма/ BG4G000000Q001 ТК-1 15/07.06.2001 0.381 3 промишлени цели 0.8 36000 Промишлено водоснабдяване обект:Особено производство "Рупи" Струма 110 36000 целогодишно
Медика АД гр.Сандански-Промишлина зона 000000993 0340/07.06.2001 07.06.2001т. 10 07.06.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт/терасата на р.Струма/ BG4G000000Q001 ТК-2 16/07.06.2001 0.381 3 промишлени цели 0.73 Промишлено водоснабдяване обект:Особено производство "Рупи" Струма целогодишно
Медика АД гр.Сандански-Промишлина зона 000000993 0340/07.06.2001 07.06.2001т. 10 07.06.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт/терасата на р.Струма/ BG4G000000Q001 ТК-3 17/07.06.2001 0.381 3 промишлени цели 0.6 Промишлено водоснабдяване обект:Особено производство "Рупи" Струма целогодишно
ЕТ Пенка Никова-Експрес-Мод гр.Петрич, ж.к."Самуил",бл.25,ет.2,ап.6 020409652 0343/07.06.2001 07.06.2001г. 10 07.06.2011г. Порови води в кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 41590086/02.08.2011 02.08.2021г. ТК 18/07.06.2001 0.349 0.5 промишлени и противопожарни цели 2.1 11000 Промишлено водоснабдяване на бензиностанция в с.Кърналово Струма 30 11000 4.2 50 12 целогодишно
ГБС Благоевград АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"24 101508611 0364/15.06.2001 15.06.2001г. 10 15.06.2011г. Порови води в кватернер- Благоевград BG4G000000Q004 41590013/13.08.2007 15.06.2011г. ШК 19/15.06.2001 0.064 0.7 промишлени цели 0.32 2000 Промишлено водоснабдяване на бетонов център в с.Покровник Струма 20 2000 целогодишно
Гръцки мрамор ЕООД с.Долна Градешница, общ.Кресна 811134108 0381/26.06.2001 26.06.2001г. 10 26.06.2011г. Порови води в кватернер-Кресна-Сандански BG4G000000Q002 0381-1/17.06.2004 17.06.2010г. ТК-1 20/26.06.2001 0.35 2 промишлени цели 5.2 11000 Промишлено водоснабдяване на цех за обработка на мрамор в с.Долна Градешница Струма 30 11000 4 ч. целогодишно
Лукойл - България ЕООД гр.София, бул.Черни връх"№59А 121699202 0404/03.07.2001 03.07.2001г. 10 03.07.2011г. Порови води в неоген-Сандански BG4G000000N012 41590083/06.07.2011 04.07.2017г. СК 21/03.07.2001 0.5 0.6 технологични и противопожарни цели 23.5 15695 Техническо водоснабдяване на бензиностанция в с.Старчево Струма 43 15695 целогодишно
Петрол АД Благоевград гр.Благоевград ул."Георги Попов"№ 8314962850029 0459/23.07.2001 23.07.2001г. 10 23.07.20011г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 0459-1/11.12.2006-Нафтекс Петрол 23.07.2008г. ШК-1 22/23.07.2001 0.5 2.5 напояване и противопожарни цели 2.1 5.8 15760 Напояване на зелените площи и противопожарни цели на Петролна база в гр.Благоевград Струма 43.2 15760 8 ч. целогодишно
Петрол АД Благоевград гр.Благоевград ул."Георги Попов"№ 8314962850029 0459/23.07.2001 23.07.2001г. 10 23.07.20011г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 0459-1/11.12.2006-Нафтекс Петрол 23.07.2008г. ШК-2 23/23.07.2001 3.5 напояване и противопожарни цели 3.2 7 Напояване на зелените площи и противопожарни цели на Петролна база в гр.Благоевград/резервен/ Струма резервен
Петрол АД гр.Благоевград ул."Георги Попов"№ 8314962850029 0460/23.07.2001 23.07.2001г. 10 23.07.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q009 ШК 24/23.07.2001 0.2 1 напояване на тревни площи 3 6.6 1800 Напояване на тревни площи на бензиностанция в гр.Гоце Делчев Места 9 1800 м.V - м.Х
Петрол АД гр.Благоевград ул."Георги Попов"№ 8314962850029 0461/23.07.2001 23.07.2001г. 10 23.07.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 ШК-1 25/23.07.2001 1 0.2 противопожарни цели 2.5 2.93 6200 Противопожарни цели-Петролна база, гр.Сандански Струма 17 6200 целогодишно
Петрол АД гр.Благоевград ул."Георги Попов"№ 8314962850029 0461/23.07.2001 23.07.2001г. 10 23.07.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 ШК-2 26/23.07.2001 0.8 противопожарни цели 2 2.93 25185 Противопожарни цели-Петролна база, гр.Сандански Струма 69 25185 резервен
СК-13 Пътстрой АД гр.Перник, ул."Софийско шосе"№31 113001345 0475/02.08.2001 02.08.2001г. 10 23.07.2011г. Триаски пукнатинен водоносен хоризонт BG4G000PtPz024 0475-1/25.06.2004 25.06.2010г. ШК 27/02.08.2001 0.035 0.45 промишлени цели 1 1100 Промишлено водоснабдяване на обект:Кариерно стопанство "Студена" Струма 3.24 1100 2 ч. целогодишно
Мело АД гр.Сандански-индустриална зона 101063314 0489/13.08.2001 13.08.2001г. 10 13.08.2011г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N012 41520010/02.07.2008г.-Глобал фуудс Решение №ПО-01-054/01.07.2008г. ТК-1 28/13.08.2001 1.665 10 напояване и противопожарни нужди 18 52500 Водоснабдяване на оранжерии в гр.Сандански Струма 288 52500 8 ч. м.10-м.04
Мело АД гр.Сандански-индустриална зона 101063314 0489/13.08.2001 13.08.2001г. 10 13.08.2011г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N012 41520010/02.07.2008г.-Глобал фуудс Решение №ПО-01-054/01.07.2008г. ТК-2 29/13.08.2001 1.665 10 напояване и противопожарни нужди 18 52500 Водоснабдяване на оранжерии в гр.Сандански Струма 288 52500 8 ч. м.10-м.04
Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев ООД гр.Благоевград ул."Покровнишко шосе" 101055748 0490/14.08.2001 14.08.2001г. 10 14.08.2011г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G00000Q004 41530051/06.07.2011 15.08.2021г. ШК-1 30/14.08.2001 0.19 8 промишлени цели 0.37 6000 Промишлено водоснабдяване на бетонов център в с.Покровник Струма 16.44 6000 35 мин. целогодишно
SOS- Детски селища в България гр.София ул."Паскал Тодоров"№8А 000647906 0533/10.09.2001 10.09.2001г. 25 10.09.2026г. Струмска диоритова формация BG4G00000Pz022 ТК 31/10.09.2001 0.32 1.5 питейно-битови цели 1.6 3.6 10092 Питейно-битово водоснабдяване на SOS-Детско селище, с.Дрен Струма 28 10092 целогодишно
Локомотивно депо Дупница гр.Дупница, ул."Железничар" №2 000696013-0338 0543/13.09.2001 21.09.2001г. 10 21.09.2011г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q005 400227/20.01.2005 21.09.2011г. ШК-2 32/13.09.2001 4.24 5 промишлени цели 0.95 3.45 133747 Водоснабдяване на Локомотивно депо в гр.Дупница Струма 432 133747 целогодишно
ЕТ Айс-Гълъб гр.Благоевград ул.Софрони Мазнев"№31 020008905 0590/29.10.2001 29.10.2001г. 6 29.10.2007г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 СК 33/29.10.2001 0.17 1 промишлени цели 2.58 15.08 2600 Охлаждане на хладилни агрегати в цех за производство на сладолед в Благоевград Струма 14.4 2600 4 ч. целогодишно
Вивафрукт ООД гр.Петрич ул.Екзарх Йосиф"№36 101157589 0591/29.10.2001 29.10.2001г. 6 29.10.2007г. Порови води в кватернер-Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41520017/30.07.2010 30.07.2016г. ТК-1 34/29.10.2001 0.417 2.5 напояване 2.62 3.62 6500 Напояване на нива в с.Капатово Струма 17 6500 4 ч. 6 месеца
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 1 35/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 2 36/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 5 37/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 6 38/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 7 39/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 8 40/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 2а 41/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 4а 42/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 5а 43/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 6а 44/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 7а 45/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 8а 46/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 3 47/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 4 48/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 1а 49/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 3а 50/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В и ВГД-Оранжерии ООД гр.Петрич ,Оранжерии-пътя за София 811202228 0601/07.11.2001 07.11.2001г. 5 07.11.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК 9 51/07.11.2001 напояване и питейно-битови цели Водоснабдяване на оранжерии в гр.Петрич Струма целогодишно
В Т с.Габрене общ.Петрич 0686/06.12.2001 06.12.2001г. 6 06.12.2007г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ШК 52/06.12.2001 0.1 1.5 други цели 1.05 6.05 3000 Водоснабдяване на сграда, двор и градина Струма 8.1 3000 1,5 ч. целогодишно
Руди ЕООД гр.Петрич ул."Калабак"№37 101018785 0687/06.12.2001 06.12.2001г. 6 06.12.2007г. Порови води в кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 41510110/27.07.2007 06.12.2013г. СК-1 53/06.12.2001 0.165 0.5 напояване, питейно-битови и хигиенни нужди 1.1 44.1 5200 Водоснабдяване на имот собственост на Руди ЕООД Струма 14.4 5200 8 ч. целогодишно
Пиринхарт АД гр.Разлог-промишлена зона 101018618 0688/07.12.2001 07.12.2001г. 6 07.12.2007г. Докамбрийски водоносен хоризонт BG4G0000Pt3031 Каптаж 54/07.12.2001 5.708 6 питейно-битови цели 180000 Питейно-битово водоснабдяване на Пиринхарт Места 518 180000 целогодишно
Електрик АД гр.Радомир, ул.Райко Даскалов"№68 113001644 0689/06.12.2001 06.12.2001г. 6 06.12.2007г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 ШК 55/06.12.2001 1.036 2 промишлени цели 1.1 2.4 32659 Промишлено водоснабдяване на Електрик АД Струма 129.6 32659 18 ч. целогодишно
Беласица АД гр.Петрич ул."Места"№22 811160416 0705/07.12.2001 07.12.2001г. 6 07.12.2007г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000N012 СК 56/07.12.2001 0.314 3 промишлени,хигиенно-битови цели и напояване 6.1 47.1 9880 Водоснабдяване на фирма Баласица Струма 38 9880 3,5 ч. целогодишно
Браво АД с.Коларово, общ.Петрич 101026223 0721/30.01.2002 30.01.2002г. 6 30.01.2008г. Пукнатинни води в Беласишко-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити BG4G000PtPz025 41510311/22.07.2010 22.07.2016г. Дренаж 57/30.01.2002 0.65 2 питейно-битови цели и напояване 15000 Водоснабдяване на Обувна фабрика в с.Коларово Струма 56 15000 целогодишно
Белтранс ЕООД гр.Перник,ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1 113059964 0770/18.02.2002 18.02.2002г. 6 18.02.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000Pg038 ШК 58/18.02.2002 0.0317 0.5 технически цели 0.68 2.7 1000 Техническо водоснабдяване на автомивка в гр.Перник Струма 2.74 1000 1 ч. 35 мин. целогодишно
Енергоремонт Кресна АД гр.Кресна-промишлена зона 811191172 0791/06.03.2002 06.03.2002г. 6 06.03.2008г. Порови води в квартернер -Кресна-Сандански BG4G000000Q002 0791-1/14.07.2005 06.03.2008г. СК 59/06.03.2002 0.9513 3 промишлени нужди 0.5 10.6 30000 Промишлено водоснабяване на Енергоремонт-Кресна Струма 86.4 30000 8 ч. целогодишно
ПСК Спартак с.Склаве общ. Сандански 101036833 0798/07.03.2002 07.03.2002г. 6 07.03.2008г. Порови води в квартернер -Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41530030/04.11.2008 СК-1 60/07.03.2002 4.7565 14.2694 технически цели 2.86 4 150000 Техническо водоснабдяване на обект: Пресевна инсталация Струма 410.96 150000 8 ч. целогодишно
96-Магистралата-ООД ООД гр.Сандански,мотел"Мамин Кольо" 101018237 0796/07.03.2002 07.03.2002г. 6 07.03.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 СК 61/07.03.2002 0.0317 1.5 технически и хигиенно-битови цели 1.1 6.7 1000 Водоснабдяване на мотел "Мамин Кольо" Струма 1000 целогодишно
Заводски строежи АД гр.Перник кв."Мошино" 823081802 0797/07.03.2002 07.03.2002г. 6 07.03.2008г. Порови води в кватернер-Радомир-Брезник BG4G000000Q007 ШК 62/07.03.2002 0.3171 2 технически цели 0.71 3.6 10000 Техническо водоснабдяване на обект: Бетонов център Струма 10000 3 ч. 50 мин. целогодишно
Агрима АД гр.София ул."Постоянство"№67А 811205911 0800/11.03.2002 11.03.2002г. 6 11.03.2008г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41590010/31.07.2007 11.03.2008г. СК 63/11.03.2002 0.6342 3 технически цели 0.42 6 20000 Техническо водоснабдяване на обект: Фабрика за безалкохолни напитки Струма 20000 8 ч. целогодишно
Агрима АД гр.София ул."Постоянство"№67А 811205911 0800/11.03.2002 11.03.2002г. 6 11.03.2008г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41590010/31.07.2007 11.03.2008г. ШК 64/11.03.2002 технически цели 0.63 6.3 Техническо водоснабдяване на обект: Фабрика за безалкохолни напитки Струма целогодишно
Бумар АД гр.Сандански ул."Свобода"№3 101059682 0801/11.03.2002 11.03.2002г. 6 11.03.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 41590024/05.11.2007 11.03.2008г. ТК 65/11.03.2002 0.9513 2.5 технически цели 2.58 18.7 30000 Техническо водоснабдяване на цех за обработка на мрамор в с.Илинденци Струма 144 30000 16 ч. целогодишно
Бумар АД гр.Сандански ул."Свобода"№3 101059682 0801/11.03.2002 11.03.2002г. 6 11.03.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 41590024/05.11.2007 11.03.2008г. ТК 66/11.03.2002 технически цели 3 19.5 Техническо водоснабдяване на цех за обработка на мрамор в с.Илинденци Струма резервен
Елита Стар ООД с.Струмяни, общ.Струмяти 030030469 0802/12.03.2002 12.03.2002г. 6 12.03.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000N012 ТК 67/12.03.2002 0.1744 1 технически цели 1 9.5 5500 Техническо водоснабдяване на автомивка в с.Струмяни Струма 15.068 5500 4 ч. 15 мин. целогодишно
Винекс-комерс ЕООД гр.Благоевград, ул."Света Гора"№2 101149418 0803/12.03.2002 12.03.2002г. 6 12.03.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000Q004 СК 68/12.03.2002 0.0856 1.5 промишлени цели 10.7 11.5 2700 Промишлени водоснабдяване на обект: Цех за производство на алкохолни напитки,дестилати и спирт в гр.Кочериново Струма 10 2700 2 ч. целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 8111547151 0804/12.03.2002 12.03.2002г. 6 12.03.2008г. Порови води в кватернер- Благоевград BG4G000000Q004 41530007/12.03.2008 12.03.2014г. СК 69/12.03.2002 0.0952 0.5 технически и противопожарни цели 3.9 17.25 3000 Техническо водоснабдяване на обект "Складова база" в с.Изгрев Струма 3000 целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 8111547151 0804/12.03.2002 12.03.2002г. 6 12.03.2008г. Порови води в кватернер- Благоевград BG4G000000Q004 41530007/12.03.2008 12.03.2014г. СК 70/12.03.2002 технически и противопожарни цели 3.9 17.3 Техническо водоснабдяване на обект "Складова база" в с.Изгрев Струма целогодишно
Струматекс АД гр.Благоевград ул."Васил Левски"№60 101002222 0806/21.03.2002 21.03.2002г. 6 21.03.2008г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41530013/23.10.2007 21.03.2014г. ШК-1 71/21.03.2002 4.269 4.369 промишлени цели 2.02 6.5 455000 Промишлено водоснабдяване на "Струматекс" АД,Благоевград Струма 1246.58 455000 целогодишно
Струматекс АД гр.Благоевград ул."Васил Левски"№60 101002222 0806/21.03.2002 21.03.2002г. 6 21.03.2008г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41530013/23.10.2007 21.03.2014г. ШК-2 72/21.03.2002 6.039 6.18 промишлени цели 2.18 6.55 Промишлено водоснабдяване на "Струматекс" АД,Благоевград Струма целогодишно
Струматекс АД гр.Благоевград ул."Васил Левски"№60 101002222 0806/21.03.2002 21.03.2002г. 6 21.03.2008г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41530013/23.10.2007 21.03.2014г. ШК-3 73/21.03.2002 4.12 4.217 промишлени цели 1.96 6.5 Промишлено водоснабдяване на "Струматекс" АД,Благоевград Струма целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 8111547151 0807/21.03.2002 21.03.2002г. 6 21.03.2008г. Порови води в кватернер- Благоевград BG4G000000Q004 41530006/21.03.2008 21.03.2014г. СК-1 74/21.03.2002 1.395 1.476 промишлени цели 1.98 5.83 220000 Промишлено водоснабдяване на "Благоевград-БТ" Струма 602.74 220000 целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 8111547151 0807/21.03.2002 21.03.2002г. 6 21.03.2008г. Порови води в кватернер- Благоевград BG4G000000Q004 41530006/21.03.2008 21.03.2014г. СК-2 75/21.03.2002 1.395 1.421 промишлени цели 1.74 5.94 Промишлено водоснабдяване на "Благоевград-БТ" Струма целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 8111547151 0807/21.03.2002 21.03.2002г. 6 21.03.2008г. Порови води в кватернер- Благоевград BG4G000000Q004 41530006/21.03.2008 21.03.2014г. СК-3 76/21.03.2002 1.395 1.452 промишлени цели 1.67 6.14 Промишлено водоснабдяване на "Благоевград-БТ" Струма целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 8111547151 0807/21.03.2002 21.03.2002г. 6 21.03.2008г. Порови води в кватернер- Благоевград BG4G000000Q004 41530006/21.03.2008 21.03.2014г. СК-4 77/21.03.2002 1.395 1.434 промишлени цели 1.76 6.4 Промишлено водоснабдяване на "Благоевград-БТ" Струма целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 8111547151 0807/21.03.2002 21.03.2002г. 6 21.03.2008г. Порови води в кватернер- Благоевград BG4G000000Q004 41530006/21.03.2008 21.03.2014г. СК-5 78/21.03.2002 1.395 1.404 промишлени цели 1.74 6.64 Промишлено водоснабдяване на "Благоевград-БТ" Струма целогодишно
Г.Т.Х.Пиринпласт АД гр.Благоевград, бул."В.Левски"№56 831662757 0862/24.04.2002 24.04.2002г. 6 24.04.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000N017 41530014/07.11.2007-Шабан Хаджулиев 24.04.2008г. СК 79/24.04.2002 0.3171 3.8 промишлени цели 2.2 13 10000 Производствено водоснабдяване на обект:Свинекомплекс "Борово" Места 27.4 10000 2 ч. целогодишно
ЕТ Антон Спасов-Тони АД гр.Перник, ул."Рашо Димитров"№37 113515026 0889/21.05.2002 21.05.2002г. 6 21.05.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 СК 80/21.05.2002 0.083 0.5 промишлени цели и напояване 0.26 3.26 2500 Техническо водоснабдяване на автомивка в гр.Перник Струма 7.2 2500 4 ч. целогодишно
ЕТ Йордан Кръстев-92 гр.Перник, ул."Стара планина"№6А 823048948 0913/30.05.2002 30.05.2002г. 6 30.05.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 41590029/29.02.2008 30.05.2014г. ШК 81/30.05.2002 0.035 0.1 промишлени цели 1.7 3.16 750 Техническо водоснабдяване на автомивка в гр.Перник Струма 3 750 9 ч. целогодишно
ЕТ Димитър Пелтеков гр.Гоце Делчев, ул."Вардар"№7 811159175 0929/14.06.2002 14.06.2002г. 6 14.06.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q009 ТК 82/14.06.2002 0.063 1 промишлени цели 0.23 2000 Промишлено водоснабдяване на мандра в гр.Хаджидимоно Места 6 20000 1,5 ч. целогодишно
Шел България АД гр.София ул."Луи Айер"№2 831915840 0945/12.06.2002 12.06.2002г. 6 12.06.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-1 83/12.06.2002 0.2 напояване 0.2 7.7 2700 Напояване на бензиностанция в с.Чучулигово Струма 10 2700 целогодишно
Шел България АД гр.София ул."Луи Айер"№2 831915840 0947/12.06.2002 12.06.2002г. 6 12.06.2008г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41590059/01.04.2009 СК-1 84/12.06.2002 0.2 1 напояване 0.36 7.56 2700 Напояване на бензиностанция в гр.Благоевград Струма 10 2700 2ч. 50 мин. целогодишно
Бетон ЕООД гр.Перник, кв."Мошино" ул."Юри Гагарин"№1 823073079 0970/18.06.2002 18.06.2002г. 6 18.06.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 ШК 85/18.06.2002 0.2 2 технически цели 0.22 2.32 2 6000 Техническо водоснабдяване на обект "Бетонов център" в гр.Перник Струма 16.44 6000 2ч. 30 мин. целогодишно
Митнически терминал -Кулата с.Кулата, общ.Петрич 0006275970110 0972/19.06.2002 19.06.2002г. 6 19.06.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 ТК 86/19.06.2002 0.143 2.6 хигиенни и противопожарни цели 1.95 10.45 2.6 4500 Водоснабдяване на митнически терминал-Кулата Струма 5.5 4500 целогодишно
Евросервиз-21 ООД гр.Петрич, ул."Георги Бенковски"№8 101546754 0968/20.06.2002 20.06.2002г. 6 20.06.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N011 СК 87/20.06.2002 0.44 1 промишлени и хигиенни цели 4.57 24.87 3888 842 Техническо водоснабдяване на сервиз и автомивка в гр.Петрич Струма 12.7 4730 целогодишно
В и К ООД Благоевград гр.Благоевград,ул."Антон Чехов" №3 811047831 0977/21.06.2002 21.06.2002г. 25 21.06.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q003 С решение № ПО-01-151/26.11.2018г. се прекратява действието на разрешителното и се преиздава под № 41510565/26.11.2018г. ШК 88/21.06.2002 48 питейно-битови цели 1513728 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Симитли Струма 4147.2 1513728 целогодишно
Берг-Галко ООД гр.Радомир, ул."Гарата"№1 113013575 0995/26.06.2002 26.06.2002г. 6 26.06.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 0995-1/04.08.2006-"Галко"АД 26.06.2014г. ШК 89/26.06.2002 1.38 2 промишлени,хигиенни цели и противопожарни цели 2 3.3 2 43546 Водоснабдяване на Берг-Галко Струма 120 43546 целогодишно
ЕТ Калифорния-10-Йордан Лещански гр.Перник, кв.Мошино ул."Младен Стоянов"бл.11 030108882 1015/03.07.2002 03.07.2002г. 6 03.07.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000Pg038 ШК 90/03.07.2002 0.073 0.5 промишлени цели и напояване 0.12 3.05 0.5 1700 600 Водоснабдяване на ЕТ Калифорния Струма 6.3 2300 4 ч. целогодишно
В и К Кресна ЕООД гр.Кресна,ул."Македония" №196 811121655 1039/11.07.2002 11.07.2002г. 25 11.07.2027г. Палеозойски водоносен хоризонт BG4G0PzC2Pg019 Дренажно водохващане"Черната вода"-дренаж 1 91/11.07.2002 47.565 50 питейно-битови цели 1500000 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Кресна и на селища от община Кресна и община Струмяни Струма 1500000 целогодишно
В и К Кресна ЕООД гр.Кресна,ул."Македония" №196 811121655 1039/11.07.2002 11.07.2002г. 25 11.07.2027г. Палеозойски водоносен хоризонт BG4G0PzC2Pg019 Дренажно водохващане"Черната вода"-дренаж 2 92/11.07.2002 питейно-битови цели Питейно-битово водоснабдяване на гр.Кресна и на селища от община Кресна и община Струмяни Струма целогодишно
Сън сити ООД гр.Сандански, ул."Синаница"№4 101078768 1070/22.07.2002 22.07.2002г. 6 22.07.2008г. Порови води в кватернер-Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41530017/21.01.2008 22.07.2008г. ШК-1 93/22.07.2002 0.856 5.55 промишлени цели 0.1 0.1 5.55 27000 Водоснабдяване на Тухларна фабрика в с.Левуново Струма 160 27000 8 ч. целогодишно
ЕТ Милена Ризова гр.Благоевград, ул."Алеко Константинов"№3 ет.3 101040059 1089/30.07.2002 30.07.2002г. 6 30.07.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N014 41590041/13.06.2008г. 31.07.2014г. СК 94/30.07.2002 0.555 1.5 промишлени и противопожарни цели 5.83 47.5 1.5 17508 Промишлено водоснабдяване на автомивка,бензиностанция и газостанция в гр.Кочериново Струма 47.96 17508 8ч. 35 мин целогодишно
Вента-ООД ООД с.Копривлен, общ.Хаджидимово 811180792 1090/31.07.2002 31.07.2002г. 6 31.07.2008г. Порови води в неоген-Гоце Делчев BG4G000000N017 1090-1/11.04.2005 31.07.2008г. ТК-1 95/31.07.2002 0.38 0.75 промишлени цели 13.05 22.6 0.75 40 12000 Промишлено водоснабдяване на Багрилен цех в с.Копривлен Места 50 12000 0.52 21 40 18ч. 30мин. целогодишно
В К гр.Петрич,ул."Валандово" №1 1093/31.07.2002 31.07.2002г. 6 31.07.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N012 10/25.02.2004 СК-1 96/31.07.2002 0.952 3.993 санитарно-хигиенни,бутилиране на вода,напояване,риборазвъждане 1.11 101.1 30000 Водоснабдяване на имоти в с.Долно Спанчево Струма 115 30000 8ч. целогодишно
В К гр.Петрич,ул."Валандово" №1 1093/31.07.2002 31.07.2002г. 6 31.07.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N012 10/25.02.2004 СК-2 97/31.07.2002 санитарно-хигиенни,бутилиране на вода,напояване,риборазвъждане 1.07 96 Водоснабдяване на имоти в с.Долно Спанчево Струма 8ч. целогодишно
В К гр.Петрич,ул."Валандово" №1 1093/31.07.2002 31.07.2002г. 6 31.07.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N012 10/25.02.2004 СК-3 98/31.07.2002 санитарно-хигиенни,бутилиране на вода,напояване,риборазвъждане 0.84 96.5 Водоснабдяване на имоти в с.Долно Спанчево Струма резервен
Шико и скорпио-24 ГД гр.Перник, пл."Иван Рилски"№1 113514180 1094/01.08.2002 01.08.2002г. 6 01.08.2008г. Палеогенски водоносен хоризонт BG4G000000Q007 СК 99/01.08.2002 0.0044 1 промишлени цели 7.15 11.9 138 Водоснабдяване на автомивка в гр.Перник Струма 0.38 138 80 мин. целогодишно
Агромах ЕООД гр.Благоевград, бул."В.Левски"№3 101611650 1126/14.08.2002 14.08.2002г. 6 14.08.2008г. Порови води в квартернер-Благоевград BG4G000000Q004 41530031/07.11.2008 ШК 100/14.08.2002 0.571 10 промишлени цели 0.83 3.3 18000 Промишлено водоснабдяване на Пресевна инсталация в с.Бело поле Струма 70 18000 2 ч. целогодишно
В и К ЕООД Благоевград гр.Благоевград,ул."Антон Чехов" №3 811047831 1194/02.10.2002 02.10.2002г. 25 02.10.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 Дренажно водохващане "Деянски ливад" 101/02.10.2002 10 15 питейно-битови цели 315360 Питейно-битово водоснабдяване на кв.Струмско,гр.Благоевград Струма 315360 целогодишно
ЕТ Моторок-Атанас Малаков с.Покровник, общ.Благоевград 811051267 1201/04.10.2002 04.10.2002г. 6 04.10.2008г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41590045/30.06.2008 04.10.2014г. СК 102/04.10.2002 0.013 1.1 хигиенни нужди и напояване 0.2 4.7 1.1 400 Водоснабдяване на Арматурен двор,с.Покровник Струма 2 400 30мин. целогодишно
Югострой ЕООД с.Покровник, общ.Благоевград 811047443 1207/09.10.2002 09.10.2002г. 6 09.10.2008г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 ШК 103/09.10.2002 0.04 2.5 промишлени цели 1.35 5 2.5 1300 Промишлено водоснабдяване на Бетонов възел,с.Покровник Струма 5 1300 30мин. целогодишно
Община Бобошево Община Бобошево 000261317 1211/10.10.2002 10.10.2002г. 6 10.10.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 41510208/23.06.2008-ВиК Кюстендил 23.06.2033г. ШК 104/10.10.2002 1.25 3 питейно-битови цели 1.55 4.1 3 39420 Питейно-битово водоснабдяване на с.Сопово,община Бобошево Струма 108 39420 10ч. целогодишно
Мес-ко ЕООД гр.Петрич, ул."Места"№15 101102062 1236/18.10.2002 18.10.2002г. 6 18.10.2008г. Порови води в кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 41590078/07.04.2010 19.10.2014г. СК-1 105/18.10.2002 0.19 1.2 хигиенни нужди и охлаждане 1.05 38.7 1.2 6000 Водоснабдяване на цех за месопреработка в гр-Петрич Струма 23 6000 5ч. 20 мин. целогодишно
Чучулига ЕООД гр.Петрич, ул."Валандово"№1 101620507 1255/24.10.2002 24.10.2002г. 6 24.10.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N012 СК-1 106/24.10.2002 0.952 3.993 санитарно-хигиенни,бутилиране на вода,напояване,риборазвъждане 1.11 101.1 30000 Водоснабдяване на Чучулига ЕООД Струма 115 30000 8ч. целогодишно
Чучулига ЕООД гр.Петрич, ул."Валандово"№1 101620507 1255/24.10.2002 24.10.2002г. 6 24.10.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N012 СК-2 107/24.10.2002 санитарно-хигиенни,бутилиране на вода,напояване,риборазвъждане 1.07 96 Водоснабдяване на Чучулига ЕООД Струма 8ч. целогодишно
Чучулига ЕООД гр.Петрич, ул."Валандово"№1 101620507 1255/24.10.2002 24.10.2002г. 6 24.10.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N012 СК-3 108/24.10.2002 санитарно-хигиенни,бутилиране на вода,напояване,риборазвъждане 0.84 96.5 Водоснабдяване на Чучулига ЕООД Струма резервен
ЕТ Милица-К-Борис Киройчев гр.Благоевград, ул."3 март"№28 040041827 1266/29.10.2002 29.10.2002г. 6 29.10.2008г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 41520012/09.10.2008-Евро мийт енд милк 29.10.2014г. ТК-1 109/29.10.2002 0.035 1 животновъдство 1.05 3.15 1 1100 Водоснабдяване на свинеферма в с.Бело поле Струма 3 1100 50 мин. целогодишно
ТМ Радомир АД гр.Радомир- индустриална зона 113020833 1283/05.11.2002 05.11.2002г. 6 05.11.2008г. Порови води в кватернер-Радомир- Брезник BG4G000000Q007 41510240/02.07.2008 Бесттехника ТМ 05.11.2008г. СК 110/05.11.2002 1.205 2 питейно-битови,охлаждане,промишлени и противопожарни цели 13.8 29200 1095 7705 Водоснабдяване на ТМ Радомир Струма 104.11 38000 14ч. 28 мин. целогодишно
В и К ЕООД Благоевград гр.Благоевград, ул."Антон Чехов" №3 811047831 1281-1/01.08.2003 10.05.2001г. 2г.7м. 12.2003г. Кватернер,неоген,докамбрийски,архай-протерозойски водоносни хоризонти СК-8бр.;ШК-15бр;дренажи-122бр.;каптажи-78бр. 111/01.08.2003 питейно-битови цели 7662500 Питейно-битово водоснабдяване на област Благоевград 20993 7662500 целогодишно
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-1 112/06.11.2002 17.428 220 питейно-битови цели 6.81 550000 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма 1632.653 550000 целогодишно
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-2 113/06.11.2002 питейно-битови цели 6.81 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма целогодишно
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-3 114/06.11.2002 питейно-битови цели 6.81 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма целогодишно
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-4 115/06.11.2002 питейно-битови цели 6.81 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма целогодишно
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-1А 116/06.11.2002 питейно-битови цели 10 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма резервни
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-2А 117/06.11.2002 питейно-битови цели 10 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма резервни
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-3А 118/06.11.2002 питейно-битови цели 10 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма резервни
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-4А 119/06.11.2002 питейно-битови цели 10 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма резервни
В и К ЕООД Петрич гр.Петрич,ул."Екзарх Йосиф" №2 101005019 1285/06.11.2002 06.11.2002г. 25 06.11.2027г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-5А 120/06.11.2002 питейно-битови цели 10 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич Струма резервни
ЕТ Андрей Страшников-Арис гр.Дупница, ул."Бачо Киро"№5, бл.5 вх. Б,ап.7 819362850 1298/11.11.2002 11.11.2002г. 6 11.11.2008г. Порови води в кватернер-Дупница BG4G000000Q005 41530020/09.04.2008 11.11.2014г. ШК-1 121/11.11.2002 0.25 2 промишлени цели 1.2 3.3 2 7800 Промишлено водоснабдяване на "Бетонов център" в с.Зелен дол Струма 30 7800 4 ч. 10 мин. целогодишно
Пиринско пиво АД гр.Благоевград бул."Св.Димитър Солунски"№62 101030862 1327/29.11.2002 29.11.2002г. 6 29.11.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000Q004 ТК-1 122/29.11.2002 0.44 1 промишлени цели 17 23.65 1 14000 Промишлено водоснабдяване на "Пивоварна" в Благоевград Струма 50 14000 7 ч. целогодишно
Пиринско пиво АД гр.Благоевград бул."Св.Димитър Солунски"№62 101030862 1327/29.11.2002 29.11.2002г. 6 29.11.2008г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000Q004 ТК-2 123/29.11.2002 1 промишлени цели 14.7 21.2 1 Промишлено водоснабдяване на "Пивоварна" в Благоевград Струма целогодишно
Агрима АД гр.Благоевград ул."Покровнишко шосе" 831607255 1394/14.01.2003 14.01.2003г. 6 14.01.2009г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N014 СК 124/14.01.2003 0.73 1.8 питейно-битови цели 30.4 33.9 1.8 23000 Питейно-битово водоснабдяване на "Агрима" АД Благоевград Струма 90 23000 14 ч. целогодишно
Струма метал АД гр.Симитли ул."Оранжериите"№1 101035756 1412/21.01.2003 22.01.2003г. 6 22.01.2009г. Порови води в кватернер-Симитли BG4G000000Q003 41590027/10.01.2008 22.01.2009г. ШК-1 125/21.01.2003 0.24 1 промишлени цели и хигиенни нужди 1.3 2.8 1 6000 1500 Водоснабдяване на "Тръбнопрофилен цех" в с.Крупник Струма 30 7500 8ч. 20 мин. целогодишно
Росела АД гр.Симитли ул."Оранжериите"№1 101003655 1419/23.01.2003 23.01.2003г. 6 23.01.2009г. Порови води в кватернер-Симитли BG4G000000Q003 СК-1 126/23.01.2003 1.11 1.27 напояване 1.1 3.55 1.27 35000 Напояване на оранжерии в гр.Симитли Струма 96 35000 7 ч. целогодишно
Росела АД гр.Симитли ул."Оранжериите"№1 101003655 1419/23.01.2003 23.01.2003г. 6 23.01.2009г. Порови води в кватернер-Симитли BG4G000000Q003 СК-2 127/23.01.2003 1.27 напояване 1.1 3.5 1.27 Напояване на оранжерии в гр.Симитли Места целогодишно
Росела АД гр.Симитли ул."Оранжериите"№1 101003655 1419/23.01.2003 23.01.2003г. 6 23.01.2009г. Порови води в кватернер-Симитли BG4G000000Q003 СК-3 128/23.01.2003 1.27 напояване 1 3.5 1.27 Напояване на оранжерии в гр.Симитли Струма целогодишно
ЕТ Черкезов-48-Любен Черкезов с.Струмяни 101019392 1439/07.02.2003 07.02.2003г. 6 07.02.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 400700/16.02.2007-"Черкезов"ООД 07.02.2009г. ТК 129/07.02.2003 0.38 2 охлаждане 2.1 8.5 2 12000 Водоснабдяване на "Цех за преработка на мрамор"в с.Илиндинци Струма 60 12000 8ч. 20 мин. целогодишно
Рефлекс импорт-експорт ЕООД гр.Дупница, ул."Цар Самуил"№20 109030654 1445/18.02.2003 18.02.2003г. 6 18.02.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q005 ШК 130/18.02.2003 0.5 3 хигиенни нужди 1.45 13.45 3 15840 Водоснабдяване на "Рефлекс Импорт-Експорт" Струма 120 15840 11 ч. 132 дни от м-04 до м.10
Шел България АД гр.София, ж.к."Хаджи Димитър"ул."Резбарска"№5 831915840 1470/04.03.2003 04.03.2003г. 6 04.03.2009г. Порови води в кватернер -Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41590058/01.04.2009 ТК 131/04.03.2003 1.5 хигиенни нужди,напояване и противопожарни нужди 2.45 9.45 47450 Водоснабдяване на бензиностанция "ШЕЛ-Плоски" Струма 130 47450 целогодишно
Шел България АД гр.София ж.к."Хаджи Димитър"ул."Резбарска"№5 831915840 1471/04.03.2003 04.03.2003г. 6 04.03.2009г. Порови води в кватернер -Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41590060/01.04.2009 ТК 132/04.03.2003 0.116 хигиенни нужди, напояване 1.8 7.3 3656 Водоснабдяване на бензиностанция "ШЕЛ-Левуново" Струма 10 3656 целогодишно
ЕТ Милица-К-Борис Киройчев гр.Благоевград,ул."Трети март"№28 040041827 1491/14.03.2003 14.03.2003г. 6 14.03.2009г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N014 41510310/12.07.2010 12.07.2016г. ТК 133/14.03.2003 0.023 1.2 питейно-битови цели 20.9 21.75 1.2 750 Водоснабдяване на "Кравеферма" в гр.Кочериново Струма 2 750 30 мин целогодишно
Лукойл - България ЕООД гр.София,бул.Черни връх"№59А 121699202 1508/20.03.2003 20.03.2003г. 6 20.03.2009г. Порови води в неоген-Благоевград BG4G000000N014 41590074/05.11.2009 ТК 134/20.03.2003 0.08 0.15 хигиенни нужди, напояване 4.5 55.9 0.15 2520 Водоснабдяване на бензиностанция "БО2" в с.Бело поле Струма 7 2520 13 ч. целогодишно
Мелничен комбинат Рила С.Т.Х. АД гр.Благоевград, ул."В.Левски"№56 811195837 1585/14.05.2003 14.05.2003г. 6 14.05.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 ШК 135/14.05.2003 0.095 6 хигиенни нужди,противопожарни цели 0.45 4.45 6 3000 Водоснабдяване на "Мерлничен комбинат Рила-СТХ" АД в Благоевград Струма 10 3000 30 мин. целогодишно
Зърноизкупуване СТХ АД гр.Благоевград, ул."В.Левски"№56 101054646 1587/15.05.2003 15.05.2003г. 6 15.05.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 4151001/07.03.2007-Мелничен комбинат 15.05.2009г. ШК 136/15.05.2003 0.063 1 хигиенни нужди 0.34 4.54 1 2000 Водоснабдяване на помощно стопанство в с.Изгрев Струма 5.4 2000 90 мин. целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 811154751 1591/17.05.2003 17.05.2003г. 6 17.05.2009г. Порови води в квартернер-Благоевград BG4G000000Q004 41590053/14.11.2008 18.05.2019г. ТК 137/17.05.2003 0.082 0.12 промишлени цели 0.35 11.1 0.12 2600 Водоснабдяване на "Складова база" в с.Изгрев Струма 10 2600 целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 811154751 1593/19.05.2003 19.05.2003г. 6 19.05.2009г. Порови води в неоген Благоевград BG4G000000N014 41590007/12.07.2007 12.07.2011г. ТК 138/19.05.2003 0.2 питейно-битови цели 17.56 29.25 0.2 6000 Питейно-битово водоснабдяване на "Складова база" в с.Изгрев Струма 17 6000 целогодишно
Алфа-комерс ООД гр.Радомир, ул."Дупнишка"бл.32, ап.21а 123500615 400001/19.05.2003 19.05.2003г. 6 19.05.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 ШК 139/19.05.2003 0.01 0.092 промишлени цели 0.52 1.48 0.092 315 Промишлено водоснабдяване на "Алфа-комерс"АД в гр.Радомир Струма 0.864 315 6 ч. целогодишно
Булгаргаз ЕАД гр.София, бул."П.Владигеров"№66 831373560 400002/21.05.2003 21.05.2003г. 10 21.05.2013г. Порови води в неоген-Струмешница BG4G000000N011 41590002/07.06.2007 21.05.2013г. СК 140/21.05.2003 0.5 0.7 охлаждане 25 29.35 0.7 15768 Охлаждане на компресори на "Булгаргаз"ЕАД в с.Рупите Струма 43.2 15768 17 ч. целогодишно
Благоевград-БТ АД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№1 811154751 1605/22.05.2003 22.05.2003г. 6 22.05.2009г. Порови води в квартернер-Благоевград BG4G000000Q004 41590054/14.11.2008 23.05.2019г. ТК 141/22.05.2003 0.032 0.8 напояване и противопожарни нужди 1.1 6 0.8 1000 Водоснабдяване на "Складова база" в с.Рилци Струма 4 1000 1ч. 25мин 180 дни/год
Трафик-груп ООД гр.Петрич, ул."Параскева Филипова"№5 101147367 400003/27.05.2003 27.05.2003г. 6 27.05.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 СК 142/27.05.2003 0.23 4.5 напояване и хигиенно битови цели 3.31 4.51 4.5 7300 Водоснабдяване на бензиностанция в с.Кърналово Струма 20 7300 1ч. 20мин. целогодишно
Джи пи дистилърс ООД гр.Благоевград, ул."Ал.Стамболийски"№64 811208170 1645/25.06.2003 25.06.2003г. 6 25.06.2009г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N013 ТК 143/25.06.2003 0.63 1 промишлени нужди 23.07 34.92 1 20000 Промишлено водоснабдяване на "Цех за производство на спирт и дестилати" в с.Крупник Струма 60 20000 16ч. 30мин. 333/год
Криман ойл ООД гр.Петрич, ул."Места"№22 101141131 1647/27.06.2003 27.06.2003г. 6 27.06.2009г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N011 1647-1/03.02.2005г. 27.06.2009г. ТК 144/27.06.2003 0.127 1.2 хигиенни и противопожарни нужди 6.62 53.3 1.2 4000 Водоснабдяване на бензиностанция,газостанция и търговски комплекс в гр.Петрич Струма 10 4000 2ч. 20 мин. целогодишно
Алт КО АД гр.София, ул."Персеник"№10 831268730 400006/08.07.2003 08.07.2003г. 3 08.07.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 41520011/02.09.2008 02.09.2014г. ТК-1 145/08.07.2003 75 25 напояване 0.31 3.11 25 111000 Водоснабдяване на оранжерии,гр.Кресна Струма 1220 111000 7ч. целогодишно
Алт КО АД гр.София, ул."Персеник"№10 831268730 400006/08.07.2003 08.07.2003г. 3 08.07.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 41520011/02.09.2008 02.09.2014г. ТК-2 146/08.07.2003 50 напояване 1.78 3.01 50 Водоснабдяване на оранжерии,гр.Кресна Струма 3,3ч. целогодишно
Марнинг ЕООД гр.Благоевград, ул."Мара Бунева"№11, вх.Г, ап.4 101632071 400008/29.07.2003 29.07.2003г. 3 12.02.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000PtPz024 ТК-1 147/29.07.2003 0.273 технологични и санитарни нужди 0.91 3.31 2 8614 Водоснабдяване на павилион за кафе в м.Бачиново Струма 23.6 8614 целогодишно
ЕТ Емил Йорданов-Кристиян гр.Сандански, ж.к."Спартак"бл.15 вх.Б ет.3 101005706 400009/06.08.2003 10.09.2003г. 6 10.09.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 400009-2/08.05.2006 11.07.2011г. СК-3 148/06.08.2003 охлаждане 1.1 7.88 4.4 7500 Водоснабдяване на Цех за преработка на мрамор в с.Струмяни Струма 20.6 7500 целогодишно
Химкомерс ЕООД гр.Благоевград, ж.к."Ален Мак",бл.11 ет.6, ап.16 101044876Ю 400015/08.09.2003 11.09.2003г. 6 11.09.2009г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 ШК-1 149/08.09.2003 0.11 промишлени цели и напояване 0.67 5.9 1.1 2800 700 Водоснабдяване на Магазин за авточасти ,под Грамада,Благоевград Струма 9.63 3500 2ч. 25 мин. целогодишно
Велбъжд АД гр.Кюстендил, ул."Бузлуджа"№97 81936396Ю 400016/08.09.2003 10.09.2003г. 6 10.09.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ТК-1 150/08.09.2003 3 питейно-битови и промишлени 6.21 11.11 5.2 25000 70000 Водоснабдяване на Велбъжд АД Струма 260 95000 3ч. 30мин целогодишно
Велбъжд АД гр.Кюстендил, ул."Бузлуджа"№97 81936396Ю 400016/08.09.2003 10.09.2003г. 6 10.09.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ТК-2 151/08.09.2003 питейно-битови и промишлени 7.18 12.48 4.5 Водоснабдяване на Велбъжд АД Струма 4 ч. целогодишно
Велбъжд АД гр.Кюстендил, ул."Бузлуджа"№97 81936396Ю 400016/08.09.2003 10.09.2003г. 6 10.09.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ТК-3 152/08.09.2003 питейно-битови и промишлени 8.45 13.95 6 Водоснабдяване на Велбъжд АД Струма 3ч. целогодишно
Велбъжд АД гр.Кюстендил, ул."Бузлуджа"№97 81936396Ю 400016/08.09.2003 10.09.2003г. 6 10.09.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ТК-4 153/08.09.2003 питейно-битови и промишлени 3.59 8.09 3.3 Водоснабдяване на Велбъжд АД Струма 5ч.30 мин целогодишно
Елпром-Трафо СН АД гр.Кюстендил ул."Дондуков"№63 991026923 400017/08.09.2003 09.09.2003г. 6 09.09.2009г. Порови води в кватернер-неоген-Кюстендил BG4G00000QN006 ТК-1 154/08.09.2003 0.05 технологични нужди 0.04 3.64 1.2 1000 Водоснабдяване на Елпром-трафо,промишлена площадка, град Кюстендил Струма 4 1000 1 ч. аварирал
Елпром-Трафо СН АД гр.Кюстендил ул."Дондуков"№63 991026923 400017/08.09.2003 09.09.2003г. 6 09.09.2009г. Порови води в кватернер-неоген-Кюстендил BG4G00000QN006 41590079/08.12.2010 ТК-2 155/08.09.2003 технологични нужди 0.08 4.68 1.6 Водоснабдяване на Елпром-трафо,промишлена площадка, град Кюстендил Струма 45 мин. целогодишно
Елпром-Трафо СН АД гр.Кюстендил ул."Дондуков"№63 991026923 400017/08.09.2003 09.09.2003г. 6 09.09.2009г. Порови води в кватернер-неоген-Кюстендил BG4G00000QN006 ТК-3 156/08.09.2003 технологични нужди 1.53 5.03 0.1 Водоснабдяване на Елпром-трафо,промишлена площадка, град Кюстендил Струма 12ч. консервиран
Стоун 2002 ООД гр.Петрич, ул."Цар Борис ІІІ" №20 130790423 400018/09.09.2003 11.09.2003г. 6 11.09.2009г. Порови води в кватернер-Кресна-Сандански BG4G000000Q002 400018-1/29.03.2006 11.09.2009г. ШК 157/09.09.2003 2.66 4 технологични нужди 0.4 4.9 4 83900 Водоснабдяване на ТМСИ"Вълково",гр.Сандански Струма 230 83900 15ч. 55мин целогодишно
Община Петрич гр.Петрич, ул."Цар Борис ІІІ"№24 000024916 1676/12.09.2003 12.09.2003г. 25 12.09.2028г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 СК-1 158/12.09.2003 12.68 14 питейно-битови 5.1 14.7 400000 Питейно-битово водоснабдяване на с.Кавракирово Струма 1096 400000 21ч.47 мин. целогодишно
Община Петрич гр.Петрич ул."Цар Борис ІІІ"№24 000024916 1676/12.09.2003 12.09.2003г. 25 12.09.2028г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 СК-2 159/12.09.2003 питейно-битови 4.14 12.74 Питейно-битово водоснабдяване на с.Кавракирово Струма целогодишно
ЕТ Петър Рутев гр.Петрич, ул."Тракия"№31 101031829 400021/02.10.2003 02.10.2003г. 6 02.10.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000N011 СК-1 160/02.10.2003 0.116 4 напояване и промишлени нужди 1.21 10.01 4 1248 1872 Водоснабдяване на "Автокомплекс",местност "Кумлимерата",община Петрич Струма 10 3120 42 мин. целогодишно
Никос Транс ООД гр.София, ул."Зорница"№4 121256370 400022/02.10.2003 02.10.2003г. 6 02.10.2009г. Порови води в кватернер- Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41590092/31.01.2012 ТК-1 161/02.10.2003 0.231 промишлени и противопожарни нужди 0.3 15.62 2.8 7300 Водоснабдяване на "Автокомплекс",село Долна Градешница Струма 20 7300 2 ч. целогодишно
Белла стил АД гр.Петрич, ул."Кап.Н.Парапунов"№1 101017263 400023/10.10.2003 10.10.2003г. 6 10.10.2009г. Кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 СК 162/10.10.2003 0.412 технологични нужди 3.6 75.35 1.6 13000 Водоснабдяване на фирма "Белла стил",гр.Петрич Струма 36 13000 6ч. 10мин. целогодишно
Еко Елда България ЕАД гр.София, бул."Фритьоф Нансен"№9,ет.3 130948987 400039/12.11.2003 12.11.2003г. 6 12.11.2009г. Порови води в кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 41590057/18.03.2009 13.11.2019г. СК 163/12.11.2003 0.013 технологични нужди 0.6 7 1.5 3250 Водоснабдяване на Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция, гр.Петрич Струма 10.38 3250 115мин. целогодишно
К Т гр.Петрич, ул."Лазар Маджаров"№11,ет.2,ап.6 400040/12.11.2003 12.11.2003г. 6 12.11.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт/пролувий/ BG4G000000Q001 СК 164/12.11.2003 0.116 технологични нужди 2.2 36.05 3.2 3000 Водоснабдяване на бензиностанция, гр.Петрич Струма 8.219 3000 43мин. целогодишно
Карелия ООД с.Струмяни,общ.Струмяни 101010436 400041/27.11.2003 27.11.2003г. 6 27.11.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 СК 165/27.11.2003 0.152 питейно-битови 4 20 3 4800 Водоснабдяване на комплекс "Карелия" ,с.Струмяни Струма 13.15 4800 1ч. 13мин. целогодишно
Булс ООД гр.Петрич, ул."Марица"№1 040234954 400055/19.12.2003 19.12.2003г. 6 19.12.2009г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000Q002 СК-1 166/19.12.2003 0.16 промишлени цели 2 3.7 4.8 5000 Водоснабдяване на "Фабрика за преработка на кожи",с.Тополница Струма 14 5000 9.6 194.6 20 50мин. целогодишно
ЕТ Станка Ганчева-Вива гр.Перник, ул."КЛемент Готвалд",бл.10,вх.В,ет.5 113025969 400056/19.12.2003 19.12.2003г. 6 19.12.2009г. Алувиален водоносен хоризонт BG4G000000Q007 ШК 167/19.12.2003 0.017 технически нужди 0.85 3.51 0.32 526 Водоснабдяване на Автомивка в кв.Църква,гр.Перник Струма 1.44 526 1ч.15мин. целогодишно
Витрен ЕАД гр.Кюстендил,ул."Скринянски път" №1 109064724 400062/07.01.2004 07.01.2004г. 6 07.01.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 Решение № №43/08.02.2005г. дренаж 168/07.01.2004 0.4 промишлени цели 12600 Водоснабдяване на открит рудник "Катрище",село Катрище Струма 50 12600 сезонно м.ІІ-м.ІХ
Валком ООД с.Рупит,е ул."Христо Ботев"№9 101580621 400063/09.01.2004 09.01.2004г. 6 09.01.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ТК-1 169/09.01.2004 0.057 напояване,противопожарни,хигиенно-битови нужди 0.2 4.1 10 1800 Водоснабдяване на "Цех за дограма",с.Кърналово Струма 7.2 1800 0,2ч. целогодишно
Ден и нощ ООД гр.Благоевград, ул.Шар планина"№47 101648257 400064/26.01.2004 26.01.2004г. 6 26.01.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 ШК 170/26.01.2004 0.058 напояване,промишлени и хигиенни нужди 1825 Водоснабдяване на Газстанция,гр.Благоевград Струма 5 1825 целогодишно
В и К ООД Перник гр.Перник,ул."Средец" №11 823073638 400087/04.02.2004 04.02.2004г. 25 04.02.2029г. Неогенски водоносен хоризонт BG4G000000N015 Каптаж "Груева махала" 171/04.02.2004 0.018 питейно-битови 562 Питейно-битово водоснабдяване на гр.Земен Струма 1.54 562 целогодишно
В и К ООД Перник гр.Перник,ул."Средец" №11 823073638 400089/04.02.2004 04.02.2004г. 25 04.02.2029г. Палеозойски водоносен хоризонт BG4G000PtPz027 Каптаж "Дерлипанска махала" 172/04.02.2004 0.025 питейно-битови 800 Питейно-битово водоснабдяване на с.Враня стена,община Земен Струма 2.2 800 целогодишно
В и К ООД Перник гр.Перник,ул."Средец" №11 823073638 400088/04.02.2004 04.02.2004г. 25 04.02.2029г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 С Решение ПО-01-117/25.06.2015г.р-ното е изменено/разр.ср.дебит-4,3 л/сек.;разр.год.в.обем-135 000 м³/год./ и приведено в съответствие с действащата нормативна уредба в 41510511/25.06.2015г. ШК"Капланица" 173/04.02.2004 2.986 питейно-битови 2 6.56 8 94157 Питейно-битово водоснабдяване на с.Дивля стена,община Земен Струма 257.96 94157 8ч.58мин. целогодишно
Мади-шпед ЕООД гр.Петрич, ул."Тракия"№12 101618577 400093/09.02.2004 09.02.2004г. 6 09.02.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000N011 ТК-1 174/09.02.2004 0.095 хигиенно-битови,противопожарни и технически нужди 0.4 7.64 0.8 3000 Водоснабдяване на Автокомплекс,гр.Петрич Струма 8.2 3000 2ч.51мин. целогодишно
Община Хаджидимово гр.Хаджидимово, ул."Димо Хаджидимов"№46 000025014 400111/15.03.2004 15.03.2004г. 25 15.03.2029г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q009 400111-1/24.07.2006г. нов титуляр "ВиК" ЕООД Благоевград СК 175/15.03.2004 7.4 питейно-битови 5 6.6 233000 Питейно-битово водоснабдяване на селата Ново Лески,Копривлен и Садово Места 1555 233000 сезонно-м.V-м.ІХ
В и К Дупница ЕООД гр.Дупница, ул."Неофит Рилски" №9 819364771 400121/14.04.2004 14.04.2004г. 25 14.04.2029г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q005 Каптаж "Купищата" 176/14.04.2004 1.5 питейно-битови 46000 Питейно-битово водоснабдяване на с.Самораново, община Дупница Струма 130 46000 целогодишно
В и К Дупница ЕООД гр.Дупница, ул."Неофит Рилски" №9 819364771 400122/14.04.2004 14.04.2004г. 25 14.04.2029г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q005 Каптаж "Плочите" 177/14.04.2004 0.5 питейно-битови 15768 Питейно-битово водоснабдяване на с.Самораново, община Дупница Струма 43.2 15768 целогодишно
ЕТ Монца-В.Новоселски гр.Благоевград, бул."Св.Св.Кирил и Методий"№3 40143115 400126/21.04.2004 21.04.2004г. 6 21.04.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q004 41590065/30.04.2009г.-Монца ООД 21.04.2010г. Решение №ПО-01-048/30.04.2009 ШК-1 178/21.04.2004 0.038 напояване и промишлени цели 0.85 4.63 0.95 300 900 Водоснабдяване на автокомплекс"Монца", с.Церово Струма 4 1200 4ч. 23мин. целогодишно
ЕАС ООД гр.Сандански, ул."Г.Казепов"№2 101018671 400127/21.04.2004 21.04.2004г. 2 01.07.2006г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 ШК-1 179/21.04.2004 0.137 промишлени цели 0.41 2.63 3.5 4.5 4320 Водоснабдяване на "Перален цех",с.Струма Струма 12 4320 3ч. целогодишно
Керам комерс ООД с.Бело поле, общ.Бл-град 101032393 400128/21.04.2004 21.04.2004г. 6 21.04.2010г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41530037/16.12.2009 21.04.2020г. ТК 180/21.04.2004 0.066 промишлени цели 0.25 2.85 0.3 7.5 2088 Водоснабдяване на Инсталация за производство на тухли,с.Бело поле Струма 9.7 2088 9ч. целогодишно
Витрен ЕАД гр.Кюстендил,ул."Скринянски път" №1 109064724 400129/21.04.2004 21.04.2004г. 6 21.04.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 Решение №43/08.02.2005 ШК 181/21.04.2004 0.08 промишлени цели 0.34 4.94 0.866 2520 Водоснабдяване на промишлена площадка на рудник "Катрище" Струма 10 2520 3ч. 13мин. целогодишно
Гранит 97 АД гр.Кюстендил, ул."Ал.Стамболийски"№51А,ет.4 109045154 400131/26.04.2004 26.04.2004г. 6 26.04.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 400131-1/15.06.2005 26.04.2010г. ШК-1 182/26.04.2004 0.0285 промишлени цели 0.42 2.24 1.1 1800 Водоснабдяване на ТМСИ Невестино,с.Невестино Струма 13.5 1800 1ч. 45 мин м.05-м.10
Гранит 97 АД гр.Кюстендил, ул."Ал.Стамболийски"№51А,ет.5 109045154 400131/26.04.2004 26.04.2004г. 6 26.04.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 400131-1/15.06.2005 26.04.2010г. ШК-2 183/26.04.2004 0.0285 промишлени цели 0.34 3.68 1.1 Водоснабдяване на ТМСИ Невестино,с.Невестино Струма 1ч. 45 мин м.05-м.10
Верде турс ООД гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№15 101647536 400132/26.04.2004 26.04.2004г. 6 26.04.2010г. Гнайсово мигматитов комплекс BG4G000PtPz024 ТК-1 184/26.04.2004 0.25 питейно-битови 15.25 20.35 1.5 7740 Водоснабдяване на Хотелски комплекс в м-ст Бачиново Струма 21.5 7740 4ч. целогодишно
Петрол АД гр.София, ул."Силистра"№8 831496285 400134/04.05.2004 04.05.2004г. 6 04.05.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000PzC2021 ТК 185/04.05.2004 0.151 промишлени цели 0.5 4.82 0.5 4752 Водоснабдяване на Бензиностанция,гр.Якоруда Места 14.4 4752 8ч. целогодишно
Супер авто ЕООД гр.Перник, ул."Волгоград",бл.3,вх.А,ет.2,ап.4 113541779 400135/12.05.2004 12.05.2004г. 6 12.05.2010г. Порови води в кватернер-Радомир- Брезник BG4G000000Q007 41590075/06.11.2009 12.05.2020г. ШК-1 186/12.05.2004 0.038 промишлени цели 0.3 2.1 1 1200 Водоснабдяване на Автомивка,гр.Перник Струма 3.29 1200 1ч. целогодишно
Кераминженеринг АД гр.София, ул."Алабин"№36 121038813 400136/12.05.2004 12.05.2004г. 6 12.05.2010г. Порови води в кватернер-неоген-Кюстендил BG4G00000QN006 41530043/26.11.2010 26.11.2016г. ШК 187/12.05.2004 0.8 промишлени цели 0.27 6.14 3.2 25000 Водоснабдяване на Керамичен завод,промишлена прощадка,с.Драговищица Струма 90.9 25000 437.76 1111.9 6 7ч. 53мин. м.ІІІ-м.ХІ
Девня цимент АД гр.Девня 1038008192 400138/12.05.2004 12.05.2004г. 6 12.05.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q002 400138-1/14.03.2005 12.05.2010г. ШК 188/12.05.2004 0.07 охлаждане 0.6 6 4.3 2150 Водоснабдяване на Циментов терминал,с.Дамяница Струма 6 2150 1ч.33мин. целогодишно
ЕТ Георги Цветанов-Йорго с.Бистрица, общ. Бл-град 811135135 400140/26.05.2004 26.05.2004г. 5 26.05.2009г. Пукнатинни води в Рило-Пирински метаморфити BG4G000PtPz024 41590072/04.08.2009 04.08.2019г. Каптаж"Извора" 189/26.05.2004 0.03 санитарни нужди 1000 Водоснабдяване на хотелски комплекс "Йорго",с.Бистрица Струма 2.74 1000 целогодишно
Гръцки мрамор ЕООД с.Долна Градешница,общ.Кресна 811134108 0381-1/17.06.2004 17.06.2004г. 6 17.06.2010г. Порови води в кватернер-Кресна-Сандански BG4G000000Q002 41530046/08.03.2011 08.03.2017г. ТК-1 20/26.06.2001 1.769 2.4 промишлени цели 5.2 22.3 2.4 55800 Промишлено водоснабдяване на цех за обработка на мрамор в с.Долна Градешница Струма 155 55800 18 ч. целогодишно
СК-13 Пътстрой АД гр.Перник, ул."Софийско шосе"№31 113001345 0475-1/25.06.2004 25.06.2004г. 6 25.06.2010г. Триаски пукнатинен водоносен хоризонт BG4G000PtPz024 41530048/30.05.2011 ШК 27/02.08.2001 0.116 0.3 промишлени и санитарно-битови нужди 1 1.8 0.3 2555 1095 Промишлено и санитарно-битово водоснабдяване на кариерно стопанство"Студена",с.Студена Струма 10 3650 9ч. 16мин. целогодишно
ЕТ Зортев-МД-Михаил Зортев гр.Гоце Делчев, ул."Стара Планина"№47 040301919 400157/21.07.2004 21.07.2004г. 6 21.07.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q009 ШК 190/21.07.2004 0.219 напояване,отдих и воден спорт 0.3 2.1 2.6 6900 Водоснабдяване на комплекс"Барото",гр.Гоце Делчев Места 18.9 6900 2ч. целогодишно
Агрострой-97 ООД гр.Петрич ул."Цар Борис"№50 101047146 400158/21.07.2004 21.07.2004г. 6 21.07.2010г. Плио-кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 400158-1/14.09.2005-Бетонстрой 21.07.2010г. СК 191/21.07.2004 0.438 промишлени и санитарно-хигиенни нужди 1.7 1.15 7.5 13600 200 Водоснабдяване на Бетонов център, гр.Петрич Струма 37.8 13800 1ч.20мин. целогодишно
Община Ковачевци с.Ковачевци 000386694 Ю 400168/06.08.2004 06.08.2004г. 25 06.08.2029г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 СК 192/06.08.2004 1.5 питейно-битови 7.39 12.49 1.8 47300 Питейно-битово водоснабдяване на с.Косача, община Ковачевци Струма 129.6 47300 20ч. целогодишно
Тепро метал АД гр.София, бул."Драган Цанков"№36,Интерпред,офис 615 831126001 400169/06.08.2004 06.08.2004г. 6 06.08.2010г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41590077/25.03.2010 07.08.2016г. ТК 193/06.08.2004 0.1 санитарно-хигиенни и противопожарни нужди 1.35 3.95 3.5 3120 Водоснабдяване на обект"Дърводелски цех", с.Бело поле Струма 10 3120 12.5 168 14 48мин. целогодишно
Такт ЕООД гр.Благоевград, ж.к."Еленово",бл.104,вх.Б,ап.10 811187580 400170/06.08.2004 06.08.2004г. 6 06.08.2010г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 ТК 194/06.08.2004 0.08 промишлени цели 0.15 4.03 1.25 2500 Промишлено водоснабдяване на "Проектен варов и бетонов възел", с.Покровник Струма 10 2500 2ч.22мин. целогодишно
ЕТ Манчо Тупаров с.Първомай, ул."Пирин"№6 101046165 400178/26.08.2004 26.08.2004г. 6 26.08.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q001 ШК 195/26.08.2004 0.1 технологични,противопожарни и санитарно-битови нужди 0.08 6.08 0.67 3750 Водоснабдяване на "Автосервиз и автомивка",с.Първомай Струма 12.5 3750 28.5 795 30 5,2ч. целогодишно
Хит ООД гр.Перник, ул."Люлин"№155 113563067 400189/29.09.2004 29.09.2004г. 6 29.09.2010г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000Q007 ТК 196/29.09.2004 0.038 технически нужди 1.08 2.7 0.25 1200 Техническо водоснабдяване на "Автомивка",гр.Перник Струма 3.3 1200 3ч.40мин. целогодишно
Община Петрич гр.Петрич, ул."Цар БорисІІІ"№24 000024916 Ю 400198/20.10.2004 20.10.2004г. 25 20.10.2029г. Порови води в кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 СК-1 197/20.10.2004 2.315 питейно-битови 1.54 11.99 146000 Питейно-битово водоснабдяване на с.Първомай,община Петрич Струма 400 146000 целогодишно
Община Петрич гр.Петрич, ул."Цар БорисІІІ"№24 000024916 Ю 400198/20.10.2004 20.10.2004г. 25 20.10.2029г. Порови води в кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 СК-2 198/20.10.2004 2.315 питейно-битови 2.7 13 Питейно-битово водоснабдяване на с.Първомай,община Петрич Струма целогодишно
Д. И. Д. А. С ООД;нов титуляр "Вермилион"ООД гр.Петрич, ул."Г.С.Раковски"№7 101531695 400200/08.11.2004 08.11.2004г. 6 08.11.2010г. Порови води в кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 Решение № ПО-01-60/10.06.2011г. СК 199/08.11.2004 0.074 промишлени цели 2.7 30 1 2336 Водоснабдяване на Автосервиз в гр.Петрич Струма 6.4 2336 1ч.46мин. целогодишно
ДП Строителство и възтановяване гр.София, бул."Цар Борис ІІІ"№34 130568383 400204/02.12.2004 02.12.2004г. 6 02.12.2010г. Порови води в кватернер-Разлог BG4G000000Q008 ТК 200/02.12.2004 0.13 промишлени цели 4 8.15 2 4000 Водоснабдяване на Бетонов възел в гр.Разлог Места 25 4000 3,5ч. сезонно-м.ІІІ-м.ІХ
Еко Елда България ЕАД гр.София, ул."Драган Цанков"№36,бл.А,ет.8,офис 800А 130948981 400205/02.12.2004 02.12.2004г. 6 02.12.2010г. Плио-кватернерен водоносен хоризонт BG4G000000N014 ШК 201/02.12.2004 0.155 напояване и противопожарни нежди 15 31.1 0.58 4885 Водоснабдяване на Бензиностанция в с.Усойка Струма 13.38 4885 6,41ч. целогодишно
Мебелфаб АД гр.Благоевград, бул."Св.Димитър Солунски"№3 811160494 400216/28.12.2004 28.12.2004г. 6 28.12.2010г. Порови води в кватернер-Благоевград BG4G000000Q004 41590050/09.10.2008 28.12.2010г. ТК-1 202/28.12.2004 0.14 напояване 6.3 11.86 2 4320 Водоснабдяване на промишлена площадка на "Мебелфаб" в гр.Благоевград Струма 15 4320 2,1ч. целогодишно
Първострой-Г ООД с.Първомай, общ.Петрич 811152348 400223/14.01.2005 14.01.2005г. 6 14.01.2011г. Порови води в кватернер-Струмешница BG4G000000Q001 41530045/27.01.2011 27.01.2016г. ТК 203/14.01.2005 0.095 промишлени цели 0.25 3.9 1 4320 Водоснабдяване на промишлената площадка на "Първострой-Г",с.Първомай Струма 15 4320 3ч.10мин. целогодишно
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШТК1 204/17.01.2005 0.42 питейно-битови цели 2.72 400000 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма 2670 400000 сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШТК2 205/17.01.2005 0.561 питейно-битови цели 2.55 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШТК3 206/17.01.2005 0.701 питейно-битови цели 2.54 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШТК4 207/17.01.2005 0.701 питейно-битови цели 2.53 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШТК5 208/17.01.2005 0.747 питейно-битови цели 2.57 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШТК6 209/17.01.2005 0.607 питейно-битови цели 2.66 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШТК7 210/17.01.2005 0.327 питейно-битови цели 2.87 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШТК8 211/17.01.2005 0.467 питейно-битови цели 3.09 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК1N 212/17.01.2005 0.42 питейно-битови цели 2 Питейно-битово водоснабдяване на с.Жабокрът,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК2N 213/17.01.2005 0.234 питейно-битови цели 2.12 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК3N 214/17.01.2005 0.42 питейно-битови цели 1.9 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК4N 215/17.01.2005 0.42 питейно-битови цели 1.18 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК5N 216/17.01.2005 0.42 питейно-битови цели 2.31 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК6N 217/17.01.2005 0.42 питейно-битови цели 2.14 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК7N 218/17.01.2005 0.234 питейно-битови цели 1.53 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК8N 219/17.01.2005 0.818 питейно-битови цели 3.06 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК9N 220/17.01.2005 1.028 питейно-битови цели 3.02 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК1S 221/17.01.2005 0.561 питейно-битови цели 2.46 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК2S 222/17.01.2005 0.561 питейно-битови цели 3 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК3S 223/17.01.2005 0.561 питейно-битови цели 2 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК4S 224/17.01.2005 0.561 питейно-битови цели 2 Питейно-битово водоснабдяване на с.Коняво,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК5S 225/17.01.2005 0.561 питейно-битови цели 2.53 Питейно-битово водоснабдяване на с.Жабокрът,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК6S 226/17.01.2005 0.561 питейно-битови цели 2.75 Питейно-битово водоснабдяване на с.Жабокрът,община Кюстендил Струма сезонно м.VІ-м.Х
В и К ООД Кюстендил гр.Кюстендил,ул."Цар Освободител" №15 819364762 400224/17.01.2005 17.01.2005г. 25 17.01.2030г. Кватернерен водоносен хоризонт BG4G00000QN006 ШК7S 227/17.01.2005 0.234 питейно-битови цели 1.73 Питейно-битово водоснабдяване на с.Жабокрът,община Кюстендил Струма