одобрен

SEBRA-2019-07-09

Уникален идентификатор:  d103dd95-ca1f-4d1e-840b-a773dbdbf5fd

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:46:28
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:46:28

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4328094.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 32482.87999999999
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 35341.27
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 10139.68
10 xxxx Издръжка 5874547.959999998
18 xxxx Други разходи 248118.67
20 xxxx Разходи за лихви 0.88
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 87285576.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 52016928.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2034024.5100000002
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3098908.29
88 xxxx Средства на разпореждане 2924001.83
89 xxxx Друго финансиране 492077.37
90 xxxx Възстановени приходи 199724.67
91 xxxx Теглене на BGN в брой 60000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 670207.6900000001
98 xxxx Други операции в БНБ -27602.82
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 5266375
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 462289.86
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 2724672
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 390023.54
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 92898.32
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 6942465.74
Общо:  175161297.59
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 62351.64
18 xxxx Други разходи 227.22
91 xxxx Теглене на BGN в брой 50000
Общо:  112578.86
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1445.36
10 xxxx Издръжка 46927.32
Общо:  48372.68
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 94090.79
10 xxxx Издръжка 100600.39
18 xxxx Други разходи 743
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6442500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 10613.11
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1890.09
88 xxxx Средства на разпореждане 31562.04
90 xxxx Възстановени приходи 15972.98
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  6697972.4
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2604.24
Общо:  2604.24
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2660.52
Общо:  2660.52
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 91114.52
18 xxxx Други разходи 32872.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 513745.09
90 xxxx Възстановени приходи 18067.14
Общо:  655799.66
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11904.98
10 xxxx Издръжка 328239.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 927207.96
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 154044
88 xxxx Средства на разпореждане 51.6
Общо:  1421448.52
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 722.72
10 xxxx Издръжка 12798.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 17712
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 95411.14
Общо:  126644.2
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 800572.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2252
10 xxxx Издръжка 963741.88
18 xxxx Други разходи 94788.56
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 556500
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14679.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 746663.17
88 xxxx Средства на разпореждане 226.14
90 xxxx Възстановени приходи 62806.83
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 376414.58
Общо:  3618645.88
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 945431
10 xxxx Издръжка 1163692.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26900
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20852.73
88 xxxx Средства на разпореждане 131212.72
89 xxxx Друго финансиране 220.83
90 xxxx Възстановени приходи 82453.79
Общо:  2372763.62
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 87608.35
10 xxxx Издръжка 72459.24
20 xxxx Разходи за лихви 0.46
90 xxxx Възстановени приходи 106.82
Общо:  160174.87
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 401430.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 940.63
10 xxxx Издръжка 163202.57
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 110651.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 264177.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 153685.89
90 xxxx Възстановени приходи 665
Общо:  1094753.82
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 167498.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 103
10 xxxx Издръжка 211100.17
Общо:  378701.82
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 262382.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 150
10 xxxx Издръжка 164314.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13763
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35585.68
88 xxxx Средства на разпореждане 36900.63
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 522.57
98 xxxx Други операции в БНБ -3
Общо:  513616.37
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 499881.24
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 23343.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3249.94
10 xxxx Издръжка 173784.88
18 xxxx Други разходи 90884.51
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2943.3
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19609.15
Общо:  813696.82
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37518.7
10 xxxx Издръжка 58634.59
20 xxxx Разходи за лихви 0.42
88 xxxx Средства на разпореждане 3120
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 23.47
Общо:  99297.18
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16570
10 xxxx Издръжка 85347.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 82755.32
90 xxxx Възстановени приходи 190
Общо:  184862.33
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 503585.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22013.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 216210.08
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12714.17
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17242.77
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  771765.82
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11618.59
10 xxxx Издръжка 97459.87
18 xxxx Други разходи 18845.64
88 xxxx Средства на разпореждане 4548.89
90 xxxx Възстановени приходи 1177.3
Общо:  133650.29
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 273202.32
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 207360
90 xxxx Възстановени приходи 1677.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 39.12
Общо:  482278.84
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5251.85
Общо:  5251.85
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1264.4
91 xxxx Теглене на BGN в брой 7000
Общо:  8264.4
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 672.4
Общо:  672.4
Омбудсман ( 040******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9050
10 xxxx Издръжка 2302.75
Общо:  11352.75
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1288.48
10 xxxx Издръжка 19986.67
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 145578.88
Общо:  166854.03
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8840.35
Общо:  8840.35
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1114.82
Общо:  1114.82
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29890
98 xxxx Други операции в БНБ -5744.91
Общо:  24145.09
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18367.33
Общо:  18367.33
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32717.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 43354257.4
90 xxxx Възстановени приходи 1445.59
Общо:  43388420.08
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 75.97
10 xxxx Издръжка 22587.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 150534.58
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6992.1
Общо:  180190.41
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4965.42
18 xxxx Други разходи 3117.38
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 25.43
Общо:  8108.23
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 265.91
10 xxxx Издръжка 35500.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  35766.65
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40318.26
Общо:  40318.26
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.92
Общо:  47.92
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2766.05
10 xxxx Издръжка 3077.7
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 585.2
Общо:  6428.95
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70696.88
10 xxxx Издръжка 9468.13
Общо:  80165.01
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 95506.12
18 xxxx Други разходи 1701.86
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 807535.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 622918.6
Общо:  1527662.38
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9590
10 xxxx Издръжка 23751.49
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 187956.12
89 xxxx Друго финансиране 1093.24
Общо:  222390.85
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 85760233.78
Общо:  85760233.78
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7852.59
10 xxxx Издръжка 193283.52
18 xxxx Други разходи 553.56
88 xxxx Средства на разпореждане 111609.85
90 xxxx Възстановени приходи 113.79
Общо:  313413.31
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 2125246.8
89 xxxx Друго финансиране 1450
Общо:  2126696.8
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 9329.32
Общо:  9329.32
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 479983.98
Общо:  479983.98
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19205.48
Общо:  19205.48
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24666.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6892.37
Общо:  31558.58
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9803.56
10 xxxx Издръжка 45.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11390
Общо:  21238.88
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11182.53
Общо:  11182.53
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 539.01
Общо:  539.01
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 99761.52
Общо:  99761.52
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2860
10 xxxx Издръжка 16321.38
18 xxxx Други разходи 584.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2100
90 xxxx Възстановени приходи 7706.99
Общо:  29572.9
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 101380
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 49.73
10 xxxx Издръжка 53058.42
18 xxxx Други разходи 30
Общо:  154518.15
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3972.67
10 xxxx Издръжка 14557.45
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 31200
Общо:  49730.12
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 798.66
Общо:  798.66
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7033.71
Общо:  7033.71
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5287.5
10 xxxx Издръжка 3566.53
90 xxxx Възстановени приходи 380
Общо:  9234.03
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2968.77
10 xxxx Издръжка 2018.35
Общо:  4987.12
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 464713.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 28016.7
10 xxxx Издръжка 26350.26
18 xxxx Други разходи 56
Общо:  519136.33
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19000
10 xxxx Издръжка 21083.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 303595
Общо:  343678.74
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11387.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 18600
Общо:  29987.28
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2125.8
10 xxxx Издръжка 28200.94
Общо:  30326.74
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34159.45
Общо:  34159.45
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40545.96
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 293.37
Общо:  40839.33
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5645.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 45500
88 xxxx Средства на разпореждане 4175.27
90 xxxx Възстановени приходи 60
Общо:  55380.38
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 85000
10 xxxx Издръжка 8439.06
18 xxxx Други разходи 1066
Общо:  94505.06
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21570
90 xxxx Възстановени приходи 427.17
Общо:  21997.17
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10697.98
Общо:  10697.98
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4666.01
Общо:  4666.01
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11587.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12540
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4833.71
Общо:  28960.81
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14841.16
Общо:  14841.16
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 117406.12
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 6749.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 629
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5767.66
10 xxxx Издръжка 324964.92
18 xxxx Други разходи 2647.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4486
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13592.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 500
90 xxxx Възстановени приходи 6473.87
98 xxxx Други операции в БНБ -21854.91
Общо:  461362.45
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21854.91
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2389.69
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4322.29
10 xxxx Издръжка 2745.2
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 47712.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 269224.77
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2209769.09
88 xxxx Средства на разпореждане 475347.89
Общо:  3033365.86
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 5266375
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 462289.86
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 2724672
Общо:  8453336.86
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 390023.54
Общо:  390023.54
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 92898.32
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 6942465.74
Общо:  7035364.0600000005