одобрен

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на община Никола Козлево - 31.10.2018 год.

Уникален идентификатор:  d197382f-7d3e-457d-97bf-b8338bc9b895

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на община Никола Козлево - 31.10.2018 год.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-10 15:17:04
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-10-10 15:17:04

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

№ по ред П О К А З А Т Е Л И §§ Годишен уточнен план 2018 г. Отчет 2018 към 31.10.2018 год. държавни дейности местни дейности дофинансиране
1 I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ §§ 01 - 48
2 1. Данъчни приходи §§ 01 - 20
3 в т. ч. трансфери за отчислени приходи § 65
4 2. Други приходи §§ 24 - 42
5 2.1 Приходи и доходи от собственост §24
6 в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции под.§ 24-01
7 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция под.§ 24-04
8 приходи от наеми на имущество и земя под.§§ 24-05 и 24-06
9 2.2 Приходи от такси §§ 25 - 27; 36-08, 36-10
10 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви §28
11 2.4 Други неданъчни приходи §§ 36 - 37 (без 36-08 и 36-10) и §§ 41 - 42
12 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи § 40 с изключение на под.§ 40-71
13 3. Помощи и дарения от страната § 45
14 4. Помощи и дарения от чужбина §§ 46 - 48
15 II. РАЗХОДИ §§ 01 - 57
16 1. Персонал §§ 1 - 8
17 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. § 01
18 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала § 02
19 1.3. Осигурителни вноски §§ 05 и 08
20 2. Издръжка §§ 10; 19; 46
21 3. Лихви §§ 21 - 29
22 в т. ч. външни §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
23 4. Социални разходи, стипендии §§ 39 - 42
24 в т. ч. стипендии § 40
25 5.Субсидии §§ 43 - 45
26 6. Придобиване на нeфинансови актииви §§ 51 - 54
27 7. Капиталови трансфери § 55
28 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина § 49
29 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (+ § 57 - под.§ 40-71)
30 в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв под.§;57-01
31 постъпления от продажби на държавния резерв (-) (-)под.§ 40-71
32 10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи §;00-98
33 III. Трансфери §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
34 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети §§ 30 - 31; 60
35 2. Други трансфери §§ 32; 61- 67; 74 - 78
36 в т. ч. временни безлихвени заеми §§ 74 - 78
37 трансфери за отчислени постъпления § 65
38 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци § 69
39 IV. Вноска в бюджета на ЕС § 33
40 V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV
41 VI. Финансиране §§ 70 - 98
42 1. Външно финансиране §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
43 получени външни заеми под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
44 погашения по външни заеми под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
45 държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари § 81
46 получени погашения по предоставени кредити от други държави § 82
47 операции с др. ЦК и финансови активи под. § 92-01
48 остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период под. §§ 95-21и 95-22
49 наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
50 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи § 70
51 3. Възмездни средства §§ 71 - 73 и 79
52 предоставени под. § 71-01 и § 72-01
53 възстановени под. § 71-02 и § 72-02
54 нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг § 73
55 предоставени заеми към крайни бенифициенти под. § 79-01
56 възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти под. § 79-02
57 4. Приватизация на дялове, акции и участия § 90
58 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия § 91
59 6. Друго вътрешно финансиране §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 -54111 -54111
60 операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето §§ 83; 85 - 86 и 92-02
61 друго финансиране §§ 87; 88 и 93 -54111 -54111
62 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци §89
63 8. Наличности в началото на периода под. §§ 95-01 до 95-06 125510 125510
64 9 Наличности в края на периода под. §§ 95-07 до 95-13 -71399 -71399
65 10. Преоценка на валутни наличности под. § 95-14
66 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период под. §§ 96-01 до 96-03
67 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода под. §§ 96-07 до 96-09
68 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент § 98
69 в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) под. § 98-30