одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане

Уникален идентификатор:  d4037ff5-005b-4a64-9a98-62ad88581446

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 12:05:51
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-11 12:05:51

№ по ред

Титуляр

Разрешително №

Разрешително Дата на издаване

Разрешително Начален срок

Срок за изграждане на съоръжението

Разрешително Краен срок

Воден обект

Код на водно тяло

Име на водно тяло

Име на водовземно съоръжение

Регистрационен №

Дата

Място на водовземане Населено място

Място на водовземане Община

Място на водовземане Област

Място на водовземане EKATTE

Място на водовземане номер на имот

Място на водоползване Населено място

Място на водоползване Община

Място на водоползване Област

Място на водоползване EKATTE

Място на водоползване пояснение за обект

Вид на разрешителното

Цел на използване

Поречие

Разрешен денонощен обем на водовземане

Разрешен годишен обем на водовземане

Годишно водно количество с цел ПБВ за население

Годишно водно количество с цел ПБВ за икономика

Годишно водно количество с цел Животновъдство

Годишно водно количество с цел Напояване

Годишно водно количество с цел Аквакултури

Годишно водно количество с цел Промишлени

Годишно водно количество с цел Охлаждане

Годишно водно количество с цел Други

Годишно водно количество с цел противопожарни

Разрешен средноденонощен дебит

Разрешен максимален дебит

Разрешено време на работа на помпата с върхов дебит през денонощието (часа в денонощието)

Максимално допустимо понижение на водното ниво

Максимална дълбочина на водното ниво във водовземното съоръжение

Дълбочина на смукателя на помпата или на спускане на потопяемата помпа

Дълбочина на статично водно ниво (СВН), м,

Кота на СВН, м,

вид водовземно съоръжение

Геодезични координати Х

Геодезични координати У

Кота

Географски координати N

Географски координати E

Северна ширина Градус

Северна ширина Минути

Северна ширина Секунди

Източна дължина Градус

Източна дължина Минути

Източна дължина Секунди

Десетични координати N

Десетични координати E

Номер на старо разрешително

Наличие на акт за промяна

Изменение №

Изменение Дата

Продължаване №

Продължаване Дата

Прекратяване №

Прекратяване Дата

Отнемане №

Отнемане Дата

Отказ за продължаване №

Отказ за продължаване Дата

Забележка

1 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 101787 16.11.2006 16.11.2006 17.11.2026 долнокреден водоносен хоризонт Карстови води в Ловеч-Търновския масив КИ Въздол, м, Пчелинище, имот № 000890 гр, Сухиндол Сухиндол Велико Търново 70295 Сухиндол Сухиндол Велико Търново 70295 Питейно- битово водоснабдяване на Сухиндол. общ. Сухиндол. обл. Велико Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Питейно битови нужди Янтра КИ Въздол - WGS 84 КШ N 43? 11` 30,1`` СШ N 43? 11` 29,0`` КИ Въздол - WGS 84 КШ Е 25? 09` 28,2`` СШ Е 25? 09` 29,6`` Нов № 11511107/ 07.10.2016г.; Решение № 565/ 29.08.2011 за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното.
2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 101561 6.6.2006 9.6.2014 9.6.2029 долнокреден водоносен хоризонт BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив КИ "Марзян дол"-ВиК Йовковци Велико Търново-Сухиндол Сухиндол Сухиндол Велико Търново 70295 Мазрян дол имот № 319015 и № 319023, м, Мазрян дол Сухиндол Сухиндол Велико Търново 70295 Питейно- битово водоснабдяване на Сухиндол. общ. Сухиндол. обл. Велико Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Питейно битови нужди Янтра 370,00 КШ N 43o 10’ 06,9 E 25o 07’ 57,5 ГСШ N 43? 10’ 06,3 E 25? 08’ 15,5 WGS 84 43°10'6,90'' 25°7'57,50'' 43 10 6,9 25 7 57,5 43,16858333 25,13263889 Решение № 2672/ 02.07.2019г. За изменение и продължаване на срока - преномериране № 11511311/ 02.07.2019г.
3 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11510627 10.2.2011 9.6.2014 9.6.2029 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив КИ Боаза ВиК Йовковци ВТърново - Сухиндол Сухиндол Сухиндол Велико Търново 70295 Имот №320019 Сухиндол Сухиндол Велико Търново 70295 Питейно- битово водоснабдяване на Сухиндол. общ. Сухиндол. обл. Велико Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения обществено питейно-битово водоснябдяване Янтра 10936 10936,00 0,35 КИ 339,00 N 43° 09' 17,5 E 25° 07' 55,0 43 9 17,5 25 7 55 43,15486111 25,13194444 да 2671 2.7.2019 2671 2.7.2019
4 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11510590 9.12.2010 1.1.2012 1.1.2027 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив КИ Агова чешма ВиК Йовковци ВТърново - Коевци Коевци Сухиндол Велико Търново 37561 Имот № 000264 Коевци Сухиндол Велико Търново 37561 Питейно-битово водоснабдяване на Коевци, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Питейно битови нужди Янтра 6144 6144,00 0,19 КИ 461 N 43°09'50,5`` E 25°05'20,2`` 43 9 50,5 25 5 20,2 43,16403 25,08894 101509/ 28.04.2006 да 339 9.12.2010 584; 334; 2006 26.9.2011; 2.12.2010; 04.11.2016
5 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11510609 19.1.2011 9.2.2011 9.2.2027 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив ДрКлена - ВиК Йовковци Велико Търново- Горско Калугерово Горско Калугерово Сухиндол Велико Търново 17192 Имот № 000025 Горско Калугерово Сухиндол Велико Търново 17192 Питейно-битово водоснабдяване на Горско Калугерово, общ. Сухиндол, обл. В.Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Питейно-битови нужди Янтра 4563 4563,00 0,14 Др 255,3 N 43°07'17,1 E 25°15'10,8 43 7 17,1 25 15 10,8 43,12142 25,25300 да 2025 23.11.2016 Решение № 2025/ 23.11.2016 г. за продължаване срока на действие на разрешително
6 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11510609 19.1.2011 9.2.2011 9.2.2027 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Др.Челеби бунар - ВиК Йовковци В.Търново- Горско Калугерово Горско Калугерово Сухиндол Велико Търново 17192 Имот № 000049 Горско Калугерово Сухиндол Велико Търново 17192 Питейно-битово водоснабдяване на Горско Калугерово, общ. Сухиндол, обл. В.Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Питейно-битови нужди Янтра 4562 4562,00 0,14 Др 253,2 N 43°07'14,4 E 25°14'44,6 43 7 14,4 25 14 44,6 43,12067 25,24572 да 2025 23.11.2016 Решение № 2025/ 23.11.2016 г. за продължаване срока на действие на разрешително
7 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11510609 19.1.2011 9.2.2011 9.2.2027 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Др.Дутлука - ВиК Йовковци В.Търново- Горско Калугерово Горско Калугерово Сухиндол Велико Търново 17192 Имот № 000042 Горско Калугерово Сухиндол Велико Търново 17192 Питейно-битово водоснабдяване на Горско Калугерово, общ. Сухиндол, обл. В. Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Питейно-битови нужди Янтра 9125 9125,00 0,29 др 240 N 43°07'14,3 E 25°14'10,3 43 7 14,3 25 14 10,3 43,12064 25,23619 да 2025 23.11.2016 Решение № 2025/ 23.11.2016 г. за продължаване срока на действие на разрешително
8 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11510626 3.2.2011 16.6.2012 18.6.2024 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив КИ Голямата чешма ВиК Йовковци В.Търново - Коевци Коевци Сухиндол Велико Търново 37561 Имот №000177 Коевци Сухиндол Велико Търново 37651 Питейно- битово водоснабдяване на Коевци. общ. Сухиндол. обл. В. Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Питейно-битови нужди Янтра 18311 18311,00 0,58 КИ 404,00 N 43° 09' 13,6 E 25° 06' 34,4 43 9 13,6 25 6 34,4 43,15377778 25,10955556 101571/ 15.06.2006 да 394 3.2.2011 1277; 763; 394 11.03.2014; 22.05.2012; 3.2.2011
9 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11510626 3.2.2011 18.6.2014 18.6.2024 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив КИ Голямата чешма ВиК Йовковци Велико Търново - Коевци Коевци Сухиндол Велико Търново 37561 Имот №000177 Коевци Сухиндол Велико Търново 37651 Питейно- битово водоснабдяване на Коевци. общ. Сухиндол. обл. В. Търново водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Питейно-битови нужди Янтра 18311 18311,00 0,58 КИ 404 N 43° 09' 13,6 E 25° 06' 34,4 43 9 13,6 25 6 34,4 43,15378 25,10956 101571/ 15.06.2006 не
10 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11511220 4.6.2018 4.6.2018 4.6.2023 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан КИ Красно Градище-ВиК Йовковци-Красно Градище Красно Градище Сухиндол Велико Търново 39582 ПИ 000053 Красно Градище Сухиндол Велико Търново 39582 питейно-битово водоснабдяване на с. Красно Градище Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения питейно-битови Янтра 6307 6307,00 0,2 КИ 4681815,26 9421915,73 128 43°10'46.8'' 25°13'31.4'' 43 10 46,8 25,00 13 31,4 43,17966667 25,22538889 не Решение № ПВ1-00149/25.06.2018г. За поправна на ОФГ.
11 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД 11511230 17.7.2018 17.7.2018 17.7.2023 Долнокреден водоносен хоризонт BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Др Дерелика-ВиК Йовковци-Бяла река Бяла река Сухиндол Велико Търново 07661 ПИ 000257 Бяла река Сухиндол Велико Търново 07661 питейно-битово водоснабдяване на с. Бяла река Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения питейно-битово водоснабдяване Янтра 15768 15768,00 0,5 Др 4690142,3 8661089,9 194 43°07'47.1'' 25°12'56.7'' 43 7 47,1 25,00 12 56,7 43,12975 25,21575 не