одобрен

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни с РМС № 436 от 2017 г.

Уникален идентификатор:  d48362ee-dac4-4fb7-a0ba-c7717f552b25

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-07 13:37:19
  • Създаден от: bikozhuharov
  • Последна промяна: 2020-01-07 13:37:19

№ по ред

Описание на данните:

Отговорна институция:

Първостепенен разпоредител

Срок за публикуване

1. Стажове в държавната администрация Администрация на Министерския съвет Система на Министерския съвет 31.09.2017 г.
2. Списък на изготвените становища от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съобразно функционалната му компетентност по законопроекти с хипервръзки към пълния текст на становищата Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
3. Списък на изготвените аналитични доклади на ЦППКОП по различните рискови зони за корупция с хипервръзки към пълния текст на докладите Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
4. Списък на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по области и общини Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
5. Списък на административните услуги Държавна агенция "Архиви" Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
6. Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция “Архиви”, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд Държавна агенция "Архиви" Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
7. Цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция “Архиви”, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за Националния архивен фонд Държавна агенция "Архиви" Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
8. Относителен дял на бедните по пол и възрастови групи Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
9. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2016 г. Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.11.2017 г.
10. Национален регистър на населените места Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.09.2017 г.
11. Статистическа информация за решенията, постановени по молби за международна закрила Държавна агенция за бежанците Система на Министерския съвет 31.09.2017 г.
12. Статистическа информация за броя на лицата, подали молба за международна закрила, и за взетите решения Държавна агенция за бежанците Система на Министерския съвет 31.09.2017 г.
13. Статистическа информация за непридружените непълнолетни и малолетни лица, подали молба за международна закрила Държавна агенция за бежанците Система на Министерския съвет 31.09.2017 г.
14. Отчет за проведени обучения по програми, курсове и групи от Каталог 2016 г. Институт по публична администрация Система на Министерския съвет 31.09.2017 г.
15. Регистър на дейността на областните комисии и съвети областни администрации Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
16. Регистър на издадени разрешения за строеж областни администрации Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
17. Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения областни администрации Система на Министерския съвет 30.09.2017 г.
18. Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
19. Информация за предадени за оползотворяване отпадъци общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
20. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
21. Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
22. Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
23. Регистри на търговските дружества с общинско участие общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
24. Регистър на рекламно-инфрмационните елементи общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
25. Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
26. Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения" общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
27. Регистър на военните паметници на територията на съответната община общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
28. Регистър на даренията общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
29. Регистър на домашни и безстопанствени кучета общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
30. Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
31. Регистър на заявленията за достъп до информация общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
32. Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
33. Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
34. Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
35. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
36. Общински регистър на категоризираните туристически обекти общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
37. Регистър на концесиите общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
38. Регистър на културните институти общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
39. Регистър на лекарските практики общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
40. Регистър на недвижимите културни ценности общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
41. Регистър на обществените поръчки общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
42. Главен регистър на общинската собственост общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
43. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
44. Регистър на пчелини и пчелни семейства общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
45. Регистър на разпоредителните сделки общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
46. Регистър на разрешителни за водовземане общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
47. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
48. Регистър на социални институти и услуги общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
49. Регистър на спортните клубове общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
50. Регистър на търговските обекти общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
51. Регистър на язовирите (когато има наличен) общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
52. Регистър по приватизация общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
53. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
54. Списък на второстепенните разпоредители с бюджет общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
55. Списък на издадените общи административни актове общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
56. Списък на училища, детски градини и обслужващи звена общински администрации Общински администрации 30.09.2017 г.
57. Месечен бюлетин - Състояние на престъпността, противодействие на контрабандата и разпространението на наркотици и акцизни стоки Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 31.09.2017 г.
58. Месечни справки относно миграционната обстановка в Република България Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 31.09.2017 г.
59. Справки за изведени чужди граждани от територията на Република България към съседни държави в изпълнение на сключени реадмисионни споразумения Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 31.09.2017 г.
60. Национален регистър на военните паметници Министерство на отбраната Система на Министерството на отбраната 31.12.2017 г.
61. Националната система за радиологичен мониторинг на околната среда Министерство на околната среда и водите Система на Министерството на околната среда и водите 31.09.2017 г.
62. Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие Министерство на околната среда и водите Система на Министерството на околната среда и водите 31.09.2017 г.
63. Информация от Раздел „Води“ Министерство на околната среда и водите Система на Министерството на околната среда и водите 31.09.2017 г.
64. Информация за състоянието на въздуха РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 30.09.2017 г.
65. Информация от Раздел „Отпадъци“ РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 30.09.2017 г.
66. Регистър на заявленията за достъп до информация РИОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 30.09.2017 г.
67. Регистър на разрешителните, издадени от РИОСВ РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 30.09.2017 г.
68. Регистър на регистрационните документи, издадени от РИОСВ РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 30.09.2017 г.
69. Регистър на сигнали РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 30.09.2017 г.
70. Списък на административните услуги РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 30.09.2017 г.
71. Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 30.09.2017 г.
72. Регистър на производителите, търговците на едро и дребно на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Министерство на здравеопазването Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2017г.
73. Регистър на търговци на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Министерство на здравеопазването Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2017г.
74. Регистър на търговци на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Министерство на здравеопазването Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2017г.
75. Регистър на разрешения за осъществяване на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди Министерство на здравеопазването Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2017г.
76. Статистика за отпуснати средства от Център „Фонд за лечение на деца” Център „Фонд за лечение на деца” Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2017 г.
77. Регистри на птицевъдни обекти Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
78. Регистър на пчелините в България Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
79. Регистър на ферми за аквакултури Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
80. Регистър на издадените разрешителни за използването на животни в опити Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
81. Регистър на приютите в Република България, регистрирани в информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
82. Национален регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях съгласно чл. 33 от ЗВД Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
83. Регистър на производителите и търговците на средства за идентификация на животните по чл. 7, ал. 3, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
84. Регистър на фермите за производство на сурово краве мляко - МДС с 50 и повече крави Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
85. Регистър на пазари за живи животни, намиращи се на територията на Р България Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
86. Списък на риболовните кораби, които извършват улов на риба Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
87. Списък на обектите за първично производство на култивирани гъби Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
88. Списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
89. Регистър на одобрените оператори по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
90. Регистър на регистрираните оператори по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
91. Регистър на операторите, транспортиращи фуражи по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и чл. 17е, ал.1 от Закона за фуражите Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
92. Регистър на одобрените обекти за производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им по чл. 55в, ал. 1 от Закона за фуражите Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
93. Регистър на одобрените представители за внос на фуражи от трети страни Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
94. Списък на регистрираните представители за внос на фуражи от трети страни Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
95. Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005. Българска агенция за безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
96. Частна лесовъдска практика:- физически лица Изпълнителна агенция по горите Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
97. Частна лесовъдска практика: - търговци Изпълнителна агенция по горите Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
98. Доставчици на горски репродуктивни материали: физически лица; юридически лица Изпълнителна агенция по горите Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
99. Регистър на лесоустройствени проекти на ДГС Изпълнителна агенция по горите Система на Министерството на земеделието и храните 31.09.2017 г.
100. Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия Министерство на енергетиката Система на Министерството на енергетиката 31.10.2017 г.
101. Публичен регистър на фирмите, лицензирани за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ТДОЧЦМ) Министерство на икономиката Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
102. Регистър на фирмите, получили удостоверения съгласно Закона за виното и спиртните напитки Министерство на икономиката Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
103. Списък на официалните органи в държавата на произхода за страни, които не са членки на ЕС, компетентни да издават атестация за внасяните в Република България етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки Министерство на икономиката Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
104. Публичен регистър на лицензираните производители на оптични дискове и матрици (за тяхното производство) Министерство на икономиката Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
105. Публичен регистър на фирми, лицензирани за дейности с прекурсори от Категория 1 Министерство на икономиката Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
106. Публичен регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори от категории 2 и 3 Министерство на икономиката Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
107. Актуални данни за инвестициите в България Българска агенция за инвестиции Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
108. Регистър на заявленията за достъп до информация Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
109. Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието (нотифицирани органи) Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
110. Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
111. Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
112. Регистър на сервизи за тахографи с временно спряна или прекратена регистрация Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
113. Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
114. Списък на лица, оправомощени за проверка на средства на измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
115. Списък на лицата, оправомощени за проверка на водомери в гр. София Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.09.2017 г.
116. Финансови показатели за общините Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 30.09.2017 г.
117. Реализираните в Република България продажби на течни горива по данни, подадени от всички регистрирани в НАП електронни системи с фискална памет в обекти за продажби на течни горива Национална агенция за приходите Система на Министерството на финансите 31.09.2017 г.
118. Регистър за издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по този закон Държавна комисия па хазарта Система на Министерството на финансите 31.12.2017 г.
119. Регистър за организаторите на дейности по производство, разпространение, сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване Държавна комисия по хазарта Система на Министерството на финансите 31.12.2017 г.
120. Регистър за организаторите на хазартни игри Държавна комисия па хазарта Система на Министерството на финансите 31.12.2017 г.
121. Регистър за утвърденото игрално оборудване Държавна комисия па хазарта Система на Министерството на финансите 31.12.2017 г.
122. Регистър на висшите училища в Република България Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2017 г.
123. Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2017 г.
124. Брой завършили средно образование по области и видове училища през 2016 година Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2017 г.
125. Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2017 г.
126. Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през 2016 година Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2017 г.
127. Регистър на издадените удостоверения за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобити на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава Национален център за информация и документация Система на Министерството на образованието и науката 31.09.2017 г.
128. Регистър на закритите и преобразувани училища регионални управления на образованието Система на Министерството на образованието и науката 31.10.2017 г.
129. Регистри: национални изисквания и приложения, оправомощени лица в Р България, издадени сертификати и протоколи от първоначално изпитване на типа; национални изисквания и приложения, оправомощени лица в Република България, издадени сертификати и протоколи от първоначално изпитване на типа Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.09.2017 г.
130. Регистър на издадени разрешения за строеж Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.09.2017 г.
131. Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.09.2017 г.
132. Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи Дирекция за национален строителен контрол Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.09.2017 г.
133. Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилни оператори Дирекция за национален строителен контрол Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.09.2017 г.
134. Публичен регистър на разрешенията за ползване, издавани от Дирекция за национален строителен контрол Дирекция за национален строителен контрол Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.09.2017 г.
135. Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Дирекция за национален строителен контрол Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.09.2017 г.
136. Данни от автоматичните устройства за записване на пътния трафик Агенция „Пътна инфраструктура” и ИМП Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.09.2017 г.
137. Списък с резервирани имена в домейна от високо ниво на кирилица “ .бг“ Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.09.2017 г.
138. Обобщена статистика за трафика на летище София – самолетодвижения, пътници, товари и поща за 1 година Летище „София” ЕАД Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.09.2017 г.
139. Цени и условия Пристанища „Видин” и „Бургас” Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.09.2017 г.
140. Списък на валидните удостоверения за безопасност на управители на железопътната инфраструктура Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.09.2017 г.
141. Данни от Програма „Старт на кариерата“ Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 31.09.2017 г.
142. Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания Агенция за хората с увреждания Система на Министерството на труда и социалната политика 30.09.2017 г.
143. Брой на лицата с начислени парични обезщетения за безработица по териториални поделения на НОИ за периода 2010-2016 г. (средногодишен брой) Национален осигурителен институт Независими структури 30.09.2017 г.
144. Брой на начислените парични обезщетения временна неработоспособност за общо заболяване (общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина, и нетрудови злополуки) по териториални поделения на НОИ за периода 2010-2016 г. Национален осигурителен институт Независими структури 30.09.2017 г.
145. Брой на начислените парични обезщетения временна неработоспособност за трудова злополука по териториални поделения на НОИ за периода 2010-2016 г. Национален осигурителен институт Независими структури 30.09.2017 г.
146. Брой на начислените парични обезщетения за майчинство по териториални поделения на НОИ за периода 2010-2016 г. Национален осигурителен институт Независими структури 30.09.2017 г.
147. Брой на пенсиите по териториални поделения на НОИ за периода 2010-2016 г. (средногодишен брой) Национален осигурителен институт Независими структури 30.09.2017 г.
148. Брой на пенсионерите по териториални поделения на НОИ за периода 2010-2016 г. (средногодишен брой) Национален осигурителен институт Независими структури 30.09.2017 г.
149. Списък на аптеки, с които НЗОК е сключила договор Национална здравноосигурителна каса Независими структури 30.09.2017 г.