одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение към 18.3.2020 г.

Уникален идентификатор:  d4cb4ae5-4c54-4773-96af-2bd32093e688

Описание:

Регистър на обектите с обществено предназначение към 18.3.2020 г.

здравеопазване обекти с обществено предназначение област Монтана РЗИ-Монтана

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-01 15:09:33
  • Създаден от: n.belcheva
  • Последна промяна: 2020-03-19 10:20:26
  • Последно променил: n.belcheva
записа на страница

Индиви-дуален регистра-ционен номер на обекта

Дата на регистра-цията

Обект/Транспортни средства

Видове дейности, които ще се извършват

Данни за лицето, открило обект с обществено предназначение

Заличаване на регистрацията

Промени в колони 1-13

Забележки по вписаните обстоя-телства

Наименование (Брой и вид на транспорт-ните средства) Адрес (на обекта или на местодомуването на транспортните средства) Община (район) (в обекта или с транспорт-ните средства) Име Данни от съдеб-ната регистра-ция / ЕИК Адрес на управление Община (район) Дата Номер на заповед Осно-вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1231000001 06.02.2019г. Средно училище "Васил Левски" гр.Бойчиновци ул."Г.Димитров" 90 Бойчиновци учебно- възпитателна Средно училище "Васил Левски" гр.Бойчиновци ул."Г.Димитров" 90 Бойчиновци 2.7
1229000002 19.08.2016г. Детска градина "Звънче" гр.Бойчиновци ул."Спартак" 1 Бойчиновци учебно възпитателна Детска градина "Звънче" гр.Бойчиновци ул."Спартак"1 Бойчиновци 2, 3
1216000003 27.03.2018г. Фризьорски салон гр.Монтана ул."В.Търново" 9 Монтана услуги ЕТ”Тина – Христина Стефчова” 139/1994г гр.Монтана ул."Сан Стефано" 7 Монтана 2.3
1229000004 16.09.2016г. Детска градина "Детелина" гр.Чипровци ул.23-ти септември" 28 Чипровци учебно възпитателна Детска градина "Детелина гр.Чипровци ул."23-ти септември" 28 Чипровци 2.3
1216000005 31.03.2016г. Фризьорски салон с маникюрист гр.Монтана ул."В.Търново" 17 Монтана услуги "Дамяни 2006" ЕООД 201331628 гр. Берковица, ул. "Любен Каравелов" № 1 Берковица 2,7,8,9,10
1216000006 15.04.2005г. Козметичен салон гр.Монтана ул."В.Търново" 17 Монтана услуги Вилия Димитрова гр.Монтана ж.к."Изгрев" бл.1 вх.А ап.18 Монтана 15.02.2007г. 05-2-53 чл.12 ал.1 т.1 на Наредба 9 / 2005г.
1229000007 22.08.2016г. Детска градина "Щурче" с.Портитовци Бойчиновци учебно възпитателна Детска градина "Щурче" с.Портитовци Бойчиновци 2.3
1229000008 22.06.2009г. Целодневна детска градина към ОДЗ "Звездица" с.Лехчево с.Громшин Бойчиновци учебно възпитателна Целодневна детска градина към ОДЗ "Звездица" с.Лехчево с.Лехчево Бойчиновци 04.10.2010г. 05-2-411 чл.12 ал.1 т.1 на Наредба 9 / 2005г. 2,3,7,9
1231000009 15.04.2005г. Основно училище "Отец Паисий" с.Громшин Бойчиновци учебно възпитателна Основно училище "Отец Паисий" с.Громшин Бойчиновци 12.09.2013г. КД-01-04-63 чл.12 ал.1 т.1 на Наредба 9 / 2005г.
1229000010 15.04.2005г. Целодневна детска градина "Детелина" гр.Бойчиновци кв.Огоста Бойчиновци учебно възпитателна Целодневна детска градина "Детелина" гр.Бойчиновци кв.Огоста Бойчиновци 21.12.2007г. 05-2-622 чл.12 ал.1 т.1 на Наредба 9 / 2005г.
1216000011 19.04.2005г. Козметичен салон гр.Лом ул."Дунавска"14 Лом услуги ЕТ” Гинка Асенова” 502/2003г гр.Лом ул."Крум Пъстърмад-жиев" 7 ап. 36 Лом 11.09.2007г. 05-2-378 чл.12 ал.1 т.1 на Наредба 9 / 2005г.
1216000012 07.07.2017г. Фризьорски салон с маникюрист гр.Лом ул."Дунавска"10 Лом услуги "Феминати - 2006" ЕООД 618/2005г. гр.Лом ул."Стадио-на" 3 Лом 2.3
1221000013 19.04.2005г. Магазин за дрехи втора употреба гр.Монтана ул."Хр. Ботев" 70 Монтана търговия ” Миг-Атас Интернешънъл ” ООД 26/1997г. гр.Чипровци ул."Парче-вич" 12 Чипровци 20.11.2006г. 05-2-302 чл.12 ал.1 т.2 на Наредба 9 / 2005г.
1228000014 25.11.2019г. 2 бр. МПС - със специално предназначение гр.Монтана Гробищен парк Монтана услуги ОП "Обреден дом" гр.Монтана ул."3-ти Март" 140 Монтана 2.6
********** 10.07.2019г. Фризьорски салон с маникюрист гр.Монтана пл."Жеравица" № 1 Монтана услуги ЕТ" Илияна 87 - Илияна Христова" 205702828 гр.Монтана ул. "Васил Левски" № 8, ет. 1, ап.1 Монтана 2,4,7,8,9
1208000016 28.02.2019г. Хотелска част към гостоприемница гр.Чипров-ци ул."Балканска" 46 Чипровци услуги "Лионова - М" ЕООД 200440083 гр. Монтана, бул. Трети март № 92, ет.4, офис 10 Чипровци 2,7,8,9
********** 19.04.2005г. Магазин за дрехи втора употреба гр.Монтана ул."Пана-йот Хитов" 42 Монтана търговия ”Рубиком ” ООД 159/2004г гр.Беркови-ца ул."Христо Ботев"3 Берковица 16.11.2006г. 05-2-284 чл.12 ал.1 т.2 на Наредба 9 / 2005г.
1221000018 19.04.2005г. Магазин за дрехи втора употреба гр.Монтана ул."22-ри септември"11 Монтана търговия ”Рубиком ” ООД 159/2004г гр.Беркови-ца ул."Христо Ботев"3 Берковица 16.11.2006г. 05-2-285 чл.12 ал.1 т.2 на Наредба 9 / 2005г.
1240000019 19.04.2005г. Селскостопанска аптека гр.Монтана ул."Хр. Ботев" 67 Монтана търговия "ЗЕД" ООД 367/1997г гр.Монтана ул."Ив.Ва-зов"32Б Монтана 17.01.2006г. 05-2-014 чл.12 ал.1 т.1 на Наредба 9 / 2005г.
1240000020 13.09.2006г. Селскостопанска аптека гр.Берковица "Общински пазар 99" ЕООД - павилион 6 Берковица търговия "Агро-М-2006" ЕООД 405/2006г гр.Монтана ул."Ив.Ва-зов"32 вх.Б ап.20 Монтана 2,3,8,9
1240000021 13.09.2006г. Селскостопанска аптека гр.Вълчед-ръм ул."Бълга-рия"42 Вълчедръм търговия "Агро-М-2006" ЕООД 405/2006г гр.Монтана ул."Ив.Ва-зов"32 вх.Б ап.20 Монтана 12.05.2008г. 05-2-135 чл.12 ал.1 т.1 на Наредба 9 / 2005г. 2,3,8,9
1240000022 13.09.2006г. Селскостопанска аптека с.Лехчево ул."Юри Гагарин" 2А Бойчиновци търговия "Агро-М-2006" ЕООД 405/2006г гр.Монтана ул."Ив.Ва-зов"32 вх.Б ап.20 Монтана 26.10.2010г. 05-2-454 чл.12 ал.1 т.1 на Наредба 9 / 2005г. 2,3,4,8,9