одобрен

Регистър на сигналите през м. април 2019 г.

Уникален идентификатор:  d5932860-d06d-448e-89ee-4ca5a49a5f3d

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-07 16:53:27
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-06-04 14:04:54
  • Последно променил: dragomir_vasilev

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Април 2019 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 27.03.2019г. С-29/29.03.19 Изхвърляне на торова маса от птицеферма на „Мар-крафт“ ООД РИОСВ-Шумен Извършена проверка на място на 16.04.2019 г. от птицеферма с. Дриново на „Мар-крафт“ ООД. Установено е наличие на торова маса в непосредствена близост до оградата на животновъдния обект, върху открита земна плош, която не е предназначена и обособена за съхранение на торова маса. Дадено е предписание за извършване на почистване и преместване на торовата маса на територия, която отговаря на законовите изисквания, до 19.04.19 г. Подателят на сигнала е уведомен по електронна поща, поради това, че сигнала е подаден по същия начин, без посочване на физически адрес за кореспонденция (населено място, улица и т.н.)
2 01.04.2019г. С-30/01.04.2019 Намерена бедстваща птица РИОСВ-гр. Шумен Извършена е проверка на място с КП № ЦК-03/ 01.04.2019 г., при която се установи, че птицата е от вида ястреб, намерена в гр. Шумен, ул. „Дедеагач“. Птицата е със счупено дясното крило и не може да лети. В тази връзка птицата ще бъде изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
3 01.04.2019г. С-31/ 01.04.2019 Постъпила по ел. поща информация за търговия с птици от защитени видове РИОСВ-гр. Шумен РИОСВ - гр. Шумен е изпратила писмо Изх. № С-31/02.04.2019 г. до Районна прокуратура Попово за предприемане на действия по компетентност
4 03.04.2019г. С-32/03.04.2019 Съхранение на негодни за употреба ПРЗ в частен имот в с. Зараево РИОСВ-Шумен Извършена е проверка на място и съставен КП № ЗВ-19/11.04.2019 г. в с. Зараево. При проверката се установи, че в частен имот в с. Зараево, ул.* собственост на Е*Г* в селскостопанска постройка са налични течни препарати в 3 бр. метални варела по 200 л и около 14 бр. метални варела 30 л, прахообразни около 10 бр. чувала по 50 кг. Негодните препарати се съхраняват на бетонирана площадка с ограничен достъп. При огледа на помещението в което се съхраняват негодните за употреба ПРЗ не се установиха течове или разпръснати препарати, не се установиха и течове от покрива на помещението.
5 04.04.2019г. С-33/04.04.19 Изхвърляне на торова маса от птицеферма на „Мар-крафт“ ООД РИОСВ-Шумен Извършена проверка на място на 16.04.2019 г. от птицеферма с. Дриново на „Мар-крафт“ ООД. Установено е наличие на торова маса в непосредствена близост до оградата на животновъдния обект, върху открита земна плош, която не е предназначена и обособена за съхранение на торова маса. Дадено е предписание за извършване на почистване и преместване на торовата маса на територия, която отговаря на законовите изисквания, до 19.04.19 г. Подателят на сигнала е уведомен по електронна поща, поради това, че сигнала е подаден по същия начин, без посочване на физически адрес за кореспонденция (населено място, улица и т.н.)
6 03.04.2019г. С-28/27.03.2019 1.      Изпускане на отпадъчни води от „Каолин“ ЕАД в р. Канагьол. По т. 1–РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с представител на РЛ – Шумен. Установено е изтичане на отпадъчни води с малък дебит ~0,2 л/с от шахта към авариен изпускател. Установено е, че аварийния изпускател е частично отворен, като пломбата на РИОСВ – Шумен не е нарушена, поради разхлабената-авансово, пломбажна тел на вентил за авариен изпускател. Установено е наличие на сифон след преливник на смесител за пясък с подземни води за производствени нужди, с достъп до шахта на авариен изпускател, след която е установено, че има възможност за заустване на отпадъчни води до р. Карамеше. При проверката е установен теч от изтласкваща производствени води- помпа, която е в непосредствена близост до авариен изпускател. При крайна канализационна шахта южно от утаители при склад за промит пясък на обекта, преди заустване в река Канагьол е установен отток с малък дебит – 0,15-0,2 л/с към река Канагьол. Бяха взети водни проби за анализ от точка при изход на авариен изпускател, след първа шахта от производствени отпадъчни води, преди заустване в река Канагьол и от точка при крайна канализационна шахта южно от утаители при склад за промит пясък на обекта, преди заустване в река Канагьол. Незабавно се предприеха мерки за прекратяване изпускането на отпадъчни води в реката. Беше обходена територията на фабриката, включително на старата фабрика на „Каолин“, където всъщност бяха ситуирани с налични пясък и строителни отпадъци – във връзка с т. 2 от сигнала. Бяха снети географски координати на площадките в които се съхраняват строителни отпадъци и пясък. При проверката беше установено, че предприятието разполага с друга площадка за полигон, който към момента е почистен, взети и вписани са географските координати в съставения протокол за проверка ВВ-04/03.04.2019 г.
2.      Върху пасище се изхвърля пясък.
3.       Заровени радиоактивни материали в стар рудник.
7 8.04.2019г. С-34 от 8.04.2019 Постъпил сигнал за изхвърляне на опасни химични вещества/натриев азид и калиев бихромат/ на територията на Земеделски институт в гр.Шумен. РИОСВ Шумен Извършена проверка на място , съставен КП-РБ-09 от 9.04.2019г.Установено замърсяване на земни площи в бял и жълт цвят в участък в размери 6 на 1 м., намиращ се вляво от административната сграда в прилежащия парк. Вероятно става въпрос за изхвърляне на проби от мляко обработено с калиев бихромат с цел стабилизиране, анализирани в лабораторията на Земеделски институт. Дадено предписание за почистване на замърсения участък и представяне на документи удостоверяващи предаването. Изпратено писмо Изх.№С-34/3/ от 10.04.2019г. до подателя на сигнала. Изпратено писмо Изх.№С-34/2/ от 9.04.2019г. до ОДБХ Шумен за проверка по компетентност. Получено Писмо от ОДБХ Шумен Вх.№С-34-4 от 15.04.2017г. за извършена проверка и установено почистване на земните площи. Изпратено е Писмо до жалбоподателя с копие на писмото от ОДБХ за извършена проверка, Изх.№С-34 от 17.04.2019 г. Получено Писмо от Земеделски институт Вх.№ОА-1414 от 17.04.2019г. за изпълнение на предписанието от КП-РБ-09 от 9.04.2019г.
8 15.04.2019г. С-36 от 15.04.2019 Сигнал за мъртва риба в язовир Беломорци РИОСВ – Шумен Извършена съвместна проверка с представители на БДДР, като на място е установено наличие на мъртва риба във водния обект, за установяване на качествата на водите в язовира се взеха водни проби по заявка на БДДР и водни проби от отпадъчните води на „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг и КС – гр. Омуртаг, заустващи се в река Ялъ дере – приток на яз. Беломорци, по заявка на РИОСВ-Шумен. За извършената проверка са съставени ПП № ПС-21/15.04.2019 г., ПП №АН-18/15.04.2019 г. на РИОСВ и КП № 5-НК-22 от 15.04.2019 на БДДР.
БДДР - Плевен
9 25.04.2019г. С-37/15.04.2019 Сигнал за замърсяване на околната среда от дейността и формираните торови маси от кравеферма в село Становец, общ. Хитрино РИОСВ – Шумен На 25.04.2019г се извърши съвместна проверка на място на обекта с представител на БДЧР – Варна. При проверката е установено, че обекта функционира и има издадено становище от РИОСВ – Шумен с изх. № 4622/17.10.2017 г. в което са вписани условията при които обекта може да се въведе в експлоатация. При направената проверка е установено, че в обекта се отглеждат 108 бр. ЕПЖ и 11бр ДПЖ. Обекта се водоснабдява от ВиК- оператора, съгласно пломбирано измервателно устройство. От обекта се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води които се заустват, като смесен поток ОВ към експлоатираща се попивна изгребна яма (с приблизителен обем 2м3) с недостатъчен капацитет за приемането на отпадъчните води от обекта, към която е наличен тръбопровод, използван като преливник, след който отпадъчните води се отвеждат на около 4 метра западно от ямата, свободно в имота на фермата. Ямата е пълна и има следи от отпадъчни води след описания тъбопровод. Няма изградена бетонова площадка за съхранение на торова маса. В двора на имота бяха налични торови маси, като част от тях бяха натоварени в ремарке, по информация от собственика за извозване до негови обработваеми земи. В двора на имота бяха установени чували с ТБО, подготвени за транспортиране. За извършената проверка е съставен КП № АН-19/25.04.2019 г., с който са дадени предписвания за изпълнение в срок.
ОДБХ – Шумен
Община Хитрино
БДЧР – Варна
10 16.04.2019г. С-38/16.04.2019 Сигнал, относно наличие на отпадъци по пътя между селата Средня и Черенча Община Шумен Изпратено е е писмо с изх. № С-38-(1)/19.04.2019 г. до Община Шумен за решаване на случая по компетентност. Получено е писмо с вх. № С-38 (2)/30.04.2019 г. от Община Шумен, относно предприети мерки по сигнала.
11 18.04.2019г. С-39/18.04.2019 Постъпил сигнал на дежурния телефон на РИОСВ-Шумен за горене на отпадъци до с. Миланово Община В. Преслав Извършена проверка на 16.04.2019 г. в 19. 30 часа при което се установи, че се изгарят растителни отпадъци попадащи в изключенията на чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО. Изпратено писмо изх. №С-39/19.04.2019 г. за решаване по компетентност от община В. Преслав
12 18.04.2019г. С-40/18.04.2019 Сигнал, относно изхвърляне на отпадъци в близост до дере в с. Ивански Община Шумен Изпратено е писмо с изх. № С – 40 - (1) / .04. 2019 г. до Община Шумен за решаване на случая по компетентност.