одобрен

СЕБРА-2015-06-30

Уникален идентификатор:  d5c2430d-34a0-45fe-829c-aabb06538326

бюджет плащания

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-08-05 17:28:49
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-18 17:46:41
  • Последно променил: migrate_data

"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА"

01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 772 5338931.23
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 42 65966.27000000002
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 914 666909.34
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1 372.65
10 xxxx Издръжка 4244 5423927.290000007
18 xxxx Други разходи 302 540025.2
20 xxxx Разходи за лихви 3 108138.47
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 184 1664103.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2011 11826274.85
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13 6172304.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 341 26258641.79
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 1 52607.97
80 xxxx Погашения по банкови заеми 2 217217.03
88 xxxx Средства на разпореждане 188 4571433.77
89 xxxx Друго финансиране 84416 16549649.36
90 xxxx Възстановени приходи 78 -966098.25
91 xxxx Теглене на BGN в брой 18 29580.28
92 xxxx Закупуване на валута в брой 30 -25191.83
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 104 -304460.21
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 9 582098
98 xxxx Други операции в БНБ 6 1011205.15
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 130 69863342
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 34 321673.25
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 2 832317
xxxx Други трансфери за общини 97 1209182.59
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 4 1790351.13
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 5 120477.61
Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове 1 822514.8
Финансиране на политическите партии и коалиции по Закона за политическите партии 34 9028776
Общо:  93986 163772270.5900001
ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА
Народно събрание ( 001******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2525.09
Общо:  2 2525.09
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 54
10 xxxx Издръжка 5 17169.31
88 xxxx Средства на разпореждане 7 9174.309999999999
Общо:  13 26397.62
Сметна палата ( 005******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 2280.3
Общо:  27 2280.3
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19 42359.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 8767
10 xxxx Издръжка 246 166187.81
18 xxxx Други разходи 144 37969.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 316.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 702
88 xxxx Средства на разпореждане 3 43096.08
90 xxxx Възстановени приходи 17 9457.360000000001
Общо:  440 308857.03
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 8272.459999999999
10 xxxx Издръжка 292 966423.9300000001
88 xxxx Средства на разпореждане 15 29321.03
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 48 0
Общо:  366 1004017.42
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 -2173.76
10 xxxx Издръжка 7 53400.21
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 -37582
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9 -16333.13
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  24 -2688.68
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 109652.74
18 xxxx Други разходи 10 72500.72
Общо:  26 182153.46
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 6932.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 406
10 xxxx Издръжка 809 602646.1800000001
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 200
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 22 192675.92
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3940.73
90 xxxx Възстановени приходи 2 79
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 1327.96
Общо:  844 808208.3199999999
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 439 234382.66
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8495.639999999999
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5480
90 xxxx Възстановени приходи 1 100
Общо:  442 248458.3
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 82 7574.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 54437.82
Общо:  86 62012.58
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 32398
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2 894.3
10 xxxx Издръжка 203 267306.75
88 xxxx Средства на разпореждане 1 11361.6
90 xxxx Възстановени приходи 1 400
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 113068
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 9 582098
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -8490.629999999999
Общо:  224 999036.02
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 108 176207.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16 8065.49
10 xxxx Издръжка 304 100644.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 5144
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 6298
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 8990
88 xxxx Средства на разпореждане 63 24090.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12 107.58
Общо:  512 329548.67
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 55148.61
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2 48238.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 2736
10 xxxx Издръжка 363 210505.06
18 xxxx Други разходи 121 90237.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1259
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 242524.42
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 97.79000000000001
Общо:  520 650747.0600000001
Минстерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 23191.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 313
10 xxxx Издръжка 79 17503.57
88 xxxx Средства на разпореждане 5 139078.5
Общо:  94 180086.85
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21 4361.51
10 xxxx Издръжка 84 28828.66
90 xxxx Възстановени приходи 3 590
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  116 33780.17
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 249.54
10 xxxx Издръжка 75 166240.51
20 xxxx Разходи за лихви 3 108138.47
80 xxxx Погашения по банкови заеми 2 217217.03
90 xxxx Възстановени приходи 1 -1019695.78
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7 -416732.23
98 xxxx Други операции в БНБ 1 1019695.78
Общо:  90 75113.32000000001
Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 470 2809256.75
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 25 13187.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 520 232476.21
10 xxxx Издръжка 760 1742189.23
18 xxxx Други разходи 6 330837.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24 17034
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10 238260.8
88 xxxx Средства на разпореждане 73 375676.69
90 xxxx Възстановени приходи 36 31529.87
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 5867.49
Общо:  1927 5796316.11
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 101162.89
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3389.5
Общо:  29 104552.39
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 212297.52
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2 166.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1890.24
Общо:  7 214354.26
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 290.46
10 xxxx Издръжка 32 92177.28
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 88 355127
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 52920
Общо:  122 500514.74
Държавна агенция "Национална сигурност" ( 030******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 158.83
Общо:  2 158.83
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 4175.12
91 xxxx Теглене на BGN в брой 6 -1237.68
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 -547.64
Общо:  15 2389.8
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 19.56
88 xxxx Средства на разпореждане 1 38556
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 39.12
Общо:  4 38614.68
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 15423.64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 618.8200000000001
Общо:  6 16042.46
Национална служба за охрана ( 038******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 30 24728.56
18 xxxx Други разходи 1 1378.2
90 xxxx Възстановени приходи 6 3376.49
Общо:  37 29483.25
Омбудсман ( 040******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 48.79
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4069.8
Общо:  2 4118.59
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 4919.2
10 xxxx Издръжка 22 5089.93
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 78.23999999999999
Общо:  35 10087.37
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 141781.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 890.76
10 xxxx Издръжка 13 4338.36
18 xxxx Други разходи 1 1800
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 39.12
Общо:  24 148850.06
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1644.3
Общо:  6 1644.3
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 8194.030000000001
Общо:  10 8194.030000000001
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 5876.04
Общо:  5 5876.04
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 1613.8
10 xxxx Издръжка 27 20985.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 85 4300433.66
90 xxxx Възстановени приходи 6 5932.63
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5 410.72
Общо:  130 4329376.74
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 630
10 xxxx Издръжка 31 6001.51
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1873 6919024.69
90 xxxx Възстановени приходи 4 1683.8
Общо:  1910 6927340
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3058.2
10 xxxx Издръжка 7 1075.93
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 6659.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 7705.97
Общо:  17 18499.7
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 14723.85
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
Общо:  11 14723.85
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 46 17503.65
Общо:  46 17503.65
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 6883.58
Общо:  5 6883.58
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 459.04
10 xxxx Издръжка 7 1918.47
Общо:  8 2377.51
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 67616.22
18 xxxx Други разходи 9 1676.26
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 82 225979.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 15181
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 275 25022200.85
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 1 52607.97
Общо:  403 25385261.92
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 250
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 -250
Общо:  4 0
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 406248
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 3000
Общо:  2 409248
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 7 3120.13
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 12 1049926.04
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 1528.23
89 xxxx Друго финансиране 84413 16543495.46
Общо:  84434 17598069.86
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
89 xxxx Друго финансиране 2 3328
Общо:  2 3328
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 467.54
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 281.39
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1 372.65
Общо:  3 1121.58
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 454748.88
Общо:  2 454748.88
Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 66 1696398.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 322 408750.71
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 6850.51
Общо:  394 2112000.01
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 636.54
10 xxxx Издръжка 7 15523.86
Общо:  8 16160.4
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1556.78
10 xxxx Издръжка 11 45046.01
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 26740
Общо:  15 73342.78999999999
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1985.46
Общо:  7 1985.46
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2100
Общо:  3 2100
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 705
Общо:  2 705
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 280
10 xxxx Издръжка 6 75642.31
Общо:  8 75922.31
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6928.7
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 372.75
10 xxxx Издръжка 10 7515.21
Общо:  12 14816.66
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 6204.96
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 3954.18
Общо:  13 10159.14
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 98542.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 2084.39
10 xxxx Издръжка 12 16029.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4870
Общо:  29 121526.72
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 38000
Общо:  1 38000
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 112.14
Общо:  1 112.14
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 3571.69
10 xxxx Издръжка 59 34504.15
18 xxxx Други разходи 2 485.11
88 xxxx Средства на разпореждане 4 672.5
90 xxxx Възстановени приходи 1 448.38
Общо:  74 39681.83
Национален фонд - Кохезионен фонд ( 981******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 3205783.28
Общо:  1 3205783.28
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3009.72
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 236.06
10 xxxx Издръжка 4 11608.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 2700477.22
88 xxxx Средства на разпореждане 12 3887596.1
89 xxxx Друго финансиране 1 2825.9
Общо:  28 6605753.82
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 6759.3
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 8 2589.25
10 xxxx Издръжка 2 74215.75
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2 33070.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 28 138424
Общо:  47 255058.95
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 250313.99
Общо:  2 250313.99
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Описание Брой Сума
Трансфери за местни дейности за общини 130 69863342
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 34 321673.25
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 2 832317
Общо:  166 71017332.25
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Описание Брой Сума
Други трансфери за общини 97 1209182.59
Общо:  97 1209182.59
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Описание Брой Сума
Временни безлихвени заеми за общини 4 1790351.13
Общо:  4 1790351.13
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 30.06.2015 - 30.06.2015
Описание Брой Сума
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 5 120477.61
Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове 1 822514.8
Финансиране на политическите партии и коалиции по Закона за политическите партии 34 9028776
Общо:  40 9971768.41