одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане

Уникален идентификатор:  d5e8ea7e-cd59-47e4-9c3e-1d9bd5bf9128

Описание:

Регистър на разрешителните за водовземане в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-12 09:56:26
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:16:24
  • Последно променил: migrate_data
РЕГИСТЪР
НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

№ ПО
РЕД
РАЗРЕШИ -
ТЕЛНО №
ДАТА НА
ИЗДАВАНЕ
ТИТУЛЯР, ЕИК,
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
ВИД НА
РАЗРЕШИТЕЛНОТ
О
ЦЕЛ И МЯСТО НА
ПОЛЗВАНЕТО
МЯСТО НА
ВОДОВЗЕМАНЕТО
СРОК НА
ДЕЙСТВИЕ НА
РАЗРЕШИТЕЛНОТО
РАЗРЕШЕНО
ВОДНО
КОЛИЧЕСТВО
ЛИМИТ НА
ПОЛЗВАНАТА
ВОДА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1 14.07.2014 г. „Пролайф
Технолоджи“ ЕООД
ЕИК 831376542
гр. София район
Красно село ПК 1612
ул. „Балканджи
Йово” № 9
Водовземане от
повърхностен
воден обект
Цел:
Промишлена
дейност
Място:
Керамичен
завод, с.
Мирково
Язовир
„Каменна
могила“
с. Мирково, общ.
Мирково
14.07.2019 г. До 1,3 л/с 37 000 куб. м.
годишно