Набор от данни:  Регистър на концесиите

одобрен

Регистър на концесиите

Уникален идентификатор:  d6535d57-baa1-4e55-a3e7-c6da4ff24945

Описание:

Регистър на концесиите на територията на Община Бургас актуален към 11. 2019г. Актуална информация може да бъде получена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/64

бургас концесии община регистър

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 16:25:11
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-11-28 10:08:27
  • Последно променил: ivanka_kasarova

№ по ред

Идент.№

Решение на ОбС-Бургас

Предмет на концесията

Данни за концесионера

Индивидуализация на обекта

Срок на договора

Годишна концесионна вноска, без ДДС

Прекратена

Фирма/ЕИК по Булстат от дата до дата /в лв./
1. 0-000497 Протокол №5/29.01.2004г. Особено право на ползване "СИ-ДИ-ТРЕЙД" ООД с ЕИК 812059758 Подлез до "Театър за драма, опера и балет" 2004/04/14 15 г. 9700 Прекратена с изтичане на срока на концесионния договор
2. 0-000513 Протокол №5/29.01.2004г. Особено право на ползване "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД с ЕИК 121829585 Подлез на бул."Ст.Стамболов" до МБАЛ Бургас 2004/08/02 15 г. 9895 Прекратена по Решение на ОбС-Бургас №49/24.03.2015г. по т.35
3. 0-000514 Протокол №5/29.01.2004г. Особено право на ползване "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД с ЕИК 121829585 Подлез до РУМ "Младост" 2004/08/02 15 г. 5665 Прекратена по Решение на ОбС-Бургас №49/24.03.2015г. по т.35
4. 0-000640 Протокол №37/29.06.2006г. Особено право на ползване "Анастаси кънстръкшън" ЕООД с ЕИК 147052229 Подлез на бул."Проф.Яким Якимов", до бл.63 в к-с "Славейков" 2007/07/03 15 г. 6280 Прекратена 26.05.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.04.2009г.-28.04.2009г.
5. 0-000641 Протокол №37/29.06.2006г. Особено право на ползване "Анастаси кънстръкшън" ЕООД с ЕИК 147052229 Подлез на бул."Проф.Яким Якимов", до ВХТИ "Асен Златаров" 2007/07/03 15 г. 9020 Прекратена 26.05.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.04.2009г.-28.04.2009г.
6. 0-000642 Протокол №37/29.06.2006г. Особено право на ползване "Анастаси кънстръкшън" ЕООД с ЕИК 147052229 Подлез на бул."Ст.Стамболов", до бл.55 в к-с "Славейков" 2007/07/03 15 г. 16626.67 Прекратена 26.05.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.04.2009г.-28.04.2009г.
7. 0-000643 Протокол №37/29.06.2006г. Особено право на ползване "Анастаси кънстръкшън" ЕООД с ЕИК 147052229 Подлез на бул."Демокрация", гр. Бургас 2007/07/03 15 г. 6753.33 Прекратена 26.05.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.04.2009г.-28.04.2009г.
8. 0-000644 Протокол №26/28.07.2005г. Особено право на ползване "Глобал технолоджи къмпани" АД с ЕИК 130853770 Подземен паркинг на три нива, вкл. инфраструктурата и принадлежностите, находящ се на площад "Св.Св.Кирил и Методий", гр.Бургас 2007/04/18 30 г. 150 000 лв. и се актуализира с годишния инфлационен индекс, обявен от НСИ, като размерът й не може да бъде по-нисък от този за предходната година.
9. 0-000739 Решение на ОбС-Бургас от 10.04.2002г. Изключително право да осъществява търговска дейност върху имотите, ведно с прилежащата им инфраструктура и принадлежности "Обреден комплекс" ЕООД с ЕИК 102663618 1."Гробищен парк" 2."Ритуална зала" 2003/05/09 35 г. 20000
10. 0-000752 Протокол №37/29.06.2006г. Особено право на ползване "Геоплан инженеринг" ЕООД с ЕИК 160058144 Подлез на бул."Ст.Стамболов", до ДКЦ "Георги Победоносец" ЕООД 2008/07/01 15 г. 10773.33 Прекратена 18.08.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.07.2009 г.
11. 0-000843 Протокол № 35/24.06.2010 г., Протокол № 36/19.12.2017 г. и Протокол № 39/27.03.2018 г. Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр.Бургас, разположени в Зона 1, съгл. табл.№1, върху части от имоти-публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл.56 ал.1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрена схема, с представяне право за извършване на рекламна дейност, както и изграждане на инфраструктура, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на републиканска пътна мрежа, съгласно схема. "Про комюникейшънс" ЕООД с ЕИК 203607573 Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Бургас, е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ по линиите на масовия градски транспорт - заслони за спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъци и рекламни касети. Обхвата на спирките, находящи се в тротоарно пространство съдържа: тротоарно пространство под заслона, не повече от 3 м., както и по 3 м. спрямо всяка от останалите 2 страни на заслона. Обхватът на спирките, находящи се в сервитута на път включва: територията под спирковия заслон, площта до пътното платно, както и по 2 м. спрямо всяка от останалите страни на заслона. 2010/09/02 15 г. Годишното концесионно плащане е в размер на 12,05% от общия оборот на концесионера за предходната година, но не по-малко от 41703,36 лв. Прекратена на 08.07.2019, на основание чл.78 от Закона за концесиите(отм) и решение по т. 5 от заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 30.04.2019г. –Протокол№ 56)
12. 0-000844 Протокол № 35/24.06.2010 г., Протокол № 36/19.12.2017 г. и Протокол № 39/27.03.2018 г. Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр.Бургас, разположени в Зона 2, съгл. табл.№2, върху части от имоти-публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл.56 ал.1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрена схема, с представяне право за извършване на рекламна дейност, както и изграждане на инфраструктура, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на републиканска пътна мрежа, съгласно схема. "Про комюникейшънс" ЕООД с ЕИК 203607573 Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 2 съгласно табл.№2, а именно части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Бургас, е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ по линиите на на масовия градски транспорт - заслони за спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъци и рекламни касети. Обхвата на спирките, находящи се в тротоарно пространство съдържа: тротоарно пространство под заслона, не повече от 3 м., както и по 3 м. спрямо всяка от останалите 2 страни на заслона. Обхватът на спирките, находящи се в сервитута на път включва територията под спирковия заслон, площта до пътното платно, както и по 2 м. спрямо всяка от останалите страни на заслона. 2010/09/02 15 г. Годишното концесионно плащане е в размер на 11,74 % от общия оборот на концесионера за предходната година, но не по-малко от 41 427,17 лв. Прекратена на 08.07.2019, на основание чл.78 от Закона за концесиите(отм) и решение по т. 5 от заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 30.04.2019г. –Протокол№ 56)
13. 0-00943 Протокол №22/23.04.2013г. Извършване на строителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" от и изцяло за сметка на концесионера, включително експлоатацията на обекта на концесията и извършването на други стопански дейности в обекта на концесии срещу получаване на приходи. "Уотър Атракшънс Къмпани Плюс" АД с ЕИК 202612425 Поземлен имот с идентификатор 07079.622.137 по КК на гр.Бургас, целият с полщ от 117 805 кв.м., с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", идентичен с УПИII-137, в кв.1 по ПУП-ПРЗ на Парк "Езеро", гр.Бургас, с граници на имота: имоти и идентификатори по КК 07079.622.7, 07079.622.22, 07079.622.136, 07079.622.135, 07079.622.39, 07079.622.12, 07079.622.60, 07079.622.98, 07079.622.18, с местонахождение област Бургас, община Бургас гр.Бургас, парк "Езеро". 2013/06/19 35 г. 1% от брутните приходи на концесионера от експлоатацията на обекта за предходната година, но не по-малко от 60 000 лв., дължими след въвеждане в експлоатация , но не по-късно от 5 години от датата на договора. Прекратена на13.05.2019, на основание решение по т. 35 от заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 26.03.2019г.(Протокол№ 55), §5 ал.2 и ал.3 във връзка с чл.146 ал.2, чл.148 ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите
14 0-01187 Протокол №36/19.12.2017г. Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане (проектиране и строителство) на "Спортен комплекс" на територията на имот, публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.109 по КККР на град Бургас - ЦГЧ, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, включително експлоатация на обекта на концесията и/или извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи. "Спорт Бургас Център" АД с ЕИК 205019490 Поземлен имот (ПИ), публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.109, с площ от 3 331 кв.м. по одобрените КККР на гр. Бургас, съответстващ на УПИ I в кв.20 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, отреден "за спорт", ведно със съществуващите в имота сгради. 2018/04/12 30 г. 5,01% от реализираните годишни приходи от експлоатацията на обекта на концесията за предходната година, но не по-малко от 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/ годишно, дължими от 1 януари на годината, следваща годината на въвеждане в експлоатация на обекта на концесия.