одобрен

SEBRA-2020-01-08

Уникален идентификатор:  d6d6085c-fc46-4421-92fa-bfee7bf6ef0e

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-09 11:58:52
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-09 11:58:52

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 08.01.2020 - 08.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3409163.48
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 52323.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7873.87
10 xxxx Издръжка 4055944.33
18 xxxx Други разходи 29667.99000000005
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 850549.27
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36914166.07
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35576.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1718149.4699999988
88 xxxx Средства на разпореждане 80510.18
89 xxxx Друго финансиране 12432219.5
90 xxxx Възстановени приходи 157461.07
91 xxxx Теглене на BGN в брой -7000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 8619.68
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 573838.05
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 38357800
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 470.9
Общо:  98677333.15
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20473
90 xxxx Възстановени приходи 20
Общо:  20493
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20082
10 xxxx Издръжка 48791.72
18 xxxx Други разходи 10
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8117.75
90 xxxx Възстановени приходи 25010.8
Общо:  102012.27
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 238976.19
18 xxxx Други разходи 3096.71
90 xxxx Възстановени приходи 30829.94
Общо:  272902.84
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 142174.06
10 xxxx Издръжка 182295.71
18 xxxx Други разходи 0.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 0.04
88 xxxx Средства на разпореждане 8161.68
90 xxxx Възстановени приходи 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 21304.05
Общо:  355935.64
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 195700.35
Общо:  195700.35
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 698574.26
18 xxxx Други разходи 2871.71
88 xxxx Средства на разпореждане 861.93
90 xxxx Възстановени приходи 38858.91
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 104846.16
Общо:  846012.97
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 56350.77
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2458.5
88 xxxx Средства на разпореждане 4036
89 xxxx Друго финансиране 69.9
90 xxxx Възстановени приходи 45192.66
Общо:  108107.83
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10625.75
10 xxxx Издръжка 275565.69
18 xxxx Други разходи 12.5
90 xxxx Възстановени приходи 431.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 33325.39
Общо:  319960.43
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 265435.29
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 45985.76
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 767.62
10 xxxx Издръжка 299224.45
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 543095.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27251.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 614391.58
Общо:  1796151.54
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 138629.43
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 314.5
10 xxxx Издръжка 104218.41
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  243181.9
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 290160.26
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 23.47
Общо:  290183.73
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 145970.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6463.5
10 xxxx Издръжка 147612.44
18 xxxx Други разходи 21716.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1656
90 xxxx Възстановени приходи 6340.88
Общо:  329760.34
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15721.28
10 xxxx Издръжка 37414.57
88 xxxx Средства на разпореждане 1668
Общо:  54803.85
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3819.13
88 xxxx Средства на разпореждане 4924.82
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  8743.95
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16846.38
Общо:  16846.38
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4035
10 xxxx Издръжка 112672.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35576.21
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 48599.39
88 xxxx Средства на разпореждане 9873.39
89 xxxx Друго финансиране 694.12
Общо:  211450.39
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 950
10 xxxx Издръжка 57155.25
88 xxxx Средства на разпореждане 856.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 155488.49
Общо:  214450.18
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17716.36
Общо:  17716.36
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 86138.18
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 307454.09
88 xxxx Средства на разпореждане 50127.92
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -28359.54
Общо:  415360.65
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1103.3
Общо:  1103.3
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11710
10 xxxx Издръжка 663.41
Общо:  12373.41
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 57832.94
91 xxxx Теглене на BGN в брой -15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -13571.36
Общо:  29261.58
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55840
10 xxxx Издръжка 12853.13
Общо:  68693.13
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6169.57
Общо:  6169.57
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1420.92
Общо:  1420.92
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 641.75
10 xxxx Издръжка 65798.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36554863.81
90 xxxx Възстановени приходи 3640.53
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 53223.21
Общо:  36678167.71
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30
10 xxxx Издръжка 22933.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 190343.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 23.47
Общо:  213330.63
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 890.28
10 xxxx Издръжка 7711.72
92 xxxx Закупуване на валута в брой 886.99
Общо:  9488.99
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 91
10 xxxx Издръжка 61964.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  62055.27
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3067.31
Общо:  3067.31
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 52571.69
18 xxxx Други разходи 460
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  53031.69
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  5000
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33232.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 595.88
10 xxxx Издръжка 105646.96
Общо:  139475.04
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 844.13
10 xxxx Издръжка 19664
Общо:  20508.13
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 61483.25
Общо:  61483.25
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 11816208.55
Общо:  11816208.55
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 6022.78
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 55049.32
Общо:  61072.1
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 238.33
Общо:  238.33
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5791.34
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 57238.33
Общо:  63029.67
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30000
Общо:  30000
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 142.72
90 xxxx Възстановени приходи 360
Общо:  502.72
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9433.69
Общо:  9433.69
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 91963.88
Общо:  91963.88
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 461765.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2309.16
Общо:  464074.96
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44449.01
Общо:  44449.01
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2621.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41595
90 xxxx Възстановени приходи 700
Общо:  44916.98
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1170
10 xxxx Издръжка 310.5
Общо:  1480.5
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23168.46
Общо:  23168.46
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9379.04
Общо:  9379.04
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2500000
Общо:  2500000
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 101.3
10 xxxx Издръжка 8479.58
18 xxxx Други разходи 1500
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8990.95
Общо:  19071.83
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 122812.51
Общо:  122812.51
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26870
10 xxxx Издръжка 120
90 xxxx Възстановени приходи 217.03
Общо:  27207.03
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5792
Общо:  5792
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20000
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22560
Общо:  42560
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34119.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 46.87
10 xxxx Издръжка 133297.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3500
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1022700
90 xxxx Възстановени приходи 3859.22
Общо:  1197523.11
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 553763.68
Общо:  553763.68
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3009.67
Общо:  3009.67
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Описание Сума
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 38357800
Общо:  38357800
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 470.9
Общо:  470.9