одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр.Плевен

Уникален идентификатор:  d866663d-673e-4487-aaec-19a56fa8d538

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:47:34
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:47:34

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Северозападна България, офис гр. Плевен

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
ПЛ001 2005/09/21 ЕТ ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ гр. Плевен, ул. “Данаил Попов” №18, тел.064807645, р. ф. д. №1155500170, Бс.114052086 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли до 1,3 МРа, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № ПЛ001/21.09.2005 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-130/01.09.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Плевен ул.ЯНКО САКЪЗОВ № 9, вх. А, ет. 3, ап. 7 Състояние към: 14.05.2011 г. ЕТ "СНЕЖАНА ПЕТРОВА - ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ"
ПЛ002 2006/03/14 ЕТ “Асстрой-сервиз-Любомир Димитров” гр. Плевен, ж.к. “Дружба” бл. 313, вх.В, ап. 21, ф.д.881/90 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ПЛ002/14.03.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-014/27.04.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ003 2006/03/14 ЕТ Снежана Петрова-Енергоремонтстрой гр. Плевен, ул. “Янко Съкъзов” № 9,вх.А, ап. 9 ф.д. 4820/91 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № ПЛ003/14.03.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-162/16.11.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ004 2006/03/14 ЕТ Ефект-Любомир Радев гр. Червен бряг, бл. 142, вх. Б, ет. 4, ап. 10 ф.д.4241/90 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ПЛ005 2006/03/14 Топлогаз инженеринг ООД гр. Плевен, ж.к. “Строгозия”, бл. 6, вх. Д, ап. 10, ф.д.1006/03 Поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и газопроводи и газови съоръжения за природен газ. град Плевен ул. САН СТЕФАНО № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 2
ПЛ006 2006/03/28 ЕТ Лъки-Любчо Иванов гр. Плевен, ж.к. “Строгозия”, л. “Крали Марко” №11, вх. А, ап. 5, ф.д. 407/89 Поддържане и ремонтиране на ограничители на претоварването на стрелови кранове. Удостоверение № ПЛ006/28.03.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-008/27.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ007 2006/05/25 “Ловеч ГАЗ-96” АД гр. Ловеч, ул.”Търговска” 55, ет. 3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № ПЛ007/25.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-013/28.07.2009 г. И. Д. Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2 т. 1 от ЗТИП.
ПЛ008 2006/05/30 Бета Индъстрис Корп. АД гр. София, бул. ”Янко Сакъзов” №30, ет.2, ап.11 р.ф.д №8473/2004 Поддържане, ремонтиране и преустройване на бутилки за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № ПЛ008/30.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-072/06.04.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ПЛ009 2006/06/01 ЕТ ЛИФТ-Н. Лалков гр. Плевен, ж.к. “Дружба”, бл.313, вх.Б, ап.18 р.ф.д. №1585/1990 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ПЛ009/01.06.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-091/07.11.2018 г. на За председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
ПЛ010 2006/06/01 ЕТ РЕМ-ЦЕМ-Любомир Точев гр. Плевен, ул.”Тунджа” №29, бл. ”Прогрес”, ап. 6 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, товарни въжени линии и поддържане на съдове, работещи под налягане. Удостоверение № ПЛ010/01.06.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-084/05.08.2016 г. Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ011 2006/06/08 ПОЛИТЕХНИКС ЕООД гр.Плевен ул.”Даскал Димо” №7, вх. А, ап. 13 Поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и газопроводи и газови съоръжения за природен газ и ВВГ. Удостоверение № ПЛ011/08.06.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-074/02.08.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ012 2006/06/16 ЕЛЕКТРОН СЕРВИЗ ООД гр. Плевен, ж.к.”Дружба” бл. 213, вх. Б, ап. 7 р.ф.д. №919/2001 факс: 064 802 784 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, конзолни, щабелни кранове и релсовите им пътища.
ПЛ013 2006/06/26 ЕТ ПЕТРАНОВ-21-Любомир Петранов гр. Плевен, пл. “Македония”, бл.1, ап.19, рег. ф. д. № 2953/1990 БУЛСТАТ:114097551 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ПЛ014 2006/09/12 АССТРОЙ ХЛ ООД гр. Плевен, бул. Русе № 10А, БУЛСТАТ:114670450, рег.ф.д.№403/2006 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град Плевен ЛОЗЕНКА № 5, вх. В, ет. 1, ап. 1
ПЛ015 2006/11/10 ЕТ БОДОМАК-Светла Даскалова гр. Плевен, ул .”Сан Стефано” № 34, вх.А, ап. 3 р.ф.д. № 1466/1994 г. На Плевенския окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МПа, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови уреди и газови съоръжения в промишлени, административни, жилищни и обществени сгради. Удостоверение № ПЛ015/10.11.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-028/02.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ016 2006/12/06 ГАЗТЕРМ ООД гр. Плевен, ул. “Д-р Л.Заменхов” № 15, ет. 7, ап. 35 р.ф.д. №367/2005 г. на Плевенския окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли ниско налягане, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № ПЛ016/06.12.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-105/26.08.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Плевен ул.ДРАМА № 25, ет. 4, ап. 10
ПЛ017 2007/01/23 ТАСИ ООД гр. Долни Дъбник, ул. “Илия Бешков” № 24, № по БУЛСТАТ 824136415, р.ф.д. № 179/1995 г. на Плевенски окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни, водогрейни и с ограничени топлоносители котли; съдове метални за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове, пари или течности; пълначни станции за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; газови съоръжения и инсталации за природен и втечнени въглеводородни газове; нефтопроводи и Нефтопродуктопроводи и помпени станции. град Долни Дъбник СТОЯН ЗАИМОВ № 39
ПЛ018 2007/02/15 ЕТ ОГНЯН ДИМИТРОВ гр. Плевен, ул. "Железничар" № 18, вх. "Б", ап. 13, рег.ф.д.№1789/1991 г. на ПлОС, БУЛСТАТ №114082785 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ПЛ018/15.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-099/23.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ПЛ019 2007/02/28 АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ ООД гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" 35, бл. 20, ап. 47, рег.ф.д. №1670/1998 г. На ПлОС, БУЛСТАТ № Ю 114121618 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ПЛ019/28.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-008/23.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
ПЛ020 2007/11/09 ЕТ ИВАН АСЕНОВ-ДЕЛТА гр. Червен бряг, ж.к. „Победа”, бл. 5/70, вх. В, ап. 1, рег.ф.д. № 516/1998 г. На ПлОС, БУЛСТАТ № Е 114104946 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни котли, работещи при свръхналягане до 0,07 MРa и водогрейни котли, работещи при температура на нагряваната вода до 115 °C. Удостоверение № ПЛ020/09.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-042/20.06.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2 т. 1 от ЗТИП.
ПЛ021 2007/07/03 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ АД гр. Белене, ул. „България” №65/67 рег. Ф. Д. №1046 / 1998 г. На ПлОС, БУЛСТАТ: 114116076 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли сработно налягане до 0,8 МРа, водогрейни котли с температура на подгряваната вода до 115°С, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и повдигателни съоръжения.
ПЛ022 2007/10/02 „ПЛЕВЕНГАЗ” ЕАД гр. Плевен, пл. „Възраждане” №1 рег. Ф. Д. №1688 / 1997 г. на ПлОС, БУЛСТАТ: Ю 114087258 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № ПЛ022/02.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-013/28.07.2009 г. И. Д. Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2 т. 1 от ЗТИП.
ПЛ023 2007/10/03 ЕТ ТРАНСВЕРТИКАЛ-ПАВЛИН ПЕЛОВ гр. Плевен, ул. "Цветан Спасов", бл. "Априлов", вх. "В", ап. 20, рег. ф. д. № 2176 / 1990 г. на ПлОС, БУЛСТАТ: Е 824043263 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № ПЛ023/03.10.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-064/29.05.2018 г. и. д. Зам. Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Плевен ул.ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ № 11, бл. АПРИЛОВ, вх. В, ап. 20
ПЛ024 2007/10/18 ЕНЕРГОРЕМОНТ ООД гр. Плевен, ул. “Емануил Васкидович” № 6 А, рег. ф. д. № 247 / 1999 г. на ПлОС, БУЛСТАТ 114126939 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 °С или налягане до 1,6 МРа и стоманени промишлени газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ. Удостоверение № ПЛ024/18.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-003/18.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ПЛ025 2007/11/01 ПМУ Плевен ООД гр. Плевен, ул. ”Мусала” №5, бизнес център „Глория палас” ет.2, рег. ф. д. № 473 / 2003 г. на ПлОС, БУЛСТАТ 114607748 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ и повдигателни съоръжения - товароподемни кранове. Удостоверение № ПЛ025/01.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-068/21.06.2018 г. на и. д. Зам. Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ026 2007/11/09 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД София, р-н „Средец” ул.”Стефан Караджа” №2 рег. ф.д. №4812/2004 г. на СГС Поддържане на съдове, работещи под налягане и повдигателни съоръжения и поддържане, ремонтиране и преустройване на нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции, парни и водогрейни котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни и разпределителни газопроводи, промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ.
ПЛ027 2007/11/09 ЕТ БИБ-БОЖИДАР БОЧЕВ гр. Троян, ж.к. „Младост” , бл. 1, вх. Б, ап. 20, рег. ф. д. № 399 / 1999 г. на ЛОС, БУЛСТАТ 110058451 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
ПЛ028 2007/12/15 ЧАЙКА ООД гр. Ловеч, ул. “Проф. Беньо Цонев” № 213, вх. В, ет. 3, ап. 7, рег. ф.д. № 469 / 2004 г. на ЛОС, БУЛСТАТ 110545256 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и промишлени и сградни газови инсталации за природен газ от стомана или полиетилен висока плътност. град Ловеч ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 13
ПЛ029 2008/01/10 Група технология на металите ООД гр. София, бул.”България”, Бокар 18, рег. ф.д. № 1140/2006 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175032600 Поддържане на пвдигателни съоръжения Удостоверение № ПЛ029/09.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-059/27.06.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 12.06.2015 г. "Група за тренинги и мениджмънт" ООД
ПЛ030 2008/01/31 ЕТ ВЕЗИРОВ-ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ гр. Белене, ул. "България" № 60, бл. "Чайка", вх. "Е", ап. 3, рег. ф. д. № 2389 / 1995 г. на ПлОС, БУЛСТАТ № Е 814182791 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ПЛ030/31.01.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-038/14.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ031 2008/01/31 АСМ ООД гр. Ловеч, ул. "Цар Освободител № 17, рег. ф. д. № 422 / 2001 г. на ЛОС БУЛСТАТ № 110521650 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ПЛ032 2008/01/23 ЕТ НИКО-Р-РУМЕН ЦАНОВ гр. Плевен, ул. "П. Цветков" № 45, ап. 16, рег. ф. д. № 4117/ 1990 г. на ПлОС БУЛСТАТ № Е 114042494 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ПЛ033 2008/01/25 ЕТ АСКОС-КОНСТАНТИН ДОБРИНОВ гр. Ловеч, ул. "Цар Шишман" № 15, рег. ф. д. № 985 / 1992 г. на ЛОС БУЛСТАТ № Е 040267192 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ПЛ033/25.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-043/20.06.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2 т. 1 от ЗТИП.
ПЛ034 2008/02/07 ЕТ ПЕЛ-53-ПЕЛЬО СТОЙКОВ с. Радювене, община Ловеч рег. ф. д. № 648 / 1992 г. на ЛОС БУЛСТАТ № Е 820166076 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ПЛ035 2008/02/21 АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ-АС ООД гр. Плевен, пл. "Македония", бл. 1, вх. А, ап. 19, рег. ф. д. № 1645/1999 г. на ПлОС, БУЛСТАТ № 114505946 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град Плевен ул.Софроний Врачански № 1, вх. А, ет. 3, ап. 9
ПЛ036 2008/02/21 ЕТ СЕРЖ-96-СЕРГЕЙ ХРИСТОВ гр. Ловеч, бл. 306, вх. Е, ап. 11, рег. ф. д. № 66/1996 г. на ЛОС, БУЛСТАТ № Е 110001468 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ПЛ036/21.02.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-058/17.06.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4. от ЗТИП
ПЛ037 2008/03/06 ЕТ ЕНЕРГИЯ – Красимир Златев гр. Плевен, ул. “Шипка” № 24, бл. 3, вх. Г, ап. 2, рег. ф. д. № 1812 / 1994 г. на ПлОС, БУЛСТАТ 824127455 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 °С или налягане до 1,6 МРа, съдове, работещи под налягане и стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ. Удостоверение № ПЛ037/06.03.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-047/27.02.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ038 2008/03/18 ВИПЕРГ ЕООД гр. Плевен, ул. “Пирот” № 20, ет.3, рег. ф. д. № 252 / 2005 г. на ПлОС, БУЛСТАТ 114633757 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № ПЛ038/18.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-164/22.11.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ039 2008/07/22 ЕТ НЕНКО ВЛАДИМИРОВ гр. Плевен, ул. “Г. М. Димитров” № 7, рег. ф. д. № 57 / 1989 г. на ПлОС, БУЛСТАТ Е 020424049 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
ПЛ040 2008/10/24 ИВЕНА АД гр.Червен бряг, Индустриален квартал, рег. ф. д. 981/1998 на ПлОС, БУЛСТАТ Ю 114004401 Поддържане на мостови и козлови кранове. Удостоверение № ПЛ040/24.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-058/20.08.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ041 2008/11/20 КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Плевен ул. „Бенковски” №52, вх. Б, ет. 1, ап. 4 рег. ф. д. № 249 / 2004 г. на ПлОС, БУЛСТАТ 114620860 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане тръбопроводи за водна пара и гореща вода и стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № ПЛ041/20.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-055/20.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ПЛ042 2009/01/19 ХЕМ АД гр. Плевен, на територията на “Плама” АД, рег. ф. д. № 1464 / 1997 г. на ПлОС, БУЛСТАТ 824105260 1. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: -парни и водогрейни котли; -съдове, работещи под налягане; -тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 2. Поддържане и ремонтиране на мостови, козлови и конзолни кранове.
ПЛ043 2009/03/27 ПРИНТ КОНСУЛТ ЕООД гр. Плевен ул. „Ген. Владимир Вазов” №27, ет.3, ап.5 рег. ф. д. № 1345/1997 на ПлОС Булстат Ю 114083740 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с температура на транспортираната среда до 250ºС, или налягане до 1,6 МРа 4. Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ. Удостоверение № ПЛ043/27.03.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-021/29.02.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ044 2009/06/30 ЕКОГАЗ ПЛЕВЕН ООД гр. Плевен ул. „Александър Стамболийски” № 1, ап. 607А ЕИК 200094005 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 2.Стоманени газопроводи, газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа; 3.Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № ПЛ044/30.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-062/24.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ПЛ045 2009/07/16 АСТРОЙ МОНТАЖ ЕООД гр. Плевен ул. „Софроний Врачански” №2, вх. Б, ап. 16 ЕИК 200427093 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
ПЛ046 2009/07/28 БЕТА ИНДЪСТРИ КОРП. АД гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов” №30 ЕИК 131281137 Адрес кореспонденция: 5980, гр. Червен бряг Индустриална зона Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни котли с работно налягане до 0,07 МРа, водогрейни котли с нагряване на водата до 115ºС, тръбопроводи за водна пара или гореща вода и съдове, работещи под налягане. 2.Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. 3.Мостови кранове и релсовите пътища към тях, конзолни кранове и електрически телфери. Удостоверение № ПЛ046/28.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-073/06.04.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ПЛ047 2009/09/07 ЕТ СТАРТ-ТР-НИКОЛА ЯВАШЕВ гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия”, бл. 47, вх. Б, ап. 9, БУЛСТАТ 020420022 Поддържане, ремонтиране и преустройване на сградни газови инсталации и газорегулаторни пунктове за природен газ. Удостоверение № ПЛ047/07.09.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-173/24.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
ПЛ048 2009/10/09 Йотови ЕООД гр. Луковит ул. „Христо Ботев” №6 ЕИК 110559544 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални промишлени и сградни газови инсталации за природен газ.
ПЛ049 2009/10/20 ХОРИЗОНТ – ИВАНОВ ЕООД гр. Плевен, ул. „Вардар” № 1, ет.3, ЕИК 824121242 Поддържане и ремонтиране на: 1. Подвижни работни площадки с товароподемност до 0,5 t. 2.Стрелови кранове монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита с товароподемност до 35 t.
ПЛ050 2009/10/21 ЕТ СТЕФИ ГАЗ-РЕНИ ПЕТКОВА гр. Ловеч, ул. „Дунав” № 30, ет.3, ап.5 рег. ф. д. № 167 / 2007 г. на ЛчОС, БУЛСТАТ 110568835 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове или природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
ПЛ051 2009/10/22 ВАП СЕРВИЗ ЕООД гр. Плевен, Гривишко шосе № 6, ЕИК 200750947 Поддържане на повдигателни съоръжения. Удостоверение № ПЛ051/22.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039/17.06.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2 т. 1 от ЗТИП.
ПЛ052 2010/04/08 АВС ПАРТНЕР ЕООД гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, бл.8, вх.В, ет.1, ап.2 ЕИК 114672639 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
ПЛ053 2010/06/09 ЕТ ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-Александър Янчев гр. Плевен ул. „Христо Бръмбаров” №29, ет.3, ап.3 ЕИК 824030740 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа; 2. Съдове работещи под налягане до 1,6 МРа; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с налягане до 1,6 МРа или температура до 250ºС. Удостоверение № ПЛ053/09.06.2010 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-001/08.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
ПЛ054 2010/11/08 ИЗОТ ООД гр. Плевен, ул. “Асен Халачев” № 9 ЕИК 114625632 I Поддържане на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара или гореща вода и газови съоръжения и инсталации за ВВГ и природен газ. II Ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за ВВГ или природен газ от мед. Удостоверение № ПЛ054/08.11.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-145/30.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 17.06.2010 г. "ИЗОТ" ЕООД град Плевен пл. "ИВАН МИНДИЛИКОВ" № 20, вх. Б
ПЛ055 2010/12/16 МЕТАКОМ-СЛЗ АД гр. Плевен, ж.к „Източна индустриална зона”, ул. „Гривишко шосе”, ЕИК 114019022 Поддържане на мостови, козлови и конзолни кранове. Удостоверение № ПЛ055/16.12.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-056/11.07.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ056 2011/02/23 АСП ПЛЮС ЕООД гр. Ловеч, ул. „Бяло море” № 19, вх. Г, ет. 4, ап. 10 ЕИК 201368078 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ПЛ057 2011/03/21 ЧАЙКА ООД гр. Ловеч, ул. „Проф. Беньо Цонев” № 213, вх. В, ет.3, ап.7 ЕИК 110545256 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа; 2. Съдове работещи под налягане до 1,6 МРа; 2.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с налягане до 1,6 МРа, или температура до 250ºС. Състояние към: 04.12.2014 г. "ЧАЙКА" ЕООДград Ловеч ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 13
ПЛ058 2011/04/18 АСТРОЙ М ЕООД гр. Плевен, ул. „Софроний Врачански” № 2, вх. Б, ет. 6, ап. 16, ЕИК 201482788 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ПЛ059 2011/05/04 ВАПТЕХ ЕООД гр. Плевен, ул. „Гривишко шосе” № 6, ЕИК 114549371 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Товароподемни кранове; 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на кранове. град София , р-н Средец бул. Цариградско шосе № 17
ПЛ060 2011/05/17 АС ФОРИ - 2011 ЕООД гр. Ловеч, ул. „Отец Пайсии” № 34, ет. 2, ап. 1, ЕИК 201482352 Поддържане, ремонтиране и преустройване на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m.
ПЛ061 2011/06/06 ЕТ ВЕРТИКАЛ – МИХАИЛ БАЛАБАНОВ – НИКОЛАЙ БАЛАБАНОВ гр. Ловеч ул. „Цачо Шишков” № 38, ет. 1, ап. 3 ЕИК 201471053 Поддържане, ремонтиране и преустройване на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № ПЛ061/06.06.2011 г. е обезсилено и търговеца е заличено от регистъра със Заповед № А-О-019/23.02.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ062 2011/07/12 Евро лифт ЕООД гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, бл. 89, вх. В, ет. 2, ап. 4, ЕИК 114687484 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ПЛ063 2011/12/05 ЕТ Минка Генешка – МИГ33 Гр. Троян, ул. „Яворов” № 4 ЕИК 820190216 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове; 2. Електрически телфери, които не са монтирани на кранове. Удостоверение № ПЛ063/05.12.2011 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-029/01.04.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ064 2012/01/03 ЕТ ЙОТО ГАНЧЕВ-ПОДЕМ-95 Гр. Тетевен, ул. „Васил Йонков” № 5 ЕИК 820190426 Поддържане и ремонтиране на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № ПЛ064/03.01.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-086/02.10.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ065 2012/01/16 ХОТСТРОЙ ЕООД гр. Червен браг, ул. “Васил Левси” бл. “Строител”, вх. А, ет. 4, ап. 10 ЕИК 200654525 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 ºС. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Промишлени и сградни газови инсталации за природен газ. Удостоверение № ПЛ065/16.01.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-009/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ПЛ066 2012/03/20 АСКОС СЕРВИЗ ЕООД гр. Плевен, ул. „Цар Иван Шишман” № 15 ЕИК 201932073 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № ПЛ066/20.03.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-010/03.02.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
ПЛ067 2013/02/14 АС-ДС ООД гр. Плевен, бул. „Русе” №19, ет. 2 ЕИК 114034519 Поддържане, ремонтиране и преустройване на електрическата част на: 1. Мостови и козлови кранове.
2. Кулокранове.
3. Кранове стрелови тип, монтирани на самоходни или несамоходни шасита.
4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
5. Подвижни работни площадки.
ПЛ068 2013/02/21 РАДМАРИ ГРУП ЕООД гр. Червен бряг, ул. “Сава Младенов” № 11 ЕИК 201608819 Поддържане и ремонтиране на бутилки за втечнен въглеводороден газ.
ПЛ069 2013/02/26 ТЕОДОР 2000 ЕООД гр. Червен бряг, ул. "Станке Димитров" № 4, вх. А, ет. 5, ап. 13, ЕИК 114625707 Поддържане, ремонтиране и преустройване на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № ПЛ069/26.02.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-027/24.03.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПЛ070 2014/03/04 ЕТ ВЕРТИКАЛ – МИХАИЛ БАЛАБАНОВ – НИКОЛАЙ БАЛАБАНОВ гр. Ловеч ул. „Цачо Шишков” № 38, ет. 1, ап. 3 ЕИК 201471053 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ПЛ071 2014/05/09 ОВК ООД гр. Плевен, ул. "П. Р. Славейков" № 29, вх. В, ет. 2, ап. 4 и ЕИК 200379253 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Водогрейни котли и парни котли с работно налягане до 1,3 МРа;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за гореща вода или водна пара с работно налягане до 1,3 МРа;
4. Разпределителни газопроводи и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ.
ПЛ072 26.09.2014 г. ПОЛЮС - ТМ ЕООД гр. София, ж. к. "Люлин", ул. "359" № 6, ет. 1, ап. 1 ЕИК 114038567 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
4. Метални газови съоръжения и инсталации за природен газ;
ПЛ073 2015/08/28 АСТРОЙ СЕРВИЗ ЕООД гр. Плевен, ул. С. Врачански № 2 , вх. Б, ап. 16 ЕИК 202862806 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ПЛ074 10.09.2015 г. ЕТ АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ 55-ПЛАМЕН ДИМИТРОВ гр. Плевен, ул. Алеко Константинов № 14 , вх. Б, ет. 2, ап. 6 ЕИК 201861929 Поддържане и ремонтиране на асансьори с двускоростно или регулируемо електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост на движение до 1 m/s, с автоматични врат, с групово управление на два асансьора и неограничена височина на повдигане.
ПЛ075 2015/09/11 ТРАКТОР ООД гр. Плевен, ул. Гривишко шосе № 1 ЕИК 114005250 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и конзолни кранове
ПЛ076 2015/10/20 АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ СС ООД гр. Плевен, пл. "Макединия" №1, вх. В, ет.1, ап. 4 и ЕИК 202072331 Поддържане, ремонтиране и преустройване на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане 25 метра.
ПЛ077 29.01.2016 г. АВС ПАРТНЕР ЕООД гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" №111 и ЕИК 114672639 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове; 2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни или несамоходни шасита; 3. Подвижни работни площадки.
ПЛ078 30.10.2017 г. "РЕМИКА ЛИФТ" ЕООД гр. Ловеч, ул. "Цар Иван Шишман" № 15, ЕИК: 204724063 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1 м/с, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора и с неограничена височина на повдигане.
ПЛ079 13.12.2017 г. "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ-СТОРГОЗИЯ" ЕООД гр. Плевен, ж. к. "Сторгозия", бл. 5, вх. Г, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 204690508 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със сложна конструкция, с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1 m/s-1, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане
ПЛ080 06.02.2018 г. "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД, гр. Плевен, Източна индустриална зона № 128 и ЕИК: 114005624 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени:
1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
4. Разпределителни газопроводи и промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ.
II. Поддържане на:
1. Мостови и козлови кранове;
2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
ПЛ081 21.02.2018 г. "МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ" АД гр. Плевен, ж. к. "Източна индустриална зона", ул. "Гривишко шосе" № 6, ЕИК: 201222511 Поддържане на:
Мостови и козлови кранове;
Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
ПЛ082 16.07.2018 г. "ЛИФТ АС МОНТАЖ" ЕООД, гр. Плевен, ж. к. "Дружба", бл. 313, вх. Д, ет. 5, ап. 15 и ЕИК: 205069358 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Асансьори;
2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
ПЛ083 18.01.2019 г. „АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ ПЛЕВЕН“ ЕООД, гр. Плевен, ж. к. „Дружба“, бл. 217, вх. Б, ет. 5, ап. 13 и ЕИК 205395635 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост на движение до 1,0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
ПЛ084 22.01.2019 г. "АСМ" ООД гр. Ловеч, ул. "Цар Освободител" № 17, ЕИК: 110521650 Поддържане на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
ПЛ085 18.09.2019 г. "ПЕТРАНОВ 21 - ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ" ЕООД гр. Плевен, ул. "Неофит рилски" № 36, ет. 1, ап. 4 ЕИК: 205661114 Поддържане, ремонтиране и преусторйване на асансьори.
ПЛ086 01.10.2019 г. "ПЕТРАНОВ 21 - ГАЛЯ СТОЙКОВА" ЕООД гр. Плевен, пл. "Македония" № 1, вх. А, ет. 5, ап. 19 ЕИК: 205661395 Поддържане, ремонтиране и преусторйване на асансьори.
ПЛ087 04.02.2020 г. "МП ЛИФТС" ЕООД гр. Плевен, ул. "Неофит Рилски" № 67А, ап. 3 ЕИК: 205913444 1. Поддържане, ремонтиране и преусторйване на асансьори.
2. Поддържане на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответествието на машините.