одобрен

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми в РИОСВ - РУСЕ, към 31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  d924d98f-dc4e-4b91-a900-d7a9ba242510

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-17 14:25:28
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-17 14:25:28

ОБЩО ПРОГРАМИ

106

106

106

108

108

108

116

116

116

282

282

282

519

519

532

532

621

621

621

629

629

701

701

701

910

910

Показатели § ОБЩО ОБЩО ОБЩО Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет Уточнен план Отчет Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет
Структура: РИОСВ - РУСЕ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ ДАЕУ
Общо разходи 954,658 952,090 9,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954,658 952,090 9,476 0 0 0 0 0 0 0
Текуща издръжка 942,588 940,028 6,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942,588 940,028 6,808 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения 01-00 522,812 521,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522,812 521,360 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,570 57,570 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 86,363 86,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,363 86,352 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,518 9,518 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения 01-02 436,449 435,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436,449 435,008 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,052 48,052 0 0 0 0 0 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 49,190 48,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,190 48,960 0 0 0 0 0 0
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02=01 17,451 17,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,451 17,444 0 0 0 0 0 0
За персонала по извънтрудови правооношения 02=02 4,780 4,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,780 4,780 0 0 0 0 0 0
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02=05 13,400 13,178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,400 13,178 0 0 0 0 0 0
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02=08 10,176 10,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,176 10,175 0 0 0 0 0 0
Други плащания и възнаграждения 02=09 3,383 3,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,383 3,383 0 0 0 0 0 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 05=00 168,478 167,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,478 167,936 0 0 0 0 0 0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05=51 104,359 104,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,359 104,067 0 0 0 0 0 0
Здравно-осигурителни вноски от работодатели 05=60 42,196 42,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,196 42,025 0 0 0 0 0 0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05=80 21,923 21,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,923 21,844 0 0 0 0 0 0
Издръжка 10-00 196,038 195,703 6,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,038 195,703 6,808 0 0 0 0 0 0 0
Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 6,070 6,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,070 6,069 0 0 0 0 0 0
Други разходи за лихви 29=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 27-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Членски внос в международни организации 46-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 51-00 6,462 6,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,462 6,460 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 52-00 4,538 4,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,538 4,532 0 0 0 0 0 0
Придобиване на компютри и хардуер 52=01 1,604 1,598 1,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,604 1,598 1,598 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на сгради 52=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52=03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на транспортни средства 52=04 2,934 2,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 2,934 0 0 0 0 0 0
Придобиване на стопански инвентар 52=05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изграждане на инфраструктурни обекти 52=06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други ДМА 52=19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на НДА 53=00 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53=01 1,070 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,070 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други НДА 53=09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на земя 54-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капиталови трансфери 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щатни бройки 44 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 39 0 0 0 0 0 0
по трудови правоотношения 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
по служебни правоотношения 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 33 0 0 0 0 0 0
Извънщатни бройки 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"
Показатели § ОБЩО ОБЩО ОБЩО 106 106 106 108 108 108 116 116 116 282 282 282 519 519 532 532 621 621 621 629 629 701 701 701 910 910
Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет
Общо разходи 70,868 70,799 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,868 70,799 118 0 0 0 0 0 0 0
Текуща издръжка 70,868 70,799 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,868 70,799 118 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения 01-00 47,078 47,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,078 47,069 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,345 5,345 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения 01-02 47,078 47,069 0 0 0 0 0 47,078 47,069 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 5,345 5,345 0 0 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 1,017 1,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,017 1,017 0 0 0 0 0 0
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За персонала по извънтрудови правооношения 02=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение 02=05 950 950 0 0 0 0 0 950 950 0 0 0
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02=08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други плащания и възнаграждения 02=09 67 67 0 0 0 0 0 67 67 0 0 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 05=00 15,611 15,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,611 15,557 0 0 0 0 0 0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05=51 9,433 9,427 0 0 0 0 0 9,433 9,427 0 0 0
Здравно-осигурителни вноски от работодатели 05=60 3,815 3,773 0 0 0 0 0 3,815 3,773 0 0 0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05=80 2,363 2,357 0 0 0 0 0 2,363 2,357 0 0 0
Издръжка 10-00 7,162 7,156 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,162 7,156 118 0 0 0 0
Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други разходи за лихви 29=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 27-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Членски внос в международни организации 46-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 51-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на компютри и хардуер 52=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на сгради 52=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52=03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на транспортни средства 52=04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на стопански инвентар 52=05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изграждане на инфраструктурни обекти 52=06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други ДМА 52=19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на НДА 53=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други НДА 53=09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на земя 54-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капиталови трансфери 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щатни бройки 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
по трудови правоотношения 0 0
по служебни правоотношения 3 3 3 3
Извънщатни бройки
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"
Показатели § ОБЩО ОБЩО ОБЩО 106 106 106 108 108 108 116 116 116 282 282 282 519 519 532 532 621 621 621 629 629 701 701 701 910 910
Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет
Общо разходи 155,104 153,655 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155,104 153,655 255 0 0 0 0 0 0 0
Текуща издръжка 155,104 153,655 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155,104 153,655 255 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения 01-00 102,265 101,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,265 101,171 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,139 11,139 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения 01-02 102,265 101,171 0 0 0 0 0 102,265 101,171 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 11,139 11,139 0 0 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 3,759 3,759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,759 3,759 0 0 0 0 0 0
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За персонала по извънтрудови правооношения 02=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение 02=05 2,367 2,367 0 0 0 0 0 2,367 2,367 0 0 0
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02=08 270 270 0 0 0 0 0 270 270 0 0 0
Други плащания и възнаграждения 02=09 1,122 1,122 0 0 0 0 0 1,122 1,122 0 0 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 05=00 34,354 33,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,354 33,999 0 0 0 0 0 0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05=51 20,680 20,459 0 0 0 0 0 20,680 20,459 0 0 0
Здравно-осигурителни вноски от работодатели 05=60 8,504 8,425 0 0 0 0 0 8,504 8,425 0 0 0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05=80 5,170 5,115 0 0 0 0 0 5,170 5,115 0 0 0
Издръжка 10-00 14,726 14,726 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,726 14,726 255 0 0 0 0
Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други разходи за лихви 29=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 27-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Членски внос в международни организации 46-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 51-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на компютри и хардуер 52=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на сгради 52=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52=03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на транспортни средства 52=04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на стопански инвентар 52=05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изграждане на инфраструктурни обекти 52=06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други ДМА 52=19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на НДА 53=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други НДА 53=09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на земя 54-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капиталови трансфери 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щатни бройки 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0
по трудови правоотношения 0 0
по служебни правоотношения 10 8 10 8
Извънщатни бройки
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух "
Показатели § ОБЩО ОБЩО ОБЩО 106 106 106 108 108 108 116 116 116 282 282 282 519 519 532 532 621 621 621 629 629 701 701 701 910 910
Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет
Общо разходи 132,381 132,330 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,381 132,330 167 0 0 0 0 0 0 0
Текуща издръжка 132,381 132,330 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,381 132,330 167 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения 01-00 71,706 71,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,706 71,673 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,580 7,580 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения 01-02 71,706 71,673 0 0 0 0 0 71,706 71,673 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 7,580 7,580 0 0 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 11,957 11,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,957 11,956 0 0 0 0 0 0
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За персонала по извънтрудови правооношения 02=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение 02=05 1,450 1,450 0 0 0 0 0 1,450 1,450 0 0 0
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02=08 9,565 9,564 0 0 0 0 0 9,565 9,564 0 0 0
Други плащания и възнаграждения 02=09 942 942 0 0 0 0 0 942 942 0 0 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 05=00 24,011 23,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,011 23,994 0 0 0 0 0 0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05=51 15,281 15,277 0 0 0 0 0 15,281 15,277 0 0 0
Здравно-осигурителни вноски от работодатели 05=60 5,850 5,840 0 0 0 0 0 5,850 5,840 0 0 0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05=80 2,880 2,877 0 0 0 0 0 2,880 2,877 0 0 0
Издръжка 10-00 24,707 24,707 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,707 24,707 167 0 0 0 0
0 0
Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други разходи за лихви 29=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 27-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Членски внос в международни организации 46-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 51-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на компютри и хардуер 52=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на сгради 52=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52=03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на транспортни средства 52=04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на стопански инвентар 52=05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изграждане на инфраструктурни обекти 52=06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други ДМА 52=19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на НДА 53=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други НДА 53=09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на земя 54-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капиталови трансфери 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щатни бройки 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
по трудови правоотношения 0 0
по служебни правоотношения 6 5 6 5
Извънщатни бройки
Програма 4 "Съхраняване , укрепване и възстановяване на екосистеми , местообитания , видове и генетичните им ресурси "
Показатели § ОБЩО ОБЩО ОБЩО 106 106 106 108 108 108 116 116 116 282 282 282 519 519 532 532 621 621 621 629 629 701 701 701 910 910
Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет
Общо разходи 135,350 135,145 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,350 135,145 107 0 0 0 0 0 0 0
Текуща издръжка 132,416 132,211 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,416 132,211 107 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения 01-00 61,390 61,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,390 61,251 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,868 6,868 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 17,791 17,788 0 0 0 0 0 0 17,791 17,788 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 1,990 1,990 0 0 0
Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения 01-02 43,599 43,463 0 0 0 0 0 0 43,599 43,463 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 4,878 4,878 0 0 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 10,089 10,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,089 10,077 0 0 0 0 0 0
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02=01 7,483 7,482 0 0 0 0 0 0 7,483 7,482 0 0 0
За персонала по извънтрудови правооношения 02=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение 02=05 2,396 2,386 0 0 0 0 0 0 2,396 2,386 0 0 0
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02=08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други плащания и възнаграждения 02=09 210 209 0 0 0 0 0 0 210 209 0 0 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 05=00 20,257 20,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,257 20,203 0 0 0 0 0 0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05=51 12,421 12,395 0 0 0 0 0 0 12,421 12,395 0 0 0
Здравно-осигурителни вноски от работодатели 05=60 5,355 5,330 0 0 0 0 0 0 5,355 5,330 0 0 0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05=80 2,481 2,478 0 0 0 0 0 0 2,481 2,478 0 0 0
Издръжка 10-00 40,492 40,492 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,492 40,492 107 0 0 0 0
Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 188 188 0 0 0 0 0 0 188 188 0 0 0
Други разходи за лихви 29=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 27-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Членски внос в международни организации 46-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 51-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 52-00 2,934 2,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 2,934 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на компютри и хардуер 52=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на сгради 52=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52=03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на транспортни средства 52=04 2,934 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 2,934 0 0 0
Придобиване на стопански инвентар 52=05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изграждане на инфраструктурни обекти 52=06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други ДМА 52=19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на НДА 53=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на други НДА 53=09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придобиване на земя 54-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капиталови трансфери 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щатни бройки 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
по трудови правоотношения 2 2 2 2
по служебни правоотношения 5 5 5 5
Извънщатни бройки 2 1 1 1
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
Показатели § ОБЩО ОБЩО ОБЩО 106 106 106 108 108 108 116 116 116 282 282 282 519 519 532 532 621 621 621 629 629 701 701 701 910 910
Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет Уточнен план Отчет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет в т.ч. за ДАЕУ Бюджет Бюджет
Общо разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Текуща издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения 01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02=01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За персонала по извънтрудови правооношения 02=02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение 02=05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02=08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други плащания и възнаграждения 02=09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 05=00 0 0 0 0 0 0 0 0 0