одобрен

Регистър на разпоредителните сделки

Уникален идентификатор:  d9a6d9fa-6bda-4c98-a40a-b99dff11a520

община Септември разпоредителни сделки регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-30 10:30:53
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2018-11-02 10:48:03
  • Последно променил: migrate_data

Данни за имота /описание/

№ на АОС

Вид на разпоредителната сделка

Данъчна оценка на имота

Цена определена от Общински съвет

Крайна цена на сделката

Начин на разпореждане

Насрещна страна на сделката

УПИ VI в кв.23 по ПРЗ на гр.Септември с площ от 380 кв.м. 163а/10.03.2008г. покупко продажба 1014.6 1500 1500 Решение на Об.съвет №67/27.03.2008г. Трайко Василев Николов
УПИ ХХХІV в кв.48 състоящ се от 308 кв.м. по ПУП на с.Семчиново 59/08.04.2008г. покупко продажба 1324.4 1700 1700 публичен търг Борис Георгиев Радков
Поземлен имот незастроен, състоящ се от 84 кв.м., съставляващ УПИ ХІ кв.117 по ПУП на гр.Ветрен 27/13.03.2008г. покупко продажба 202.2 2000 2000 публичен търг Светломир Илиев Пенев
Поземлен имот незастроен, състоящ се от 920 кв.м. , съставляващ УПИ ХІІІ кв.33 по ПУП на с.Бошуля 31/04.04.2008г. покупко продажба 2214.4 5520 5520 чл.35, ал.3 от ЗОС Виолета Иванова Караиванова
Застроен поземлен имот, състоящ се от 495 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв.46 по плана за регулация и застрояване на с.Семчиново 65/11.09.2008г. покупко продажба 1579.1 3000 3000 Решение на Об.съвет №238/30.09.2008г. Пламен Велев Теме4лков
ПИ №007039 в м."Велчова черника" с. Ветрен дол с площ от 9.099дка 53/03.06.2008г. покупко продажба 739.3 20000 20000 публичен търг "Супер Девелопърс" ООД гр.София
ПИ №007058 в м."Велчова черника" с. Ветрен дол с площ от 14.681дка 52/03.06.2008г. покупко продажба 1097.4 30000 30000 публичен търг "Супер Девелопърс" ООД гр.София
УПИ V, кв.19 по ПУП на с.Ковачево с площ 775 кв.м. 48/25.07.2006г. покупко продажба 1628 3100 3100 публичен търг Стефан Николов Каракушев
УПИ ІІ, кв.4 по ПУП на с.Ковачево с площ 685 кв.м. 37/25.07.2006г. покупко продажба 1589.6 2000 2000 публичен търг Ренгинас Махмуд Салим
УПИ І, кв.4 по ПУП на с.Ковачево с площ 760 кв.м. 38/25.07.2006г. покупко продажба 1432.72 2000 2000 публичен търг Спас Михайлов Йорданов
УПИ І-638, кв.4 по ПУП на с.Ковачево с площ 540 кв.м. 54/25.07.2006г. покупко продажба 1429.8 2000 2000 публичен търг Мирчо Димитров Асенов
УПИ І-трафопост в кв.21А по РП на с.Симеоновец с площ 195 кв.м. 37/25.07.2007г. покупко продажба 649.5 3000 3000 публичен търг „ЕВН България Електроразпределение” АД гр.Пловдив
УПИ ІХ в кв.9 за курортна дейност по ПР на Варварски минерални бани с площ 1.100 дка. 52/17.08.2007г. покупко продажба 5203 40000 40000 публичен търг „ТОТ-8” ООД, гр.София
УПИ ХІІІ в кв.13 по Р / ПУП на с.Виноградец с площ 655 кв.м. / 18/02.04.2002г. покупко продажба 1734.2 5000 13800 публичен търг Мариана Желязкова Даскалова
УПИ V, в кв.35 по ПУП на с.Виноградец. 84/14.06.2007г. покупко продажба 18641.3 20000 20000 Конкурс Кирил Иванов Кузев
ПИ №000398 с площ 3.707 дка. м.”Бузевици” с.Варвара. 60/26.08.2008г. покупко продажба 196 3000 16200 публичен търг ЕТ „Пламбой-Б.Младенов” с.Семчиново.
УПИ Ікв.1 Варварски минерални бани 3 623кв.м. 66/20.11.2008г. покупко продажба 59558.5 300000 360000 публичен търг „СОТ-Сигнално охранителна техника” ЕООД
УПИ VІІІ-Здравни услуги (осми) в кв.23А по ПРЗ на с.Семчиново с площ 240кв.м 79/13.03.2009г. покупко продажба 980.4 5400 6480 публичен търг ЕТ „Спаска Трифонова-Дантес”
ПИ №000035 с площ 1.342 дка.в местността ”Ели Дере”, землище на с.Ветрен дол. 62/09.07.2008г. покупко продажба 155.6 2746 2059 публичен търг Фирма „Димани” ЕООД
УПИ І – Културен дом, в кв.38 по плана на с.Варвара. - 300 кв.м. 69/1410.2009г. покупко продажба 1070.7 3600 3600 Решение на Об.съвет №371/30.03.2009г. Георги Стоянов Палозов
УПИ ІХ - за търговия и услуги кв.17 по ПУП на с.Семчиново с площ на целия имот 157 кв.м. 58/01.04.2008г. покупко продажба 641.31 3100 3100 Решение на Об.съвет №306/22.12.2008г. Соня Кръстева Бонева
284 идеални части от поземлен имот №000038 с обща площ от 625 кв.м., находящ се в местността „Каменна поляна” в землището на с.Семчиново 120/15.03.2010г. покупко продажба 33 1000 1000 Решение на Об.съвет №516/18.12.2009г. Величка Димитрова Казакова
ПИ, от 309 кв.м., нах. се в гр.Септември, съставляващ УПИ VІІ в кв.177 по плана на регулация на гр.Септември. 225/16.02.2010г. покупко продажба 1585.2 2500 2500 публичен търг Васил Сашков Николов
УПИ ХІV-търговия и услуги в кв.63 по плана на гр.Ветрен, състоящ се от 69/19.04.2010г. покупко продажба 300.30лв. 1000 1000 решение №612/04.05.2010 на Обс Бойко Стефанов Торбанов
42 кв.м.
ПИ№007058 в м. "Велчова черника" с. Ветрен дол с площ 14.681 дка 52/03.06.2008г. покупко продажба 1097.40лв. 30 000 лв. 30 000 лв. публичен търг "Супер Девелопърс" ООД гр.София
УПИ XV - ГНС в кв. 55 с площ от 220 кв.м в гр. Септември 233/18.05.2010г. покупко продажба 2487.10 лв. 2100 лв. 2100 лв. Решение на Обс №646/08.06.2010г. Марияна Благоева Дончева ; Спаска Николова Георгиева ; Мария Николова Портева
Незастроен неурегулиран ПИ III - 260 в кв. 33 състоящ се от 640 кв.м по РП на с. Лозен 40/04.06.2010г. продажба без търг 3952 лв. 3700 лв. без ДДС 3700 лв. без ДДС решение на Обс: продажба без търг Атанас Кирилов Манолов и Мария Кирилова Манолова
УПИ XIII -41 в кв.8, състоящ се от 590 кв.м по РП на с. Ковачево 79/05.07.2010г. продажба с търг 2537 лв. 4000 лв. без ДДС 4000 лв. без ДДС публичен търг Славчо Ангелов Милушев , ул "Шеста" 2 , с Ковачево
УПИ I , кв.173, 250 кв.м по РП на гр. Септември 234/05.07.2010г. покупко продажба 1350 лв. 1760 лв. без ДДС 1760 лв. без ДДС публичен търг Зорка Йорданова Ангелова , ул. "Кокиче"№36, гр. Септември
УПИ 1/2 IV-из. В кв. 19 по ПРЗ на с. Злокучене площ 421кв.м 14/10.11.2008г. право на строеж 154лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Велин Янков Василев
Упи 1/2 IV-зап. В кв.19 по ПРЗ на с.Злокучене с площ от 421 кв.м 14/10.11.2008г. право на строеж 154 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Бистра Янкова Ангелова
УПИ IX-260, кв.21 по ПРЗ на с. Злокучене 16/20.11.2008г. право на строеж 277.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Стойчо Василев Велчев
УПИ XXV-общ. кв.48 по ПРЗ на с. Семчиново, 308 кв.м 70/10.11.2008г. право на строеж 638.70 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Емил Митков Колев
УПИ VI-общ., кв.53 по ПРЗ на с. Семчиново, 480 кв.м 66/10.10.2008г. право на строеж 511.80 лв. 732 лв. 732 лв. публичен търг Борислав Христов Борисов
УПИ VI-общ. кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново, 360 кв.м 82/09.04/2009г. право на строеж 511.30 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Атанас Цветков Джеков
УПИ VII-общ. , кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново, кв.360 кв.м 83/09.04.2009г. право на строеж 511.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Темелко Димитров Петров
УПИ IV-595, кв.27 по ПРЗ на с.Ковачево, 590 кв.м 76/08.01.2010г. право на строеж 207.40 лв. 800 лв. 800 лв. публичен търг Соня Михайлова Йорданова
УПИ IV-618, кв.28 по ПРЗ на с. Ковачево 67/16.05.2008г. право на строеж 307 250лв. 250 лв. с решение на Обс Асен Таньов Асенов
УПИ XVI-общ., кв. 96 по ПРЗ на с.Семчиново, 378 кв.м 86/10.08.2009г. право на строеж 307.30 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Стоимена Запринова Велева
УПИ I- общ., кв.58 по ПРЗ на с.Семчиново, 450кв.м 117/23.10.2009г. право на строеж 501.90 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Желязко Г. Стефанов
УПИ XVII, кв.67 "А" по ПУП на с. Карабунар, 480 кв.м 21/04.06.2004г. право на строеж 292.9 84 лв. 84 лв. Илия Асенов Богданов
УПИ XI-общ., кв.2 по ПРЗ на с.Варвара, 548 кв.м 70/23.02.2010г. право на строеж 223.90 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Руска Петрова Николова
УПИ IV-общ., кв.39 по ПРЗ на с.Семчиново, 351 кв.м 119/26.02.2010г. право на строеж 603.40 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Петранка Найденова Иванова
УПИ XII-общ., кв.33 по ПРЗ на с. Симеоновец, 504 кв.м 45/18.08.2009г. право на строеж 255.90 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Георгена Николова Иванова
УПИ XXIV-общ. , кв.48 по ПРЗ на с.Семчиново 69/10.11.2008г. право на строеж 638.70 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Ася Петьова Стаменова
УПИ I- общ., кв.57 по ПРЗ на с.Семчиново 64/08.04.2008г. право на строеж 538.70 лв. 700 лв. 700 лв. публичен търг Георги Киров Митев
УПИ XXVI, кв.48 по ПРЗ на с.Семчиново 71/10.11.2008г. право на строеж 638.70 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Димитър Петров Благов
УПИ III- общ. , кв.58 по ПРЗ на с.Семчиново,450 кв.м 56/20.04.2007г. право на строеж 207.40 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Христо Петров Благов
УПИ XXVII-общ. , кв.48 по ПРЗ на с.Семчиново, 308 кв.м 72/10.11.2008г. право на строеж 638.70 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Гълъбинка Маргиева Кръстева
УПИ XXVIII- общ., кв.48 по ПРЗ на с. Семчиново 73/10.11.2008г. право на строеж 638.70 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Васил Славейков Методиев
УПИ XXII- общ., кв.48 по ПРЗ на с.Семчиново, 308 кв.м 74/04.02.2009г. право на строеж 511.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Васка Миткова Колева
УПИ XXIX-общ., кв. 48 по ПРЗ на с.Семчиново 62/04.07.2008г. право на строеж 425.60 лв. 700 лв. 700 лв. публичен търг Надка Асенова Стефанова
УПИ XXIII-общ. , кв. 48 по ПРЗ на с.Семчиново 68/10.11.2008г. право на строеж 425.60 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Венцислав Кирчов Митев
УПИ V-общ. в кв. 56 по ПРЗ 81/09.04.2009г. право на строеж 331.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Заприн Василев Илиев
с.Семчиново,360 кв.м
УПИ XV-общ., кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново 85/09.04.2009г. право на строеж 331.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Заприн Василев Илиев
УПИ IV-общ. , кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново, 354 кв.м 80/09.04.2009г. право на строеж 331.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Христо Асенов Манев
УПИ VIII-общ., кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново, 360 кв м, РЗП 160 кв.м 84/09.04.2009г. право на строеж 1481.40 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Кирик Стефчов Кирилов
УПИ V,кв.43 по ПРЗ на с.Ковачево, 535 кв.м с РЗП 80 кв.м 10/12.06.2003г. право на строеж 239.70 лв. 550 лв. 550 лв. публичен търг Садула Неждайе Садула
УПИ VIII-общ., кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново, 360 кв.м с РЗП 160 кв.м 84/09.04.2009г. право на строеж 479.40 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Кирил Стефчов Кирилов
УПИ I-за кафе, клуб и магазин в кв. 183 по ПРЗ на гр.Септември,976 кв.м 217/26.08.2009г. покупко продажба 5270.40 лв. 16 800 лв. без ДДС 23 520 лв. с ДДС публичен търг Стоян Васков Петров, ул."Генерал Гурко" 34, гр.Септември
УПИ V- за спорт и релаксация, кв.68, 309 кв.м, с.Варвара 50/29.08.2007г. покупко продажба 14252 75 000 лв. 75 000 лв. конкурс Сдружения с обществено- полезна дейност "Младежки спортен клуб-Терес" / Георги Николов Мърков
УПИ VI-общ. в кв.38 по плана на с.Ковачево, 270 кв.м 78/03.06.2010г. покупко продажба 1136 1848 лв. 1848 лв. публичен търг Рукие Бекташ Сали, ул.30 "А" 15, с Ковачево
266 кв.м, придаващи се по регулация към западната част на собств.на купувача УПИ IV-309 в кв.30 по плана на с.Лозен, 768 кв.м 41/04.11.2010г. покупко продажба 1258.20 лв. 1500 лв. 1500 лв. Решение №584/25.03.2010г. И №618/04.05.2010г. На Обс Катерина Божикова Николова, с Лозен, ул "Седма" 22
254кв. М придаващи се по регулация към западната част на собств. На купувача УПИ V-314, кв.30 по плана на с Лозен, 768 кв.м 42/04.11.2010г. покупко продажба 679.40 лв. 900 лв. 900 лв. Решение №583/25.03.2010г. И решение №617/04.05.2010г. На Обс Катерина Божикова Николова, с Лозен, ул "Седма" 22
УПИ X-375, кв.37 по ПРЗ на с.Карабунар, 870 кв.м 45/14.09.2009г. покупко продажба 4000 лв. 4000 лв. решение № 724/25.10.2010г. На Обс, гр.Септември Антон Петров Благов, ул."Панайот Волов" 8, ап.7,ет.2, гр.Пазарджик
УПИ XV-875, кв.80.ПИ състоящ се от 8 кв.м,съставляващи част от улица с о.т. 229, кв.80 по плана на с.Карабунар 162/26.11.2010г. покупко продажба 34.40 лв. 100 лв. 100 лв. решение № 273/25.10.2010г. На Обс,гр.Септември Николина Иванова Димитрова, Евгени Любомиров Келчев
УПИ XIV, кв.25 по плана на гр. Септември, 314 кв.м 238/05.10.2010г. покупко продажба 1695.60 лв. 3120 лв. 3120 лв. публичен търг Валентина Валентинова Парева
Незастроен ПИ , състоящ се от 14 кв.м, част от улица с о.т.408, 412, кв.95 , УПИX-1266, кв.95, по плана на гр. Септември 247/09.12.2010г. покупко продажба 75.60 лв. 150 лв. 150 лв. решение на Обс, гр. Септември №752/29.11.2010г. Георги Златков Сестримски
УПИ VI, кв.7, 645 кв.м по ПРЗ на с.Долно вършило 14/11.07.2008г. покупко продажба 1470 лв. 6450 лв. 6450 лв. публичен търг Илия ВасилевИлиев, ул."Годеч" 5, ет.3, ап.5, гр. София
УПИ V, кв.7, 630 кв.м по ПРЗ на с. Долно вършило 15/11.07.2008г. покупко продажба 1436.40 лв. 6300 лв. 6300 лв. публичен търг Илия ВасилевИлиев, ул."Годеч" 5, ет.3, ап.5, гр. София
ПИ №027066 в землищто на с.Горно вършило, м.Баталите, 0.179 дка , №027053,027037,027036,027064,027059,027048,027023,027022 и 027029 с.Горно вършило 51/02.11.2010г. АОС №45,47,48,49,50 и 44 от 01.11.2010г. И 41 от 23.08.2010г. И 42,43/01.11.2010г. покупко продажба 185.40 лв. 1360 лв. 1360 лв. публичен търг Георги Николов Мърков, ул. "Иван Вазов" 5, гр. Септември
Земеделска земя, находяща се в м."Туповица", с.Бошуля с №010029, 2.419 дка 37/09.11.2010г. покупко продажба 327.70 лв. 2000 лв. 2000 лв. публичен търг Георги Атанасов Зайков, ул.54-та №3, с.Бошуля
Земеделски земи, находящи се в м."Туповица", с.Бошуля с №010026 и № 010017 АОС №36 и 35 от 09.11.2010г. покупко продажба 85.70 лв. 1600 лв. 1600 лв. публичен търг Николай Иванов Франгов, ул. 34-та №9, с. Бошуля
УПИ IV-576 в кв.43 , 424 кв.м по ПРЗ на с.Варвара 75/14.10.2010г. покупко продажба 1905.20 лв. 3300 лв. без ДДС 5610 лв. с ДДС публичен търг Петър Иванов Величков, ул."Първа" 13, с.Варвара
ПИ№133001, м."чолаков завой", с.Бошуля, 1.398 дка 40/09.11.2010г. покупко продажба 189.40 лв. 1600 лв. 1600 лв. публичен търг Стоян Цветанов Сандаков, гр.Велинград
Поземлен имот,земеделска земя от ОПФ, в с.Славовица, м"Долни Белалий", 2.288 дка 33/26.09.2010г. покупко продажба 164.70 лв. 1200 лв. 1320 лв. публичен търг Василка Спасова Киприна, гр.Пазарджик, ул."Болнична", №2,ет.1, ап1
УПИ XIV-общ., кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново, 353 кв.м с РЗП 160 кв.м 88/24.08.2009г. право на строеж 511.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Румен Петров Мичев, ул."32-ра" 15, с.Семчиново
Право на строеж за изграждане на трафопост кабинсков с РЗП от 6.09 кв.м върху строително петно от 30 кв.м м/у ос.т.15-16 и 16А в кв. 30А по РП на с.Семчиново 118/09.02.2010г. право на строеж 25.10 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг "ЕВН България-Електроразпределение" АД, гр.Пловдив, ул."Христо Данов" №37
УПИ III-447, кв.66 по ПУП на с.Карабунар,660 кв.м, с РЗП 52.20 кв.м 149/07.10.2009г. право на строеж 167 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Янко Величков Огнянов, ул."Осма" 21, с.Карабунар
Право на настр.80кв.към жилищна сграда от 56 кв.м върху урегулирано общинско място,съставляващо 1/2 от УПИ III-общ. в кв. 36 по ПРЗ на с.Семчиново, 392 кв.м 121/03.06.2010г. право на строеж 255.90 лв. 400 лв. 400 лв. решение на Обс, гр. Септември Васил Петров Цонин, ул."31" №3, с.Семчиново
Право на пристрояване на 24 кв.м към жилищна сграда от 56 кв.м върху урегулирано общинско място, съставляващо 1/2 от УПИ III- общ. в кв. 36 по ПРЗ на с.Семчиново, 392 кв.м 121/03.06.2010г. право на строеж 76.80 лв. 200 лв. 200 лв. решение на Обс, гр. Септември Васил Петров Цонин, ул."31" №3, с.Семчиново
ПИ №028021, м"Водниците" с площ от 1.802 дка, с.Бошуля 41/15.11.2010г. покупко продажба Земеделска земя 153.30 лв. 1600 лв. 1600 лв. публичен търг Стефан Стоев Харизанов, ул. "Кричим", бл. 35, вх.В, ет.4, гр. София
УПИ XIII-за търговия и услуги в кв.84 по плана на с.Виноградец, придаващи се по регулация към УПИ XII-за трафопост, кв. 84 по плана на с.Виноградец 28/02.06.2005г. покупко- продажба 4121.80 лв. 11 000 лв. 11 000 лв. решение №680/23.07.2010г. На Обс "Глемур" ООД, гр. Пловдив, ул. "Петко Петков", №42, вх.А, магазин Глемур
ПИ №323015,№364001,№341023, №323017 в с. Славовица 35/08.11.2010г. , 32/26.05.2010г., 31/30.03.2010г. , 36/08.11.2010г. покупко- продажба 300.30 лв. 2500 лв. 2500 лв. публичен търг Кооперация "ЗПТКАлександър Стамболийски"
УПИ XXXIII-общ. в кв. 48 по ПРЗ на с.Семчиново, състоящо се от 308 кв.м с РЗП 160 кв.м 77/04.02.2009г. право на строеж 511.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Иван Василев Митев, ул."31-ва",№24, с.Семчиново
УПИ IX-672 в кв.51 по ПРЗ на с.Ковачево с площ от 440 кв.м 83/30.11.2010г. покупко- продажба 1977.10 лв. 3500 лв. 3500 лв. публичен търг Дюловида Росун Рамадан, "34"№9, с.Ковачево
ПИ №010012-земеделска земя, с.Бошуля, м."Туповица" с площ от1.409 дка 42/06.12.2010г. покупко- продажба 190 лв. 1200 лв. 1200 лв. публичен търг Калоян Иванов Стойков, ул."28" №25, с.Бошуля
УПИ VII в кв.174 по плана на гр.Септември, с площ 298 кв.м 243/26.11.2010г. покупко- продажба 1609.20 лв. 3000 лв. 3000 лв. публичен търг Наска Велкова Парева, ул."Кирил иу Методий"87, гр.Септември
94 кв.м, придаващи се по регулация към южната част насобствения на купувача УПИ IX-397 в кв.36 по ПРЗ на с.Бошуля с площ от772 кв.м 47/17.03.2011г. покупко- продажба 363.80 лв. 600 лв. 600 лв. решение №842 от 22.02.2011 г. от Обс, гр.Септември Ангел Георгиев Велчев, с.Бошуля, ул."48-ма" 15
ПИ№017138, м"Сагера" с площ от 759 кв.м по КВС на гр.Септември 235/01.09.2010г. покупко- продажба 3750 лв. 3750 лв. публичен търг "Томил Херб продукт" ООД, гр.Септември, ул."Дунав"6
УПИXI-общ. в кв.42 по ПУП на с.Семчиново с площ 620 кв.м 130/10.03.2011г. покупко- продажба 4800 лв. 4800 лв. решение на Обс, гр.Септември №859/31.03.2011г. Ангел Илиев Табаков, ул."Втора"1, с.Семчиново
ПИ №254019 по КБС на с.Виноградец в м."Джамбазица" от 0.317 дка 94/03.01.2011г. покупко- продажба 19.30 лв. 300 лв. 300 лв. публичен търг Васил Димитров Кърджев, ул."Генерал Гурко"6, гр. Пазарджик
ПИ№014803 по КБС на с.Виноградец в м."Кошуел"1 от 1.000 дка 246/06.12.2010г. покупко- продажба 122.50 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Гюргена Василева Българанова, ул."Отец Паисий"26, гр.Септември
УПИ XI-общ в кв.42 по ПУП на с.Семчиново с площ 620 кв.м 130/10.03.2011г. покупко- продажба 2666 лв. 4800 лв. 4800 лв. решение на Обс, гр.Септември №859/31.03.2011г. Ангел Илиев Табаков, ул."Втора"1, с.Семчиново
УПИ IV в кв.178 с площ от 504 кв.м по ПРЗ на гр.Септември 240/10.11.2010г. покупко- продажба 1728 лв. 5040 лв. 5040 лв. публичен търг Велчо Рашков Йорданов, ул."Кирил и Методий"55, гр.Септември
УПИ XII-търговия и услуги в кв. 59 с площ 156 кв.м по ПРЗ на гр.Ветрен 68/21.09.2010г. покупко- продажба 597 3000 лв. 3000 лв. публичен търг и решение на Обс № 645/08.06.2010г. Максим Георгиев Кечев, ул."1-ва" 28, гр.Ветрен
УПИ I-фурна с РЗП- 230 кв.м по ПРЗ на с.Ветрен дол 69/22.06.2009г. покупко- продажба 5384.78 13 200 лв. 13 200 лв. решение № 672/23.07.2010г. На Обс, гр.Септември Кооперация "Районна потребителна кооперация солидарност", с.Варвара
УПИ IV в кв.178 с площ от 320 кв.м по ПРЗ на гр.Септември 240/10.11.2010г. покупко- продажба 2080лв. 5040 лв. 5040 лв. публичен търг Велчо Рашков Йорданов, ул."Кирил и Методий"55, гр.Септември
УПИ V-526 в кв.51 по ПУП на с.Лозен с площ 800 кв.м 49/13.05.2011г. покупко- продажба 3784 лв. 5280 лв. 5280 лв. решение №921/30.05.2011г. На Обс, гр.Септември Теменужка и Димитър Георгиеви, ул."21-ва" 25, с.Лозен
Имот №000335 по плана на с.Ветрен дол с площ 3.600 дка в м."Под селото" с НТП-нива 43/09.11.2004г. покупко- продажба 405.70 лв. 3200 лв. 3200 лв. публичен търг Иван Николов Георгиев, ул."35-та" 7 , с.Ветрен дол
ПИ №000419 в землище на с.Виноградец с площ 2.709 дка в м"Млад. Могила", НТП-нива ; ПИ №000389 в землището на с.Виноградец с площ 0.209 дка С НТП-овраг, промойна в м"Млад.могила" 102/13.04.2011г. 103/13.04.2011г. покупко- продажба 4625.30 лв. 1100 лв. 1100 лв. публичен търг "Бъдеще Агро" АД, гр.София
УПИ XI в кв.176 по ПУП на гр.Септември с площ 301 кв.м 258/11.04.2011г. покупко- продажба 1625.30 лв. 3240 лв. 3240 лв. публичен търг Божидар Сонев Александров, гр.Септември
УПИ VI в кв.174 с площ 297 кв.м по ПУП на гр.Септември 261/13.04.2011г. покупко- продажба 1603.80 лв. 3000 лв. 3000 лв. публичен търг Наска Велкова Парева, ул."Кирил иу Методий"87, гр.Септември
УПИ XXX-за търговия и услуги в кв.22 с площ 657 кв.м, гр.СЕптември 280/04.05.2011г. покупко- продажба 3547.80 лв. 10 800 лв. 10 800 лв. публичен търг Данчо димитров Манчев, ул."Цветница" 11, гр.Септември
УПИ V за жилищно строителство в кв.183 с площ 620 кв.м по ПУП на гр.Септември 260/11.04.2011г. покупко- продажба 3348 лв. 12 000 лв. 12 000 лв. публичен търг Данчо димитров Манчев, ул."Цветница" 11, гр.Септември
ПИ,Земеделска земя от ОПФ, с. Карабунар в м."Могилата", състоящ се от 2.115 дка.Имот №004292 170/07.06 покупко- продажба 121.60 лв. 1300 лв. 1300 лв. публичен търг Стоян Николов Пендев, ул."53-та" 29, с.Карабунар
ПИ №000083, м."Градините",с.Варвара.Рубарник с площ 16.399 дка 84/14.06.2011г. покупко- продажба 603.50 лв. 10 000 лв. 10 000 лв. публичен търг "ЕМИРЕЙТС " ЕООД, гр.София
УПИ XXXII-общ. в кв.22 по ПУП на гр.Септември с площ 580 кв.м 283/13.06.2011г. покупко- продажба 3231 лв. 6600 лв. 6600 лв. публичен търг Ненка Янкова Пазарова, ул."Асен и Петър"5, гр.Септември
ПИ №175031 в м."Топкория", състоящ се от 5.026 дка, с.Виноградец 114/03.06.2011г. покупко- продажба 156.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг "ЗПТ Александър Стамболийски", с. Славовица
УПИ X- общ. в кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново,състоящо се от 441 кв.м 67/10.11.2008г. право на строеж 383.80 лв. 800 лв. 800 лв. Заповед №1151/08.08.2011г. Публичен търг Иво Киров Митев, ул."31-ва" 12, с.Семчиново
УПИ V-280 в кв.38 по ПРЗ на с.Ковачево,състоящо се от 400 кв.м 80/01.09.2010г. право на строеж 408.30 лв. 1000 лв. 1000 лв. решение №705/13.09.2010г. На Обс Руслан Макавеев Кехайов, ул."30-та" 1, с.Ковачево
УПИ XII-общ. в кв.56 по ПРЗ на с.Семчиново с площ 348 кв.м 90/24.08.2009г. право на строеж 511.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. Заповед №973/13.07.2011г. Георги Митков Митев, ул."28-ма" 14, с.Семчиново
УПИ XI-общ. в кв.71 по ПРЗ на с.Варвара с площ 305 кв.м 78/02.03.2011г. право на строеж 269.40 лв. 600 лв. 600 лв. Заповед №786б14.06.2011г. Иван Йорданов Николов, ул."46-та" 3, с.Варвара
УПИ IX-общ. в кв.2 по ПРЗ на с.Варвара,състоящо се от 540 кв.м 263/12.02.2009г. право на строеж 202 лв. 500 лв. 500 лв. заповед №780/14.06.2011г. Елена Иванова Паунова, ул."16-та"21, с.Варвара
УПИ XVI в кв.174 по ПРЗ на гр.Септември,състоящо се от 301 кв.м 257/11.04.2011г. право на строеж 266 лв. 900 лв. 900 лв. заповед №779/14.06.2011г. Бойка Костадинова Михайлова, ул."Кирил и Методий" 105, гр.Септември
УПИ XIII-общ. в кв. 56 по ПРЗ на с.Семчиново с площ 359 кв.м 89/24.08.2009г. право на строеж 511.80 лв. 1000 лв. 1000 лв. заповед №213/08.02.2011г. На Кмета на Община Септември Заприн Димитров Ангелов, ул."9-та" 4, с.Семчиново
УПИ XXI-общ. в кв.48 по ПРЗ на с.Семчиново с площ 308 кв.м 67/10.11.2008г. право на строеж 511.30 лв. 1200лв. 1200 лв. публичен търг Васил Георгиев Мирчев, ул."31-ва" 8, с.Семчиново
Незастроен ПИ,земеделска земя от ОПФ,находяща се в землището на гр.Септември в м."Адата" с площ 0.585 дка ПИ№000184 с НТП-местен път 282/12.05.2011г. право на строеж 1509.30лв. 4095 лв. 4095 лв. публичен търг "Исав-1" ЕООД
1175 кв.м от УПИ II-за търговия и услуги в кв.131 по плана на гр.Септември 69/26.11.2010г. покупко- продажба 5052.50 лв. 7200 лв. 7200 лв. решение №642/08.06.2011г. На Обс, гр.Септември Кирил Николаев Тодорин, ул."50-та", гр,Ветрен
Незастроен ПИ земеделска земя от ОПФ,находяща се в с.Славовица в ;."Кюшето",състоящ се от 0.318 дка,съст. Имот №100802 38/12.05.2011г. покупко- продажба 10.70лв. 100 лв. 100 лв. публичен търг Сашо Николаев Начев, ул."Димитър Пенев" 6,с.Панчарево
УПИ IV-557,кв.70 по ПРЗ на с.Ковачево с площ 950 кв.м 87/24.08.2011г. покупко- продажба 3390.50 лв. 8400 лв. 8400 лв. публиучен търг Стоян Василев Минчев, ул."Седма" 36,с.Ковачево
Незастроен ПИ земеделска земя от ОПФ,находящ се в землището на гр.Септември, м"Адата",състоящ се от 0.080 дка съст. Имот№000189 285/15.08.2011г. покупко- продажба 2.80 лв. 700 лв. 700 лв. публичен търг "килитанови" ООД, гр.Септември
УПИ XVI-общ. в кв.60 по ПУП на с.Варвара състоящ се от 830 кв.м 77/16.02.2011г. покупко- продажба 2018.60 лв. 7200 лв. 7200 лв. публичен търг Елка Панайотова Ковачка, гр.Ветрен, ул."14-та" 2
УПИ VII в кв.6 по плана на с.Вършило и УПИ VIII-96 в кв.6 по плана на с.Долно вършило 18/11.07.2008г. 19/11.07.2008г. покупко- продажба 2441.90 лв. 12 852 лв. 12 852 лв. публичен търг "Данимекс груп" ЕООД, гр.София
54 кв.м, придаващи се по регулация към собствения му имот УПИ XIII-730 в кв.47 по регулационния план на с.Варвара 87/01.10.2011г. покупко- продажба 242.60 лв. 600 лв. 600 лв. решение № 1016/19.09.2011г. На Обс Владислав Георгиев Савов, ул."Гаврил Кръстевич" 21,ет.3,ап.6, гр.Пазарджик
Имоти №007060 и №007064,находящи се в м."Завоя на река Марица" в с.Бошуля 48/11.04.2011г. 49/13.04.2011г. покупко- продажба 77.70 лв. 104.20 лв. 800 лв. 800 лв. публичен търг "Екотера 2005" ООД, гр.София
УПИ III-за жилищно строителство в кв.183 с площ 620 кв.м по ПУП на гр.Септвмри 259/11.04.2011г. покупко- продажба 3348 лв. 10 800 лв. 10 800 лв. публичен търг Данчо димитров Манчев, ул."Цветница" 11, гр.Септември
УПИ XXXI-общ. в кв.22 с площ 580 кв.м по ПУП на гр.Септември 281/04.05.2011г. покупко- продажба 4988 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг Пламен Николов Пазаров, ул."Асен и Петър"5,гр.Септември
УПИ III-общ. , кв.176 по плана на гр.Септември с площ 290 кв.м 289/06.01.2012г. покупко- продажба 1885 лв. 4200 лв. 4200 лв. публичен търг Милко Величков Парев, ул."Отец Паисийй" 20, гр.Септември
УПИ III-564, кв.30 по плана на гр.Септември с площ 365 кв.м 291/20.02.2012г. покупко- продажба 2372.50 лв. 4200 лв. 4200 лв. публичен търг Янко Атанасов Парев, ул."Асен и Петър" 4 , гр.Септември
УПИ IX-общ. в кв.179 по плана на гр.Септември с площ 450 кв.м 290/20.02.2012г. покупко- продажба 3870 лв. 5400 лв. 5400 лв. публичен търг Диана Костадинова Варева-Костова, ул."Георги Бенковски"19, гр.Белово
Част от общ. място заключ. Между новопроект. Улица с ос. точки 221-300-301-211 и УПИ XVII-249 в кв.48 по плана на с.Виноградец с площ 614 кв.м 119/02.10.2012г. покупко- продажба 1980 лв. 4789.20 лв. 4789.20 лв. Решение на Обс "ЛУГ" ЕООД
УПИXXVIII-търговия и услуги УПИ XXIX, XXVIII, XXIV покупко- продажба Решение на Обс Катерина Иванова Григорова, ул. "Княз Борис I"63, гр.Септември
УПИ IV- 249 общ., кв.20 по плана на с.Злокучене с площ 420 кв.м 15/10.11.2008г. покупко- продажба 1053.40 лв. 2880 лв. 2880 лв. публичен търг Васко Стойчев Велчев, ул."11-та" 3, с.Злокучене
УПИ XXII-общ. в кв.1 по плана на с.Семчиново с площ 480 кв.м 138/16.01.2012г. покупко- продажба 1960.80 лв. 3360 лв. 3360лв. публичен търг Василка Борисова Манева, ул"40-та"4, с.Семчиново
УПИ XV-общ., кв.57 по плана на с.Семчиново с площ 360 кв.м 99/24.08.2009г. покупко- продажба 1346.80 лв. 2280 лв. 2280 лв. публичен търг Георги Борисов Благов, ул."28-ма"11,с.Семчиново
Изграждане на жилищна сграда на два етажа с РЗП 160 кв.м в УПИ XVII-общ.,кв. 57 по плана на с.Семчиново 97/24.08.2009г. право на строеж 468.70 лв. 1200 лв. 1200 лв. публичен търг Васил Стефчов Кирилов, ул."29-та" 28, с.Семчиново
ПИ №177035 в м." Топ кория", с.Виноградец с площ 10.151 дка 45/27.10.2006г. покупко- продажба 945.60 лв. 10 000 лв. 10 000 лв. публичен търг Цветан Николов Иванов, с.Виноградец, ул."1-ва" 67
УПИ XXV-общ. , кв.81 по плана на гр.Септември с площ 580 кв.м 220/31.08.2009г. покупко- продажба 4988 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг Благовеста Лазарова Вълчева, ул."Княз Борис I"16,вх.Б, ет.4,ап.15, гр.Септември
Недвижим имот с площ 83 кв.м предст. Част от общ.място заключено между новопостроена улица с о.т. 221-300-301-211 и УПИ XV-250 в кв.48,с.Виноградец 121/02.10.2012г. покупко- продажба 310.50 лв. 647.40 лв. 647.40 лв. Решение на Обс Васил Николов Ладжов, ул."гаврил Кръстевич" 34, гр. Пазарджик
Неддвижим имот с площ 161 кв.м, част от общ. място заключ. Между новопроект. Улица с ос.т. 221-300-301-211 и УПИ XVI-250 в кв.48 по плана на с.Виноградец 120/02.10.2012г. покупко- продажба 602.30 лв. 1255.80 лв. 1255.80 лв. Решение на Обс Васил Николов Ладжов, ул."гаврил Кръстевич" 34, гр. Пазарджик
УПИ XIII-общ. , кв.58 с площ 301 кв.м, с.Семчиново 106/24.08.2009г. покупко- продажба 1352.50 лв. 1920 лв. 1920 лв. публичен търг Христина Любомирова Ангелова
УПИ XIV-общ. в кв. 34 с площ 656 кв.м по плана на с.Ветрен дол покупко- продажба 2947.70 лв. 4920 лв. 4920 лв. публичен търг Георги василев Георгиев
УПИ VI-общ., кв.74 с площ 420 кв.м, с.Варвара 90/19.09.2012г. покупко- продажба 1887.30 лв. 2400 лв. 2400 лв. публичен търг Евангелска педесетна църква, с.Варвара
УПИ V-629, кв.29 с площ 663 кв.м, с.Ковачево 89/11.09.2012г. покупко- продажба 2979.20 лв. 4224 лв. 4224 лв. публичен търг Антон Иванов Ангелов
УПИ XIII-39- търговия и услуги в кв.84 по плана на с.Виноградец с площ 371 кв.м 117/14.03.2012г. покупко- продажба 1667.10 лв. 5400 лв. 5400 лв. конкурс " Глемур" ООД, Нико Соргато, гр. Пловдив
УПИ XVIII-общ., кв.67а по плана, с.Карабунар с площ 480 кв.м 22/04.06.2004г. покупко- продажба 2456.90 лв. 3600 лв. 3600 лв. публичен търг Васил Асенов Стоянов
УПИ XII-общ. в кв.88 по плана на с.Карабунар с площ 500 кв.м 174/04.07.2012г. покупко- продажба 2246.80 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг Захари Найденов Ръжанков
УПИ XIII-общ. в кв.88 по плана на с.Карабунар с площ 500 кв.м 175/04.07.2012г. покупко- продажба 2246.80 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг Захари Найденов Ръжанков
ПИ №000270 с площ 0.227 дка, с НТП-нива, в м."Грозданови ливади" по КВС на с.Ветрен дол 85/12.11.2012г. покупко- продажба 31.20 лв. 300 лв. 300 лв. публичен търг Иван Димитров Стоянов
УПИ II-510 в кв.53 по плана на с.Ковачево с площ 988 кв.м 91/31.10.2012г. покупко- продажба 4439.60 лв. 8400 лв. 8400 лв. решение на Обс №300/07.01.2013г. Димитър Георгиев Тупаров, с.Ковачево, ул."14-та"4
УПИ V-20 в кв.2 по плана на с.Варвара с площ 1131 кв.м 49/15.08.2007г. покупко- продажба 5082.10 лв. 7200 лв. 7200 лв. решение на Обс "Акадиа" ООД
УПИ VII-646 в кв.44 по плана на с.Ковачево с площ 852 кв.м 90/16.10.2012г. покупко- продажба 3828.50 лв. 5556 лв. 5556 лв. публичен търг Василка Петрова Александрова, ул."25-та" 20, с.Ковачево
УПИ I-Производство,търговия и услуги в кв.72 по плана на с.Виноградец с площ 12 476 кв.м ведно с построените в него сгради 335/10.05.2013г. покупко- продажба 138 298.40 лв. 174 000 лв. 174 000 лв. публичен търг "Тойота- Тиксим" ЕООД, гр.Пазарджик
УПИ III-цех за млекопреработка в кв.46 с площ 1487 кв.м по плана на с.Карабунар 350/10.06.2013г. покупко- продажба 6013.70 лв. 24 000 лв. 24 000 лв. решение на Обс № 432/26.06.2013г. "ЕКО-Ф" АД,гр.София
УПИ X-общ. в кв.56, с.Семчиново с площ 336 кв.м 91/24.08.2009г. покупко- продажба 1509.80 лв. 1613 лв. 1613 лв. публичен търг Георги Митков Митев, ул."28-ма" 14, с.Семчиново
ПИ №132050 с площ 11 604 кв.м дка с НТП-нива,находящо се в м."Бостана" в с.Виноградец 357/16.07.2013г. покупко- продажба 1268.90 лв. 9000 лв. 9000 лв. публичен търг Иванка Николаева Халачева,с.Виноградец, ул."Първа" 105
ПИ №000078 с площ 49.401 дка с НТП-изоставена нива в м."Градините" в с.Варвара 361/26.08.2013г. покупко- продажба 5001.90 лв. 30 000 лв. 30 000 лв. публичен търг "СПОРА" ООД
УПИ X-курортна дейност в кв.9 по плана на Варварски минерални бани с площ 425 кв.м 358/14.08.2013г. покупко- продажба 1909.70 лв. 10 000 лв. 10 000 лв. публичен търг "Елтрейд" ООД
ПИ №048020 с НТП-лозе в м."Могилата", с.Карабунар с площ 0.492 дка 373/17.09.2013г. покупко- продажба 101.80 лв. 400 лв. 400 лв. публичен търг Костадин Йонков Алтънков, гр.София
ПИ №001012 с НТП-нива в м."Тесния път",с.Варвара с площ 0.213 дка 375/20.09.2013г. покупко- продажба 8.60 лв. 300 лв. 300 лв. публичен търг Елена Иванова Паунова, ул."16-та"21, с.Варвара
ПИ №004271 с НТП-нива в м."Могилата", с.Карабунар с площ 6.039 дка. 374/17.09.2013г. покупко- продажба 68 060 лв. 4200 лв. 4200 лв. публичен търг Стоян Николов Пендев, ул."53-та" 29, с.Карабунар
УПИ I-търговия, услуги и спорт в кв.50 по ПРЗ на с.Ковачево с площ 4910 кв.м ведно с построениете в имота 4 едноетажни масивни сгради с обща застроена площ 505 кв.м 94/08.02.2013г. покупко- продажба 34 683.10 лв. 50 000 лв. без ДДС 102 000 лв. с ДДС публичен търг Исмет Махмуд Рамадан
ПИ №000007 с НТП-изоставена нива в м."Градините" по КБС на с.Злокучене с площ 1.571 дка 61/08.02.2013г. покупко- продажба 57.70 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Соня Стоянова Кьосова, гр.Септември, ул."Еделвайс" 6
ПИ №027063 с НТП-нива в м.""Баталите" е землището на с.Горно вършило с площ 0.224 дка 376/17.09.2013г. покупко- продажба 11.80 лв. 300 лв. 300 лв. публичен търг Георги Николов Мърков, ул. "Иван Вазов" 5, гр. Септември
УПИ III-518 в кв.46 по плана на с.Ковачево с площ 647 кв.м 317/04.03.2013г. покупко- продажба 2907.30 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг Ваджип Али Ахмед, с.ковачево, ул."Първа" 43
ПИ №150207 с НТП-нива в м."Безчийницата" с площ 3.867 дка, с.Карабунар 420/07.11.2013г. покупко- продажба 360.20 лв. 2500 лв. 2500 лв. публичен търг Борис Янакиев Тодоров, гр.Банкя, ул."Преслав" 12
ПИ №165065 с НТП-нива с площ, м."Маданица" 399/11.10.2013г. покупко- продажба 85 лв. 850 лв. 850 лв. публичен търг Борис Янакиев Тодоров, гр.Банкя, ул."Преслав" 12
УПИ XXI-1076 в кв.74 по ПУП на гр.Септември с площ 725 кв.м 130/12.10.2006г. покупко- продажба 3797.60 лв. 20 400 лв. 20 400 лв. публичен търг Асен Димитров Михайлов,гр.Септември, ул."Пушкин" 10
УПИ XVI-общ. в кв. 67а с площ 480 кв.м по плана на с.Карабунар 20/27.04.2004г. покупко- продажба 2456.90 лв. 3600 лв. 3600 лв. публичен търг Илия Георгиев Савов, с.Карабунар,ул."9-та" 19
ПИ №069030 с НТП-овощна градина в м."Тренчо" в с.Горно Вършило 466/13.02.2014г. покупко- продажба 130.60 лв. 700 лв. 700 лв. публичен търг Иван Кирилов Тодоров
ПИ№000095 с НТП-нива в м."Чокура" в с.Ветрен дол 414/28.10.2013г. покупко- продажба 126.10 лв. 900 лв. 900 лв. публичен търг Никола Димитров Зеленгоров
УПИ II-638 в кв.44 с площ 610 кв.м по плана на с.Ковачево 521/30.01.2014г. покупко- продажба 2741 лв. 4800 лв. 4800 лв. публичен търг Асен Димитров Асенов
ПИ №141064 с НТП-гора в земеделска земя в м."Завоя на река Марица" в с.Бошуля с площ 96.520 дка 619/19.03.2014г. покупко- продажба 3952.50 лв. 38 000 лв. 38 000 лв. публичен търг "Инертни материали" ООД, гр. Пазарджик
ПИ № 027038 с НТП-ливада в м."кърловица" в с.Горно вършило 451/20.11.2013г. покупко- продажба 23.30 лв. 400 лв. 400 лв. публичен търг Георги Николов Мърков
ПИ №111210 с НТП-нива в м."Блатото",с.Карабунар с площ 1.701 дка 494/24.01.2014г. покупко- продажба 97.80 лв. 1400 лв. 1400 лв. публичен търг "Биофрута" ООД
ПИ №112151 с НТП-нива в м."Блатото", с.Карабунар с площ 0.999 дка 493/24.01.2014г. покупко- продажба 57.40 лв. 800 лв. 800 лв. публичен търг "Биофрута" ООД
ПИ № 114032 с НТП-нива в м."Блатото", с.Карабунар с площ 0.900 дка 492/24.01.2014г. покупко- продажба 9.30 лв. 750 лв. 750 лв. публичен търг "Биофрута" ООД
ПИ №099045 с НТП-нива в м."Долнa Сульовица", с.Карабунар с площ 1.068 дка 485/09.01.2014г. покупко- продажба 158.40лв. 1060 лв. 1060 лв. публичен търг "Биофрута" ООД
ПИ №099018 с НТП-нива в м."Долна Сульовица", с.Карабунар с площ 1.450 дка 486/09.01.2014г. покупко- продажба 215.10 лв. 1450 лв. 1450 лв. публичен търг "Биофрута" ООД
ПИ №114205 с НТП-нива в м."Блатото" в с.Карабунар с площ 4.706 дка 488/09.01.2014г. покупко- продажба 270.60 лв. 3800 лв. 3800 лв. публичен търг "Биофрута" ООД
ПИ №099003 с НТП-нива в м."Долна Сульовица" в с.Карабунар с площ 1.348 дка 487/09.01.2014г. покупко- продажба 125.60 лв. 1100 лв. 1100 лв. публичен търг "Биофрута" ООД
ПИ №020015 с НТП-лозе в м."Шаровица", с.Карабунар 483/09.01.2014г. покупко- продажба 829 лв. 5000 лв. 5000 лв. публичен търг "карабунар Ленд" ООД
ПИ №023031 с НТП-изоставена нива в м."Шаровица", с.Карабунар 484/09.01.2014г. покупко- продажба 299 лв. 2600 лв. 2600 лв. публичен търг "карабунар Ленд" ООД
ПИ №000213 с НТП-обществен терен в м."Под селото", с.Ветрен дол 791/26.05.2014г. покупко- продажба 47.90 лв. 350 лв. 350 лв. публичен търг Българска православна църква"Света Богородица", с.Ветрен дол"
УПИ VI-189 в кв.19 с площ 920 кв.мпо плана на с.Злокучене 320/06.03.2013г. Поправка на АЧОС 26/03.11.2009г. покупко- продажба 2307.40 лв. 5000 лв. 5000 лв. публичен търг Йорданка Янкова Ангелова
УПИ XIX-, кв.67а с площ 460 кв.м, с.Карабунар 489/24.01.2014г. покупко- продажба 2067 лв. 2760 лв. 2760 лв. публичен търг Асен Иванов Стоянов
ПИ №010010 с НТП-Нива в м."Туповица", с. Бошуля 588/05.03.2014г. покупко- продажба 229.60 лв. 1420 лв. 1420 лв. публичен търг Соня Йорданова Антонова
ПИ №000099 с НТП-нива в м."Уджоларски гермища" в с.Лозен с площ 3.338 дка 376/23.09.2013г. покупко- продажба 310.90 лв. 2500 лв. 2500 лв. публичен търг Стоян Борисов Величков, с.Лозен
УПИ I-търговия и услиги в кв.32а с площ 336 кв.м по плана на с.ветрен дол 685/15.04.2014г. покупко- продажба 1509.80 лв. 4260 лв. 4260 лв. конкурс "Селена" ЕООД
ПИ №111020 с НТП-нива в м."Блатото", с.Карабунар с площ 1.178 дка 491/24.01.2014г. покупко- продажба 67.70 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг "Биофрута" ООД
УПИ I- общ. в кв.33а с площ 508 кв.м, с.Ковачево 680/15.04.2014г. покупко- продажба 2282.70 лв. 4800 лв. 4800 лв. публичен търг Ахмед Джафат Асан
УПИ II-общ. в кв.33а с площ 734 кв.м по плана на с.Ковачево 678/14.04.2014г. покупко- продажба 3298.20 лв. 6960 лв. 6960 лв. публичен търг Зюлфи Джафат Асан
ПИ № 000103 с НТП-нива в м."Ливадите" в землището на с.Варвара с площ 1.118 дка 449/20.11.2013г. покупко- продажба 114.80 лв. 1400 лв. 1540 лв. публичен търг "СМС Солар" ЕООД
ПИ №027088 с НТП-ливада в м."Баталите", с.Горно вършило 537/18.02.2014г. покупко- продажба 74.20 лв. 1300 лв. 1300 лв. публичен търг Георги Мърков
ПИ №027087 с НТП-ливада, м."Баталите", с.Горно вършило 467/27.01.2014г. покупко- продажба 89.10 лв. 1500 лв. 1500 лв. публичен търг Георги Мърков
ПИ №000100 с НТП-ливада в м."Ливадите", с.варвара с площ 4.846 дка 450/20.11.2013г. покупко- продажба 468.10 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг "Мулти груп 2013" ООД
ПИ №351015 с НТП-нива в м."Могили", с.Варвара с площ 0.473 дка 813/03.06.2014г. покупко- продажба 19.00 лв. 400 лв. 400 лв. публичен търг Елена Иванова Паунова, ул."16-та"21, с.Варвара
ПИ №353001 с НТП-нива в м."Могили", с.Варвара с площ 0.605 дка 812/03.06.2014г. покупко- продажба 24.40 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Елена Иванова Паунова, ул."16-та"21, с.Варвара
ПИ №6 в кв.9 с площ 457 кв.м по плана на Варварски минерални бани 1154/10.09.2014г. покупко- продажба 1552.40 лв. 9360 лв. 9360 лв. продажба по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ "ТОТ-8"ЕООД
ПИ №5, кв.9 с площ 241 кв.м по плана на Варварски минерални бани 1153/10.09.2014г. покупко- продажба 818.70 лв. 5040лв. 5040лв. продажба по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ "Ирида-09"ЕООД
УПИ II-общ., кв.33 с площ 525 кв.м по плана на с.Ковачево 683/15.04.2014г. покупко- продажба 2359.10 лв. 4200 лв. 4200 лв. публичен търг Васил Николов Сарафски
УПИ IV-общ., кв.33а с площ 636 кв.м по плана на с.Ковачево 681/15.04.2014г. покупко- продажба 2857.90 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг Ариф Али Юсейн
УПИ IV-общ., кв.33 с площ 630 кв.м по плана на с.Ковачево 682/15.04.2014г. покупко- продажба 2830.90 лв. 5000 лв. 5000 лв. публичен търг Маргарита Илиева Иванова
УПИ III-общ. ,кв.33а с площ 535 кв.м по плана на с.Ковачево 679/15.04.2014г. покупко- продажба 2185.50 лв. 5040лв. 5040лв. публичен търг Галибе Мустафа Галип
ПИ №007049 с НТП-наводнена нива в землището на с.Карабунар1156/15.09.2014г 1156/15.09.2014г. покупко- продажба 609.40лв. 3000 лв. 3000 лв. публичен търг Маргарита НиколоваКолчагова
ПИ в пакет съдържащ 8 бр. Имоти в м."Гиздарица" в гр.Ветрен 2014г. покупко- продажба 4000 4500 лв. 4500 лв. публичен търг Николай Василев Бажлеков
УПИ I-543 в кв.65 с площ 820 кв.м по плана на с.Ковачево 684/28.04.2014г. покупко- продажба 3684.70 лв. 7800 лв. 7800 лв. публичен търг Спаска Георгиева лазарова
УПИ III-126 в кв.33 с площ 565 кв.м по плана на с.Ковачево 714/08.05.2014г. покупко- продажба 2538.80 лв. 4800 лв. 4800 лв. публичен търг Емилия Стоянова Караджова
УПИ II-635 в кв.43 с площ 950 кв.м по плана на с.Ковачево 958/11.08.2014г. покупко- продажба 4268.80 лв. 8400 лв. 8400 лв. публичен търг Георги Спасов Чалъмов
УПИ XVII-общ. в кв.56 с площ 335 кв.м по плана на с.Семчиново 94/24.08.2009г. покупко- продажба 1505.30 лв. 2400 лв. 2400 лв. публичен търг Стоимена Запринова Велева
ПИ №065015 с НТП-ливада в м."Градините", с.Варвара с площ 0.406 дка 677/14.04.2014г. покупко- продажба 30.80 лв. 400 лв. 400 лв. публичен търг Красимира Лукова Кепенерова
ПИ №111200 с НТП-нива в м."Блатото", с.Карабунар с площ 3.425 дка 606/14.03.2014г. покупко- продажба 196.90 лв. 2000 лв. 2000лв. публичен търг "Биофрута" ООД
ПИ в пакет съдържащ 7бр. имоти с НТП-ниви в гр.Ветрен 2014 покупко- продажба 2000 2500 лв. 2500 лв. публичен търг Николай Бажлеков
УПИ II-общ. кв.4 с площ 703 кв.м по плана на с.Варварски минерални бани 416/24.10.2013г. покупко- продажба 2870 9600 лв. 9600лв. без търг "БИПИЕЛ Гобал Инвестмънс Груп" ЕООД, гр.София
ПИ №010069 с НТП-нива в м."Туповица" в с.Бошуля с площ 6.983 дка 1274/21.10.2014г. покупко- продажба 718.60 лв. 6600 лв. 6600 лв. публичен търг "Вип 2012"2ЕООД
УПИ VI-общ. в кв.33а с площ 584 кв.м, с.Ковачево 1283/22.10.2014г. покупко- продажба 2624.20лв. 5400 лв. 5400 лв. публичен търг Самуил Юлиянов Самуилов
ПИ №000127 с НТП-др. СС терен в м."Страната", с.Варвара с площ 2.074 дка 1236/16.10.2014г. покупко- продажба 19.10лв. 1800 лв. 1800 лв. публичен търг Веска Димитрова Ганчева
УПИ XIII-общ. в кв.57 с площ 450 кв.м,с.Семчиново 101/24.08.2009г. покупко- продажба 2022.10 лв. 2760 лв. 2760 лв. публичен търг Христо Георгиев Борисов
ПИ №038311 с НТП-нива в м."Кьосови грамади" в гр.Ветрен с площ 1.571 дка 1213/15.10.2014г. покупко- продажба 146.30лв. 1300 лв. 1300 лв. публичен търг "Холисна" ЕООД-Стоян Костадинов Пейчев
ПИ №038201 с НТП-нива в м."Кьосови грамади" в гр.Ветрен с площ 131.148 дка 1214/15.10.2014г. покупко- продажба 12 216.40 лв. 100 000 лв. 100 000 лв. публичен търг "Холисна" ЕООД-Стоян Костадинов Пейчев
ПИ№003020 с НТП-нива в м."Страната", с.Варвара с площ 0.310 дка 1200/10.10.2014г. покупко- продажба 8.20 лв. 250 лв. 250 лв. публичен търг Величка Спасова Панева
ПИ №003019 с НТП-нива в м."Страната", с.Варвара с площ 0.732 дка 1199/10.10.2014г. покупко- продажба 19.40 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Величка Спасова Панева
ПИ №011044 с НТП-нива в м."Градините",с.Злокучене с площ 0.768 дка 1235/16.10.2014г. покупко- продажба 28.20 лв. 600 лв. 600 лв. публичен търг Соня Стоянова Кьосова, гр.Септември, ул."Еделвайс" 6
ПИ№ 000516 с НТП-нива в -използв. Ливада в м."Селските ливади",с.Ветрен дол с площ 1.242 дка 1237/17.10.2014г. покупко- продажба 120 лв. 1271 лв. 1271 лв. публичен търг Ангел Василев Генин
ПИ №011168 с НТП-нива в м."градините",с.Злокучене с площ 0.138 дка 1239/17.10.2014г. покупко- продажба 18.70 лв. 200 лв. 200 лв. публичен търг Васил Славейков Йовков
ПИ № 000032 с НТП-използвана ливада в м."Ели дере", с.Ветрен дол с площ 5.227 дка 55/09.07.2008г. покупко- продажба 504.90 лв. 5800 лв. без ДДС 8120 лв. с ДДС публичен търг "Акро Зем"ЕООД
УПИ III-580 в кв.26 с площ 440 кв.м по плана на с.Ковачево 1285/22.10.2014г. покупко- продажба 1646 лв. 2760 лв. 2760 лв. публичен търг Ферун Айри Кезим
УПИ IV-581 в кв.26 с площ 406 кв.м по плана на с.Ковачево 1286/22.10.2014г. покупко- продажба 1518.80 лв. 2640 лв. 2640 лв. публичен търг Айри Кезим Мегмед
УПИ XI-455 в кв.26 с площ 980 кв.м по плана на с.Симеоновец.1313/03.11.2014г. 1313/03.11.2014г. покупко- продажба 4003.30 лв. 6200 лв. 6200 лв. публичен търг Александър Христов Игнатов
УПИ VIII-455 в кв.26 с площ 924 кв.м по плана на с.Симеоновец 1312/03.11.2014г. покупко- продажба 3774.50 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг Александър Христов Игнатов
ПИ №025025 с НТП-лозе в м."Водниците",с.Бошуля с площ 0.973 дка 654/01.04.2014г. покупко- продажба 150.20 лв. 800 лв. 800 лв. публичен търг Димитър Петров Вардин
ПИ № 025004 с НТП-лозе в м."Водниците", с.Бошуля с площ 1.316 дка 651/01.04.2014г. покупко- продажба 203.10 лв. 1100 лв. 1100 лв. публичен търг Димитър Петров Вардин
ПИ №025023 с НТП-нива в м."Водниците", с.Бошуля 652/01.04.2014г. покупко- продажба 91.40 лв. 800 лв. 800 лв. публичен търг Димитър Петров Вардин
ПИ №027341 с НТП-нива в м."Каменлив път", гр.Ветрен с площ 0.932 дка 1463/24.02.2015г. покупко- продажба 86.80 лв. 750 лв. 750 лв. публичен търг Николай Тодоров Самунев
ПИ№000038 с НТП -използваемаливада в м."Ели дере",с.Ветрен дол с площ 0.869 дка 57/09.07.2008г. покупко- продажба 83.90 лв. 1200 лв. без ДДС 1680 лв. с ДДС публичен търг "Акра Зем" ЕООД
ПИ №504 в кв.27 с площ 102 кв.м по плана на с.Славовица 1663/24.04.2015г. покупко- продажба 244.80 лв. 734.40 лв. 734.40 лв. по чл.15 ал.3 и 5 от ЗУТ Стоян Спасов Вресков
УПИ I-566 в кв.71 с площ 1118 кв.м по плана на с.Ковачево 1479/05.03.2015г. покупко- продажба 5023.70 лв. 7200 лв. 7200 лв. чл.35, ал.3 от ЗОС Емил Данчов Йосифов
УПИ VIII-църква в кв.6 с площ 900 кв.м,с.Злокучене 5/20.03.2014г. дарение 2376 лв. дарение дарение решение 1047/27.04.2015г. На Обс Църква "Свети Иван Рилски", с.Злокучене
УПИ II-църква в кв. 91 с площ 2744 кв.м по плана на гр.Септември 1640/16.04.2015г. дарение 32 653 лв. дарение дарение решение №1046/27.04.2015г. На Обс Църква "Свети Цар Борис-Михаил", гр.Септември
ПИ №010023 с НТП-нива в м."туповица" в землището на с Бошуля с площ 2.099 дка 1410/05.02.2015г. покупко- продажба 284.30 лв. 1700 лв. 1700 лв. публичен търг Валентин Иванов Радев
ПИ№271039 с НТП-нива в м.''Гьоловете",с.Виноградец с площ 10.258 дка 46/29.11.2006г. покупко- продажба 589.80 лв. 7500 лв. 7500 лв. публичен търг Илия Ангелов Лачов
УПИ V-общ. в кв.95 по плана на с.Виноградец с площ 365 кв.м 1511/10.03.2015г. покупко- продажба 1640.10 лв. 3060 лв. 3060 лв. публичен търг Величко Василев Величков
УПИ IV-общ. в кв.95 по плана на с.Виноградец с площ 420 кв.м 1510/10.03.2015г. покупко- продажба 1887.30 лв. 3240 лв. 3240 лв. публичен търг Бисер Величков Василев
УПИ XI-общ. в кв.95 по плана на с.Виноградец с площ 358 кв.м 1513/10.03.2015г. покупко- продажба 1608.70 лв. 2760 лв. 2760 лв. публичен търг Васил Величков Величков
УПИ IX- общ. в кв.95 по плана на с.Виноградец с площ 610 кв.м 1512/10.03.2015г. покупко- продажба 2741 лв. 4680 лв. 4680 лв. публичен търг Георги Асенов Гаджев
ПИ №139007 с НТП-нива в м."Ветренски ливади", с.Горно вършило 1585/25.03.2015г. покупко- продажба 170.10 лв. 2500 лв. 2500 лв. публичен търг "Лукойл-България" ЕООД, гр.София
ПИ №376009 с НТП-нива в м."Черни вир", с.Варвара с площ 4.477 дка 1420/06.02.2015 г. покупко- продажба 417 лв. 3000 лв. 3000 лв. публичен търг Младен Ангелов Величков
УПИ XVI-81 в кв.8 с площ 684 кв.м по плана на с.Лозен 1515/11.03.2015г. покупко- продажба 3073 лв. 4800 лв. 4800 лв. публичен по чл.35, ал.3 от ЗОС Милчо Стоянов Паунков
УПИ XIII-общ., кв.58 по плана на с.Ковачево с площ 570 кв.м 1482/05.03.2015г. покупко- продажба 2561.30 лв. 4800 лв. 4800 лв. публичен търг Антон христов Илиев
УПИ XII-общ. в кв.58 с площ 590 кв.м, с.Ковачево 1481/05.03.2015г. покупко- продажба 2651.20 лв. 5400 лв. 5400 лв. публичен търг Антон христов Илиев
УПИ I-общ. в кв.58 по плана на с.Ковачевос площ 680 кв.м 1480/05.03.2015г. покупко- продажба 3055 лв. 6000 лв. 6000 лв. публичен търг Стилян Александров Гаргов
УПИ XIV-2091 в кв.151 с площ 760 кв.м по плана на гр.Септември 1603/25.03.2015г. покупко- продажба 4940 лв. 6000 лв. 6000 лв. без търг по чл.35, ал.3 от ЗОС Петя Методиева Симонова
ПИ №018008 с НТП-нива в м."Кутела", с.Ветрен дол 421/11.11.2013г. покупко- продажба 265 лв. 2035 лв. 2035 лв. публичен търг Стоян Иванов Иванов
ПИ №023153 с НТП-нива в м."Ятъците", гр.Септември с площ 0.485 дка 1462/24.02.2015г. покупко- продажба 78.20 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Борислав Стефанов Малешков
ПИ №023152 с НТП-нива в м."Ятъците", гр.Септември с площ 0.502 дка 1461/24.02.2015г. покупко- продажба 80.90 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Борислав Стефанов Малешков
ПИ №023147 с НТП-нива в м."Ятъците", гр.Септември с площ 0.428 дка. 1460/24.02.2015г. покупко- продажба 69.00 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Борислав Стефанов Малешков
ПИ № 334020 с НТП-лозе в м."Горни Белалий", с.Славовица с площ 1.061 дка 1465/24.02.2015г. покупко- продажба 100.30 лв. 700 лв. 700 лв. публичен търг ЗПТК "Александър Стамболийски", с.Славовица
УПИ XVII-общ., кв.94 с площ 675 кв.м , с.Виноградец 1583/24.03.2015г. покупко- продажба 3033.10 лв. 4920 лв. 4920 лв. публичен търг Величка Рангелова Маринчева
ПИ №021170 в м."Карамусалска мандра", с.Семчиново с площ 3.179 дка 1681/20.05.2015г. покупко- продажба 51.20 лв. 2000 лв. 2000 лв. чл.35, ал.3 от ЗОС "Гаес Груп" ООД
ПИ №929 в кв.84 с площ 79.82 дка, с.Виноградец 1682/01.06.2015г. покупко- продажба 343.20 лв. 660.91 660.91 лв. чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ "Глемур" ООД, гр. Пловдив, ул. "Петко Петков", №42, вх.А, магазин Глемур
ПИ №027317 с НТП-нива в м."Каменлив път", гр.Ветрен с площ 2.045 дка 1419/06.02.2015г. покупко- продажба 190.50 лв. 1500 лв. 1500 лв. публичен търг Николай Василев Бажлеков
ПИ №027256 с НТП-нива в м."Каменлив път", гр.Ветрен с площ 0.239 дка 1365/26.01.2015г. покупко- продажба 22.30 лв. 200 лв. 200 лв. публичен търг Николай Василев Бажлеков
ПИ №023145 с НТП-нива в м."Орловица", гр.Ветрен с площ 1.000 дка 1455/23.02.2015г. покупко- продажба 93.20 лв. 750 лв. 750 лв. публичен търг Николай Страхилов Нейчев
ПИ №000155 с НТП- нива в м."Колу дере" ,с.Лозен с площ 0.027 дка 1453/24.03.2015г. покупко- продажба 3.00 лв. 100 лв. 100 лв. публичен търг Петър Благоев Гивечев
УПС за изграждане на жилищна сграда на 2 етажа със ЗП от 80 кв.м и РЗП от 160 кв.м в УПИ IX-общ., с.Семчиново 93/24.08.2009г. право на строеж 349.20 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Надка Ангелова Александрова
УПС на изгр. На жилищна сграда на 2 етажа със ЗП от 70 кв.м и РЗП 140 кв.м в УПИ XIV, кв.67а,с.Карабунар 18/18.03.2004г. право на строеж 305.60 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Анка Борисова Велева
УПИ XVIII-161 в кв.18 с площ 672 кв.м по плана на с.Злокучене 49/01.03.2010г. покупко- продажба 1774.10 лв. 4400 лв. 4400 лв. по чл.35,ал.3 от ЗОС Димитър Янков Ангелов и Шенка Запринова Илиева
ПИ№011105 с НТП-нива в м."Долна мера" в землището на с.Лозен с площ 1.448 дка 1693/03.07.2015г. покупко- продажба 163.20 лв. 1400 лв. 1400 лв. публичен търг "Агрифрукт 2004"ЕООД
ПИ №011123 с НТП-нива в м."Долна мера", с.Лозен с площ 2.572 дка 1691/03.07.2015г. покупко- продажба 289.90 лв. 2500 лв. 2500 лв. публичен търг "Агрифрукт 2004"ЕООД
ПИ № 011112 с НТП-нива в м."Долна мера", с.Лозен с площ 0.600 дка 1692/03.07.2015г. покупко- продажба 67.60 лв. 450 лв. 450 лв. публичен търг "Агрифрукт 2004"ЕООД
ПИ №011113 с НТП-нива в м"Долна мера", с.Лозен с площ 0.600 дка 1690/03.07.2015г. покупко- продажба 244.40 лв. 2200 лв. 2200 лв. публичен търг "Агрифрукт 2004"ЕООД
ПИ №023340 с НТП-нива в м."Ятъците", гр.Септември с площ 0.542 дка 1696/03.07.2015г. покупко- продажба 87.40 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Емилия Димитрова Адова
ПИ №035233 с НТП-нива в м."Вейовец", гр.Ветрен с площ 1.444 дка 1166/16.09.2014г. покупко- продажба 134.50 лв. 134.5 147.95 лв. публичен търг Фондация Светлинен съюз Оренда
ПИ №035234 с НТП-нива в м."Вейовец", гр.Ветрен с площ 3.562 дка 1167/16.09.2014г. покупко- продажба 3310.80 лв. 331.80 лв. 364.98 лв. Публичен търг Фондация Светлинен съюз Оренда
Възм. Право на строеж за изграждане на жил.сграда на един етаж със ЗП 80 кв.м и РЗП 80 кв.м в УПИ X-общ. в кв.67а,с.Карабунар 14/08.03.2004г. право на строеж 174.60 лв. 480 лв. 480 лв. УПС Донка Коцева Богданова
УПИ I-общ. в кв.95 с площ 465 кв.м по плана на с.Виноградец 1697/11.08.2015г. покупко- продажба 1899.50 лв. 4200 лв. 4200 лв. публичен търг Георги делков Величков
ПИ №030551 с НТП-лозе в землището на гр.Ветрен в м."Герена" с площ 0.413 дка 1683/09.06.2015г. покупко- продажба 69.60 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Тодор Любчов Сеферинкин
ПИ№000010 в м."Градините", с.Варвара с площ 0.246 дка 1750/27.10.2015г. покупко 579.40 лв. 615 лв. 615 лв. чл.15,ал 3 и ал.5 от ЗУТ "СПОРА" ООД Дзян Лин
УПИ V-общ. в кв.33а с площ 539 кв.м по плана на с.Ковачево 1284/22.10.2014г. покупко- продажба 2201.80 лв. 5040 лв. 5040 лв. публичен търг Таня Асенова Карагьозова
УПИ XVIII-общ. в кв. 56 по плана на с.Семчиново с площ 330 кв.м 95/24.08.2009г. покупко- продажба 1560.90 лв. 1800 лв. 1800 лв. публичен търг Георги Митков Митев, ул."28-ма" 14, с.Семчиново
ПИ №502.163 в м."Земи по параграф 4",с.Ветрен дол с площ 552 кв.м 1783/06.01.2016г. покупко- продажба 24.80 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг Георги Николов Пешев
УПИ IX-629 в кв.29 по плана на с.Ковачево 88/25.06.2012г. покупко- продажба 2763.50 лв. 4800 лв. 4800 лв. публичен търг Мустафа Юсеин Мустафа
УПИ IX-629 в кв.29 по плана на с.Ковачево с площ 615 кв.м 88/25.06.2012г. покупко- продажба 2763.50 лв. 4800 лв. 4800 лв. публичен търг Мустафа Юсеин Мустафа
УПИ XII-общ., кв.67а по плана на с.Карабунар с площ 480 кв.м 16/08.03.2004г. покупко- продажба 2456.90 лв. 3600 лв. 3600 лв. публичен търг Даниела Янкова Димитрова
УПИ XVIII-441,443 в кв.6 с площ 960 кв.м, с.Варвара 1698/01.09.2015г. покупко- продажба 4540.80 лв. 6000 лв. 6000 лв. без търг Кирил Сергеев Цеков и Маргарита Златанова Цекова
УПИ IX-общ. кв.70 с площ 790 кв.м,с.Виноградец 1796/18.01.2016г. покупко- продажба 3397 лв. 4080 лв. 4080 лв. без търг с решение на Обс Ани Иванова Дойчева
УПИ"Площадка за разполагане на павилион за изкупуване на СС продукция"в парцел 115,масив 5,м"Башлъците"с.Симеоновец с площ 2 412м2 1885/22.02.2016г. покупко продажба 6174.70 лв. 57888 57 888 лв.с ДДС публичен търг Райна Иванова Иванова
УПИ XI-търговия и услуги в кв.12а по плана на с.Ветрен дол с площ 220 кв.м 1764/12.11.2015г. покупко- продажба 988.60 лв. 2400 лв. 2400 лв. публичен търг Даниела Иванова Димитрова
ПИ №005006 с НТП-трайни насаждения в м."Алчазите", с.Лозен с площ 29.718 дка 1751/27.10.2015г. покупко- продажба 6151.60 лв. 40 000 лв. 40 000 лв. публичен търг "Агрифрукт 2004"ЕООД
УПИ II-общ., кв.173 с площ 432 кв.м по плана на гр.Септември 1881/11.03.2016г. покупко- продажба 2667.60 лв. 3600 лв. 3600 лв. публичен търг Мария Иванова стоянова
УПИ VIII-общ., кв.95 по плана на с.Виноградец с площ 450 кв.м 1676/13.05.2015г. покупко- продажба 1838.30 лв. 2400 лв. 2400 лв. публичен търг Веселина Атанасова Горанова
УПИ XIV-общ., кв.67а по плана на с.Карабунар, за изграждане на жил.сграда на два с РЗП 140 кв.м 18/08.03.2004г. право на строеж 305.60 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Анка Борисова Велева
УПИ XVII-общ., кв.67а по плана на с.Карабунар за изграждане на жил.сграда на 2 етажа с РЗП 100 кв.м 21/04.06.2004г. право на строеж 218.30 лв. 600 лв. 600 лв. публичен търг Илия Асенов Богданов
УПИ XI-общ., кв.57 по плана на с.Семчиново 103/24.08.2009г. право на строеж 349.20 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Надежда Христова Борисова
УПИ IX-общ., кв.56 по плана на с.Семчиново, УПС за изграждане на жил.сграда на 2 етажа с РЗП 160 кв.м 93/24.08.2009г. право на строеж 349.20 лв. 1000 лв. 1000 лв. публичен търг Недка Ангелова Александрова
УПИ VIII-245,кв.20 по плана на с.Злокучене.За изграждане на жил.сграда на един етаж с РЗП 80 кв.м 1584/24.03.2015г. право на строеж 97.50 лв. 400 лв. 400 лв. публичен търг Васил Данчов Гогов
УПС на рампа за инвалиди и стълбище със застроена площ от 10.25 кв.м пред жил.сграда с аптека, гр.Ветрен 0 право на строеж 20 200 лв. 200 лв. с решение№1100/26.05.2015г. На Обс , гр.Септември Йордан Стоянов Гьотенов и Кръстанка Иванова Манилова-Гьотенова
УПИ XVI-579, кв.30 по ПРЗ на гр.Септември- за гараж с площ 56 кв.м 2500/07.07.2016г. право на строеж 206.90 лв. 509 509 лв. право на пристрояване Михаил Илиев Гочев
УПИ V в кв.173 по ПРЗ на гр.Септември с площ 322 кв.м 2225/04.05.2016г. покупко- продажба 2093 лв. 2400 лв. 2400 лв. публичен търг Янко Йорданов Мишев
УПИ III в кв.173 с площ от 652 кв.м по плана на гр.Септември 2227/04.05.2016г. покупко- продажба 4238 лв. 4700 лв. без ДДС 5640 лв. с ДДС публичен търг Ася Илиева Куртева
УПИ VI в кв.173 с площ от 254 кв.м по плана на гр.Септември 2216/22.04.2016г. покупко- продажба 1651 лв. 3610 лв. без ДДС 4332 лв. с ДДС публичен търг Иван Ангелов Морозов
ПИ №202.216 в м."Кьосови грамади" с площ от 818 кв.м в землищвто на гр.Ветрен 1880/11.03.2016г. покупко- продажба 138.30 лв. 800 лв. 800 лв. публичен търг Йордан Стоянов Стойкин
УПИ XVI-590 в кв.27 с площ от 464 кв.м по плана на с.Ковачево 2048/05.04.2016г. покупко- продажба 2194.70 лв. 3500 лв. без ДДС 4200 лв. с ДДС публичен търг Веско Светославов Михайлов
УПИ IV в кв.173 с площ от 481 кв.м по плана на гр.Септември 2226/04.05.2016г. покупко- продажба 3126.50 лв. 3500 лв. без ДДС 4200 лв. с ДДС публичен търг Теменужка Янкова Митева
УПИ IX-644 в кв.44 с площ от 593 кв.м в с.Ковачево 2383/31.05.2016г. покупко- продажба 2804.90 лв. 3200 лв. без ДДС 2840 лв. с ДДС публичен търг публичен търг Неджип Юсеин Реджеп
УПИ XXIV-1076 , кв.74 с площ 725 кв.м по плана на гр.Септември 133/12.10.2006г. покупко- продажба 8627.50 лв. 17 000 лв. без ДДС 20 400 лв с ДДС публичен търг "В.В.П. Груп"ЕООД
УПИ XXIII-1076 в кв.74 с площ 725 кв.м по плана на гр.Септември 132/12.10.2006г. покупко- продажба 8627.50 лв. 17 000 лв. без ДДС 20 400 лв. с ДДС публичен търг "В.В.П. Груп"ЕООД
УПИ XXII-1076 в кв.74 с площ 725 кв.м по плана на гр.Септември 131/12.10.2006г. покупко- продажба 8627.50 лв. 17 000 лв. без ДДС 20 400 лв. с ДДС публичен търг "В.В.П. Груп"ЕООД
ПИ №201.448 в м."Над селото" с площ 728.04 кв.м в гр.Ветрен 2380/25.05.2016г. покупко- продажба 82.10 лв. 600 лв. 600 лв. публичен търг Бисерка Николова Кошудова
УПИ IV-967 в кв.75 с площ от 680 кв.м по плана на гр.Септември 306/12.09.2012г. покупко- продажба 8092 лв. 8100 лв. без ДДС 9720 лв. с ДДС без търг "Лео Газ 8О" ЕООД
ПИ №000020 в м."Адата" с площ 95.133 дка в гр.Септември 160/14.02.2008г. покупко- продажба 9246.90 лв. 44 166 лв. 44 166 лв. без търг "Ръжанков"ЕООД
УПИ XIII-за търговия и услуги в кв.59 с площ 258 кв.м по плана на гр.Ветрен 64/11.02.2010г. покупко- продажба 1109.40 лв. 1935 лв. без ДДС 2322 лв. с ДДС без търг Ангел Петров Николов
УПИ V-668 в кв.51 в с.Ковачево с площ 480 кв.м 2482/01.07.2016г. покупко- продажба 2270.40 лв. 3200 лв. без ДДС 3840 лв. с ДДС публичен търг Асен Илиев Ненчев
ПИ№012310 в м."Сунгурлука" с площ от 7.966 дка по КВС на гр.Септември 227/31.03.2010г. покупко- продажба 975.80 лв. 8000 лв. 8000 лв. публичен търг Кирил неделчев Нонов
УПИ X в кв.175 с площ 313 кв.м по ПРЗ на гр.Септември 2534/22.08.2016г. покупко- продажба 2034.50 лв. 2300 лв. без ДДС 2760 лв. с ДДС публичен търг Митко Георгиев Калов
УПИ III-666 в кв.51 по ПРЗ на с.Ковачево с площ от 426 кв.м 437/15.11.2013г. покупко- продажба 2015лв. 15 000 лв без ДДС 18 000 лв. с ДДС публичен търг Славка Асенова Стефанова
УПИXVI-общ. в кв.57 по ПРЗ на с.Семчиново с площ 364кв.м 98/24.08.2009г. покупко- продажба 1721.70лв. 1900 лв. без ДДС 2280 лв. с ДДС публичен търг Славка Запринова Найденова
УПИ XII-търговия и услуги в кв.37 с площ от 32 кв.м п ПРЗ на гр.Септември 2594/25.10.2016г. покупко- продажба 275.20 лв. 300 лв. без ДДС 360 лв. с ДДС публичен търг Васил Стефанов Йовчев
УПИ XII-общ. в кв.142 с площ от 395 кв.м по ПРЗ на гр.Ветрен 2596/25.10.2016г. покупко- продажба 1698.50 лв. 1700 лв. без ДДС 2040 лв. с ДДС публичен търг Огнян Ангелов Асенов
Мателни конструкции заедно с прилежащите към тях навес от ондолин и по средата с поликарбонат не се актува покупко- продажба 0 5000лв. без ДДС 6000 лв. с ДДС публичен търг Райна Иванова Иванова
УПИ VIIв кв.25 с площ 295 кв.м по ПРЗ,гр.Септември 2565/19.09.2016г. покупко- продажба 1917.50 лв. 2000 лв. без ДДС 2400 лв. с ДДС публичен търг Васко Сашов Михайлов
ПИ №387002 2564/19.09.2016г. покупко- продажба 50.30 лв. 500 лв. 500 лв. публичен търг "Лео Газ 8О" ЕООД
УПИ VIIIв кв.25 с площ 296 кв.м по ПРЗ на гр.Септември 2566/19.09.2016г. покупко- продажба 1924 лв. 2000 лв. без ДДС 2400 лв. с ДДС публичен търг Васко Сашов Михайлов
упи XVIII-музей,административна сграда,търговия и услуги в кв.109 по плана на гр.Септември с площ 2700 кв.м 116/30.11.2005г. покупко- продажба 31 130 лв. 35 000 лв. без ДДС 42 000 лв. с ДДС публичен търг "Ригел 63"ЕООД, гр.Септември
УПИ XVIII-за общ. жилищна сграда и закусвалня в кв.114 по плана на гр.Септември с площ от 1997 кв.м 2831/11.01.2017г. покупко- продажба 23 764.30 лв. 25 000 лв. без ДДС 30 000 лв. с ДДС публичен търг "Екотранс СВ" ЕООД, гр. Пазарджик
Апартамент №24 с площ 60.90 кв.м, находящ се в УПИ II в кв.92 по ПРЗ на гр.Септември 2524/04.08.2016г. покупко- продажба 8341 лв. 19 000 лв. 19 000 лв. публичен търг Стефан Иванов Малинов
Апартамент №26,бл.3,ет.3,вх.Б с площ 39.85 кв.м, находящ се в УПИ II в кв.92 по ПРЗ на гр.Септември 2522/04.08.2016г. покупко- продажба 5457.90 лв. 15 000 лв. 15 000 лв. публичен търг Венета Иванова Малинова
Апартамент №30,бл.3, ет.4,вх.Б с площ от 58.91 кв.м, находящ се в УПИ II в кв.92 по плана на гр.Септември 2523/04.08.2016г. покупко- продажба 8068.40 лв. 18 000 лв. 18 000 лв. с ДДС публичен търг Ангел Илиев Попов
Апартамент № 20, бл.3,ет.1,вх.Б с площ 37.56 кв.м,находящ се в УПИ II в кв.92 по плана на гр.Септември 2521/04.08.2016г. покупко- продажба 4724.40 лв. 13 500 лв. 13 500 лв. публичен търг Петър Стоянов Вацев
УПИ XXVII, кв.117-Читалище с площ 256 кв.м, гр.Септември 2480/29.06.2016г. дарение 32.654 дарение дарение решение №379/15.07.206г. На Обс Народно читалище "Пробуда",гр.Септември
УПИ I-Културен дом в кв.23а с площ 3800 кв.м Читалище със ЗП 1234 кв.м, с.Семчиново 1800/29.01.2016г. дарение 58.818 дарение дарение решение № 380/15.07.2016г. Народно читалище "Напредък", с.Семчиново
УПИ VI-Читалище в кв.60 по ПРЗ на гр.Ветрен с площ 1500 кв.ми РЗП 1760 кв.м 2475/03.06.2016г. дарение 68.275.10 лв. дарение дарение решение №337/08.06.2016г. На Обс Народно читалище "Христо Смирненски 1904", гр.Ветрен
УПИ I-Културен дом, кв.38 с площ 2018 кв.м по ПРЗ на с.Варвара,ведно с построена двуетажна масивна сграда-читалище с РЗП 1790 кв.м и ЗП-922 кв.м 2222/27.04.2016г. дарение 71826.7 дарение дарение решение № 342/08.06.2016г. Народно читалище "Селска пробуда-1927", с.Варвара
УПИ VII-Читалище в кв.10 с площ от 1140 кв.м по ПРЗ на с.Ковачево,ведно с построена двуетажна масивна сграда с РЗП 888 кв.м и едноетажна мас.сгр. Със ЗП-14 кв.м 2221/27.04.2016г. дарение 37083.4 дарение дарение решение №338/08.06.2016г. На Обс Народно читалище "Христо Ботев - 1928", с.Ковачево
УПИ XXX-1639,кв.107 по ПРЗ на гр.Септември с площ 800 кв.м с едноетаж. Мас. сгр. Със ЗП 320 кв.м и РЗП 320 кв., гр.Септември 1325/20.01.2015г. дарение 39789.1 дарение дарение решение №336/08.06.2016г. Народно читалище "Будители-2004",гр.Септември
УПИ II Читалище в кв.17 по плана на с.Ветрен дол с площ 3000 кв.м 2123/13.04.2016г. дарение 59307.5 дарение дарение решение №339/08.06.2016г. Народно читалище "Култура-1910", с.Ветрен дол
УПИ I-кино и читалище, кв.20 по ПРЗ на гр.Септември с площ 875 кв.м с постр. Двуетаж. Мас. сгр. Със ЗП 400 кв.м и РЗП 700 кв.м 2220/26.04.2016г. дарение 76483.7 дарение дарение решение №340/08.06.2016г. Народно читалище "Отец Паисийй-1910",гр.Септември
УПИ IX-Читалище,кв.46 по ПРЗ на с.Симеоновец със ЗП от 692 кв.м 1803/01.02.2016г. дарение 28580.3 дарение дарение решение № 341/08.06.2016г. Народно читалище "Серафим Янакиев Червенков 1933", с.Симеоновец
УПИ XXIV-за търговия и услуги в кв.92 по ПРЗ на гр.Септември с площ 86 кв.м 2909/16.06.2016г. дарение 12524.8 дарение дарение решение№ 771/28.06.2017г. На Обс "Клуб на пенсионера-Надежда-Септември"
ПИ №000001, м.""Пулчов арк" в землището на с.Ветрен дол с площ 0.569 дка и НТП-нива 2877/06.03.2017г. покупко- продажба 84.4 400 400 публичен търг Светла Александрова Димитрова
УПИ VII-общ., в кв. 33а по ПРЗ на с.Ковачево, с площ от 684 кв.м 1282/22.10.2014г. покупко- продажба 3235.3 6000 лв. без ДДС 7200 лв. без ДДС публичен търг Юсеин Тахир Али
ПИ №749, кв.27 с площ от 376 кв.м по плана на с.Варвара 2880/16.03.2017г. покупко- продажба 1778.5 2500 лв. без ДДС 3000 лв. с ДДС по чл 15,ал.3 и 5 от ЗУТ без търг Спас Красимиров Смиленов