одобрен

Регистър на заповедите за устройствени процедури

Уникален идентификатор:  da015255-ee0c-4dc6-8a72-b1e2b682a712

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-08 17:07:44
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2019-10-08 17:07:44

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2010 г.

2010г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ Заповед №/дата на Кмета на общината или решение №/дата По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 Проект за ЧИ на ПУП(ПР) за УПИ I и УПИ II в кв.12 по плана на Стопнаски двор на бившето ТКЗС" Траянови врата, гр.Костенец Разрешение с иьх. №94-И-27/06.07.2007г. гр.Костенец, Стопански двор на бившето ТКЗС "Траянови врата" Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-158 от 27.05.2010г. Решение №2 чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ чл.134, ал.2, т.6, одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
2 Проект за ЧИ на ПУП(ПР) за имот пл.№1138 в кв.88 "Озеленяване" по плана на гр Костенец гр.Костенец , кв.88, "Озеленяване" Протокол №1/11.03.2010г. Решение №3
3 Проект за подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) за имот №683002, мест. "Умин дол" в землището на ц.Костенец, обшина Костенец с ЕКАТТЕ 38916 с.Костенец, имот №683002 с.Костенец Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-60 от 16.03.2010г. чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ , одобрено: чл.129, ал.2, чл.59, чл.60 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ
4 Проект за ЧИ на ПУП (ПР) и (ПЗ) за УПИ I-603 в кв.52 по плана на с.Горна Василица, мах.Гледжова с.Горна Василица, мах."Гледжова", кв.52 с.Горна Василица Протокол №1/11.03.2010г. Решение №5 чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ
5 Проект за ПУП (ПЗ) за имот №041018, местността "Горен чучур" в землището на с.Пчелин, община Костенец, ЕКАТТЕ 58863 с.Пчелин, местн."Горен чучур", имот №041018 с.Пчелин Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-70 от 29.03.2010г. чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ одобрено: чл. 46, ал.4, т.2 от Наредбата №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и чл.129, ал.2, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ
6 Проект за ПУП (ПР и ПЗ) за УПИ I-1904 (новообразуван) в кв.124 (новообразуван) по плана на с.Костенец, общ.Костенец (имот 3246005, местн."Трифонско дъбе" с.Костенец) с.Костенец, кв.124 с.Костенец Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-157 от 27.05.2010г. чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ чл.134, ал.2, т.6, одобрено: чл.129, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 във връзка с чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ
7 Проект за ЧИ на ПУП (ПЗ) за имот №000314, местността "Ралиница", с.Очуша, ЕКАТТЕ 54554, общ.Костенец с.Очуша, местн."Ралиница" Протокол №1/11.03.2010г. Решение №8 чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ не се приема - чл.128, ал.6 във връзка с чл.121, ал.2 от ЗУТ
8 Проект за ЧИ на ПУП (ПЗ) за имот №000313, местността "Ралиница", с.Очуша, ЕКАТТЕ 54554, общ.Костенец с.Очуша, местн."Ралиница" Протокол №1/11.03.2010г. Решение №9 чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ не се приема - чл.128, ал.6 във връзка с чл.121, ал.2 от ЗУТ
9 Проект за изменение в кадстралния план за ПИ №146 в кв.20 по плана на с.Горна Василица, мах. "Нова", общ.Костенец с.Горна Василица, мах."Нова", кв.20 с.Горна Василица Протокол №1/11.03.2010г. Решение №10 Решение на Ихтимански Районен съд
10 Проект за ЧИ на ПУП - ПР за УПИ I-983 в кв.62 по плана на гр.Костенец гр.Костенец, кв.62 Протокол №1/11.03.2010г. Решение №11 не е одобрено: не са спазени изискванията на чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ
11 Проект за ЧИ на ПУП -ПЗ за имот №182003, ,естм."Рашовица" с ЕКАТТЕ 18561 с.Горна Василица, местн."Рашовица" с.Горна Василица Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-57/15.03.2010г. чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ, одобрено: чл.12. ал.2, чл.59, чл.60 от ЗУТ, чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
12 Проект за ЧИ на ПУП -ПР за УПИ XVIII-258 и УПИ ХI-259 в кв.3 по плана на к.к. Пчелински бани (поземлени имоти идентификатори 58863.200.68 и 58863.200.69 по кадастрална карта с.Пчелин) к.к. Пчелински бани, кв.3 с.Пчелин Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-66/16.03.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.19, ал.1, т.2 и чл.19, ал.3 и ал.4 от ЗУТ
13 Проект за ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ за УПИ V-149 в кв.3 по плана на к.к. вили Костенец, общ.Костенец (ПИ 38916.10.149 с.Костенец ) к.к.вили Костенец. кв.3 с.Костенец Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-192/17.06.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
14 Проект за изменение в кадастралния план за ПИ №600 в кв.12 по плана на гр.Момин проход гр.Момин проход, кв.12 Протокол №1/11.03.2010г. Решение №15 Заповед №РД -15-199/29.06.2010г. чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и чл.53, ал.2 от ЗКИР
15 Проект за ПУП -ПЗ за имот №676014 в землището на с.Костенец, местн."Райкьово бърдо" с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец, молба с вх.№94-С-26/04.03.2010г. с.Костенец, местн."Райокьово бърдо" с.Костенец Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-65/16.03.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУП във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
16 Проект за ПУП-ПЗ за имот №616037 в землището на с.Костенец местността "Долен петришор", община Костенец, ЕКАТТЕ 38916, молба с вх.№94-С-26/04.03.2010г. с.Костенец, местн."Долен Петришор" с.Костенец Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-64/16.03.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
17 Проект за ПУП-ПЗ за имот №000108 в землището на с.Подгорие, местн."Дома", общ.Костенец, молба с вх.№94-П-11/09.03.2010г. с.Подгорие, местн."Дома" Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-63/16.03.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
18 Проект за ПУП-ПЗ за имот №209052 в землището на с.Костенец, местн."Ценови ниви", общ.Костенец, ЕКАТТЕ 38916, Молба с вх.№94-П-11/09.03.2010г. с.Костенец, местн."Ценови ниви" с.Костенец Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-62/16.03.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУП във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
19 Проект за ПУП-ПЗ за имот №209053 в землището на с.Костенец, местн."Ценови ниви", общ.Костенец, ЕКАТТЕ 38916, Молба с вх.№94-П-11/09.03.2010г. с.Костенец, местн."Ценови ниви" с.Костенец Протокол №1/11.03.2010г. Заповед №РД-15-61/16.03.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУП във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
20 Проект за ПУП-ПЗ и ПР за УПИ I-823; II-823; III-823; IV-823; V-823; VI-823; VII-823; VIII-823 (новообразувани) в кв.100 (новообразуван) по плана на с.Горна Василица, община Костенец с.Горна Василица с.Горна Василица Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-154/27.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл110, ал.1, т.1 във връзка с чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ
21 Проект за ПУП-ПЗ за имот №000691, местн."Рашовица" в землището на с.Горна Василица, общ.Костенец, област Софийска, ЕКАТТЕ 18561 завление с вх.№92-К-8/17.03.2010г. с.Горна Василица, местн."Рашовица" с.Горна Василица Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-140/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46,ал.4, т.1 от Наредбата №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми
22 Проект за ПУП-ПЗ за имот №254012, местн."Гаджова Осойна" в землището на с.Горна Василица, общ.Костенец, ЕКАТТЕ 18561 заявление с вх.№92-К-8/17.03.2010г. с.Горна Василица, местн."Рашовица" с.Горна Василица Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-146/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46,ал.4, т.1 от Наредбата №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми
23 Проект за ПУП-ПЗ за имот №000582, местн."Рашовица" в землището на с.Горна Василица, общ.Костенец, ЕКАТТЕ 18561 заявление с вх.№92-К-8/17.03.2010г. с.Горна Василица, местн."Рашовица" с.Горна Василица Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-145/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46,ал.4, т.1 от Наредбата №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми
24 Проект за ПУП-ПЗ за имот №000690, местн."Рашовица" в землището на с.Горна Василица, общ.Костенец, ЕКАТТЕ 18561 заявление с вх.№92-К-8/17.03.2010г. с.Горна Василица, местн."Рашовица" с.Горна Василица Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-144/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46,ал.4, т.1 от Наредбата №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми
25 Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ XIII-384; XII-385; XI-386 в кв.90в по плана на гр.Костенец, заявление с вх.№94-С-44/16.04.2010г. гр.Костенец, кв 90в Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-152/25.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ
26 Проект за ПУП-ПЗ за имот №122077, местността "Захарник" в землището на с.Пчелин, ЕКАТТЕ 58863, заявление с вх.№94-Д-16/07.04.2010г. с.Пчелин, местн."Захарника" с.Пчелин Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-143/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУП във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
27 Проект за ПУП-ПЗ за имот №254016, местността "Кладенчето 1" в землището на с.Г.Василица, общ.Костенец, ЕКАТТЕ 18561, ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ.№94-Л-9/07.04.10г. с.Горна Василица, местн."Кладенчето 1" с.Горна Василица Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-142/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУП във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
28 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за поземлен имот №1989 в кв.109 по плана на гр.Костенец гр.Костенец, кв.109 Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-153/27.05.2010г.; Заповед №РД-15-284/23.09.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ
29 Проект за ПУП-ПЗ за имот №057085, местността "Стойова могила" в землището на с.Очуша, ЕКАТТЕ 54554, заявление с вх.№94-И-37/06.04.10г. с.Очуша, местн."Стойова могила" Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-141/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
30 Проект за ПУП-ПЗ за имот №001015, местността "Беседаница" в землището на с.Подгорие, ЕКАТТЕ 56993, ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ.№94-И-37/06.04.10г. с.Подгорие, местн."Беседаница" Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-147/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
31 Проект за ПУП-ПЗ за имот №180003, местността "Дома 3" в землището на с.Г.Василица, ЕКАТТЕ 18561, заявление с вх.№94-И-36/06.04.10г. с.Горна Василица, м."Дома 3" с.Горна Василица Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-148/21.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
32 Проект за ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-438 в кв.37 по плана на с.Пчелин с.Пчелин, кв.37 с.Пчелин Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-160/27.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл110, ал.1, т.1 от ЗУТ
33 Проект за ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-213; II-214; III-215; 214; IV-215; V-215; VI-215; VII214,215; VIII-214,215 в кв.24 по плана на с.Подгорие с.Подгорие, кв.24 Протокол №2/11.05.2010г. Заповед №РД-15-159/27.05.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл110, ал.1, т.1 във връзка с чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ
34 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ III в кв.18 по плана на Стопански двор на бившето ТКЗС "Травнови врата" -гр.Костенец, заявление с вх.№94-В-46/10.06.2010г. Стопански двор на бившето ТКЗС "Травнови врата" -гр.Костенец, кв.18 Протокол №3/14.06.2010г. Решение №1
35 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I в кв.2 по плана на Стопански двор на бившето ТКЗС "Травнови врата" -гр.Костенец Стопански двор на бившето ТКЗС "Травнови врата" -гр.Костенец, кв.2 Протокол №3/14.06.2010г. Решение №2
36 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ V-149 в кв.9 по плана на к.к. вили Костенец (ПИ 38916.10.149, с.Костенец по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13) 10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и Заповед №РД-14-23-82/10.06.2010г. на Началник на СГКК Софийска област) к.к. вили Костенец, кв.9 с.Костенец Протокол №3/14.06.2010г. Заповед №РД-15-192/17.06.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2, т.6 от ЗУТ
37 Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ I с имоти с пл. №1260,1261,1262 и част от имоти с пл. №1256, 1257, 1258, 1259, 1276, 1277, 1279, 1280, 1281, 1282 в кв.41 по плана на гр.Костенец гр.Костенец, кв.41 Протокол №3/14.06.2010г. Заповед №РД-15-131/09.08.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.126, ал.4, ал.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
38 Проект за ПУП-ПЗ за имот №054035, местността "Божкови кошари" в землището на с.Очуша, ЕКАТТЕ 54554, заявление с вх.№94-С-65/14.05.2010г. с.Очуша, м."Божкови кошари" Протокол №3/14.06.2010г. Заповед №РД-15-191/17.06.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУП във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
39 Проект за ПУП-ПЗ за имот №314030, м."Елището" в землището на с.Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, заявление с вх.№94-С-65/14.05.2010г. с.Горна Василица, м."Елището" с.Горна Василица Протокол №3/14.06.2010г. Заповед №РД-15-190/17.06.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУП във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
40 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ III-165; VII-169; VIII-169 в кв.7 по плана на с.Пчелин с.Пчелин, кв.7 с.Пчелин Протокол №4/10.09.2010г. Решение №2
41 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ III-171, кв.6 по плана на с.Пчелин с.Пчелин, кв.6 с.Пчелин Протокол №4/10.09.2010г. Решение №3
42 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ХV-776;XVI-776, кв.46 по плана на с.Горна Василица, мах."Гледжова", заявление с вх.№94-Й-47/10.09.10г. с.Горна Василица, м."Гледжова", кв.46 с.Горна Василица Протокол №4/10.09.2010г. Решение №4
43 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за ПИ с пл. №865, УПИ I-Търговия, битови услуги, ТКЗС,ОФ,ДКМС, поща, кв.46 , заявление с вх.№94-Д-80/10.09.10г. с.Костенец, кв.46 с.Костенец Протокол №4/10.09.2010г. Решение №5
44 Проект за ПУП-ПР за ПИ с пл.№1902 в кв.73 по плана на с.Костенец, заявление с вх.№94-И-101/08.09.2010г. с.Костенец, кв.73 с.Костенец Протокол №4/10.09.2010г. Решение №6
45 Проект за ПУП-ПР за ПИ с пл.№1498 в кв.Промишлена зона по плана на гр.Костенец, заявление с вх.№92-Г-14/07.09.2010г. гр.Костенец, кв.158-нов Протокол №4/10.09.2010г. Решение №7
46 Проект за ПУП-ПР и ПЗ за УПИ II-83 в кв.4 по плана на к.к..Костенец (ПИ 38916.10.270, с.Костенец по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13) 10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и Заповед РД-14-23-114/20.10.2008г. на Началника СГКК-Софийска област, заявление с вх.№94-А-97/07.09.2010г. к.к. вили Костенец, кв.4 с.Костенец Протокол №4/10.09.2010г. Заповед №РД-15-331/25.10.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ
47 Проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I в кв.3 и на УПИ I в кв.10 по плана на к.к. вили Костенец (поземлени имоти с идентификатори 38916.10.46 и 38916.10.94 с.Костенец, общ.Костенец, обл.Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13/10.05.2005г. на Изпълнителен директор на АК), заявление с вх.№94-М-84/10.09.2010г. к.к. вили Костенец, кв.3, кв.10 с.Костенец Протокол №4/10.09.2010г. Решение №9
48 Проект на ПУП-ПР за УПИ VIII-39 и УПИ ХIII-39 в кв.7 по плана на с.Очушница, мах.Каменчанска, общ.Костенец, обл.Софийска, заявление с вх.№94-С-115/09.09.2010г. с.Очуша, мах. "Каменчанска", кв.7 Протокол №4/10.09.2010г. Заповед №РД-15-291/29.09.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
49 Проект на ПУП-ПР за УПИ III в кв.11 по плана на к.к. вили Костенец (ПИ 38916.10.509 С.Костенец по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и Заповед № КД-14-23-139/05.08.2009г на Началник на СГКК - Софийска област) к.к. вили Костенец, кв.11 с.Костенец Протокол №4/10.09.2010г. Решение №11
50 Проект за нанасяне на ПИ с пл.№580 в кв.20 по плана на с.Костенец, заявление с вх.№94-К-38/27.07.2010г. с.Костенец, кв.20 с.Костенец Протокол №4/10.09.2010г. Решение №13
51 Проект за ПУП-ПР за имот №009005 в землището на с.Пчелин, м. "Полето" с ЕКАТТЕ 58863 с.Пчелин, кв.39(новообразуван) Протокол №4/10.09.2010г. Заповед №РД-15-338/05.11.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ
52 Проект за ПУП-ПЗ за имот №094083 в землището на с.Очуша, м. "Банков куп", общ.Костенец, ЕКАТТЕ 54554 с.Очуша, мах. "Банков куп" Протокол №4/10.09.2010г. Заповед №РД-15-271/16.09.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
53 Проект на ПУП-ПР за УПИ IV-226 в кв.9 по плана на к.к.вили Костенец (ПИ 38916.10.151 С.Костенец по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК) к.к. вили Костенец, кв.9 с.Костенец Протокол №5/05.11.2010г. Заповед №РД-15-386/07.12.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ
54 Проект ПУП-ПР за УПИ V-268 в кв.19 по плана на гр.Момин проход, общ.Костенец гр.Момин проход, кв.19 Протокол №5/05.11.2010г. Решение №11
55 Проект на ПУП-ПР за УПИ VIII в кв.2 по плана на бивш Стопански двор гр.Костенец бивш Стопански двор гр.Костенец Протокол №5/05.11.2010г. Решение №12
56 Проект на ПУП-ПР за УПИ Х-927 в кв.59 по плана на гр.Костенец, заявление с вх№94-С-139/15.10.2010г. гр.Костенец, кв.59 Протокол №5/05.11.2010г. Решение №13
57 Проект заПУП-ПЗ за имот №180052 в землището на с.Горна Василица, м."Дома 3" с ЕКАТТЕ 18561, заявление с вх.№94-И-127/21.10.2010г. с.Горна Василица, м."Дома 3" с.Горна Василица Протокол №5/05.11.2010г. Заповед №РД-15-345/09.11.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
58 Проект за ПУП-ПР и ПЗ на УПИ I в кв.3 и на УПИ I в кв.10 по плана на к.к.вили Костенец (ПИ 38916.10.46 и 38916.10.94 с.Костенец по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК) к.к. вили Костенец, кв.3, кв.10 с.Костенец Протокол №5/05.11.2010г. Решение №16
59 Проект за ПУП-ПЗ за имот №154003 в землището на с.Костенец, м."Корията/Цар падало, с ЕКАТТЕ 38916, заявление с вх.№94-М-94/08.10.10г. с.Костенец, м."Корията Цар падало" с.Костенец Протокол №5/05.11.2010г. Заповед №РД-15-357/16.11.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
60 Проект за изменение в кадастрален план за поземлен имот с пл. №146 в кв.20 по плана на с.Горна Василица, мах."Нова" с.Горна Василица, м."Нова", кв.20 с.Горна Василица Протокол №5/05.11.2010г. Решение №18
61 Проект на ПУП-ПР за УПИ III в кв.11 по плана на к.к. вили Костенец (ПИ 38916.10.509 С.Костенец по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и Заповед № КД-14-23-139/05.08.2009г на к.к. вили Костенец, кв.11 с.Костенец Протокол №5/05.11.2010г. Решение №20
62 Проект на ПУП-ПР на с.Костенец за ПИ с пл.№865 в кв.46 - УПИ I - Търговия, битови услуги, ТКЗС, оф, ДКМС, поща с.Костенец, кв.46 с.Костенец Протокол №5/05.11.2010г. Решение №21 и Заповед № РД-15-117/15.03.2012г.
63 Проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VIII в кв.2 по плана на бивш Стопански двор на ТКЗС "Траянови врата" гр.Костенец, общ.Костенец бивш Стопански двор на ТКЗС "Траянови врата" гр.Костенец, кв.2 Протокол №6/17.12.2010г. Решение №21 и Заповед № РД-15-423/21.12.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2,т.6, чл. 81, ал.3, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ
64 Проект на ПУП-ПР за УПИ III-171 в кв.6 по плана на с.Пчелин, общ.Костенец с.Пчелин, кв.6 Протокол №6/17.12.2010г. Решение №2
65 Проект на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл. 1498 в кв.Промишлена зона по плана на гр.Костенец гр.Костенец, кв.Промишлена зона (кв.158 - нов) Протокол №6/17.12.2010г. Заповед № РД-15-426/21.12.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.19, ал.1, т.1, чл.81, ал.1, т.1 от ЗУТ
66 Проект на ПУП-ПР и ПЗ; ПУР- за УПИ ХХIII-105 в кв.4 по плана к.к. Пчелински бани, общ.Костенец (ПИ 58863.200.91 С.Пчелин по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-38)/19.06.2003г. На Изпълнителния директор на АК) и улица с от о.т.27; о.т.28 до о.т.20 к.к. Пчелински бани, кв.4 Протокол №6/17.12.2010г. Решение №4
67 Проект на ПУП-ПР, ПЗ и ПУР за кв.84 А, кв.83, кв.71 и улица с о.т.404 до о.т.396 по плана на гр.Костенец гр.Костенец, кв.84А ;кв.83; кв.71 Протокол №6/17.12.2010г. Решение №5
68 Изменение в кадастралния план за УПИ V-268 в кв.19 по плана на гр.Момин проход и проект на ПУП-ПР за УПИ V-268 в кв.19 по плана на гр.Момин проход, общ.Костенец гр.Момин проход, кв.19 Протокол №6/17.12.2010г. Решение №6
69 Проект на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ I в кв.3 и на УПИ I в кв.10 по плана на к.к.вили Костенец (ПИ38916.10.46 и 38916.10.94 с.Костенец, общ.Костенец, обл.Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Запове № РД-18-13/10/05.2005г. На изпълнителния директор на АК). к.к. вили Костенец, кв.3, кв.10 с.Костенец Протокол №6/17.12.2010г. Решение №7
70 Проект за ПУП-ПП на трасе на кабелно електрозахранване на катодна станция "Горна Василица" с.Горна Василица с.Горна Василица Протокол №6/17.12.2010г. Решение №8
71 Проект за ПУП-ПЗ за имот №401011, м."Орниче" в землището на с.Костенец, заявление с вх.№94-К-67/24.11.2010. С.Костенец , м."Орниче" с.Костенец Протокол №6/17.12.2010г. Решение №21 и Заповед № РД-15-422/21.12.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
72 Проект за ПУП-ПЗ за имот №259052, м."Чести могили" в землището на с.Костенец, с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец с.Костенец, м."Чести могили" с.Костенец Протокол №6/17.12.2010г. Решение №21 и Заповед № РД-15-425/21.12.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
73 Проект за ПУП-ПЗ за имот №259057 в землището на с.Костенец, м."Чести могили" ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец. с.Костенец, м."Чести могили" с.Костенец Протокол №6/17.12.2010г. Решение №21 и Заповед № РД-15-424/21.12.2010г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2011 г.
2011г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ Заповед №/дата на Кмета на общината или решение №/дата По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 Проект на ПУП-ПЗ за УПИ ХI-1421 в кв.136 по плана на гр.Костенец, обл.Софийска гр.Костенец, кв.136 Протокол №1/30.03.2011г. Решение №4 по чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ - разрешено
2 Проект на ПУП-ПР за имот №180052 в землището на с.Горна Василица, м."Дома", ЕКАТТЕ 18561, обш.Костенец с.Горна Василица, кв.28 с.Горна Василица Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-110/08.04.2011г. по чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ - разрешено; одобрено по чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2, т.6; чл.81, ал.3 от ЗУТ
3 Попълване на кадастралния план за УПИ Х-927 в кв.59 по плана на гр.Костенец и проект на ПУП-ПР за УПИ Х-927 в кв.59 по плана на гр.Костенец гр.Костенец, кв.59 Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-200/14.06.2011г. по чл.124, ал.3 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ - разрешено; одобрено по чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2, т.6 във връзка с ч.19, ал.1, т.1 от ЗУТ
4 Проект за ПУП-ПЗ за имот №160011 в землището на с.Костенец, м."Бунара" с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец с.Костенец с.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-158/13.05.2011г. одобрено: чл.129, ал.2,чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ
5 Проект за ПУП-ПЗ за имот №003001 в землището на с.Костенец, м."Дренов поток" с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец с.Костенец с.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-127/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
6 Проект за ПУП-ПЗ за имот №085076 в землището на с.Костенец, м."Нишана" с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец с.Костенец с.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-126/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
7 Проект за ПУП-ПЗ за имот №061022 в землището на с.Костенец, м."Царево падало" с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец с.Костенец с.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-125/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
8 Проект за ПУП-ПЗ за имот №015033 в землището на с.Долна Василица, м."Ореха" с ЕКАТТЕ 24894, общ.Костенец с.Долна Василица с.Долна Василица Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-120/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
9 Проект за ПУП-ПЗ за имот №227023 в землището на с.Костенец, м."Среден път" кол. Пол. С ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец. с.Костенец с.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-123/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
10 Проект за ПУП-ПЗ за имот №094085 в землището на с.Очуша, м."Банков куп" с ЕКАТТЕ 54554, общ.Костенец. с.Очуша с.Очуша Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-122/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
11 Проект за ПУП-ПЗ за имот №246098 в землището на с.Костенец, м."Трифонско дъбе" с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец. с.Костенец с.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-124/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
12 Проект за ПУП-ПЗ за имот №094084 в землището на с.Очуша, с ЕКАТТЕ 54554, общ.Костенец. с.Очуша с.Очуша Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-121/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
13 Проект за ПУП-ПЗ за имот №008002 в землището на с.Подгорие, с ЕКАТТЕ 56993, общ.Костенец. с.Подгорие с.Подгорие Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-128/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
14 Проект за ПУП-ПЗ за имот №003050 в землището на с.Пчелин с ЕКАТТЕ 58863, общ.Костенец. с.Пчелин с.Пчелин Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-129/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
15 Проект за ПУП-ПЗ за имот №216057 в землището на с.Костенец, м."Братилови ливади" с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец. с.Костенец с.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-118/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
16 Проект за ПУП-ПЗ за имот №815002 в землището на с.Костенец, м."Миликини ниви" с ЕКАТТЕ 38916, общ.Костенец. с.Костенец с.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-119/18.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
17 Проект на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл.№82 в кв.7 по плана на с.Подгорие, община Костенец с.Подгорие с.Подгорие Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-176/02.06.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от ЗУТ
18 Проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ III в кв.18 по плана на гр.Костенец-бивш Стопански двор на ТКЗС "Траянови врата", община Костенец гр.Костенец Протокол №1/30.03.2011г. Заповед №РД-15-108/07.04.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ
19 Комплексен проект за инвестиционна иниациатива на основание чл.150, ал.1, ал.2, т.1 т.2 от ЗУТ Първи проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I в кв.3 и на УПИ I в КВ.10 плана на к.к. вили Костенец (ПИ 38916.10.46 и 38916.10.94 с.Костенец по кадстрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК , последно изменение със Заповед КД-14-23-37/07.03.2011г нз Началника на СГКК - Софийска област к.к.вили Костенец. кв.10 с.Костенец Протокол №2/21.06.2011г. Заповед №РД-15-224/30.06.2011г. одобрено по: чл.129, ал.2, чл.150, ал.1, ал.2, т.1 и чл.110, ал.1, т.1 във връзка с чл.19, ал.1, т.2 от ЗУТ
20 Комплексен проект за инвестиционна иниациатива на основание чл.150, ал.1, ал.2, т.1 т.2 от ЗУТ Първи проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХIV-1065 в кв.48 плана на с.Костенец, община Костенец с.Костенец с.Костенец Протокол №2/21.06.2011г. Заповед №РД-15-270/20.07.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.150, ал.1, ал.2, т.1 чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ
21 Проект за изменение в кадастралния план за имот с пл. №1742 в кв.Промишлена зона по плана на гр.Костенец, общ.Костенец гр.Костенец, кв.Промишлена зона Протокол №2/21.06.2011г. Заповед №РД-15-269/20.07.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2 от ЗУТ
22 Проект на ПУП-ПР за УПИ I-680 и УПИ II-680 в кв.71 по плана на гр.Костенец - Стопански двор "Еледжик стил" ЕАД, общ.Костенец гр.Костенец, Стопански двор на бившето на "Еледжик-стил" ЕАД, кв.71 Протокол №2/21.06.2011г. Заповед №РД-15-234/05.07.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2 от ЗУТ
23 Проект на ПУП-ПР за ПИ с пл.№1902 в кв.73 по плана на с.Костенец, общ.Костенец с.Костенец, кв.73 с.Костенец Протокол №2/21.06.2011г. Заповед №РД-15-233/05.07.2011г. одобрено: чл.129, ал.2,чл. 62 а, ал4, чл.208 чл.134, ал.2,т.1, чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ
24 (Проект на ПУП-ПР за ПИ с пл.№1902 в кв.73 по плана на с.Костенец, общ.Костенец) Проект за попълването на кадастъра за новообразуваният ПИ с №2037 и проект за ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХ-2037; УПИ ХХI -2037; УПИ XXII -2037 и УПИ XXIII-2037 (новообразувани) в кв.120 по плана на гр.Костенец гр.Костенец, кв.120 Протокол №3/14.10.2011г. Заповед №РД-15-464/23.11.2011г. одобрено: чл.129, ал.2,чл.134, ал.2,т.1, чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ
25 Проект за ПУП-ПР и ПЗ за имоти с пл.№425 и №426 в кв.1 по плана на с.Пчелин, общ.Костенец с.Пчелин, кв.1 с.Пчелин Протокол №3/14.10.2011г. Заповед №РД-15-441/03.11.2011г. одобрено: чл.129, ал.2,чл. 62 а, ал4, чл.208 чл.134, ал.2,т.1, чл.110, ал.1, т.1 във връзка с чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ
26 Проект за ПУП-ПР за УПИ VI-97 и УПИ VII-97 в кв.12 по плана на с.Очуша, мах."Мартинска", община Костенец с.Очуша, мах."Мартинска", кв.12 с.Очуша Протокол №3/14.10.2011г. Заповед №РД-15-438/01.11.2011г. одобрено: чл.129, ал.2,чл.134, ал.2,т.6, във връзка с чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ
27 Проект за ПУП-ПР и ПЗ за УПИ II в кв.8 по плана за парцелиране (разделяне) в умуществени дялове собствеността на дълготрайни активи КС "Малина", с.Костенец, общ.Костенец с.Костенец, кв.8 с.Костенец, кв. 8 Протокол №3/14.10.2011г. Заповед №РД-15-477/07.12.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ
28 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл.№1916 в кв. 138 по плана на гр.Костенец, общ.Костенец, обл.Софийска гр.Костенец, кв.138 Протокол №3/14.10.2011г. Заповед няма, решение №7
29 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-203 в кв.124 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.124 Протокол №3/14.10.2011г. Заповед №РД-15-479/07.12.2011г. одобрено: чл.129, ал.2,чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ
30 Проект за ПУП-ПЗ за имот №059010 в землището на с.Очуша, м."Петрово дере" с ЕКАТТЕ 54554, община Костенец, област Софийска с.Очуша с.Очуша Протокол №3/14.10.2011г. Заповед №РД-15-439/01.11.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
31 Проект за ПУП-ПЗ за имот №000633 в землището на с.Долна Василица, м."Влайови ниви" с ЕКАТТЕ 24894, ОБЩИНА Костенец, област Софийска с.Долна Василица с.Долна Василица Протокол №3/14.10.2011г. Заповед №РД-15-437/01.11.2011г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2012 г.
2012г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ Заповед №/дата на Кмета на общината или решение №/дата По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 Проект за подробен устройствен план план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот №089019 в землището на с.Долна Василица, к."Полето" с ЕКАТТЕ 24894, община Костенец, област Софийска с.Долна Василица, м."Полето" с.Долна Василица Протокол №1/23.02.2012г. Решение №1 одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
2 Проект за подробен устройствен план план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот №9089005в землището на с.Долна Василица, к."Полето" с ЕКАТТЕ 24894, община Костенец, област Софийска с.Долна Василица, м."Полето" с.Долна Василица Протокол №1/23.02.2012г. Заповед №РД-15-121/16.03.2012г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
3 Проект за подробен устройствен план план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот №548012 в землището на с.Костенец, м."Църквище" с ЕКАТТЕ 38916, община Костенец, област Софийска с.Костенец, м."Църквище" с.Костенец Протокол №1/23.02.2012г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
4 Проект за частично изменение на подробен устройствен план -план за регулация и план за застрояване/ПУП-ПР и ПЗ/ за УПИ XVIII в кв.1 по плана на к.к. Пчелински бани и имот №003072 в землището на с.Пчелин, м."Селищата" с ЕКАТТЕ 58863, община Костенец, област Софийска (ПИ 58863.200.264 по кадастрална карта и кадастрални регистъри на с.Пчелин, ЕКАТТЕ 58863, общ.Костенец, одобрен със Заповед №КД -14-23-185/18.10.2011г. на Началника СГКК - Софийска област. к.к. Пчелински бани с.Пчелин, кв.1 Протокол №1/23.02.2012г. Решение №4 разрешено по чл. 124, ал.3 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ
5 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл.№321 в кв.Озеленяване по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Озеленяване Протокол №1/23.02.2012г. Решение №5 разрешено по чл. 124, ал.3 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ
6 Проект за изменение на кадастрален план въз основа на промяна на границите на ПИ с пл. №1428 в кв.137 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.137 Протокол №1/23.02.2012г. Решение №6
7 Проект за изменение на кадастрален план въз основа на промяна на границите на ПИ с пл. №146 в кв.20 по плана на с.Горна Василица, мах."Нова", община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, мах."Нова", кв.20 с.Горна Василица Протокол №1/23.02.2012г. Решение №7
8 Проект за изменение в кадастралния план за ПИ с пл. №1912,1913,1914 (новообразувани) по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №1/23.02.2012г. Решение №9
9 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за ПИ с пл. №1997 в кв.109 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.109 Протокол №1/23.02.2012г. Заповед №РД-15-238/17.05.2012г. разрешено по чл. 124, ал.3 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.129, ал.2,чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ
10 Проект за ЧИ на ПУП-ПРи ПЗ за УПИ III-171 в кв.6 по плана на с.Пчелин , община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.6 с.Пчелин Протокол №1/23.02.2012г. Заповед №РД-15-192/26.04.2012г. одобрено по чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и парагр.8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ
11 Работен устройствен план /РУП/ (План за застрояване и силуетно оформяне) за УПИ IX-486 в кв.108 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.108 Протокол №1/23.02.2012г. Заповед №РД-15-119/16.03.2012г. одобрено по: ч;.129, ал.2; чл.110, ал.1, т.4; чл.113, ал.1; ал.4, т.1, т.2 от ЗУТ
12 Проект за ПУП - ПЗ за имот №129013 в землището на с.Костенец, м."Равен" с ЕКАТТЕ 38916, община Костенец, област Софийска с.Костенец, м."Равен" с.Костенец Протокол №1/23.02.2012г. Заповед №РД-15-120/16.03.2012г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
13 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VIII-9 " За стадион" в кв.2 и проект за улична регулация (ПУР) от о.т.6 до о.т.17 и о.т.18 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.2 с.Костенец Протокол №2/27.03.2012г.
14 Проект за ЧИ на ПУП за УПИ I в кв.89 по плана на гр.Костенец и попълване на кадастрален план за кв.89 А гр.Костенец, кв.89;89А Протокол №2/27.03.2012г. Заповед №РД-15-349/16.07.2012г.
15 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ II "За стадион" в кв.68 и проект за улична регулация (ПУР) от о.т.429 до о.т.430 и улица от о.т.432; о.т.433 до о.т.380 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.68 Протокол №2/27.03.2012г. Заповед №РД-15-334/-04.07.2012г. одобрено по чл.129; ал.2, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ Решение №115 по протокол №10/28.06.2012г. На Общински съвет - Костенец
16 Проект за ЧИ на ПУП-ПУР между о.т.46а и 50 до кв.93 и 94 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.93;94 Протокол №2/27.03.2012г. Решение №4
17 Проект за ЧИ на ПУП (ПР и ПЗ) за ПИ с пл. №321 в кв. Озеленяване по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Озеленяване Протокол №2/27.03.2012г. Решение №5
18 Проект за ЧИ на ПУП -ПР за УПИ VI-680 и УПИ VIII-680 в кв.71 по плана на гр.Костенец гр.Костенец, кв.71 Протокол №2/27.03.2012г. Заповед №РД-15-193/-26.04.2012г. одобрено по чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.19, ал.5 от ЗУТ
19 Проект за именение в кадастралния план за ПИ с пл. №379 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №2/27.03.2012г. Решение №7
20 Проект за ЧИ на ПУП-ПР И ПЗ за УПИ ХVIII в кв.1 по плана на к.к. Пчелински бани и имот №003072 в землището на с.Пчелин, м. "Селищата" с ЕКАТТЕ 58863, ОБЩ.Костенец, област Софийска (ПИ 58863.200.264) ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА С.Пчелин, ЕКАТТЕ 58863, община Костенец, област Софийска, одобрен със Заповед № РД-14-23-185/18.10.2011г. на Началника СГКК - Софийска област к.к.Пчелински бани. кв.1 с.Пчелин Протокол №2/27.03.2012г. Заповед №РД-15-214/-09.05.2012г. одобрено по чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
21 Проект за ПУП-ПЗ за имот №414039 в землището на с.Костенец, м."Мочура" с ЕКАТТЕ 38916, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №2/27.03.2012г.
22 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VI-1802 в кв.78 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.78 с.Костенец Протокол №2/27.03.2012г. Заповед №РД-15-185/21.04.2012г. одобрено по чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.19, ал.5 от ЗУТ
23 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ХIV-10 и УПИ ХV-11 в кв.3 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.3 с.Костенец Протокол №3/15.06.2012г.
24 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за ПИ №632 в кв.87 Озеленяване по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.87 "Озеленяване" Протокол №3/15.06.2012г. Решение №2
25 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I в кв.14 е по плана на гр.Костенец, кв.Момин проход, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Момин проход Протокол №3/15.06.2012г. Решение №4
26 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ IV-296 и УПИ Х-295 в кв.11 по плана на с.Костенец, , община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.11 с.Костенец Протокол №3/15.06.2012г. Решение №9
27 Проект за ЧИ на ПУП-ПР в обхват УПИ ХIII-" За озеленяване и трафопост" в кв.38 и УПИ ХVI-413 в кв.37 по плана на гр.Костенец, , община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.38, кв.37 Протокол №3/15.06.2012г. Заповед №РД-15-452/04.09.2012г.
28 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №2041;2042 в кв.109 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.109 Протокол №3/15.06.2012г. Решение №11
29 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-444, УПИ II-444, УПИ III-444,УПИ IV-444 (новообразувани) в кв.42 (новообразуван) по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска (имот №122077, м."Захаринка" в землището по плана на с.Пчелин, община Костенец) с.Пчелин, кв.42 с.Пчелин Протокол №3/15.06.2012г. Решение №12
30 Проект за ПУП-ПЗ за имот №0080003, м."Целина 1" в землището на с.Подгорие. ЕКАТТЕ 56993, община Костенец, област Софийска с.Подгорие с.Подгорие Протокол №3/15.06.2012г. Решение №13
31 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-130; УПИ II-131,132; УПИ III-133,134;УПИ IV-135; УПИ V-132,133,134; УПИ VI-130,131 (новообразувани) по плана на с.Очуша, м."Мартинска", община Костенец, област Софийска с.Очуша, м."Мартинска" с.Очуша Протокол №3/15.06.2012г. Решение №14
32 Проект за ПУП-ПЗ за имот №003050, м."Селищата" в землището на с.Пчелин, с ЕКАТТЕ 56993 община Костенец, област Софийска с.Пчелин с.Пчелин Протокол №3/15.06.2012г. Заповед №РД-15-341/09.07.2012г.
33 Проект за изменение в кадастралния план за имот с пл.№1616 в кв.138 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.138 Протокол №4/24.07.2012г. Решение №5
34 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I-1557 в кв.90 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.90 с.Костенец Протокол №4/24.07.2012г. Решение №6
35 Проект за ЧИ на ПУП -ПР за УПИ I в кв.14 по плана на кв.Момин проход, гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.14 Протокол №4/24.07.2012г. Решение №7
36 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ХIV-10 и УПИ ХV-11 в кв.3 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.3 с.Костенец Протокол №4/24.07.2012г.
37 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №2041;2042 Вв кв.109 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.109 Протокол №4/24.07.2012г.
38 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ III-165; VII-169; VIII-437 в кв.7 по плана на с.Пчелин с.Пчелин, кв.7 с.Пчелин Протокол №4a/12.10.2012г. Решение №3
39 Проект за попълване на кадастрален план за ПИ с пл.№1912,1914 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №4a/12.10.2012г. Заповед №РД-15-37/24.01.2013г.
40 Проект за попълване на кадастрален план за ПИ с пл.№1916 в кв.138 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.138 Протокол №4a/12.10.2012г. Решение №5
41 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ III и УПИ IV в кв.5 по кадастрален план за "Разпределяне в имуществени дялове дълготрайните активи на КС "Малина" с.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.118 Протокол №4a/12.10.2012г. Решение №6
42 Проект за именение в кадастрания план за имоти с пл. №130 и 67 в кв.118 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска и проскт за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ХII-130 в кв 118 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №4a/12.10.2012г. Решение №7 и Заповед №РД-15-580/25.10.2012г.
43 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ IV-296 и УПИ Х-295 в кв.11 по плана на с.Костенец, , община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.11 с.Костенец Протокол №4a/12.10.2012г. Заповед №РД-15-28/18.01.2013г.
44 Проект за ПУП-ПЗ за имот №263004 в землището на с.Горна Василица, м."Бахчеванов валог" с ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица с.Горна Василица Протокол №4a/12.10.2012г. Решение №181 по Протокол №19 от 1.11.2012г. На ОбС -Костенец
45 Проект за ПУП-ПЗ за №143017 в землището на с.Горна Василица, м."Дълбокия алчак' с ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица с.Горна Василица Протокол №4a/12.10.2012г. Решение №182 по Протокол №19 от 1.11.2012г. На ОбС -Костенец
46 Проект за ПУП-ПЗ за №000582 в землището на с.Горна Василица, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица с.Горна Василица Протокол №5/21.12.2012г. Решение №1
47 Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ VI-429 в кв.47 по плана на с.Горна Василица, мах."Гледжова", община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, мах."Гледжова", кв.47 с.Горна Василица Протокол №5/21.12.2012г. Заповед №РД-15-29/18.01.2013г.
48 Проект за изменение на кадастралния план за УПИ V-722,723 в кв.85 по плана на с.Горна Василица, мах."Пердова", област Сосийска, община Костенец к.к. вили Костенец, кв.11 с.Костенец Протокол №5/21.12.2012г. Решение №3
49 Проект за изменение на кадастралния план за УПИ V-722,723 в кв.85 по плана на с.Горна Василица, мах."Пердова", област Сосийска, община Костенец с.Горна Василица, мах."Пердова", кв.85 с.Горна Василица Протокол №5/21.12.2012г. Решение №5
50 Проект за изменение на кадастралния план за ПИ №379 в кв.85 по плана на с.Костенец, област Сосийска, община Костенец с.Костенец с.Костенец Протокол №5/21.12.2012г. Решение №6
51 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ III-499 в кв.29 по плана на гр.Момин проход, община Костенец, област Софийска гр.Момин проход, кв.29 с.Горна Василица Протокол №5/21.12.2012г. Решение №7
52 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ II-1730 в кв.74 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.74 с.Костенец Протокол №5/21.12.2012г. Заповед №РД-15-38/24.01.2012г.
53 Проект за изменение на кадастралния план за ПИ №146 в кв.20 по плана на с.Горна Василица, мах."Нова", област Сосийска, община Костенец с.Горна Василица, мах."Нова", кв.20 с.Горна Василица Протокол №5/21.12.2012г. Решение №12
54 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за ПИ №632 в кв.87 Озеленяване по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.87 "Озеленяване" Протокол №5/21.12.2012г. Решение №14 и Заповед №РД-15-369/10.06.2013г.
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2013 г.
2013г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ Заповед №/дата на Кмета на общината или решение №/дата По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 Проект за ЧИ на План за регулация за УПИ III - Детско заведение и парцел за озеленяване в кв.25 по плана на гр.Костенец, кв.Момин проход, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.25 Протокол №1 от 14.03.2013г. Заповед №РД-15-438/04.07.2013г.
2 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I-1328 в кв.44 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.44 Протокол №1 от 14.03.2013г. Решение №2
3 Проект за нанасяне границите на ПИ с пл.№580 в кв.20 по плана на с.Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.20 с.Костенец Протокол №1 от 14.03.2013г. Решение №3
4 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ХI-1350 в кв.43 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.43 Протокол №1 от 14.03.2013г. Заповед №РД-15-647/04.10.2013г.
5 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-807, 812, 813, 814, 817, 818, 821, 822 - "За жилишен комплекс в кв.77 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.77 Протокол №1 от 14.03.2013г. Решение №5
6 Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ I в кв.15 по плана на Стопански двор на ТКЗС "Траянови врата" гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, Стопански двор на ТКЗС "Траянови врата", кв.15 Протокол №1 от 14.03.2013г. разрешено на основание ч.124а, ал.2 и ал.5 във връзка с чл. 135 , ал.3 от ЗУТ
7 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ. I.Проект за ЧИ на ПУП-ПУР от о.т.353 до о.т.438 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска. II.Инвестиционен проект за обект: "Благоустрояване на обществени публични пространства в община Костенец - ул."Марица" и "Централни градски части; подобект "Реконструкция на пътни настилки на ул.Марица", гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец Протокол №2 от 11.04.2013г. Решение №98 по Протокол №11 от заседание на ОС -Костенец от 27.06.2013г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
8 Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ I-1724 в кв.75 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.75 с.Костенец Протокол №2 от 11.04.2013г. Решение №3
9 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I-43 в кв.11 по плана на с.Очуша, мах."Шехтова", община Костенец, област Софийска с.Очуша, мах."Шехтова", кв.11 с.Очуша Протокол №2 от 11.04.2013г. Решение №4
10 Проект за ЧИ на УПИ-ПР и ПЗ за УПИ VIII-510 - "За жилищно строителство в кв.11 по плана на к.к. вили Костенец, община Костенец, област Софийска (ПИ 38916.10.510 С.Костенец по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10/05.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-23-139/05.08.2009г. на Началника на СГКК - Софийска област) к.к.вили Костенец, кв.11 с.Костенец Протокол №2 от 11.04.2013г. Заповед №РД-15-204/17.04.2013г. одобрено по чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.19, ал.1, т.2 от ЗУТ
11 Проект за ПУП-ПЗ за имот №088014, местността "Градишки дол" в землището на с.Очуша, ЕКАТТЕ 54554, община Костенец , област Софийска с.Очуша с.Очуша Протокол №2 от 11.04.2013г. Решение №6
12 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ. А) Проект за ЧИ на ПУП-ПУР на ул."Средна гора" от о.т.444 до о.т.423, от о.т.423 до о.т.405, от о.т.405 до о.т.395, от о.т.395 до о.т.396 пресечката с ул."Цариградско шосе", пресечката с с ул."Акация" до пресечката с ул."Калинка" по плана на гр.Костенец, община Костнец, област Софийска. Б) Инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на улици в община Костенец"; подобект : "Реконструкция и благоустрояване на ул."Средн а гора по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №98 по Протокол №11 от заседание на ОС -Костенец от 27.06.2013г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
13 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ. А) Проект за ЧИ на ПУП-ПУР на ул."Боровец" от о.т.88 до о.т.477, от о.т.477 до о.т.447, от о.т.447 до о.т.452, пресечката с ул.Васил Левски", до ул."Цар Самуил" по плана на гр.Костенец, община Костнец, област Софийска. Б) Инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на улици в община Костенец"; подобект : "Реконструкция и благоустрояване на ул."Боровец" от кръстовището с ул."Белмекен" посока военни жилища по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №98 по Протокол №11 от заседание на ОС -Костенец от 27.06.2013г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
14 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ. А) Проект за ЧИ на ПУП-ПУР на ул."Първенец" от о.т.467 до о.т.464, от о.т.463 до о.т.460, от о.т.460 до о.т.459, от 459 до о.т.520/пресечката с ул."Мургаш", до ул."Тунджа" по плана на гр.Костенец, община Костнец, област Софийска. Б) Инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на улици в община Костенец"; подобект : "Реконструкция и благоустрояване на ул."Първенец" по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №98 по Протокол №11 от заседание на ОС -Костенец от 27.06.2013г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
15 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ. А) Проект за ЧИ на ПУП-ПУР на ул."Мургаш" от о.т.447 до о.т.468, / пресечката с ул."Боровец" до пресечката с ул."Странджа"/ по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска. Б) Инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на улици в община Костенец", подобект: "Реконструкция и благоустрояване на ул."Мургаш" по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №98 по Протокол №11 от заседание на ОС -Костенец от 27.06.2013г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
16 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ. А) Проект за ЧИ на ПУП-ПУР на ул."Св.св.Кирил и Методий" от о.т.14 до о.т.22 по плана на гр.Костенец, община Костнец, област Софийска. Б) Инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на улици в община Костенец"; подобект : "Реконструкция и благоустрояване на ул."Св.св.Кирил и Методий" по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №98 по Протокол №11 от заседание на ОС -Костенец от 27.06.2013г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
17 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл.№61 в кв.2 по плана на к.к. вили Костенец, община Костенец, област Софийска (ПИ 38916.10.64, с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадстрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК) к.к.вили Костенец, кв.2 с.Костенец Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №10
18 Проект за ПУП-ПЗ за имот №088014, местността "Градишки дол" в землището на с.Очуша, ЕКАТТЕ 54554, община Костенец , област Софийска с.Очуша с.Очуша Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №11
19 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за ПИ №000582 от КВС, с.Горна Василица, община Костенец, област Софийска с.Горна Всилица с.Горна Всилица Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №12
20 Проект за нанасяне границите на ПИ с пл. №580 в кв.20 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.20 с.Костенец Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №13
21 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VI-709 и УПИ I-711, 712 и част от ПИ с пл.№709 - "За жилищен комплекс" в кв.70 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.70 Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №14
22 Проект за изменение на имотни граници на ПИ с пл.№1762 в кв.41 и образуването на нов ПИ с пл.№2046 в кв.41 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.41 Протокол №3 от 31.05.2013г. Решение №62 по Протокол №7 от заседание на ОС -Костенец от 24.04.2013г. Решение №15 по Протокол №3/31.05.2013г.
23 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VI-709 и УПИ I-711,712 и част от ПИ с пл.№709 - "За жилищен комплекс" в кв.70 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.70 Протокол №4 от 28.06.2013г. Заповед №РД-15-561/02.09.2013г. одобрено по чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.208 от ЗУТ
24 Мотивирано предложение за изработване на ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ V-149 "За комплексно обществено обслужване в кв.9 по плана на к.к. вили Костенец (ПИ 38916.10.149 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2013г. на Изпълнителния директор на АК последно изменение със Заповед КД -14-23-82/10/06.2010г. на Началника на СГКК-Софийска област) к.к.вили Костенец, кв.9 с.Костенец Протокол №4 от 28.06.2013г. Решение №8 чл.135, ал.2 от ЗУТ
25 Мотивирано предложение за изработване на ЧИ на ПУП-ПУР от о.т.97 до о.т.100 по плана на к.к. вили Костенец, област Софийска, одобрен със Заповед №РД-15-77 ОТ 20.06.1988г. И изменен със Заповед №РД-16-192 от 17.06.2010г., с имот с идентификатор 38916.10.240 от кадастралната карта на к.к. вили Костенец и образуване на нови УПИ VII - "За комплексно обществено обслужване" и УПИ VIII- "За озеленяване в кв.9 по плана на к.к. вили Костенец. к.к.вили Костенец, кв.9 с.Костенец Протокол №4 от 28.06.2013г. Решение №9 чл.135, ал.2 от ЗУТ
26 Мотивирано предложение за изработавне на проект за ЧИ на ПУП за УПИ I-1922, 1923 :За бензиностанция, газостанция и автомивка в кв.41а по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.40а Протокол №4 от 28.06.2013г. Решение №10
27 Мотивирано предложение за изработавне на проект за ПУП за ПИ с пл. №1410 и ПИ №1411 в кв.136 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.136 Протокол №4 от 28.06.2013г. Решение №11
28 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 38916.10.64, с.Костенец, община Костенец, област Софийска, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК по падащ в кв.2 по регулационния план на к.к вили Костенец (ПИ с пл. №61 в УПИ I- "За комплексно, обществено и вилно строителство и озеленяване в кв.2 по кадастрален и регулационен план, одобрен съ Заповед №РД-15-78/20.06.1988г.) к.к.вили Костенец, кв.2 с.Костенец Протокол №4 от 28.06.2013г. Заповед №РД-15-437/04.07.2013г. одобрено по чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6от ЗУТ
29 Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ I-1724 в кв.75 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.75 с.Костенец Протокол №4 от 28.06.2013г. Заповед №РД-15-439/04.07.2013г. одобрено по чл.129, ал.2, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ
30 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ II(ПИ с идентификатор 38916.10.183 и ПИ с идентификатор 38916.10.182 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени съ Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК) в кв.11 по регулационния план на к.к. вили Костенец к.к.вили Костенец, кв.11 с.Костенец Протокол №4 от 28.06.2013г. Решение №15 Заповед №РД -15-199/29.06.2010г.
31 Проект за ЧИ на ПУП-ПУР на улица "Ружа" по плана на гр.Момин проход, община Костенец, област Софийска гр.Момин проход с.Горна Василица Протокол №4 от 28.06.2013г. Решение №113 по Протокол №12 от заседание на ОС -Костенец от 25.07.2013г , чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ
32 Проект за ПУП-ПЗ за имот №088014, местността "Градишки дол" в землището на с.Очуша, ЕКАТТЕ 54554, община Костенец , област Софийска с.Очуша с.Очуша Протокол №5 от 30.07.2013г. Заповед №РД-15-562/02.09.2013г. одобрено: чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредба №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
33 Мотивитано предложение за изработване на проект за ЧИ за ПИ на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 38916.10.74 с.Костенец, община Костенец, област Софийска, по кадастрална карта и кдастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл. №217 в УПИ II- "За комплексно, обществено и вилно строителство и озеленяване" в кв.5 по кадастарлен и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г. к.к.вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №5 от 30.07.2013г. Решение №10
34 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 38916.10.85 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпялнителния директор на АК, попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к.вили Костенец (ПИ с пл. №85 в УПИ III- "За обшествено, вилно строителство и озеленяване в кв.5 по кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г.) к.к.вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №5 от 30.07.2013г. Решение №11
35 Мотивирано предложение за имот №113027 в землището на с.Пчелин, м."Чифуденка" с ЕКАТТЕ 58863, община Костенец, област Софийска - за смяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия. с.Пчелин, м."Чифуденка" с.Пчелин Протокол №5 от 30.07.2013г. Решение №12 и Решение №154 по Протокола №16 от 26.09.2013г. На ОБС - Костенец чл.135, ал.1 от ЗУТ
36 Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ II в кв.11 по плана на к.к. вили Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и част от ПИ с идентификатор 38916.10.182 с.Костенец, община Костенец, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. на Изпълнителния Директор на АК. гр.Костенец, кв.125 Протокол №6 от 30.08.2013г. Заповед №РД-15-755/22.11.2013г. разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.110, ал.1, т.2 и т.3 от ЗУТ
37 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VII-648 в кв.40 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.40 с.Костенец Протокол №6 от 30.08.2013г. Решение №6 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ
38 Проект за ЧИ на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 38916.10.85 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпялнителния директор на АК, попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к.вили Костенец (ПИ с пл. №85 в УПИ III- "За обшествено, вилно строителство и озеленяване в кв.5 по кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г.) к.к.вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №6 от 30.08.2013г. Решение №7 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ
39 Проект за ЧИ на ПУП-ПР на УПИ с идентификатор 38916.10.85 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпялнителния директор на АК, попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к.вили Костенец (ПИ с пл. №85 в УПИ III- "За обшествено, вилно строителство и озеленяване в кв.5 по кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г.) к.к.вили Костенец, кв.11 с.Костенец Протокол №6 от 30.08.2013г. Заповед №РД-15-618/27.09.2013г. разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.19, ал.1, т.2 и т.3 от ЗУТ
40 Попълване на кадастралния план, оцифряване и изменение на действащ устройствен план - План за улична регулация на гр.Момин проход. гр.Момин проход с.Горна Василица Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №1
41 Оцифряване и попълване на кадастрален план, оцифряване и изменение на действащ устройсвен план -План за улична регулация на кв."Полето", гр.Костенец гр.Костенец
42 Оцифряване и попълване на кадастрален план, оцифряване и изменение на действащ устройсвен план -План за улична регулация на кв."Полето", гр.Костенец гр.Костенец Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №2
43 Оцифряване и попълване на кадастрален план, оцифряване и изменение на действащ устройсвен план -План за улична регулация на кв."Върбака", гр.Костенец гр.Костенец Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №3
44 Мотивирано предложение за изменение в регулационния план на гр.Костенец, област Софийска, късаещо имот пл.№1925 по кадастралния и регулационен план на гр.Костенец гр.Костенец Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №4
45 Мотивирано предложение за изменение на ПР и уреждане на сметрите по регулация на УПИ ХХ-422, УПИ ХIХ-420 и УПИ ХIII-419 в кв.16 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.16 с.Костенец Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №5
46 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХIII-72 и част от имот пл.№72 в кв.8 по кадастрален и регулационен план на гр.Костенец, кв.Момин проход гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.8 Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №6 и Заповед №РД-15-754/22.11.2013г.
47 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I и УПИ II в кв.11 по плана за разпределение на дълготрайни активи на КС "Малина", с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.11, план за разпределемие на дълготрайни активи на КС "Малина" с.Костенец Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №7 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ
48 Проект за изменение за кадастралния план и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-372 в кв.90г по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №8 и Заповед №РД-15-780/11.12.2013г. разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.19, ал.1, т.2 и т.3, ал.3, ал.4 от ЗУТ
49 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-648 в кв.40 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.40 с.Костенец Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №9 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ
50 Проект за изменение в кадастралния план и изменение на ПУП-ПР за УПИ I-12 в кв.17 по плана на с.Очуша, мах."Шехтова", общ.Костенец, област Софийска с.Очуша, мах."Шехтова", кв.17 с.Очуша Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №10 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.2, т.6 от ЗУТ
51 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-220 и УПИ IV-221 в кв.5 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.5 с.Пчелин Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №11
52 Мотивирано предложение за изработване на проек за изменение на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 38916.10.74, с.Костенец, община Костенец, област Софийска, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК попадащ в кв.5 по регулационният план на к.к. вили Костенец (ПИ пл.№217 в УПИ II- "За комплексно, обществено и вилно строителство и озеленяване в кв.5 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г.) к.к.вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №12
53 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-88 в кв.15 по кадастрален и регулационен план на гр.Костенец, кв.Момин проход, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.15 Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №13 чл.135, ал.1 от ЗУТ
54 Проект за ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територий трасето на електропровод с граници на трасето, преминаващи и през: имот №000430 - общински полски път, имот с №196009 - нива, общинска частна собственост, имот с №000225 - път от републиканската пътна мрежа, имот с №000723 - производствен и складов обект, държавна собственост за имот с №000582 в землището на с.Горна Василица, м."Рашовица" с ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, м."Рашовица" с.Горна Василица Протокол №7 от 30.10.2013г. Решение №17 и Решение №185 по Протокол №18 от заседание на ОС - Костенец, проведено на 21.11.2013г.
55 Попълване на кадастралния план, оцифряване и изменение на действащ устройствен план - План за улична регулация на гр.Момин проход. гр.Момин проход с.Горна Василица Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №1 не са изпълнени условията на чл.125, ал.7 от ЗУТ
56 Оцифряване и попълване на кадастралния план, оцифряване и изменение на действащ план - план за улична регулация на кв."Полето" и кв."Върбака" гр.Костенец кв."Върбака", кв."Полето", гр.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №2 не са изпълнени условията на чл.125, ал.7 от ЗУТ
57 Мотивирано предложение за изменение в регулационния план на к.к. вили Костенец, с.Костенец, община Костенец, област Софийска, ПИ 38916.10.71 по кадастрална карта на к.к. вили Костенец к.к.вили Костенец с.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №3
58 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 38916.10.85 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл. №85 в УПИ III- "За обществено, вилно строителство и озеленяване в кв.5 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/1988г. к.к.вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №4 и Заповед №РД-04-44/05.02.2014г. разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по:чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
59 Проект за измененеие на ПУП-ПР и ПЗ с идентификатор 39916.10.206 с.Костенец по кадастрална карта и кадастарлни регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и последно изменение със Заповед КД-14-23-151/02.07.2013г. на Началника на СГКК попадащ в кв.9 по регулационен план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл.№140 в УПИ I - "За озеленяване, чайна, съблекалня, ски-гардероб, дискотека и летен театър" в кв.9 по кадастарлен и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г.) к.к.вили Костенец, кв.9 с.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №6 и Заповед №РД-15-754/22.11.2013г. не е разработен върху официални изходни данни
60 Проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ с пл.№61 и 57 в кв.3 по плана на с.Очуша, мах."Каменчанска", община Костенец, област Софийска с.Очуша, мах."Каменчанска" с.Очуша Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №7 не е разработен върху официални изходни данни
61 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-648 в кв.40 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.40 с.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №8 и Заповед №РД-04-24/21.01.2014г. разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.19, ал.3, ал.4 от ЗУТ
62 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-1557 в кв.90 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.90 с.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №9 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.19, ал.3, ал.4 от ЗУТ
63 Проект за попълване на кадастралния план късаещо имот с пл.№830 по плана на с.Горна Василица, община Костенец, област Софийска с.Горан Василица с.Горан Василица Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №10 не е представен документ за собсвеност идентифициращ посочения ПИ
64 Мотивирано предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 38916.10.74 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регтистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл.№217 в УПИ II- "За комплексно, обществено и вилно строителство и озеленяване в кв.5 по кадастрален и регулационен план. к.к.вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №11 не е разработен върху официални изходни данни
65 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХIII-1306 и УПИ ХIV-1307 в кв.64 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.64 с.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №12 и Заповед №РД-04-108/27.03.2014г. разрешено по чл. 150, ал.2 и т.1, т.2 Т; одобрено по: чл.150, ал.2, т.1, ч.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.110, ал.1, ал.1 от ЗУТ
66 Мотивирано предложение за изработване на ПУП-ПП на трасе на новопроектиран път за имоти в масив 246, м."Трифонско дъбе" в землището на с.Костенец, община Костенец, облас Софийска с.Костенец, кв.246 с.Костенец Протокол №8 от 17.12.2013г. Решение №13 и Решение №14 по Протокол №1 от 30.01.2014г.
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2014 г.
2014г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ Заповед №/дата на Кмета на общината или решение №/дата По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ IV-421, УПИ III-42, новообразуван имот №2 кадастрален район 6 в кв.34 по плана на с.Горна Василица, м."Гледжова", община Костенец, област Софийска и имот №182003 в землището на с.Горна Василица, м."Рашовица" с.Горна Василица, м."Гледжова", кв.34 с.Горна Василица Протокол №1 от 31.01.2014г. Решение №2
2 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 38916.10.11, с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК последно измененеие със Заповед КД-14-23-575/29.05.2006г на Началника на СК - С офийска област попадащ в кв.1 по регулационния план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл. №255 в УПИ IV- "За комплексно, обслужващ център и озеленяване в кв.1 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/1988г. к.к.вили Костенец, кв.1 с.Костенец Протокол №1 от 31.01.2014г. Решение №3 и Решение №37 по Протокол №6 от заседание на ОС - Костенец, проведено на 05.07.2013г. одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.110, ал.1, ал.1 от ЗУТ
3 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 38916.10.37, с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК попадащ в кв.1 по регулационния план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл. №39 в УПИ IV- "За обществено , вилно строителство и озеленяване в кв.1 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г. к.к.вили Костенец, кв.1 с.Костенец Протокол №1 от 31.01.2014г. Решение №4
4 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 38916.10.71, с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и последно изменение със Заповед КД-14-23-734/18.07.2006г. попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл. №39 в УПИ VIII- "За жилищно строителство и озеленяване в кв.5 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г. к.к.вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №1 от 31.01.2014г. Решение №5 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
5 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 38916.10.206, с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и последно изменение със Заповед КД-14-23-151/02.07.2006г. попадащ в кв.9 по регулационния план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл. №39 в УПИ VIII- "За озеленяване, чайна, съблекалня, ски-гардероб, дискотека и летен театър в кв.9 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г. к.к.вили Костенец с.Костенец Протокол №1 от 31.01.2014г. Решение №6
6 Проект за измененеие на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл.№№61 и 57 в кв.3 по плана на с.Очуша, м."Кааменчанска", община Костенец, област Софийска с.Очуша, мах."Каменчанска" с.Очуша Протокол №1 от 31.01.2014г. Решение №7 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
7 Проект за измененеие на ПУП-ПР за УПИ III-23,УПИ IV-27,УПИ V-27, УПИ VI-27, УПИ VII-22, УПИ VIII-22 в кв.6 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.6 Протокол №1 от 31.01.2014г. Решение №8
8 Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХХ-264 в кв.1 по плана на к.к.Пчелински бани, община Костенец, област Софийска (ПИ с идентификатор 58863.200.264 с.Пчелин по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-23-7/20.06.2011г. последно изменение със Заповед КД-14-23-185/18.10.2011г. на Началника на СГКК-Софийска област к.к.Пчелински бани. кв.1 с.Пчелин Протокол №1 от 31.01.2014г. Решение №9 разрешено по чл. 124а, ал.2 и ал.5 във врузка с чл.135, ал.3 от ЗУТ; одобрено по: чл.134, ал.2, т.6 , чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ
9 Проект за ПУП-ПЗ и ПП за елементите на техническата инфраструктура за външно електрозахранване, водоснабдяване и канализация за имот №112053, м."Полето" в землището на с.Долна Василица,община Костенец, област Софийска с.Долна Василица, м."Полето" с.Долна Василица Протокол №2 от 28.02.2014г. Решение №1 и Заповед №РД-04-109/27.03.2014г., Решение №155 от Протокол №16 от 26.11.2013г., Решение №76 по Протокол №6 от 24.04.2014г.
10 Изменение на плана за регулация при пресечката/кръстовището на ул."Инчовица" и ул."Васил Колеров" - от о.т. 228 до о.т.288 - придавана на терен общинска частна собственост към УПИ ХVIII-419, УПИ XIX-420, УПИ XX-422 в кв.16 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.16 с.Костенец Протокол №2 от 28.02.2014г. Решение №2 и Решение №205 по Протокол №20 от 19..12.13г.
11 Проект за ПУП-ПЗ за имот №803005, м."Дренето" в землището на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №2 от 28.02.2014г. Решение №3
12 Проект за РУТ за УПИ ХVIII-216 в кв.27 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.27 с.Костенец Протокол №2 от 28.02.2014г. Решение №4
13 Мотивирано предложение за изработване на проект за ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за външно електрозахранване за имот №111, кв.103 в м."Валога", мах."Гледжова", с.Горна Василица, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, мах."Гледжова, м."Валога" с.Горан Василица Протокол №2 от 28.02.2014г. Решение №5
14 Мотивирано предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 38916.10.74 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регтистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК попадащ в кв.5 по регулационен план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл.№217 в УПИ II - "За комплексно, обществено и вилно строителство и озеленяване в кв.5 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г.) к.к.вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №2 от 28.02.2014г. Решение №6
15 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х-195 в кв.17 по плана на с.Горна Василица, мах."Нова", община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, мах."Нова", кв.17 с.Горан Василица Протокол №2 от 28.02.2014г. Решение №7
16 Попълване на кадастралния план, оцифряване и изменение на действащ устройствен план - План за улична регулация на гр.Момин проход. гр.Момин проход с.Горан Василица Протокол №3 от 28.03.2014г. Решение №1
17 Оцифряване и попълване на кадастралния план, оцифряване и изменение на действащ план - план за улична регулация на кв."Полето" и кв."Върбака" гр.Костенец гр.Костенец , кв.Момин Проход Протокол №3 от 28.03.2014г. Решение №2
18 Проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I-632 в кв.87 по плана на гр.Костенец, област Софийска, община Костенец гр.Костенец , кв.87 Протокол №3 от 28.03.2014г. Решение №3
19 Мотивирано предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 58863.200.2 с.Пчелин, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регтистри, одобрени със Заповед РД-300-5-38/19.06.2003г.и последно изменение със Заповед КД-14-23-31/27.02.2011г.Началник на СГКК - Софийска област попадащ в кв.1 по регулационен план на к.к. Пчелински бани. к.к. Пчелински бани, кв.1 с.Пчелин Протокол №3 от 28.03.2014г. Решение №4
20 Мотивирано предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-352 в кв.25 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.25 с.Пчелин Протокол №3 от 28.03.2014г. Решение №5
21 Комплексен проект за инициатива за УПИ ХVI-39 в кв.14 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска - проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ с.Подгорие , кв.14 Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №2 и Заповед №РД-04-284/10.06.2014г. разрешено по чл. 150, ал.2 и т.1, т.2 ; одобрено по: чл.150, ал.2, т.1, ч.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
22 Мотивирано предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-352 в кв.25 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.25 с.Пчелин Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №4
23 Проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПР на УПИ III-220 и УПИ IV-221 в кв.5 по плана на с.Пчелин , област Софийска, община Костенец с.Пчелин, кв.5 с.Пчелин Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №5
24 Проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I-632 в кв.87 по плана на гр.Костенец , област Софийска, община Костенец гр.Костенец , кв.87 Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №6
25 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 38916.10.206, с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и последно изменение със Заповед КД-14-23-151/02.07.2013г. попадащ в кв.9 по регулационния план на к.к. вили Костенец (ПИ с пл. №140 в УПИ I- "За озеленяване, чайна, съблекалня, ски-гардероб, дискотека и летен театър в кв.9 по кадастрален и регулационен план одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г. к.к. вили Костенец, кв.9 с.Костенец Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №7 и Заповед №РД-04-247/22.05.2014г. разрешено по чл.124а, ал2, ал.5 във връзка с с ял 135, ал.3, чл. 150, ал.2 и т.1, т.2 ; одобрено по: чл.150, ал.2, т.1, ч.134, ал.2, т.6 от ЗУТ,
26 Проект за ПУП-ПЗ за имот №803005, м."Дренето" в землището на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, м."Дренето" с.Костенец Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №8 и Заповед №РД-04-272/04.06.2014г. разрешено по чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Решение №184 от 21.11.2013г на ОБС-Костенец
27 Проект за ПУП-ПЗ за ПИ №№030010, 030013, 030014, 030015, 030018, 030020, 030021, 030022, 030023, 030024, 030025, 030026, 030035, 030037, 030041 местността "Йоксимица" в землиощето на с.Долна Василица, община Костенец, област Софийска с.Долна Василица, м."Йоксимица" с.Долна Василица Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №9 разрешено: изх.№92-О-100/29.05.2008г.
28 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-"За ресторант, магазин, поща и битово обслужване в кв. 10 по регулационния план на к.к. Пчелински бани, община Костенец, област Софийска (ПИ с идентификатор 58863.200.199 с.Пчелин по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК) к.к. пчелински бани, кв.10 с.Пчелин Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №10
29 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за ПИ 1 и ПИ 2, ПИ 3, ПИ 4 в кадастрален район 904, м."Ореха" в землището на с.Долна Василица, община Костенец, област Софийска с.Долна Василица, м."Ореха" с.Долна Василица Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №11
30 Мотивирано предложение за изработване на проект на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за външно електрозахранване за имоти №216057 и №216058, м."Братилови ливади" в землището на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №12
31 Проект за изменение в кадастралния план за УПИ ХIV-132 в кв.118 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец , кв.118 Протокол №4 от 30.04.2014г. Решение №13
32 Актуализация и изменение на регулационен план на курорт вили Костенец, община Костенец, област Софийска к.к. Вили Костенец с.Костенец Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №1
33 Оцифряване и попълване на кадастралния план, оцифряване на плана за улична регулация на гр.Костенец, кв.Момин проход гр.Костенец , кв.Момин Проход Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №2
34 Проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I-632 в кв.87 по плана на гр.Костенец, област Софийска, община Костенец гр.Костенец , кв.87 Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №5 и Заповед №РД-04-396/28.07.2014г.
35 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за ПИ с пл.№631 в кв.87 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец , кв.87 Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №6
36 Проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ IV-88 и УПИ V-89 в кв.15 по плана на гр.Костенец, област Софийска, община Костенец гр.Костенец , кв.Момин Проход, кв.15 Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №7 и Заповед №РД-04-309/18.06.2014г. разрешено по чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Решение №74 от Протокол №6 от 24.04.2014г на ОБС-Костенец
37 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ II-153, УПИ III-152, УПИ IX - "За детски дом и детски ясли" в кв.8 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.8 с.Костенец Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №8
38 Проект за изменение в каастралния план за ПИ с пл. №146 в кв.20 по плана на с.Горна Василица, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, мах."Нова", кв.20 с.Горна Василица Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №9
39 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХ-46 в кв.3 по регулационния план на к.к. Пчелински бани (ПИ с идентификатор 58863.200.72, с.Пчелин, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта одобрена със Заповед №300-5-58/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК) к.к. Пчелински бани, кв.3 с.Пчелин Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №10
40 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за ПИ 1 в кадастрален район 904, м."Ореха" в землището на с.Долна Василица, община Костенец, област Софийска с.Долна Василица, м."Ореха", кадастрален район 904 с.Долна Василица Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №11
41 Проект за ПУП-ПП на трасе на електропровод - "Въздушно електрозахранване НН1 Kv в ПИ-913001 и ПИ 000679-складов терен, землището на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №12
42 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II- "За ресторант, магазин, поща и битово обслужване в кв.10 по регулационния план на к.к. Пчелински бани, община Костенец, област Софийска (ПИ с идентификатор 58863.200.199 с.Пчелин по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК.) к.к. Пчелински бани, кв.10 с.Пчелин Протокол №5 от 30.05.2014г. Решение №13 Решение №100 от 27.06.2013г. На ОБС-Костенец
43 Проект за ПУП-ПЗ за имот №113027, м."ЧИФУДАНКА" в землището на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с ЕКАТТЕ 58863 с.Пчелин с.Пчелин Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №1 одобрено по чл.129, ал.2 от ЗУТ
44 Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ I-352 в кв.25 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска - проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ с.Пчелин, кв.25 с.Пчелин Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №2 разрешено чл.150, ал.1, ал.2 от ЗУТ
45 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II- "За ресторант, магазин, поща и битово обслужване в кв.10 по регулационния план на к.к. Пчелински бани, община Костенец, област Софийска (ПИ с идентификатор 58863.200.199; 58863.200.224 и 58863.200.225 с.Пчелин по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК.)и образуване на на четири УПИ, ПУП-ПР за осигуряване достъпът и лице за УПИ к.к. Пчелински бани, кв.10 с.Пчелин Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №3 решение №123 от Протокол №11 от Заседание на ОБС-Костенец, проведено на 31.06.2014г.
46 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за прокарване на задънена улица между о.т.20а до о.т.20б - нови през УПИ-предвиден за озеленяване между УПИ ХVI-39 и УПИ ХVII-37 в кв.14 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.14 Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №5 чл.135, ал.2 от ЗУТ
47 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХVII, УПИ XXVIII и част към улица в кв.1 на к.к. Пчелински бани, община Костенец, област Софийска (ПИ с идентификатор 58863.200.2; 58863.200.191 с.Пчелин по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед КД -14-23-31/27.02.2011г. на Изпълнителния директор на АК.)и образуване на на четири УПИ, ПУП-ПР за осигуряване достъпът и лице за УПИ к.к. Пчелински бани, кв.1 с.Пчелин Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №6 и Заповед №РД-04-651/18.11.2014г. чл.124а, ал.2 и ал.5 във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ и Решение №113 по Протокол №9пт заседание на ОБС-Костенец проведено на 26.06.2014г.
48 Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХVIII-216 в кв.27 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.27 с.Костенец Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №7
49 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР между УПИ III-697 и УПИ II-696, и разделяне на УПИ III-697 в кв.73 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №8
50 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ V-75 в кв.7 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.7 Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №9
51 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ II-153, УПИ III-152,УПИ IX-"За детски дом и детски ясли" в кв.8 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.8 с.Костенец Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №10
52 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 38916.10.73 с.Костенец, област Софийска по кадастрална карта одобрена със Заповед №18-13/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК) попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к. вили Костенец к.к. вили Костенец с.Костенец Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №11 чл.135, ал.2 от ЗУТ
53 Проект за ПУП-ПР за УПИ I-43 в кв.11 по плана на с.Очуша, мах."Мартинска", община Костенец с.Очуша, мах."Шехтова",кв.11 Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №12 чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение №129 по Протокол №11 от заседание на ОБС-Костенец 31.06.2014г.
54 Проект за ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-444,УПИ II-444(новообразувани) в кв.41, УПИ I-444, УПИ II-444,УПИ III-444, УПИ IV-444 (новообразувани) в кв.42 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска (ПИ №122077, М."Захаринка" в землището на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска) с.Пчелин, кв.41, 42 с.Пчелин Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №13
55 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР и обединяване на УПИ V в кв.7 с празно място от 550м2 и образуване на нов УПИ VI по плана на Стопански двор на бившето КС "Малина " с.Костенец, община Костенец, област Софийска по плана на КС "Малина" с.Костенец с.Костенец Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №14
56 Изменение на кадастралния план въз основа на нанасяне на ПИ с проектни номера №500; 501; 502; 503; 504 в кв.127 по плана на гр.Костенец, област Софийска, община Костенец гр.Костенец Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №15 Заповед №РД -15-199/29.06.2010г.
57 Проект за изменение на ПУП-ПР за Спортен терен в кв.33 и кв.34 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.33, 34 с.Пчелин Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №16
58 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-23, УПИ IV-27, УПИ V-27, УПИ VI-27, УПИ VII-22, УПИ VIII-22 и част от ПИ №27 в кв.6 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска - възражение с вх.№94-3-46/23.06.2014г. От Здравко Георгиев Стоилков с.Подгорие, кв.6 Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №17
59 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл. №388 в кв.12 по плана на гр.Костенец, кв.Момин проход, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.12 Протокол №6 от 14.08.2014г. Решение №18
60 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ.-.Проект за изменение на ПУП-ПУР от о.т.250 до о.т.318 на ул."Цар Самуил" по плана на к.к. вили Костенец, община Костенец, област Софийска к.к. вили Костенец с.Костенец Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №206 по Протокол №21 от заседание на ОБС-Костенец, 18.12.1014г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
61 Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХVIII-216 в кв.27 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.27 с.Костенец Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №6
62 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-1089 в кв.50 по плана на с.Костенец с.Костенец, кв.50 с.Костенец Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №7
63 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР между УПИ III-697 и УПИ II-696, и разделяне на УПИ III-697 в кв.73 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.73 Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №8
64 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ VII-705 и УПИ Х-706 в кв.83 по плана на мах." Пердова", с.Горна Василица, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, мах."Пердова", кв.83 с.Горна Всилица Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №9
65 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатори 58863.200.72 и 58863.200.73 в кв.10 с. Пчелински бани, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК, попадащи в кв.3 по регулационния план на к.к. Пчелински бани, УПИ ХХ в кв.3 по регулационния план на к.к Пчелински бани к.к. Пчелински бани, кв.3 с.Пчелин Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №10 и Заповед №РД-04-719/10.12.2014г. парагр. 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ
66 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за ПИ с пл.№388 в кв.12 по плана на гр.Костенец, кв.Момин проход, община Костенец гр.Костенец, кв.Момин проход Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №11
67 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-165, УПИ VII-169, УПИ VIII-169 с.Пчелин, кв.7 с.Пчелин Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №12
68 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР на гр.Костенец, кв.Момин проход, община Костенец, кв.Момин проход на улица с о.т.10 до о.т.11 и образуване на нови УПИ I -"За КОО" ,УПИ II - "За КОО" в нов квартал 2а гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.2а Протокол №7 от 19.09.2014г. Решение №13 и Решение №191 По Протокол №19 от 27.11.2014г.
69 Проект за ПУП-ПЗ за ПИ №№030010, 030013, 030014, 030015, 030018, 030020, 030021, 030022, 030023, 030024, 030025, 030026, 030035, 030037, 030041 местността "Йоксимица" в землиощето на с.Долна Василица, община Костенец, област Софийска с.Долна Василица, м."Йоксимица" с.Долна Василица Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №1 и Решение №171 По Протокол №30 от 27.10.2014г.
70 Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №414043, м"Мочура" в землището на с.Костенец, с ЕКАТТЕ 38916, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №2 и Заповед №РД-04-604/29.10.2014г. чл.129, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ, чл.46, ал.4, т.2 от Наредбата №8 от 14.06.2001г. За обема и съд
71 Проект за ПУП-РУП за УПИ ХV-367 в кв.90г по плана на гр.Костенец, облст Софийска гр.Костенец, кв.90г Протокол №8 от 21.10.2014г. Заповед №РД-04-622/04.11.2014г. чл.129, ал.2, чл.110, ал.1, т.4 във връзка с чл.36, ал.2 от ЗУТ
72 Възражение от Станимир Спасов Ганджулов и Мария Спасова Ганджулова срещу решение №6 по Протокол №7 от 19.09.2014г. с.Костенец, кв.27 с.Костенец Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №5
73 Проект за изменение на ПУП-ПР -за прокарване на задънена улица (тупик) между о.т.20а до о.т.20б нови, през УПИ предвиден за озеленяване между УПИ ХVI-39, УПИ XVII-37 в кв.14 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.14 Протокол №8 от 21.10.2014г. Заповед №РД-04-868/25.11.2014г. чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, решение №114 по Протокол №9 от заседание на ОБС-Костенец от 26.06.2014г.
74 Проект за изменение на ПУП-ПР между УПИ III-697, УПИ II-696, УПИ III-697 в кв.73 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.73 Протокол №8 от 21.10.2014г. Заповед №РД-04-275/20.05.2015г. чл.129, ал.2, парагр.8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, решение №44 по Протокол №6 на ОБС-Костенец от 30.04.2015г.
75 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХI-КОО в кв.99 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.99 Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №8
76 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-1823 в кв.52 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.52 Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №9 и решение №190 по Протокол №19 от 27.11.2014г.
77 Мотивирано предложение за изменение на кадастралния план за ПИ с пл.№№561,562 и изменение на ПУП-ПР на гр.Костенец, кв.Момин проход на улица с о.т.10 до о.т.11 образуване на два нови ПИ с пл. №3005 и 3006 и обособяване на нов УПИ I-3005 "За КОО в нов кв.2а гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.2а (нов) Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №10 чл.134, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
78 Проект за ПУП-ПЗ и проект за ПУП-ПП за елементите на техническата изфраструктура за външно електрозахранване, водоснабдяване и канализация за имот №002015, м."Рашовица" в землището на с.Подгорие с ЕКАТТЕ 56993, община Костенец, област Софийска с.Подгорие Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №11, решение №185 по Протокол 19 от 27.11.2014г. На ОБС-Костенец за одобряване на ПУП-ПП; Заповед №РД-04-667 от 25.11.2014г. За одобряване на ПУП-ПЗ чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредбата №8 от 14.06.2001г за обема и съдържанието на устоновената схема и планове.
79 Проект за ПУП-ПЗ и проект за ПУП-ПП за елементите на техническата изфраструктура за външно електрозахранване, водоснабдяване и канализация за имот №002018, м."Рашовица" в землището на с.Подгорие с ЕКАТТЕ 56993, община Костенец, област Софийска с.Подгорие Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №12, решение №185 по Протокол 19 от 27.11.2014г. На ОБС-Костенец за одобряване на ПУП-ПП; Заповед №РД-04-667 от 25.11.2014г. За одобряване на ПУП-ПЗ чл.12, ал.2, чл.59 и чл.60, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредбата №8 от 14.06.2001г за обема и съдържанието на устоновената схема и планове.
80 Проект за ПУП-ПП за елементите на техническата изфраструктура за трасето на електропровод захранващ имот №000582 в землището на с.Горна Василица, м."Рашовица" с ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица с.Горна Василица Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №13, решение №185 по Протокол 19 от 27.11.2014г. На ОБС-Костенец за одобряване на ПУП-ПП; Заповед №РД-04-667 от 25.11.2014г. За одобряване на ПУП-ПЗ
81 Актуализация и изменение на регулационен план на курорт вили Костенец, община Костенец, област Софийска к.к. вили Костенец с.Костенец Протокол №8 от 21.10.2014г. Решение №14
82 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II- "За ресторант, магазин, поща и битово обслужване в кв.10 по регулационния план на к.к. Пчелински бани, община Костенец, област Софийска (ПИ с идентификатор 58863.200.199; 58863.200.224 и 58863.200.225 с.Пчелин по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК.)и образуване на на четири УПИ, ПУП-ПР за осигуряване достъпът и лице за УПИ к.к. Пчелински бани, кв.10 с.Пчелин Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №1 чл.134, ал.2, т.2, т.6, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Решение №123 по Протокол №11 на ОБС-Костенец
83 Актуализация и изменение на регулационен план на курорт вили Костенец, община Костенец, област Софийска к.к. вили Костенец с.Костенец Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №2 чл.134, ал.2, т.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ
84 Проект за изменение на кадастралната основа към плана за регулация на УПИ III в кв.1 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.1 с.Пчелин Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №3 и Заповед №РД-04-93 от 23.02.2015г. чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ
85 Мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХV-1996 в кв.120 , V-26 в кв.120 и закриване на улица от о.т.522а до о.т.522д по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.120 Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №4
86 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2, т.1, т.2 от ЗУТ за УПИ V-300 в кв.33 по плана на с.Горна Василица, мах."Гледжова", община Костенец, област Софийска - проект за изменение на ПУП-ПЗ с.Горна Василица, мах.Гледжова, кв.33 с.Горна Василица Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №5 и Заповед №РД-04-70 от 12.02.2015г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
87 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2, т.1, т.2 от ЗУТ за УПИ II-420 в кв.34 по плана на с.Горна Василица, мах."Гледжова", община Костенец, област Софийска - проект за изменение на ПУП-ПЗ с.Горна Василица, мах.Гледжова, кв.34 с.Горна Василица Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №6 и Заповед №РД-04-26 от 15.01.2015г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
88 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2, т.1, т.2 от ЗУТ за УПИ III-420 в кв.34 по плана на с.Горна Василица, мах."Гледжова", община Костенец, област Софийска - проект за изменение на ПУП-ПЗ с.Горна Василица, мах.Гледжова, кв.34 с.Горна Василица Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №7 и Заповед №РД-04-25 от 15.01.2015г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
89 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ II-153, УПИ III-152,УПИ IX-"За детски дом и детски ясли" в кв.8 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.8 с.Костенец Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №8 и Заповед №РД-04-730 от 15.12.2014г. чл.134, ал.2, т.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ
90 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 38916.10.71 с.Костенец, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АК и последно изменение със Заповед КД-14-23-734/18.07.2006г. на Началника на СК-Софийска област, попадащ в кв.5 по регулационния план на к.к. вили Костенец (УПИ VIII-71-"За жилищно строителство, за постоянно обитаване и обществено обслужващи дейности/къща за гости в кв.5 по кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед №РД-15-78/20.06.1988г.) к.к. вили Костенец, кв.5 с.Костенец Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №9 и Заповед №РД-04-135 от 18.03.2015г. чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ въ връзка с чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
91 Проект за изменение на кадастралния план и проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл.№№1473 и 1474 в кв."Промишлена зона" по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв."Промишлена зона" Протокол №9 от 20.11.2014г. Решение №10 и Заповед №РД-04-158 от 27.03.2015г. чл.134, ал.2, т.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ
92 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ V-75 в кв.7 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.7 Протокол №10 от 19.12.2014г. Решение №3
93 Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2, т.1, т.2 от ЗУТ за ПИ №1871 в кв.136 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска - проект за изменение на ПУП-ПЗ гр.Костенец, кв.136 Протокол №10 от 19.12.2014г. Решение №4
94 Проект за изменение на ПУП-ПР на улица от о.т.10 до о.т.11, попълване на нови ПИ с пл. №3005 и 3006 и образуване на нов УПИ I-"За комплексно обществено обслужване в нов квартал 2А по плана на кв.Момин проход, гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.Момин проход, кв.2а Протокол №10 от 19.12.2014г. Решение №5 чл.134, ал.2, т.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, решение №191 по Протокола №19 на ОБС-Костенец
95 Проект за ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за външно електрозахранване на "Заведение за бързо хранене" - подземна кабелан линия 20kV и трафопост в имот общинска собственост ПИ №000814 в м."Траянови врата" с ЕКАТТЕ 24894, община Костенец, област Софийска с.Долна Васлица, м."Траянови врата" с.Долна Василица Протокол №10 от 19.12.2014г. Решение №6
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2015 г.
2015г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ Решение № Вх. № на заявление №/ на Заповед По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 Мотивитрано предложение за ПУП-ПР и изменение на ПУП-ПЗ за ПИ №143017 по КВС на с.Горна Василица, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица с.Горна Василица Протокол №1 от 03.02.2015г. Решение №3
2 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ Х-90 в кв.4 по регулационния план на к.к. Пчелински бани (ПИ с идентификатори 58863.200.256 и 58863.200.255 с.Пчелин, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одибрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-23-86/16.05.2009г. на Началника на СГКК-Софийска област к.к. Пчелински бани, кв.4 с.Пчелин Протокол №1 от 03.02.2015г. Решение №4 чл.134, ал.2, т.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ
3 Проект за изменение на ПУП-ПР на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска за УПИ III-276 в кв.36 към улица от о.т.61 до о.т.64 и о.т.68 с.Пчелин, кв.36 с.Пчелин Протокол №1 от 03.02.2015г. Решение №5, решение №186 по Протокол №19 от 27.11.2014г., Заповед №РД-04-166 от 03.04.2015г.
4 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ V-75 в кв.7 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.7 Протокол №1 от 03.02.2015г. Решение №7
5 Проект за ПУП-ПП на трасе ан електропровод - "Въздушно електрозахранване НН1 kV до ПИ 913001 в землището на с.Костенец, община Костенец, област Софийска и до УПИ ХVII-1794 в гр.Костенец, землището на с.Костенец, кв.104 с.Костенец Протокол №1 от 03.02.2015г. Решение №8
6 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ Х-90 в кв.4 по регулационния план на к.к. Пчелински бани (ПИ с идентификатори 58863.200.256 и 58863.200.255 с.Пчелин, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одибрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-23-86/16.05.2009г. на Началника на СГКК-Софийска област к.к. Пчелински бани, кв.4 с.Пчелин Протокол №1 от 03.02.2015г. Решение №4
7 Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI-282 в кв.21 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.21 с.Пчелин Протокол №1 от 03.02.2015г. Решение №5
8 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ Х-90 в кв.4 по регулационния план на к.к. Пчелински бани (ПИ с идентификатори 58863.200.256 и 58863.200.255 с.Пчелин, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одибрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-23-86/16.05.2009г. на Началника на СГКК-Софийска област к.к. Пчелински бани, кв.4 с.Пчелин Протокол №2 от 27.02.2015г. Решение №4
9 Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI-288 в кв.21 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.21 с.Пчелин Протокол №2 от 27.02.2015г. Решение №5
10 Техническо задание за изработване на технически проект за обект: "Реконструкция на улици в община Костенец; подобект: "Реконструкция и благоустрояване на ул."3" по плана на с.Пчелин, община Костенец , област Софийска с.Пчелин с.Пчелин Протокол №2 от 27.02.2015г. Решение №6, решение №188 от 27.11.2014г.
11 Попълване на кадастралния план, оцифряване и изменение на действащ устройствен план - План за улична регулация на гр.Костенец. гр.Костенец Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №1 одобрено по чл.134, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ
12 Попълване на кадастралния план, оцифряване и изменение на действащ устройствен план - План за улична регулация на гр.Момин проход. гр.Момин проход Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №2 одобрено по чл.134, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ
13 Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ VI-282 в кв.21 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.21 с.Пчелин Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №5 Заповед №РД-04-258/15.05.2015г. чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ
14 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с пл. №3512 в кв.158 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.158 Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №6 чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ
15 Проект за изменение на ПУП-ИПР и ИПЗ за УПИ Х-9- в кв.4 по регулационния план на к.к. Пчелински бани (ПИ с идентификатори 58863.200.256 и 58863.200.255 с.Пчелин, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-38/19.06.2003г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-23-86/16.05.2009г. на Началника на СГКК-Софийска област) к.к. Пчелински бани, кв.4 к.к. Пчелински бани Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №7 Заповед №РД-04-276/20.05.2015г. чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ
16 Проект за изменение на ПУП-ИПР и ИПЗ за УПИ V-1910 в кв.101 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.101 Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №8 Заповед №РД-04-299/02.06.2015г. чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ
17 Мотивирано предложение за изменение на подробен устрийствен план - ИПР за УПИ III-425,426,446 (новообразуван) в кв.1 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.1 с.Пчелин Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №9
18 Проект за ПУП-ПЗ и ПП за елементите на техническата инфраструктура за външно електрозахранване, водоснабдяване и канализация за имот №173007, м."Горните ливади" в землището на с.Пчелин, с ЕЛАТТЕ 58863, община Костенец, област Софйиска с.Пчелин, м."Горните ливади" с.Пчелин Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №10 чл.12, ал.2, чл. 59. чл.60 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредбата №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените планове
19 Проект за ПУП-ПЗ и ПП за елементите на техническата инфраструктура за външно електрозахранване, водоснабдяване и канализация за имот №173021, м."Горните ливади" в землището на с.Пчелин, с ЕЛАТТЕ 58863, община Костенец, област Софйиска с.Пчелин, м."Горните ливади" с.Пчелин Протокол №3 от 29.04.2015г. Решение №11 чл.12, ал.2, чл. 59. чл.60 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ във връзка с чл.46, ал.4, т.1 от Наредбата №8 от 14.06.2001г. За обема и съдържанието на устройствените планове
20 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I-1823 в кв.52 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.99 Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №1 и Заповед №РД-04-416/20.07.2015г. разрешено по чл.124а, ал.2 и ал.5, одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ; парагр.26 от ЗИДЗК; решение №189 по Протокол №19 на ОБС-Костенец проведено на 27.11.2014г.
21 Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХI-435 с отреждане за "КОО" в кв.99 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.52 Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №2 и Заповед №РД-04-415/20.07.2015г. разрешено по чл.124а, ал.2 и ал.5, одобрено: чл.129, ал.2, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ; парагр.26 от ЗИДЗК; решение №190 по Протокол №19 на ОБС-Костенец проведено на 27.11.2014г.
22 Оцифеяване и попълване на кадастралния план, оцифряване и изменение на действащ устройсвен план - План за улична регулация /ИПУР/ на кв."Полето" и кв."Върбака" гр.Костенец гр.Костенец, кв."Върбака", кв."Полето" Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №3
23 Проект за изменение на кадасталния план, оцифряване и изменение на дейсващ устройсвен план-план за улична регулация/ ИПУР/ на кв."Полето" и кв."Върбака", гр.Костенец с.Горна Василица, мах."Пердова", кв.83 с.Горна Василица Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №4
24 Задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с пл.№1871 в кв.136 по плана на гр.Костенец: - проект за ПУП; - инвестиционен проект гр.Костенец, кв.136 Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №5
25 Проект за изменение на кадасралния план за ПИ с пл.№146 в кв.20 по плана на мах."Нова", с.Горан Василица, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, мах."Нова", кв.20 с.Горна Василица Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №6
26 Задание за изработване на проект за измененеие на ПУП-ПР за УПИ VIII в кв.102 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.102 с.Костенец Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №7 чл.125, ал.2 от ЗУТ
27 Заявление с вх.№94-А-147/19.05.2015г. Относно разрешение за изработване на проект за измененеие на ПУП-ПР на УПИ III-6 в кв.6 и част от тупик с о.т. 24-25 по плана на мах."Кьосева", с.Очуша с.Очуша, мах."Кьосева", кв.6 Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №8
28 Инвестиционени проекти за обект "Кабелна разпределителна мрежа за електронни съобщения на базата технология PON в гр.Костенец, община Костенец, област Софийска на "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД гр. Пазарджик с вх.№92-Т-42/15.05.2015г. И вх. №92-Т-70/13.07.2015г. Оценаката за съответствие с гр.Костенец Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №9 №92-Т-70/13.07.2015г.
29 Галина Захариева Дурчева Комплексен проект за известиционна инициатива за УПИ ХХХ-264 в кв.1 по плана на к.к. Пчелински бани, община Костенец, област Софийска с идентификатор 58863.200.264 с.Пчелин, община Костенец, област Софийска по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-23-4/20.06.2011г. - проект за ПУП по реда на чл.150. ал.2, т.1 от ЗУТ; - инвестиционен проект по реда на чл.150, ал.2, т.2 от ЗУТ. к.к. Пчелински бани, кв.1 с.Пчелин Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №12 вх.№ 94-Г-233/28.07.2015г. № РД-04-449/04.08.2015г. чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ
30 ТПКИ "Белмекен", ТПК "Иван Чолев" и ЕТ "Христина - Христина Ганджулова" Проект за ПУП-ИПР на УПИ ХIII в кв.102 по ЗРП на с.Костенец, община Костенец, област Софийска, с площ 11637м2 с устройствена зона предимно производствена - "Пп" заявление с вх.№3900-11/04.09.2015г. От Галя Иванова Малковска - Председател на ТПКИ "Белмекен" и Ангел Фердинандов Матрачийски Председател на ТПК"Иван Чолев" с.Костенец, кв.102 с.Костенец Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №9 вх.№ 39.00-4/23.07.2015г.; 03.06.2015г.; 29.07.2015г. № РД-04-455/05.08.2015г. не се приема по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
32 Задание и мотивирано предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ /ИПРЗ/ за ПИ с пл.№1764 и пл. №1765 в кв.41 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска, заявление с вх.№94-Н-151/24.08.2015г. гр.Костенец, кв.41 Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №1 вх.№94-Н-151/24.08.2015г. одобрено по чл.125, ал.2 от ЗУТ
33 "ЕВРОФОНД БУТИК" ЕООД Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ ХХIII-10 в кв.1 по ЗРП на к.к. Пчелински бани, с.Пчелин, община Костенец с площ 1378м2 и идентификатор на ПИ по кадастрална карта 58864.200.10 отреден за ниско етажно жилищно застрояване - Жм; -проект за ПУП-ИПР к.к. Пчелински бани, кв.1 с.Пчелин Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №4 вх.№ 92-Е-178/23.07.2015г. № РД-04-488/04.08.2015г. не се приема на основание парагр.8, ал.1, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и чл.150, ал.2, т.1 от ЗУТ
34 НиколайЧудомиров Нетов Техническо задание и мотивирано предложение за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ V- общ и УПИ VI - общ в кв.5 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.5 Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №22 вх.№ 94-Н-165/28.09.2015г. № РД-04-669/14.10.2015г. одобрено по чл.125, ал.2 от ЗУТ
35 Лазар Ангелов Пашов и Петър Кирилов Йорданов Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ за ПИ с пл. №1871 в кв.136 по плана на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.136 Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №5 и Заповед №РД-04-625/26.10.2015г. вх.№ 94-П-124/08.09.2015г. № РД-04-625/26.10.2015г. одобрено на чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.150, ал.2, т.1 от ЗУТ
36 "ЕВРОФОНД БУТИК" ЕООД Комплексен проект за инвестициона инициатива за УПИ ХХХ-264 в кв.1 по ЗРП на к.к. Пчелински бани, община Костенец, област Софийска с площ от 2903м2 и идентификатор на ПИ по кадастрална карта 58864.200.264 отреден за ниско жилищно застрояване Жм - проект к.к. Пчелински бани, кв.1 с.Пчелин Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №10 и Заповед №РД-04-628/28.10.2015г. вх №92-Е-162/03.07.2015г. № РД-04-628/28.10.2015г. одобрено на чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.150, ал.2, т.1 от ЗУТ
37 Стефан Николов Златанов -пълномощник, с.Руен, ул." Св. Тодор" №18 Задание по чл.125, ал.1, 2 от ЗУТ за проект за ПУП-изменение на плана за регулация - ИПР на УПИ III-234 и УПИ VI-237 в кв.12 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска, заявление с вх.№94-С-172/06.08.2015г. От Стефан Николов Златанов - упълномощено лице. с.Пчелин, кв.12 с.Пчелин Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №6 и Заповед №РД-04-672/24.11.2015г. вх.№ 94-С-172/23.07.2015г.;06.08.2015г. № РД-04-672/24.11.2015г. приема се на основание чл.125, ал.2 от ЗУТ
38 ЕТ "Вила Терма- Велин Керков Задание и мотивирано предложение за проект за изменение на ПУП-ИПР за УПИ IV-164, УПИ V-163, УПИ VII-169, УПИ VIII-169 в кв.7 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.7 с.Пчелин Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №7 и Заповед №РД-04-670/27.11.2015г. вх.№ 92-Е-187/07.08.2015г. № РД-04-670/24.11.2015г. одобрено по чл.125, ал.2 от ЗУТ
39 Розета Георгиева Атанасова и Димитър Георгиев Гергинов Техническо задание и мотивирано предложение за проект за изменение на ПУП-ИПР за УПИ Х-749, УПИ IX-749, УПИ ХV-747, УПИ XVI-746 в кв.44 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.44 с.Костенец Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №8 и Заповед №РД-04-671/27.11.2015г. вх.№ 94-Р-120/11.09.2015г. № РД-04-671/24.11.2015г. одобрено по чл.125, ал.2 от ЗУТ
40 Теменужка Ангелова Николова, Йордан Иванов Николов и Лили Иванова Николова Задание и мотивирано предложение за изменение на ПУП-ИПР-ИПЗ за УПИ V-75 в кв.7 по плана на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.7 Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №21 Заповед №РД -15-669/24.11.2015г. вх.№ 94-Й-228/28.09.2015г. № РД-04-669/24.11.2015г. одобрено по чл.125, ал.2 от ЗУТ
41 Проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ VII-705 и УПИ Х-706 в кв.83 по плана на с.Горна Василица, мах."Пердова", община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, мах."Пердова", кв.83 с.Горна Василица Протокол №4 от 14.07.2015г. Решение №2 и Заповед №РД-04-688/01.12.2015г. вх.№ 94-П-87/07.07.2015г. № РД-04-688/01.12.2015г. одобрено чл.137, ал.2, т.6, парагр.8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, решение №205 по Протокол №21 на ОБС-Костенец, проведено на 18.12.2014г.
42 Силвиа Никова Лайс Задание и мотивирано предложение за изменение на ПУП-ИПР II-425, 426 и част от ПИ пл.№446 в кв.1 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.1 с.Пчелин Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №17 вх.№ 94-С-158/23.04.2015г.; вх.№ 94-С-210/29.05.2015г. № РД-04-687/01.12.2015г. одобрено по чл.125, ал.2 от ЗУТ след влизане в сила на Решение №142 по Протокол №13 от Заседание на ОБС-Костенец проведено на 17.09.2015г.
43 Славка Иванова Котларова, Мирослав Лъчезаров Николов и Александър Тихомиров Ненчев Техническо задание и мотивирано предложение за изменение на ПУП-ИПР за УПИ II-369 в кв.90г по плана на гр.Костенец, област Софийска, община Костенец гр.Костенец, кв.90г Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №23 вх.№ 94-М-276/24.08.2015г. № РД-04-692/02.12.2015г. одобрено по чл.125, ал.2 от ЗУТ след влизане в сила на Решение №142 по Протокол №13 от Заседание на ОБС-Костенец проведено на 17.09.2015г.
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2016 г.
2016г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ Заповед №/дата на Кмета на общината или решение №/дата Вх. № на заявление №/ на Заповед По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 Розета Георгиева Атанасова и Димитър Георгиев Гергинов Проект за ПУП-ИПР на УПИ IX-749, УПИ XXVI-749,УПИ X-749 с нов номер,УПИ XXVII-749, УПИ XV-747 с нов номер, УПИ XXIV-747, УПИ XVI-746 с нов номер, УПИ XXV-746 в кв.44 по ЗРП на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.44 с.Костенец Протокол №6 от 08.12.2015г. Решение №12 вх.№ 94-Р-159/04.12.2015г. № РД-04-36/26.01.2016г. чл.129, ал.2. чл.135, ал.1 и параграф 8, ал.1, ал.2, т.3 от ЗУТ 14.03.2016г.
2 НиколайЧудомиров Нетов Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ V-общ, УПИ VI-общ с площ 600м2 отредени за жилищно застрояване - Жм в кв.5 по ЗРП на с.Подгорие, община Костенец, област Софийска с.Подгорие, кв.5 с.Подгорие Протокол №6 от 08.12.2015г. Решение №13 вх.№ 94-Н-200/03.12.2015г. № РД-04-35/26.01.2016г. чл. 129, ал.2; във връзка с чл.134, ал.1 и ал.2, т.6; чл.135, ал.1 от ЗУТ 20.02.2016г.
3 ЕТ "Вила Терма- Велин Керков Проект за ПУП-ИПР по зелените, сините и червени линии на приетата графична част за УПИ IV-164 нов номер, УПИ ХIV-164, УПИ V-163 нов номер, УПИ XV-163, VII-169 нов номер, УПИ XII-169, УПИ VIII-169,УПИ XIII-169 в кв.7 по ЗРП на с.Пчелин, бщина Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.7 с.Пчелин Протокол №6 от 08.12.2015г. Решение №12 вх.№ 92-Е-307/04.12.2015г. № РД-04-37/26.01.2016г. чл.129, ал.2. чл.135, ал.1 и параграф 8, ал.1, ал.2, т.3 от ЗУТ 29.03.2016г.
4 Проект за ПУП-ИПР на УПИ V-679, кв.84а и площ по геодезичесло заснемане 316,0м2 по ЗРП на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.84а Протокол №5 от 29.09.2015г. Решение №19 и Решение №62 на ОБС-Костенец п о Протокол №7/28.05.2015г. № РД-04-49/02.02.2016г. чл.129, ал.2, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ 17.02.2016г.
5 Таня Ангелова Лесева Проект за изработване на ПУП-ПР на ПИ №112053 с ЕКАТТЕ24894, с.Долна Василица, местност "Полето", гр.Костенец, община Костенец, област Софийска, одобрен със Заповед РД-04-109/27.03.2014г. с.Долна Василица, м."Полето" с.Долна Василица Протокол №6 от 08.12.2015г. Решение №5 вх.№ 92-Т-116/16.11.2015г. № РД-04-67/15.02.2016г. разрешено на основание :чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.17, ал.1 от ЗУТ
6 Славка Иванова Котларова, Мирослав Лъчезаров Николов и Александър Тихомиров Ненчев Проект за ПУП-УПР за УПИ II-369, УПИ XIV368 в кв.90г по регулационния план на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.90г Протокол №6 от 08.12.2015г. Решение №14 и Решение №141 от Протокол №13 на ОБС-Костенец вх.№ 92-П-100/07.12.2015г. № РД-04-89/29.02.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 от ЗУТ 17.03.2016г.
7 "БУЛФРУКТ" ООД Проект за ПУП-ПЗ на ПИ №173007 в местността "Горните ливади" с ЕКАТТЕ 58863, в землището на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин с.Пчелин Решение №17 от Протокол на ОБС-Костенец от 30.01.2014г. вх.№ 92-Б-9/18.01.2016г. № РД-04-158/29.03.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 18.04.2016г.
8 "БУЛФРУКТ" ООД Проект за ПУП-ПЗ на ПИ №173021 в местността "Горните ливади" с ЕКАТТЕ 58863, в землището на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин с.Пчелин Решение №16 от Протокол на ОБС-Костенец от 30.01.2014г. вх.№ 92-Б-10/18.01.2016г. № РД-04-159/29.03.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 18.04.2016г.
9 Таня Ангелова Лесева Проект за изменение на кадастралния план на гр.Костенец и образуване на нов ПИ №112053 с ЕКАТТЕ 24894, в землището на с.Долна Василица, местност "Полето" и проект за ПУП-ПР на УПИ V-6537 в кв.153 по регулационния план на гр.Костенец с.Долна Василица, м."Полето" с.Долна Василица Протокол №1 от 25.02.2016г. Решение №27 вх.№ 92-Т-14/22.02.2016г. № РД-04-157/29.03.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 18.04.2016г.
10 Тодор Петров Петракиев и Костадин Желев Господинов Проект за изработване на ПУП-ИПЗ и ПР на ПИ №143017, местността "Дълбокия Алчак", махала 'Нова" по КВС на с.Горна Василица, община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, м."Дълбокия Алчак" с.Горна Василица Протокол №1 от 25.02.2016г. Решение №26 вх.№ 94-Т-10/17.02.2016г. № РД-04-187/13.04.2016г. разрешено на основание: чл.124а, ал.2,5 и 7; чл.134, ал.2, т.2 и чл.135, ал.1 от ЗУТ
11 "ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Проект за изработване на ПУП-ИПР на УПИ I-за Кибритен а фабрика в кв. 74 по ЗРП на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.74 Протокол №1 от 25.02.2016г. Решение №27 и Решение №59 от Протокол №6 ан ОБС-Костенец от 28.03.2016г. вх.№ 92-Ф-9/23.02.2016г. № РД-04-191/15.04.2016г. разрешено на основание: чл.124а, ал.2,5 и 7; чл.134, ал.2, т.2 и чл.135, ал.1 от ЗУТ
12 Живка Стойчева Синапова Проект за изработване на ПУП-ИПЗ на ПИ №122067 с ЕКАТТЕ 58863, землището на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, местността "Захаринка" с.Пчелин Решение К-1 от 25.01.2010г. На комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ вх.№ 94-Ж-7/18.04.2016г. № РД-04-203/20.04.2016г. разрешено на основание: чл.124а, ал.2,5 и 7; чл.134, ал.2, т.2 и чл.135, ал.1 от ЗУТ
13 община Костенец Проект за изработване на ПУП-ИПУР и ПУП-ИПЗ на ПИ №1624, кв.80 по ЗРП на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.80 с.Костенец Протокол №6 от 28.03.2016г. На ОБС-Костенец Решение №70 вх.№ 92-О-166/18.04.2016г. № РД-04-217/25.04.2016г. разрешено на основание: чл.124а, ал.2,5 и 7; чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.135, ал.1, ал.4, т.1 от ЗУТ
14 община Костенец Проект за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ I- "За община и обществено облсужване, кв.90А по ЗРП на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.90А Протокол №6 от 28.03.2016г. На ОБС-Костенец Решение №72 вх.№ 92-О-166/18.04.2016г. № РД-04-218/25.04.2016г. разрешено на основание: чл.124а, ал.2,5 и 7; чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.135, ал.1, ал.4, т.1 от ЗУТ
15 община Костенец Проект за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ за УПИ VI-1975,1980 " За автогара", кв.89Г по ЗРП на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.89Г Протокол №6 от 28.03.2016г. На ОБС-Костенец Решение №71 вх.№ 92-О-164/18.04.2016г. № РД-04-219/25.04.2016г. разрешено на основание: чл.124а, ал.2,5 и 7; чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.135, ал.1, ал.4, т.1 от ЗУТ
16 община Костенец Проект за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ за УПИ IX-392 "За бизнес" и УПИ V- "За обществено обслужване", кв.112, по ЗРП на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.112 Протокол №6 от 28.03.2016г. На ОБС-Костенец Решение №73 вх.№ 92-О-165/18.04.2016г. № РД-04-220/25.04.2016г. разрешено на основание: чл.124а, ал.2,5 и 7; чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.135, ал.1, ал.4, т.1 от ЗУТ
17 "ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Проект за ПУП-ИПР на УПИ I- "За кибритена фабрика", кв.74 по ЗРП на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец, кв.74 Протокол №6 от 28.03.2016г. На ОБС-Костенец Решение №59 вх.№ 92-Ф-22/22.04.2016г. № РД-04-273/17.05.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2 и чл.135, ал.1 от ЗУТ 22.06.2016г.
18 ТПКИ "Белмекен", ТПК "Иван Чолев" и ЕТ "Христина - Христина Ганджулова" Проект за ПУП-ИПР на УПИ VIII, кв.102 по ЗРП на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец, кв.102 с.Костенец Протокол №1 от 25.02.2016г. Решение №14 вх.№ 39.00-1/07.01.2016г. № РД-04-276/18.05.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 от ЗУТ 13.06.2016г.
19 Галина Захариева Дурчева Проект за ПУП-ИПР за УПИ ХХIII-15 в кв.1 по кадастралния и регулационен план на к.к.Пчелински бани, с.Пчелин, община Костенец к.к. Пчелински бани, с.Пчелин, УПИ ХХIII-15, кв.1 с.Пчелин Протокол №6 от 08.12.2015г.на ОЕСУТ Решение №10 вх.№ 94-Г-318/02.12.2015г. № РД-04-290/25.05.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2 и чл.135, ал.1 във връзка с чл.150, ал.1, ал.2, т.1,2 от ЗУТ 17.06.2016г.
20 Марин Томанов Дончев Проект за изработване на ПУП-ИПУР и ПУП-ИПР за УПИ I-389, кв.34 по ЗРП на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.34 с.Пчелин Протокол №3 от 25.02.2016г.на ОБС-Костенец, решение №37, решение №4 по Протокол №6 от 08.12.2015г.на ОЕСУТ вх.№ 94-М-262/20.11.2015г. № РД-04-315/31.05.2016г. разрешено на основание: чл.124а, ал.2,5 и 7; чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.135, ал.1, ал.4, т.1 и § 8, ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби на ЗУТ
21 Силвиа Никова Лайс Проект за ПУП-ИПР на УПИ II-425,426 с нов номер УПИ IV и нов кадастрален номер 449 и УПИ III - "За градина" с кадастрални номера 446,434,447,427,429,428,430,431,448 с нов номер УПИ V - "За градина", кв.1 по кадасталния и регулационен план на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска с.Пчелин, кв.1 с.Пчелин Протокол №2 от 26.04.2016г. Решение №2 на ОЕСУТ и решение №142 от Протокола на №13 на ОБС-Костенец вх.№ 94-С-118/29.05.2015г. № РД-04-314/31.05.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ 15.06.2016г.
22 Фирма "Шампионите" ЕООД Проект за изработване на 1.ПУП-ИПУР; 2.ПУП-ИПР на УПИ V-423 с нов номер на УПИ -ХIV обединяващ ПИ №58863.200.266 ; ПИ №58863.200.267; ПИ №58863.200.2013 и част от ПИ №58863.200.205, кв.10 по кадастрална карта и регулационен план на к.к. Пчелински бани, с.Пчелин; 3. ПУП-ИПЗ на ПИ №58863.200.266; ПИ №58863.200.267 и ПИ №58863.200.205 к.к. Пчелински бани, с.Пчелин с.Пчелин Протокол №8 на ОБС-Костенец от 28.04.2016г. Решение №93 вх.№ 92-Ш-7/18.04.2016г. № РД-04-340/13.06.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и ал.7 ; чл.134, ал.2, т.2 и т.6; чл. 135, ал.1, ал.2 ал.3 и ал.4, т.1, чл.208 от ЗУТ
23 "Болкан Дриймс" ООД Проект за ПУП-ИПР на УПИ III-23; УПИ IV-27; УПИ V-27, УПИ VI-27;УПИ VII-22,УПИ VIII-22, кв.6 по регулационния план на с.Подгорие, община Костенец с.Подгорие Протокол №17 на ОБС-Костенец с решение №169 от 31.10.2013г. вх.№ 92-Б-102/18.11.2015г. № РД-04-341/13.06.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, чл.135, ал.1, чл.208 и §8, ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби на ЗУТ. 07.07.2016г.
24 Теменужка Ангелова Николова, Йордан Иванов Николов и Лили Иванова Николова Проект за ПУП-ИПР на УПИ V-75 с нов номер УПИ XXIII-75 и VI-76 с нов номер XXIV-76 в кв.7 по регулационния план на с.Подгорие, община Костенец с.Подгорие Протокол №1 на ОЕСУТ от 25.02.2016г. с решение №10 №№ 94-Т-136/17.12.2015г.; 94-Т-28/15.04.2016г.; 94-Т-28/27.05.2016г. № РД-04-416/13.07.2016г. одобрено на основание: чл.129, ал.2, чл.135, ал.1 и §8, ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби от ЗУТ 05.08.2016г.
25 Крум Стоянов Илиев, Еленка Георгиева Китова, Иво Георгиев Китов и Галина Георгиева Китова Проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-508 с нов номер XIX; УПИ V-509 с нов номер XX и УПИ VI-510 с нов номер XXI, кв.28 по регулационния план на гр.Момин проход, община Костенец гр. Момин проход Протокол №2 на ОЕСУТ от 26.04.2016г. с решение №4 вх.№ 94-К-64/06.06.2016г. № РД-04-469/03.08.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и ал.7 ; чл. 135, ал.1, ал.4 , т.1 и § 8 , ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби от ЗУТ
26 Александър Иванов Дурев и Станислава Цветкова Зубева - Дурева Проект за ПУП-ИПР на УПИ XVI-1005 с нов номер XIX и УПИ XVII-1006 с нов номер XX в кв.63 по регулационния план на с.Костенец, община Костенец с. Костенец с.Костенец Протокол №3 на ОЕСУТ от 31.05.2016г. с решение №11 вх.№ 94-С-195/21.06.2016г. № РД-04-470/03.08.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и ал.7 ; чл. 135, ал.1, ал.4 , т.1 от ЗУТ
27 ЕТ "Вила Терма- Велин Керков Проект за ПУП-ИПР на УПИ XIV-164 с нов номер XVI и УПИ III-165 с нов номер XVII, кв.7 по регулационния план на с.Пчелин, община Костенец с. Пчелин вх.№ 92-Е-179/17.06.2016г. № РД-04-471/03.08.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и ал.7 ; чл. 135, ал.1, ал.4 , т.1 и § 8 , ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби от ЗУТ
28 1.Искра Славейкова Джахова - Кадинова, 2.Йордан Славейков Джахов и 3.Община Костенец Проект за ПУП-ИПР ма УПИ IV-75 с нов номер XIV и УПИ V-74 с нов номер XV по кадастрална карта на к.к Вили Костенец, община Костенец к.к Вили Костенец с. Костенец Протокол №13 на ОбС от 30.06.2016г. с решение №135 вх.№ 92-О-302/02.08.2016г. № РД-04-472/03.08.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и ал.7 ; чл.134, ал.2, т.6; чл. 135, ал.1, ал.4, т.1 от ЗУТ
29 Пламен Николаев Чолаков Проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 000750 с ЕКАТТЕ 18561 находящ се в местността "РАШОВИЦА", землището на с. Горна Василица, община Костенец с. Горна Василица, местността "РАШОВИЦА" с.Горна Василица Протокол №3 на ОЕСУТ от 31.05.2016г.; Протокол №6 на ОбС от 28.03.2016г. с решение №12-ОЕСУТ; решение №76-ОбС вх.№ 94-П-80/30.05.2016г. № РД-04-473/03.08.2016г. чл.129, ал.2 от ЗУТ 22.08.2016г.
30 Борислав Димов Желязков Проект за ПУП-ИПР на УПИ XVI-674 и УПИ XVII-674 в кв.84 по регулационния план на гр. Костенец гр. Костенец Протокол №6 на ОбС от 28.03.2016г. с решение №60 вх.№ 92-О-95/11.03.2016г. № РД-04-523/25.08.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и 7; чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ
31 "ЕЗЕРОТО-ЖЕЛЯЗКОВИ" ООД Проект за ПУП-ИПР на УПИ V-"За магазин", кв.90 по регулационния план на гр. Костенец се обособяват два нови УПИ - УПИ X-1922 с отреждане за "За магазин" и УПИ XI-1928,1935 с отреждане " За магазин и обслужващи дейности" гр. Костенец Протокол №9 на ОбС от 26.05.2016г. с решение №111 вх.№ 92-Е-111/11.04.2016г. № РД-04-524/25.08.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и 7; чл.135, ал.1 и ал.4, т.1 от ЗУТ
32 Стефан Николов Златанов -пълномощник, с.Руен, ул." Св. Тодор" №18 Проект за ПУП-ИПР на УПИ III-234 с нов номер X-234, VI-237 с нов номер XI-237, кв.12 по ЗРП на с. Пчелин, община Костенец гр. Костенец Протокол №3 на ОЕСУТ от 31.05.2016г. с решение №13 вх.№ 94-С-101/25.05.2016г. № РД-04-522/25.08.2016г. Одобрено по чл.129, ал.2, чл.135, ал.1 и §8, ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби от ЗУТ 26.09.2016г.
33 Димитър Иванов Стоянов, гр. Костенец, ул."Странджа" №43 Фирма "Гемопроцес" ООД; "Димекс ойл" ООД и "Биопроцес" ЕООД Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ IV-6535, кв.74 по ЗРП на гр. Костенец, община Костенец гр. Костенец вх.№ 92-Б-130/13.09.2016г. № РД-04-563/21.09.2016г. Разрешено по чл.124а, ал.2;5 и 7; чл.134, ал.2, т.6; чл.135, ал.2, ал.4, т.1 и чл.150, ал.1, 2, т.1 и2 от ЗУТ
34 Александър Иванов Дурев и Станислава Цветкова Зубева - Дурева Проект за ПУП-ИПР на УПИ XVI-1005 с нов номер XIX и УПИ XVII-1006 с нов номер XX в кв.63 по регулационния план на с.Костенец, община Костенец с. Костенец с. Костенец Протокол №4 на ОЕСУТ от 18.10.2016г. с решение №8 вх.№ 94-С-318/11.08.2016г. № РД-04-649/28.10.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.135, ал.1 от ЗУТ. 17.11.2016г.
35 ЕТ "ДОБРИ ХОЛИДЕЙ-ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ" Проект ПУП-ИПЗ на ПИ №015033, ЕКАТТЕ 24694, м. "Ореха", землището на с.Долна Василица, община Костенец с.Долна Василица Протокол №4/26.03.2015г., реш. №26 на ОБС и протокол № 4/18.10.2016г., реш №14 вх.№ 92-Е-220/08.08.2016г. № РД-04-650/28.10.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.1 от ЗУТ. 23.11.2016г.
36 Живка Стойчева Синапова Проект за ПУП-ИПЗ на ПИ № 122067 ЕКАТТЕ 58863, М. "Захаринка", землището на с.Пчелин с.Пчелин Протокол №4 на ОЕСУТ от 18.10.2016г. с решение №11 вх.№ 94-Ж-16/02.09.2016г. № РД-04-651/28.10.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.1 от ЗУТ. 30.01.2017г.
37 ЕТ "Вила Терма- Велин Керков Проект за ПУП-ИПР на УПИ XIV-164 с нов номер XVI и УПИ III-165 с нов номер XVII, кв.7 по регулационния план на с.Пчелин, община Костенец с.Пчелин Протокол №4 на ОЕСУТ от 18.10.2016г. с решение №10 вх.№ 92-E-229/15.08.2016г. № РД-04-652/28.10.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.135, ал.1 §8, ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредбиот ЗУТ. 21.03.2017г. на основание решение №159181/21.12.2017г. на Върховния административен съд на Република България
38 Община Костенец, Искра Славейкова Джахова -Кадинова и Йордан Славейков Джахов Проект за ПУП-ИПР на УПИ XIV-75 и УПИ XV-74, кв.20 по регулационния план на к.к. вили Костенец, община Костенец к.к Вили Костенец Протокол №13/30.06.2016г., реш. №135 на ОБС и протокол № 4/18.10.2016г., реш №23 вх.№ 92-О-381/12.10.2016г. № РД-04-648/28.10.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.128, ал.13 от ЗУТ. 31.10.2016г.
39 Крум Стоянов Илиев, Еленка Георгиева Китова, Иво Георгиев Китов и Галина Георгиева Китова Проект за ПУП-ИПР за УПИ XIX-508; УПИ XX-509; УПИ ХХI-510 в кв.28 по регулационния план на гр. Момин проход, община Костенец гр.Момин проход Протокол №4/18.10.2016г. На ОЕСУТ, решение № 16 с решение №16 вх.№ 94-К-64/12.09.2016г. № РД-04-697/17.11.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.135, ал.1 и ал.24, т.1 и §8, ал.1, ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ. 06.12.2016г.
40 Марин Томанов Дончев Проект за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПР за УПИ I-389, кв.34 по регулационния план на с.Пчелин, община Костенец с.Пчелин Протокол №4/18.10.2016г., решение №7 и Протокол №3/25.02.2016г., решение №37 вх. № 94-К-112/27.07.2016г. № РД-04-696/16.11.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 и §8, ал.1 и ал.2, т.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. 07.12.2016г.
41 Фирма "Шампионите" ЕООД, гр. София, р-н "Слатина" Проект за ПУП-ИПУР; ПУП-ИПР и ПУП-ИПЗ на новообразуван УПИ ХIV-203,205,266,267, кв.10 по кадастралната карта на к.к. Пчелински бани, с.Пчелин, община Костенец к.к. Пчелински бани Протокол №8 на ОБС-Костенец от 28.04.2016г., решение №93; Протокол №4/18.10.2016г., реш. №25 вх. № 92-Ш-28/17.10.2016г. № РД-04-710/28.11.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 и чл.135, ал.1 и чл.208 от ЗУТ. 14.02.2017г.
42 Емил Николов Цветанов с адрес гр.Костенец Проект за ПУП-ПРЗ на ПИ № 1925 терен за озеленяване в кв.67 по ЗРП на гр.Костенец, община Костенец; 1. ПУП-ПЗ; 2. ПУП-ПР с който се образува нов УПИ XI-1925, кв.67 гр.Костенец Протокол № 8 на ОБС от 25.06.2015г., реш. № 76 и Протокол №4 от 18.10.2016г. на ОЕСУТ, реш. № 20 вх. № 94-Е-120/22.06.2016г. № РД-04-715/30.11.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и 7; чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 и ал.4, т.1 от ЗУТ
43 Ивайло Ангелов Мичев, гр.София, ж.к. Красно село Проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 1 в кадастрален район 904, находящ се в местността "Ореха", землището на с.Долна Василица, община Костенец с.Долна Василица, м. "Ореха" с.Долна Василица Протокол № 4/18.10.2016г. На ОЕСУТ, реш.№ 17; Протокол № 6/30.04.2015г. На ОБС с реш. № 46 вх. № 94-И-35/16.02.2016г. № РД-04-714/30.11.2016г. одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. 22.12.2016г.
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2017 г.
2017г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ решение № Вх. № на заявление №/ на Заповед По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 "ЕЗЕРОТО-ЖЕЛЯЗКОВИ" ООД, гр.Костенец, ул. "Марица" №19 Проект за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ V "за магазин" в кв.90 по регулационния план на гр.Костенец, община Костенец, област Софийска гр.Костенец няма Протокол № 5/05.12.2016г. решение №1 92-Е-281/31.10.2016г. № РД -04-65/01.02.2017г. одобрено на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.1, ал.2 т.6 от ЗУТ. 23.02.2017г.
2 Фирма ЕТ "ДИАНИ ПРОДАН-БОРИСЛАВОВ ПРОДАНОВ" Проект за разрешение на ПУП-ИПРЗ на УПИ II-407: 1. ПУП-ИПР на УПИ II-407 "За жилищно строителство" като се образува нов УПИ V-407,407a по ЗРП на гр.Костенец и 2. ПУП - ИПЗ на УПИ II-407 "За жилищно строителство" гр.Костенец няма Положително становище на гл.арх. на община Костенец 92-Е-53/31.01.2017г. № РД-04-91/16.02.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2;5 и 7; чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1; ал.2 и ал.4, т.1 от ЗУТ
3 Тодор Петров Петракиев и Костадин Желев Господинов Проект за ПУП-ПР и ПУП-ИПЗ на ПИ №833 по регулационния план на с.Горна Василица, махала "Нова" с.Горна Василица, махала "Нова" Протокол №4/18.10.2016г. решение №13 94-К-112/27.07.2016г. № РД-04-119/24.02.2017г. одобрено на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.134, ал.2, ал.2 т.6 и чл.135, ал.1 от ЗУТ. 15.03.2017г.
4 "ДОРИНА БЮТИ И СПА" ЕООД Проект за разрешение за изработване на КПИИ на 1. ПУП-ИПЗ и 2. ПУП-ИПР за УПИ XI-834 в кв. 72 по ЗРП на с.Горна Василица, м. "Пердова", община Костенец, област Софийска с.Горна Василица, махала "Пердова" Протокол №1/24.01.2017г. решение №5 № 92-Д-11/20.01.2017г. № РД-04-132/28.02.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2; чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1; чл.150, ал.1, ал.2, т.1 и 2 от ЗУТ
5 Фирма "РС КАР" ЕООД, представлявано от Верка Бончева Проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 913018 с ЕКАТТЕ 38916 находящ се в местността "Манджушки гьол", землището на с.Костенец, община Костенец, област Софийска с.Костенец с.Костенец Протокол №1/24.01.2017г. решение №6 № 92-Р-13/24.01.2017г. № РД-04-134/28.02.2017г. одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. 23.03.2017г.
6 Лиляна Василева Оприцова и Пенка Василева Манова Проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-309 в кв. 22 по РП на с.Пчелин,община Костенец, област Софийска с.Пчелин Положително становище на гл.арх. на община Костенец № 94-П-4/13.01.2017г. № РД-04-218/04.04.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5,7; чл.135, ал.1, ал.4, т.1 от ЗУТ
7 Саша Василева Калчева - Йотова Проект за ПУП-ИПР /Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация/ на УПИ XII-704, УПИ XII-704, УПИ VI-703 в кв. 83 по ЗРП на с.Г.Василица, м. "Пердова", община Костенец с.Г.Василица Положително становище на гл.арх. на община Костенец № 94-С-54/13.12.2016г. № РД-04-221/05.04.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5,7; чл.135, ал.1, ал.1 от ЗУТ
8 Емил Николов Цветанов с адрес гр.Костенец Проект за ПУП-ИПР /Подробен устройствен план - изменение на план за регулация/ и ПУП-ПЗ с ново УПИ XI-1925 в кв. 68 ОТМЕНЕНА ЗАПОВЕД № РД-04-715/30.11.2016г. гр.Костенец няма Протокол № 4/18.10.2016г. решение № 20 № 94-Е-62/28.03.2017г. № РД-04-222/05.04.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,7; чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1, ал.4, т.1 от ЗУТ
9 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 Проект за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ за УПИ VI-1980,1975 "За автогара" в кв. 89г по ЗРП на гр. Костенец, община Костенец гр.Костенец няма протокол № 6/28.03.2016г., реш. № 71 на ОБС и протокол № 2/21.02.2017г. Реш. № 18 на ОЕСУТ № 92-О-82/20.02.2017г. № РД-04-238/12.04.2017г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. 04.05.2017г.
10 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 Проект за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ за УПИ IX-392 "За бизнес" в кв.112 по ЗРП на гр.Костенец, община Костенец гр.Костенец няма протокол № 6/28.03.2016г., реш. № 73 на ОБС и протокол № 2/21.02.2017г. Реш. № 17 на ОЕСУТ № 92-О-84/20.02.2017г. № РД-04-244/25.04.2017г. и №РД-04-630/03.11.2017г. За ЯФГ Одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.132, ал.1, т.1 от ЗУТ 25.04.2017г.
11 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ I-"За община и обществено обслужване" в кв. 90а по ЗРП на гр. Костенец, община Костенец гр.Костенец няма протокол № 6/28.03.2016г., реш. № 72 на ОБС и протокол № 2/21.02.2017г. Реш. № 19 на ОЕСУТ № 92-О-83/20.02.2017г. № РД-04-245/25.04.2017г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. 18.05.2017г.
12 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 Проект за ПУП-ИПУР; ПУП-ИПР на УПИ I-1683 и ПУП-ПРЗ на ПИ №1624 в кв.80 по ЗРП на с.Костенец, община Костенец с.Костенец с.Костенец протокол № 6/28.03.2016г., реш. № 70 на ОБС и протокол № 2/21.02.2017г. Реш. № 16 на ОЕСУТ № 92-О-81/20.02.2017г. № РД-04-246/25.04.2017г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. 17.05.2017г.
13 Фирма ЕТ "ДИАНИ ПРОДАН-БОРИСЛАВОВ ПРОДАНОВ" със седалище и адрес на управление гр.Костенец, ул. 'Иван Вазов" Проект за ПУП-ИПР и ПУП-ИПЗ на УПИ II-407 "За жилищно строителство" в кв. 90б по РП на гр.Костенец, община Костенец гр.Костенец протокол №3/25.04.2017г. На ОЕСУТ решение №4 № 92-Е-143/10.04.2017г. № РД-04-282/16.05.2017г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.132, ал.1, т.1 от ЗУТ 16.05.2017г.
14 Ангел Лазаров Дарунски и Мария Стойкова Дарунска с дарес с.Костенец, ул."Васил Левски" №6А Проект за ПУП-ИПР в обхват УПИ IX-717 и площ на ПИ № 717 и УПИ V "битови услуги" в кв.66 по РП на с.Костенец с.Костенец с.Костенец № 94-А-250/01.11.2016г. № 04-294/22.05.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5и 7; чл.135, ал.1, ал.4, т.1 и § 8, ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби от ЗУТ
15 Валентин Райчов Терзийски Проект за ПУП-ИПЗ на УПИ XV-91 в кв. 7 по ЗП на с.Горна Василица, махала" Нова", община Костенец с.Горна Василица, махала "Нова" положително становище на гл архитект на община Костенец № 94-В-130/12.04.2017г. № 04-295/22.05.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5и 7; ч. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1, ал.4, т.1 от ЗУТ
16 Йорданка Любенова Чанева и Петранка Любенова Печева Проект за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПР на УПИ I-247 и УПИ II-248 В КВ. 18 по ЗРП на с.Пчелин, община Костенец с.Пчелин Протокол на ОбС-Костенец решение № 34 № 94-Й-59/15.07.2016г. № 04-296/22.05.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5и 7; чл.135, ал.1, ал.4, т.1 и § 8, ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби от ЗУТ
17 Нина Георгиева Кичукова, гр.Костенец, ул. "Стефан Караджа" №42 Проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №1764 и ПИ №1765 в кв.41 по кадастралния план и ЗРП на гр.Костенец гр.Костенец няма № 94-Н-41/13.02.2017г. № 04-297/22.05.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5и 7; ч. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 от ЗУТ
18 Данаил Данев Едрев с адрес гр.София Проект за ПУП-ИПР в обхват на УПИ VI-43 в кв. 4 по регулационния план на с.Горна Василица, махала "Нова", община Костенец с.Горна Василица, махала "Нова" положително становище на гл архитект на община Костенец № 94-Д-119/28.04.2017г. № 04-299/22.05.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5и 7; чл.135, ал.1, ал.4, т.1 и § 8, ал.1, ал.2, т.3 от предходните разпоредби от ЗУТ
19 Жаклин Денисова Пехливанова Проект за изработване на КИИП за обект: "Курортен пансион" за 1. ПУП-ИПРЗ на УПИ II-376 в кв.36 по плана на гр.Момин проход и 2. Инвестиционен проект за строеж "Курортен пансион" гр.Момин проход положително становище на гл архитект на община Костенец № 94--Ж-10/14.03.2017г. № РД-04-314/31.05.2016г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2; чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 и чл.150, ал.1, ал.2, т.1,2 от ЗУТ
20 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 Проект за разрешение за изработване на ПУП-ИПУР с обхват между осови точки №№ 352-351-353а и 353б находящи се на кръстовището на ул. "Стефан Караджа" и ул. "Свети Георги" по РПна гр.Костенец гр.Костенец няма Протокол №3/25.04.2017г. НА ОЕСУТ и реш № 73 от протокол №8/28.04.2017г. На ОБС решение №9 93-Р-11/01.06.2017г. №РД-04-328/07.06.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5,7; чл. 134, ал.2 и т.6 и чл.135, ал.1,ал.4, т.1 от ЗУТ
21 Ангел Владимиров Пенджуров и Иван Петров Андреев Проект за разрешение за изработване на ПУП-ИПРЗ в УПИ I-321, II-321 в кв. 160 по ЗРП на гр.Костенец гр.Костенец няма Протокол №3/25.04.2017г. решение № 2 № 94-А-91/21.03.2017г. № РД-04-333/07.06.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2,5,7; чл. 134, ал.2, т.4и т.6 и чл.135, ал.1, ал.2,ал.4, т.1 от ЗУТ
22 Валентин Райчов Терзийски Проект за ПУП-ИПЗ на УПИ XV-91 в кв. 7 по ЗП на с.Горна Василица, махала" Нова", община Костенец с.Горна Василица, махала "Нова" Протокол № 5 от 14.08.2017г. решение №12 № 94-В-255/09.08.2017г. № РД-04-509/18.09.2017г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 ; чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 от ЗУТ. 19.10.2017г.
23 Емил Николов Цветанов с адрес гр.Костенец Проект за ПУП-ИПР; ПУП-ПЗ в УПИ XI-1925 в кв.68 по плана на гр.Костенец, община Костнец, Софийска област гр.Костенец няма Протокол № 4 от 06.06.2017г. решение № 7 № 94-Е-92/15.05.2017г. № РД-04-510/18.09.2017Г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. 19.10.2017г.
24 Ангел Кирилов Ангелов и Евгени Кирилов Кирилов с адрес гр.София, кв. "Манастирски ливади", ул. "Пирин" №42, ет,1, ап.5 Проект за КПИИ (Мотивирано предложение) за УПИ X-141 в кв. 17 по плана на гр.Момин проход ОТМЕНЕНА гр.Момин проход Положително становище на гл.арх. на община Костенец № 94-Е-154/01.09.2017г. № РД-04-518/21.09.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2; чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 и чл.150, ал.1, ал.2, т.1,2 от ЗУТ
25 "ДОРИНА БЮТИ И СПА" ЕООД Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ за обект:Проект за 1. ПУП-ИПЗ и 2. ПУП-ИПР в УПИ XI-834 кв. 72 по ЗРП на с.Горна Василица, махала "Пердова", община Костенец с.Горна Василица, махала "Пердова" протокол № 4/06.06.2017г. решение № 15 № 92-Д-72/31.05.2017г. № РД-04- 587 /23.10.2017г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл. 134, ал.2, т.6, чл.135, ал.1 и чл.150, ал.1, ал.2, т.1,2 от ЗУТ 15.11.2017г.
26 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 Проект за изменение на ПУП-ИПУР с обхват: югозападната част на ул. "Стефан Караджа' между осови точки №352 и №353б и севро-западната част на ул. "Марица" между осови точки №№354а-353б по регулационния план на гр.Костенец гр.Костенец решение №73 от Протокол №8/27.04.2017г. На ОбС-Костенец; решение №8 от Протокол № 5/14.08.2017г. На ОЕСУТ № РД-04-591/25.10.2017г. Одобрено на основаниечл.129, ал.2, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ
27 Саша Василева Калчева - Йотова Проект за ПУП-ИПР /Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация/ на УПИ XII-704, УПИ XII-704, УПИ VI-703 в кв. 83 по ЗРП на с.Г.Василица, м. "Пердова", община Костенец с.Горна Василица, махала "Пердова" препис-извлечение от протокол №5-14.08.2017. с решение №7 решение №7 94-С-274/14.06.2017г. № РД-04-642/08.11.2017г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. 30.11.2017г.
28 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 Проект за ПУП-ИПР на УПИ IV-680, V-680 и XI-680, кв.71, гр.Костенец гр.Костенец препис-извлечение от протокол №6 от 10.10.2017 решение №5 92-0-198/25.10.2017г. № РД-04-646/08.11.2017г. Разрешено на основание чл.135, ал.1,2 и 3, чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ обжавлане, в съд
29 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 Проект за изменение на ПУП-ИПУР на част от улица с о.т.232 и 233 и на УПИ I-1229 в кв.62, с.Костенец с.Костенец препис-извлечение от протокол №6 от 10.10.2017 решение №2 39.00-5/15.02.2016 № РД-04-647/08.11.2017г. Разрешено на основание чл.135, ал.1,2 и 3, чл.136, ал.1 от ЗУТ
30 Проект за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на к.к. Вили Костенец - изменение на вътрешната регулационна граница между УПИ I-"За озеленяване" и УПИ II-271 в кв.1 по регулационния план на к.к. Вили Костенец к.к. Вили Костенец протокол № 8/27.04.2017г. На ОбС-Костенец решение №72 №РД-04-552/11.10.2017г. Разрешено на основание чл.135, ал.1,2 и 3, чл.136, ал.1 от ЗУТ
31 Лиляна Василева Оприцова и Пенка Василева Манова Проект за ПУП-ИПР на УПИ IX-309 и УПИ X-309 в кв. 22 по РП на с.Пчелин,община Костенец, област Софийска с.Пчелин Протокол №5/14.08.2017г решение № 9 № 94-П-118/09.10.2017г. № РД-04-670/16.11.2017г. Одобрено на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ.
32 "КУЛЕКС" ЕООД Проект за разрешаване изработване на 1. ПУП-ИПУР;2. ПУП-ИПР; 3. ПУП-ИПЗ в УПИ I-"За жилищен комплекс" и УПИ II- "За детско заведение" в кв.7 по регулационния план на гр.Момин проход гр.Момин проход Протокол № 23 от 26.10.2017г. На ОбС Решение №182 №92-К-82/21.08.2017г. № РД-04-681/23.11.2017г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2 и 7; чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, т.1 и чл.208 от ЗУТ
33 ЕТ "ДОБРИ ХОЛИДЕЙ-ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ" Изработване на КПИИ за обект: "Къща за гости" със следните части: 1. ПУП-ИПЗ на ПИ №015033 в м. "Ореха", ЕКАТТЕ 24894, землището на с.Долна Василица; 2. Инвестиционен проект за строеж "Къща за гости" с.Долна Василица, местността "Ореха" с.Долна Василица № 92-Е-332/29.11.2017г. № РД-04-723/11.12.2017Г. Разрешено на основание чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.6; чл.135, ал.1 и чл.150, ал.1, ал.2, т.1, т.2 от ЗУТ
34 Тодор Мерджанов Проект за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на с.Очуша, махала "Шехтова", кв.5 с.Очуша, махала "Шехтова" Протокол №6/10.10.2017г. Решение № 4 № РД-04-715/05.12.2017г. Разрешено на основание чл.135, ал.1,2 и 3, чл.134, ал.2,т.2 и т.6, §8, ал.2,т.2 и 3 от ЗУТ
35 Нина Георгиева Кичукова, гр.Костенец, ул. "Стефан Караджа" №42 Проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №1764 и ПИ №1765 в кв.41 по кадастралния план и ЗРП на гр.Костенец гр.Костенец Протокол № 7/17.10.2017г. решение №10 № 94-Н-173/06.10.2017г. № РД-04-743/20.12.2017г. Одобрено на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ 20.12.2017г.
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ за 2018 г.
2018г.
№ по ред Издадено на Вид устройствена процедура и наименование на обекта Населено място Землища Протокол №/дата от ОЕСУТ решение № Вх. № на заявление №/ на Заповед По кой член от ЗУТ е разрешено и по кой член е одобрено изменението Дата на влизането в сила на заповедта
1 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Костенец, ул. "Иван Вазов" №2 1. Разрешаване за изработване на проект за ПУП-ИПР, с нови УПИ VI-480, УПИ V-480, УПИ VII-451 "За жилищно строителство"; УПИ VIII-451 "За жилищно строителство"; УПИ IX-451 "За обществено обслужване"; УПИ X "За трафопост"; УПИ XI-450 "За обществено обслужване"; УПИ XII-451 "За озеленяване" в кв.35, по плана на с.Костенец; 2. ПУП-ИПЗ за определяне на устройствените зони и параметри на застрояване новообразуваните УПИ. с.Костенец Протокол №6 от 10.10.2017г.на ОЕСУТ Решение №1 93-Р-2/12.01.2018 № РД-04-27/22.01.2018г. чл.135, ал 3 от ЗУТ
2 Фирма "Димекс ойл" ООД и фирма "Биопроцес" ЕООД и фирма "Гемопроцес" ЕООД Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ за обект:1. ПУП-ИПР на УПИ IV-6535 "За производствена дейност" в кв.74; 2. ПУПИПЗ на УПИ IV-6535 "За производствена дейност" в кв.74 гр.Костенец Протокол № 3 от 25.04.2017г., решение №5 на ОЕСУТ решение №5 №92-Б-47/11.04.2017г. № 04-66/26.02.2018г. чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.1 и чл.150, ал.1 и ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ 15.03.2018г.
3 Тодор Василев Мерджанов Проект за ПУП-ИПР между УПИ IV-23 и УПИ V-18 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота УПИ XVI-23 и УПИ XVII-18 в кв. 5 по РП на с.Очуша с.Очуша Протокол № 1/06.02.2018г., решение №13 решение №13 № 94-Т-117/22.12.2017г. № РД-04-91/14.03.2018г. чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 и §8, ал.4 от ЗУТ
4 Община Костенец представлявана от Радостин Любенов Радев -кмет на община Костенец с административен адрес гр.Косте