одобрен

Регистър за издадените административни актове за одобряване на ПУП - за град Троян - 30.06.2020г.

Уникален идентификатор:  da5c68d3-e64b-4ac0-bbc0-fa027f5f77d2

административни актове издадени община пуп одобряване Троян РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-07 10:21:20
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-07-07 10:21:20

Одобрени Подробни устройствени планове (ПУП) за град Троян през 2020 г.

№ по ред Заповед на кмет/решение на Общ. съвет Собственик/ възложител Поземлен имот
1 Решение № 74 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Община Троян Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на част от улица „Генерал Карцов“, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73198.70.107 по кадастралната карта на град Троян, чрез продължаване на уличната регулация от ОТ 2100 до ОТ 40 и урегулирането на поземлен имот 73198.70.77 по кадастралната карта на град Троян, местност „Радова лъка“ – „За второстепенна улица“.
2 Зап. № 243 от 21.02.2020 г. на кмета на Община Троян Данаил Станевски, Дочо Станевски Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.514.161, квартал „Ливаде“, град Троян, като имотът се отрежда „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м.
3 Зап. № 295 от 27.02.2020 г. на кмета на Община Троян „Солид - 85“ ЕООД Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изме-нение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на УПИ І-266 „За „Елма“ АД Троян“, УПИ ХХ-266,463 „За едроплощен хипермаркет, паркинг и трафопост“ и УПИ ХХІ-266 „За обществено обслужване“ в строителен квартал 152 по регулационния план на град Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.507.266, 73198.507.267, 73198.507.577 и 73198.507.578 по кадастралната карта на град Троян), заедно с приложе-ните схеми за техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване)
4 Зап. № 404 от 17.03.2020 г. на кмета на Община Троян "Ъпдейт" 1 ООД ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.140.33 по КК на град Троян, м. „Капинчо“, с цел обособяване на имот с променено предназначение на терена и отреждането му „За обществено обслужване“ в зона за рекреация (ОК), както и разделянето на останалата територия на три имота според нейното фактическо ползване: имот 73198.140.112 се отрежда „За обществено обслужване“, имот 73198.140.114 се отрежда „За транспортна инфраструктура“, имоти 73198.140.113 и 73198.140.115 запазват статута си, като се обособява „Курортно-туристическа“ устройствена зона (ОК) с ниско застрояване.
5 Зап. № 442 от 25.03.2020 г. на кмета на Община Троян Роберт Калчев, Димитър Пиронков Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗП) на поземлени имоти с идентификатори 73198.504.45 и 73198.504.46, УПИ XI-45,46 в кв. 54 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Троян, с който се предвижда свързано застрояване и ново отреждане на УПИ XI-45,46 - „За жилищно застрояване и обществено обслужване“ („Жм“).
6 Зап. № 594 от 11.05.2020 г. на кмета на Община Троян Мартин Маринов ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.451.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на град Троян, община Троян, местност „Телчерево“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“.
7 Решение № 141 от 21.05.2020 г. на Общински съвет Община Троян ПУП – ПР за ЧИПР в квартал 323 по плана на град Троян – кв. „Лъгът“. Променя се трасето на улица между ОТ 921-995, като се добавят четири нови точки и се прокарва улица с ОТ 921-2281-2282-2283-2284-995 в условията на чл. 62а, ал. 2 от ЗУТ. Обособява се нов строителен квартал с № 430.
8 Зап. № 699 от 04.06.2020 г. на кмета на Община Троян Мануела Николова ПУП – ПЗ на поземлен имот 73198.124.45 по кадастралната карта на гр. Троян, община Троян, местност „Дрянското“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане на Жилищна зона с ниско застрояване до 10 м („Жм“).