одобрен

СО бюджет 2019 г - Разходи

Уникален идентификатор:  db9f076d-405d-4088-b312-2ee26dbaa298

бюджет иконимика столична община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-12 15:52:09
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:02:52
  • Последно променил: migrate_data

" РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2019 г. "

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2018г. са предварителни/
НАИМЕНОВАНИЕ Първоначален Уточнен бюджет Отчет Проект 2019
НА РАЗХОДИТЕ бюджет към
2018г. 31.12.2018г. 31.12.2018г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./ 3565000 3989164 3893610 4150100
в т.ч. - Текущи разходи 3565000 3790833 3695279 4150100
- ЗАПЛАТИ 93000 107036 107036 115000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 197000 195772 195060 227000
- ИЗДРЪЖКА 3275000 3488025 3393183 3808100
в т.ч. - Капиталови разходи 0 198331 198331 0
Придобиване на ДМА 198331 198331 0
Придобиване на НДА 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/ 91505203 98793228 87324210 104295873
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/ 5396 3762 0 5396
- ЗАПЛАТИ 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 0
- ИЗДРЪЖКА 5396 3762 0 5396
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./ 27799242 27806580 27751568 30518762
- ЗАПЛАТИ 21042430 20905887 20875611 22530685
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 5132080 5012049 4997047 6090310
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 1624732 1888644 1878910 1897767
- ИЗДРЪЖКА 0 0
дофинансиране с общински приходи-общо 37675372 39898773 33969364 43916982
в т.ч.:заплати 29298284 29429097 25243506 33502787
осигур.вн. 8377088 8587368 6844696 10379005
издръжка 0 1882308 1881162 35190
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./ 26025193 31084113 25603278 29854733
в т.ч. - Текущи разходи 19248016 23305560 21125043 20116596
- ЗАПЛАТИ 0 0 0 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0 0 0
- ИЗДРЪЖКА 19248016 23305560 21125043 20116596
в т.ч. - Капиталови разходи 6777177 7778553 4478235 9738137
Основен ремонт на ДМА 4550799 4396312 1940631 6033915
Придобиване на ДМА 767656 1506582 1203074 2153222
Придобиване на НМА 1458722 1875659 1334530 1551000
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/ 17836092 17735830 11700122 19973494
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/ 7446605 8680773 4923849 9827478
- ЗАПЛАТИ 1948622 1933275 1631594 2151758
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 611850 583942 422936 665860
- ИЗДРЪЖКА 4886133 4933796 2686374 5959860
В т. ч. на издръжката преходен остатък: 1965555 2717788
В т. ч. на издръжката средства, постъпили през годината от МКБПП и др.
в т.ч. - Капиталови разходи 0 1229760 182945 1050000
Основен ремонт на ДМА 1066143 16143 1050000
Придобиване на ДМА 163617 166802 0
Придобиване на НДА 0 0 0
Капиталови трансфери 0 0
дофинансиране-общо 260000 260000 223942 336590
в т.ч.:заплати 170272 169465 155173 187300
осигур.вн. 32940 32940 30549 36150
издръжка 56788 48476 29101 56800
в т.ч. - Капиталови разходи 0 9119 9119 56340
Основен ремонт на ДМА 0 9119 9119 56340
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/ 10129487 8795057 6552331 9809426
в т.ч. - Текущи разходи 7925100 4870968 3363642 8726521
- ЗАПЛАТИ 19300 19300 2182 21200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 3700 3665 426 4100
- ИЗДРЪЖКА 7902100 4848003 3361034 8701221
в т.ч. - Капиталови разходи 2204387 3924089 3188689 1082905
Основен ремонт на ДМА 0 156817 155918 0
Придобиване на ДМА 2204387 3513020 2778519 1082905
Придобиване на НДА 0 254252 254252 0
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/ 386858104 417231270 393075866 469175288
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/ 329566997 349669882 337995981 390371187
в т.ч. - Текущи разходи 329566997 346211459 334446726 390371187
- ЗАПЛАТИ 212050000 220711535 219402224 251000000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 44530400 49930032 49844558 51700000
- ИЗДРЪЖКА 72986597 75569892 65199944 87671187
В това число на издръжката преходен остатък: 8836684 8836684 11644027
в т.ч. - Капиталови разходи 0 3458423 3549255 0
Основен ремонт на ДМА 0 555390 555389 0
Придобиване на ДМА 0 2853936 2919670 0
Придобиване на НДА 0 49097 74196 0
дофинансиране с общински приходи 5548096 11616351 8537111 12323704
в т.ч. - Текущи разходи 0 1439398 1333965 162606
в т.ч.:заплати 0 42700 40485 58219
осигурителни вноски 85858 102126 13740
издръжка 1310840 1191354 90647
в т.ч. - Капиталови разходи 5548096 10176953 7203146 12161098
Основен ремонт на ДМА 2351543 4137779 1951441 3609898
Придобиване на ДМА 3196553 6039174 5251705 8542800
Придобиване на НДА 0 0 0 8400
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/ 51743011 55945037 46542774 66480397
в т.ч. - Текущи разходи 36532870 37148901 34976026 38552077
- ЗАПЛАТИ 566078 554382 441882 624789
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 113137 111591 88600 125002
- ИЗДРЪЖКА 35853655 36482928 34445544 37802286
В това число преходен остатък: 230255 230255 353477
в т.ч. - Капиталови разходи 15210141 18796136 11566748 27928320
Основен ремонт на ДМА 4261365 7494266 4189149 7502075
Придобиване на ДМА 10758776 10913609 7079167 20426245
Придобиване на НДА 190000 388261 298432 0
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/ 50035809 51134090 45431563 62083380
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/ 31857536 31431147 28520678 33760034
- ЗАПЛАТИ 22454977 22011785 21623703 24280797
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 4334407 4312215 4256537 4686193
- ИЗДРЪЖКА 3868152 3890239 1494267 3533044
В това число на издръжката преходен остатък: 2034864 2034864 1645414
в т.ч. - Капиталови разходи 1200000 1216908 1146171 1260000
Основен ремонт на ДМА 900000 897052 1119399 960000
Придобиване на ДМА 300000 319856 26772 300000
дофинансиране с общински приходи 1138673 1192213 1027669 1251270
в т.ч.:заплати 941939 937542 787346 1026098
осигур.вн. 175934 176723 158246 197872
издръжка 20800 77948 82077 27300
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/ 17039600 18510730 15883216 27072076
в т.ч. - Текущи разходи 16068700 15940327 13756224 17348100
- ИЗДРЪЖКА 16068700 15940327 13756224 17348100
в т.ч. - Капиталови разходи 970900 2570403 2126992 9723976
Основен ремонт на ДМА 306000 1720164 1620078 2067305
Придобиване на ДМА 664900 814173 464684 7656671
Придобиване на HДА 0 36066 42230 0
Капиталови трансфери 0 0
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/ 42534938 71063635 63442767 47436182
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо 22659214 51330689 47880639 25695540
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/ 22659214 23090927 19869463 25661211
в т.ч. - Текущи разходи 19732562 20164275 18418201 23721134
- ЗАПЛАТИ 6890795 6775643 6354321 6784503
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1329922 1313732 1269939 1309407
- ИЗДРЪЖКА 11511845 12074900 10793941 15627224
В това число на издръжката преходен остатък: 592054 592054 1492688
в т.ч. - Капиталови разходи 2926652 2926652 1451262 1940077
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 2926652 2926652 1451262 1940077
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 0 0
-Придобиване на НДА
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589 23265613 23062195 0
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.отгов./ 0 4974149 4948981 34329
възнаграждения 4175775 4150859 30026
осигуровки 798374 798122 4303
дофинансиране с общински приходи 1558731 1831967 1435003 1381627
в т.ч. - Текущи разходи 1558731 1828091 1425387 1381627
заплати 322600 322184 212383 318000
осигур.вн. 68538 79479 43010 71677
издръжка 1167593 1426428 1169994 991950
в т.ч. - Капиталови разходи 0 3876 9616 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 3540 9280 0
Придобиване на НДА 336 336 0
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/ 13020697 12581123 9538942 14776009
в т.ч. - Текущи разходи 13010344 12566509 9521721 14776009
- ЗАПЛАТИ 1345820 1331958 1158847 1483100
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1038832 1037123 491716 1083095
- ИЗДРЪЖКА 10625692 10197428 7871158 12209814
В това число преходен остатък: 22592 22592 49609
в т.ч. - Капиталови разходи 10353 14614 17221 0
Основен ремонт на ДМА 10353 10353 0 0
Придобиване на НМА 0 0 12960 0
л 4261 4261 0
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/ 5296296 5319856 4588183 5583006
в т.ч. - Текущи разходи 4996296 4956256 4524583 5283006
- ЗАПЛАТИ 2328370 2307645 2305013 2561200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 449400 458537 458537 494400
- ИЗДРЪЖКА 2218526 2190074 1761033 2227406
в т.ч. - Капиталови разходи 300000 363600 63600 300000
Придобиване на ДМА 300000 363600 63600 300000
Придобиване на НМА 0 0
ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/ 0 0 0 0
- ЗАПЛАТИ 0 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0
- ИЗДРЪЖКА 0 0 0 0
Б К С /общ. отговорност/ 344011788 355792638 325609136 392699723
в т.ч. - Текущи разходи 259819256 275592704 262721158 272415875
- ЗАПЛАТИ 14908193 14808661 14492054 16344960
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 3023286 3156585 3044121 3329289
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО 241887777 257627458 245184983 252741626
в т.ч. - Капиталови разходи 84192532 80199934 62887978 120283848
Основен ремонт на ДМА 27962397 31970291 28037397 54188312
Придобиване на ДМА 39218135 39282733 27069775 55231536
Придобиване на НМА 12000 2143886 2143744 864000
Придобиване на земя 17000000 6803024 5637062 10000000
Капиталови трансфери 0 0 0 0
- ЧИСТОТА - общо 123733508 136195888 134892160 129156000
в т.ч. - Текущи разходи 123621031 134479232 133178429 129156000
в т.ч.: заплати 5127760 5076334 5028223 5875300
осигур.вн. 1010962 1128266 1112678 1158500
издръжка 117482309 128274632 127037528 122122200
в т.ч. - Капиталови разходи 112477 1716656 1713731 0
Основен ремонт на ДМА 0 300000 300000 0
Придобиване на ДМА 112477 1390816 1387891 0
Придобиване на НМА 0 25840 25840 0
договори за почистване 108100000 120940977 120062744 111600000
в т.ч.: за разплащане на цесии 0 0 0
в.т.ч.Почистване на междублокови пространства /д. 623/ 8071584 7667335 7468883 8600000
Столичен инспекторат /д.623/ 7561924 7587576 7360533 8956000
в т.ч. - Текущи разходи 7449447 7231083 7004040 8956000
в т.ч.: заплати 4694800 4648066 4644330 5399000
осигур.вн. 927400 943520 928726 1066500
издръжка 1827247 1639497 1430984 2490500
в т.ч. - Капиталови разходи 112477 356493 356493 0
Придобиване на ДМА 112477 330653 330653 0
Придобиване на НМА 0 25840 25840 0
Зимно почистване на пътища /д. 623/ 0 0 0 0
Зимно почистване - Резерв /д. 623/ 0
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/ 1931000 2461006 2194694 3718000
в т.ч. - Текущи разходи 931000 1276828 1065745 2098000
осигур.вн. 0 0
издръжка 931000 1276828 1065745 2098000
в т.ч. - Капиталови разходи 1000000 1184178 1128949 1620000
Основен ремонт на ДМА 478200 478200 0
Придобиване на ДМА 1000000 705978 650749 1620000
Управление на дейности по отпадъците /д.627/ 51393435 45319164 39829259 59005214
в т.ч. - Текущи разходи 38144988 32709558 28484168 40907360
в т.ч.: заплати 5900000 5881534 5880652 6211895
осигур.вн. 1138700 1204875 1155457 1234930
издръжка 31106288 25623149 21448059 33460535
в т.ч. - Капиталови разходи 13248447 12609606 11345091 18097854
Придобиване на ДМА 13248447 12609606 11345091 17737854
Придобиване на НМА 360000
Озеленяване /д.622/ 31568396 33667944 30759460 38139243
в т.ч. - Текущи разходи 27278100 26966962 24409825 28154105
в т.ч.: заплати 1990000 1982000 1822679 2189000
осигур.вн. 494900 435900 401850 533300
издръжка 24793200 24549062 22185296 25431805
в т.ч. Програма Зелена София 550000 550000 550000 600000
в т.ч. - Капиталови разходи 4290296 6700982 6349635 9985138
Основен ремонт на ДМА 4214903 5804388 5493898 9822520
Придобиване на ДМА 75393 830549 789692 162618
Придобиване на НДА 0 66045 66045 0
Групи за незаконно строителство /д.601/ 2751524 2789105 2580466 2804817
в т.ч.: заплати 417906 407166 365876 452358
осигур.вн. 80618 80306 73697 87082
издръжка 2253000 2301633 2140893 2265377
В това число на издръжката преходен остатък: 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
Водоснабдяване и канализация /д.603/ 8143318 8703129 5737048 7944428
в т.ч. - Текущи разходи 3217900 3438885 3273570 3530000
осигур.вн. 0 0 0 0
издръжка 3217900 3438885 3273570 3530000
в т.ч. - Капиталови разходи 4925418 5264244 2463478 4414428
Основен ремонт на ДМА 0 400000
Придобиване на ДМА 4925418 5224444 2423678 3510428
Придобиване на НДА 0 39800 39800 504000
Осветление на улици и площади /д.604/ 25958000 30171446 29285023 26449656
в т.ч. - Текущи разходи 17458000 19160336 18318010 18400000
в т.ч. - Капиталови разходи 8500000 11011110 10967013 8049656
Основен ремонт на ДМА 6000000 5717138 5715148 4549656
Придобиване на ДМА 2500000 3467012 3424905 3500000
Придобиване на НДА 0 1826960 1826960 0
Бани и перални /д.605/ 17000 17000 8807 18500
в т.ч.: заплати 11700 11643 5085 12900
осигур.вн. 2300 2300 1109 2600
издръжка 3000 3057 2613 3000
Изграждане, ремонт и поддърж.на уличната мрежа /д.606/ 71514953 78200430 65032463 101314090
в т.ч. - Текущи разходи 37748880 46191899 43679698 38027573
издръжка 37248880 45691899 43423046 37527573
за анализи и прогнози 500000 500000 256652 500000
в т.ч. - Капиталови разходи 33766073 32008531 21352765 63286517
Основен ремонт на ДМА 17627494 18907279 15306278 39303280
Придобиване на ДМА 16126579 13028595 5973972 23983237
Придобиване на НМА 12000 72657 72515 0
Други дейности БКС /д.619/ 5471869 5568415 4349828 9632490
в т.ч. - Текущи разходи 4200833 4076091 3827923 4915091
в т.ч.: заплати 1460827 1449984 1389539 1603507
осигур.вн. 295806 304345 298737 312877
издръжка 2444200 2321762 2139647 2998707
в т.ч. - Капиталови разходи 1271036 1492324 521905 4717399
Основен ремонт на ДМА 120000 329587 310174 0
Придобиване на ДМА 1151036 1149324 198318 4717399
Придобиване на НМА 13413 13413 0
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/ 21528785 12699111 10939928 14517285
в т.ч. - Текущи разходи 4450000 4486808 3894517 4404429
- ЗАПЛАТИ 0 0 0 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 593 593 0
- ИЗДРЪЖКА 4450000 4486215 3893924 4404429
в т.ч. - Капиталови разходи 17078785 8212303 7045411 10112856
Основен ремонт на ДМА 0 80006 80006 112856
Придобиване на ДМА 78785 1263162 1262232 0
Придобиване на НДА 0 66111 66111 0
Придобиване на земя 17000000 6803024 5637062 10000000
Капиталови трансфери 0 0
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/ 3406736 4317556 4227005 3751205
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 6536 387284 381939 4680
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 21 21 0
- ИЗДРЪЖКА 6536 386247 380902 4680
в т.ч. - Капиталови разходи 0 1016 1016
Основен ремонт на ДМА
Придобиване на ДМА 1016 1016
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714 3400200 3930272 3845066 3746525
в т.ч. - Текущи разходи 3290200 2807560 2780973 3304172
- ЗАПЛАТИ 169300 170060 147046 186230
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 32700 36904 33245 35942
- ИЗДРЪЖКА 3088200 2600596 2600682 3082000
В това число за програма "София - европейска столица на спорта" 1000000 1000000 1000000 1000000
в т.ч. - Капиталови разходи 110000 1122712 1064093 442353
Основен ремонт на ДМА 0 643146 586443 14947
Придобиване на ДМА 110000 479566 477650 427406
ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/
КУЛТУРА - /общо/ 38070620 40297636 36145927 42736219
КУЛТУРА - /държавна отговорност/ 9063689 9185873 9170092 10118797
в т.ч. - Текущи разходи 9063689 9148672 9132891 10118797
- ЗАПЛАТИ 2162101 2180875 2180875 2378311
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 413173 417826 417826 458703
- ИЗДРЪЖКА 6488415 6549971 6534190 7281783
в т.ч. - Капиталови разходи 0 37201 37201 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 28075 28075 0
Придобиване на НДА 0 9126 9126 0
дофинансиране с общински приходи-общо 1264145 2511105 2040757 1093308
в т.ч. - Текущи разходи 604145 683443 682441 639591
в т.ч.:заплати 159000 163100 163100 175000
осигур.вн. 36600 33435 33435 41408
в т.ч.:издръжка 408545 486908 485906 423183
в т.ч. - Капиталови разходи 660000 1827662 1358316 453717
Основен ремонт на ДМА 630000 1594416 1155070 453717
Придобиване на ДМА 0 158206 158206 0
Придобиване на НДА 30000 75040 45040 0
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/ 5803875 5803884 5803883 6614530
в т.ч. - Текущи разходи 5803875 5803884 5803883 6614530
- ИЗДРЪЖКА 5803875 5803884 5803883 6614530
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
дофинансиране с общински приходи 660000 1357720 1145691 196400
в т.ч. - Текущи разходи 0 11145 11145 0
в т.ч. - Капиталови разходи 660000 1346575 1134546 196400
Основен ремонт на ДМА 630000 1267144 1085115 196400
Придобиване на ДМА 30000 79431 49431 0
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/ 2046460 2135795 2135795 2212905
- ЗАПЛАТИ 1260677 1281219 1281219 1386745
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 244097 242534 242534 284460
- ИЗДРЪЖКА 541686 589139 589139 541700
в т.ч. - Капиталови разходи 0 22903 22903 0
Придобиване на ДМА 0 13777 13777 0
Придобиване на НДА 9126 9126 0
дофинансиране с общински приходи 13145 301928 44609 0
в т.ч.:издръжка 13145 44611 44609 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 257317 0 257317
Основен ремонт на ДМА 0 257317 0 257317
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/ 367800 367800 367800 396936
- ЗАПЛАТИ 270000 270000 270000 297000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 51000 51065 51065 53136
- ИЗДРЪЖКА 46800 46735 46735 46800
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/ 837553 837553 837553 878646
- ЗАПЛАТИ 631424 629656 629656 694566
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 118076 124227 124227 121107
- ИЗДРЪЖКА 88053 69372 69372 62973
в т.ч. - Капиталови разходи 0 14298 14298 0
Придобиване на ДМА 14298 14298 0
Придобиване на НДА 0
дофинансиране с общински приходи на СГХГ 591000 779481 778481 639591
- ЗАПЛАТИ 159000 163100 163100 175000
осигур.вн. 36600 31414 31414 41408
издръжка 395400 431152 430152 423183
в т.ч. - Капиталови разходи 0 153815 153815 0
Придобиване на ДМА 0 153815 153815 0
Придобиване на НДА 0 0
Преходен остатък от трансфериот МК за райони 8001 40841 25061 15780
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/ 27742786 28600658 24935078 31524114
в т.ч. - Текущи разходи 24872251 25305638 23816651 27464986
- ЗАПЛАТИ 8100311 9110192 9002426 9384628
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1823496 1904373 1872352 2104004
- ИЗДРЪЖКА 14948444 14291073 12941873 15976354
В това число преходен остатък: 232694 232694 788563
в т.ч. - Капиталови разходи 2870535 3295020 1118427 4059128
Основен ремонт на ДМА 587147 2334242 441247 1893580
Придобиване на ДМА 2283388 834521 634923 2095000
Придобиване на НДА 0 126257 42257 70548
В ТОВА ЧИСЛО:
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./ 993800 1020400 899670 1060571
в т.ч. - Текущи разходи 993800 912657 791927 1060571
- ЗАПЛАТИ 245500 247132 247132 270050
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 69400 57314 56316 74121
- ИЗДРЪЖКА 678900 608211 488479 716400
в т.ч. - Капиталови разходи 0 107743 107743 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 70692 70692 0
Придобиване на НДА 0 37051 37051 0
ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА",ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./ 14023639 14770532 13428138 15721657
в т.ч. - Текущи разходи 13498639 13892431 13176699 14692435
- ЗАПЛАТИ 4623261 5308818 5219627 5081307
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1073896 1126526 1111392 1193832
- ИЗДРЪЖКА 7801482 7457087 6845680 8417296
В това число преходен остатък: 134182 134182 411705
в т.ч. - Капиталови разходи 525000 878101 251439 1029222
Основен ремонт на ДМА 525000 662683 120022 608674
Придобиване на ДМА 0 130048 130047 350000
Придобиване на НДА 0 85370 1370 70548
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./ 1767640 2260765 1645516 2090121
в т.ч. - Текущи разходи 1758053 2180508 1574846 2090121
- ЗАПЛАТИ 457300 640857 636114 503030
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 91200 142366 133509 108664
- ИЗДРЪЖКА 1209553 1397285 805223 1478427
В това число на издръжката преходен остатък: 92553 92553 371927
в т.ч. - Капиталови разходи 9587 80257 70670 0
Основен ремонт на ДМА 9587 9587 0 0
Придобиване на ДМА 0 70670 70670 0
Придобиване на НДА 0 0 0
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/ 4111519 4125145 2774221 3981536
в т.ч. - Текущи разходи 2558959 2392149 2386903 2696630
- ЗАПЛАТИ 790550 784558 784558 869605
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 158000 147643 147643 171694
- ИЗДРЪЖКА 1610409 1459948 1454702 1655331
В това число на издръжката преходен остатък: 5959 5959 4931
в т.ч. - Капиталови разходи 1552560 1732996 387318 1284906
Основен ремонт на ДМА 52560 1661972 321225 1284906
Придобиване на ДМА 1500000 71024 66093 0
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./ 6090588 5664772 5452447 7869135
в т.ч. - Текущи разходи 5307200 5168849 5151190 6124135
- ЗАПЛАТИ 1634100 1781127 1767296 2276076
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 350600 353288 353288 464759
- ИЗДРЪЖКА 3322500 3034434 3030606 3383300
в т.ч. - Капиталови разходи 783388 495923 301257 1745000
Основен ремонт на ДМА 0
Придобиване на ДМА 783388 492087 297421 1745000
Придобиване на НДА 3836 3836 0
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./ 715600 719044 708444 761094
в т.ч. - Текущи разходи 715600 719044 708444 761094
- ЗАПЛАТИ 349600 347700 347699 384560
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 80400 77236 70204 90934
- ИЗДРЪЖКА 285600 294108 290541 285600
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./ 40000 40000 26642 40000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/ 1413550 1234146 1042821 1941900
в т.ч. - Текущи разходи 1413550 1217414 1026113 1941900
- ЗАПЛАТИ 368620 397496 394577 533600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 78030 83862 78505 110400
- ИЗДРЪЖКА 966900 736056 553031 1297900
в т.ч. - Капиталови разходи 0 16732 16708 0
Придобиване на ДМА 0 11432 11428 0
Придобиване на НМА 0 5300 5280 0
Зимно почистване е поддържане на общински пътица /общ.отг. д. 832/ 5672000 6241522 6061930 8300000
в т.ч. - Текущи разходи 5672000 6241522 6061930 8300000
Резерв 5% от държ. трансфер за зимно поддържане пътища 0 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0
Придобиване на ДМА 0 0
Резерв 5% от целеви трансфер /субсидия/ за осн. ремонт пътища 0
У-ние, контрол и регулиране на дейн. по транспорта /д. 831/
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./ 0 9500000 9500000 0
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/ 198297378 265726838 199324972 235852509
Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г. 86000000 86000000 85999247 86000000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г. 18000000 18000000 18000000 28000000
- ИЗДРЪЖКА 108000 152880 125880 0
в т.ч. - Капиталови разходи 94189378 161573958 95199845 121852509
Основен ремонт на ДМА 10208531 10208531 7839618 4347207
Придобиване на ДМА 75323240 142707820 79597437 109829403
Придобиване на земя 0 0 0 0
Придобиване на НДА 0 0
Капиталови трасфери 8657607 8657607 7762790 7675899
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/ 11175950 45952738 2618325 18513800
в т.ч. - Текущи разходи 3175950 2942220 2384595 3513800
- ЗАПЛАТИ 1111800 1103473 914361 1260200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 301150 301150 200909 413400
- ИЗДРЪЖКА 1763000 1537597 1269325 1840200
В това число на издръжката преходен остатък: 0
в т.ч. - Капиталови разходи 8000000 43010518 233730 15000000
Придобиване на ДМА 8000000 42821655 44867 15000000
Придобиване на НДА 0 188863 188863 0
капиталови трасфери 0 0
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/ 2573380 2573814 2412678 2486900
в т.ч. - Текущи разходи 2573380 2510986 2349850 2486900
- ЗАПЛАТИ 536000 534545 534524 589600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 155300 157005 116639 165600
- ИЗДРЪЖКА 1882080 1819436 1698687 1731700
в т.ч. - Капиталови разходи 0 62828 62828 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 62828 62828 0
Придобиване на НДА 0 0 0 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО 1139589 1840603 1684242 1252350
В Т.Ч.
- ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/ 0 0 0 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/ 1139589 1840603 1684242 1252350
в т.ч. - Текущи разходи 1139589 1831986 1676376 1252350
- ЗАПЛАТИ 843966 892304 834875 938831
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 161923 207242 183421 179819
- ИЗДРЪЖКА 133700 732440 658080 133700
дофинансиране с общински приходи 0 0 0 0
в т.ч.:издръжка 0 0 0 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 8617 7866 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 8617 7866 0
Придобиване на НДА 0 0
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./ 17320206 19225127 19224918 17770900
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./ 10086818 4253206 12901035
В т.ч.резерв от изравнителната субсидия 712520 0 0
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./ 68039 78601 318 53527
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ: 1225571200 ********** ********** 1445374385
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 1555913616 1747324058 1461399854 1750743132
1555913616 1747324058 1461399854 1750743132
1555913616 1747324058 1461399854 1750743132
в т.ч. - Текущи разходи 1000401049 1073158027 1015541072 1118041977
- ЗАПЛАТИ /общо/ 327831778 336920140 329005144 378436796
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/ 72420886 79017803 75982579 83926679
- ИЗДРЪЖКА /общо/ 600148385 657220084 610553349 655678502
Резерв 5% от трансфера за зимно поддьржане на пьтища 0 0
Резерв 5% от изравнителната субсидия 0 0
Текущи разходи по оперативни програми
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 555512567 674166031 445858782 632701155
- Капиталови разходи по бюджет 225170151 343823615 197179338 327332408
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 54694787 70111554 51059185 84091033
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 135157035 210277632 128224188 208071528
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 1660722 5152143 4451246 2493948
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 17000000 6803024 5637062 10000000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 8657607 8657607 7762790 7675899
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи 8000000 42821655 44867 15000000
Резерв 5% от целевата субсидия 0 0
- Капиталови разходи по опертивни програми 330342416 330342416 248679444 305368747
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение 0 0
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 428473254 488074591 466125064 500355401
в т.ч. - Текущи разходи 424346602 479204631 459757214 496105324
- ЗАПЛАТИ 266548925 274519000 272068328 309126054
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 56351832 62368191 62006986 64914776
- ИЗДРЪЖКА 101445845 142317440 125681900 122064494
в т.ч. - Капиталови разходи 4126652 8869960 6367850 4250077
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 3826652 5445237 3142193 3950077
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 300000 3366500 3142335 300000
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 0 58223 83322 0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 0 0 0
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 47445017 57310409 47233846 60303481
в т.ч. - Текущи разходи 41236921 45292799 38653649 47632326
- ЗАПЛАТИ 30892095 31064088 26601993 35267404
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 8691100 8995803 7212062 10739852
- ИЗДРЪЖКА 1653726 5232908 4839594 1625070
в т.ч. - Капиталови разходи 6208096 12017610 8580197 12671155
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 2981543 5732195 3106511 4093615
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 3226553 6210039 5428310 8569140
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 0 75376 45376 8400
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 0
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ ********** 1201939058 948040944 1190084250
в т.ч. - Текущи разходи 534817526 548660597 517130209 574304327
- ЗАПЛАТИ 30390758 31337052 30334823 34043338
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 7377954 7653809 6763531 8272051
- ИЗДРЪЖКА 497048814 509669736 480031855 531988938
Резерв 5% от трансфера за зимно поддьржане на пьтища 0
Резерв 5% от изравнителната субсидия 0
Текущи разходи по оперативни програми
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 545177819 653278461 430910735 615779923
- Капиталови разходи по бюджет 214835403 322936045 182231291 310411176
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 47886592 58934122 44810481 76047341
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 131630482 200701093 119653543 199202388
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 1660722 5018544 4322548 2485548
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 17000000 6803024 5637062 10000000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 8657607 8657607 7762790 7675899
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи 8000000 42821655 44867 15000000
Резерв 5% от целевата субсидия 0 0 0
- Капиталови разходи по опертивни програми 330342416 330342416 248679444 305368747
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение
- В т.ч. на Капиталовата програма - Резерв за съфинансиране на нови проекти по оперативни програми, непредвидени и неотложни разходи
#REF!