одобрен

Договори, сключени в резултат на проведени процедури за обществени поръчки (contracts2020.csv - данни от РОП)

Уникален идентификатор:  dc1c36c6-8332-4590-8a31-855cae94d5e0

Описание:

Файлът contracts2020.csv съдържа информация за договори, сключени в резултат на проведени процедури за обществени поръчки (вкл. за награди, присъдени в резултат на проведени конкурси за проекти). Информацията във файла е извлечена от съществуващия от 2004 г. Регистър на обществените поръчки (РОП) – от обявления, публикувани в него през периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Данните могат да бъдат разгледани в детайли чрез интернет страницата на регистъра (www.aop.bg), като за улеснение във файла са включени идентификационните номера на документите в РОП.
Когато в документ, с който е предоставена информация за сключен договор/проведен конкурс за проект, са посочени няколко изпълнителя, техните наименования във файла contracts2020.csv са дадени заедно (в едно поле), като за разграничаването им е използван разделител „ ||| “. Такъв подход е приложен и при представянето на идентификационните кодове (ЕИК) на изпълнителите.
Стандартният формуляр по РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1986 на КОМИСИЯТА „Oбявление за възложена поръчка – комунални услуги“, предназначен за секторни възложители, предвижда възможност при попълването възложителят да укаже изрично, че част от въведената информация не следва да бъде публична, а се използва само за статистически цели. Тази възможност касае секциите от формуляра, в които се попълват данни за подадените оферти, изпълнителя и стойността на договора. Във файла contracts2020.csv същата информация е заменена с текст „Не се публикува“. Когато в запис от файла в полето за валута е посочено „Не се публикува“ и в съответното му поле за стойност на договора е посочено „0“, това трябва да се тълкува като скриване на информацията за стойност на договора.
За по-компактен вид на информацията са използвани някои опростени цифрови представяния на данни. Така напр. за колоната "EU финансиране" числовите стойности имат следното значение:
1 - Да;
0 - Не.
Предоставената информация от РОП е актуална към 27.05.2021 г.

договори изменения обществени поръчки регистър РМС 214/2016 АОП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-27 15:43:02
  • Създаден от: sm_ivanova
  • Последна промяна: 2021-05-27 15:43:02
записа на страница

ID на документ

ПУБЛИКУВАН НА

ID на поръчката

УНП

ЕИК на възложителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРЕДМЕТ на поръчката

ОБЕКТ

EU ФИНАНСИРАНЕ

БРОЙ ОФЕРТИ

ПРЕДМЕТ на договора

ДОГОВОР НОМЕР

ДОГОВОР ДАТА

ЕИК на изпълнителя

ИЗПЪЛНИТЕЛ

СТОЙНОСТ при сключване

ВАЛУТА

ДДС

971747 13/04/2020 379869 05632-2020-0001 000378480 10-то Основно училище - Алеко Константинов, гр. Перник „Изработване и доставяне на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за учебната 2020/2021 г. за безвъзмездно ползване от учениците в Х ОУ Ал. Констант. доставки 1 Договор от 08.04.2020г. с Юнивърс ЕООД 13 08/04/2020 115749729 Юнивърс ЕООД - Първомай 1960 BGN
971747 13/04/2020 379869 05632-2020-0001 000378480 10-то Основно училище - Алеко Константинов, гр. Перник „Изработване и доставяне на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за учебната 2020/2021 г. за безвъзмездно ползване от учениците в Х ОУ Ал. Констант. доставки 1 Договор от 08.4.2020г. с Нова звезда 2000 ЕООД 15 08/04/2020 121768602 Нова звезда 2000 ЕООД, София 59 BGN
971747 13/04/2020 379869 05632-2020-0001 000378480 10-то Основно училище - Алеко Константинов, гр. Перник „Изработване и доставяне на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за учебната 2020/2021 г. за безвъзмездно ползване от учениците в Х ОУ Ал. Констант. доставки 1 Договор от 08.04.2020г. с Просвета - София АД 14 08/04/2020 131106522 Просвета-София АД - гр. София 35166 BGN
971747 13/04/2020 379869 05632-2020-0001 000378480 10-то Основно училище - Алеко Константинов, гр. Перник „Изработване и доставяне на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за учебната 2020/2021 г. за безвъзмездно ползване от учениците в Х ОУ Ал. Констант. доставки 1 Договор от 08.04.2020г. с Клет България ООД 16 08/04/2020 130878827 Клет България ООД 7899 BGN
973961 24/04/2020 379602 04525-2020-0001 831385783 122-ро Основно училище /ОУ/ "Николай Лилиев" гр. София „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване доставки 1 Доставка на Учебници и учебни помагала, издадени от ,,Просвета Плюс“ ЕООД" на обща стойност 20 152,35 лв. 23-11-05-ПП 09/04/2020 130148012 Просвета плюс EООД 20152.35 BGN
973961 24/04/2020 379602 04525-2020-0001 831385783 122-ро Основно училище /ОУ/ "Николай Лилиев" гр. София „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване доставки 1 Доставка на Учебници и учебни помагала, издадени от „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РИВА АД на обща стойност 1 126.67лв СФ 2765 09/04/2020 204152370 Издателска къща Рива АД 1126.67 BGN
973961 24/04/2020 379602 04525-2020-0001 831385783 122-ро Основно училище /ОУ/ "Николай Лилиев" гр. София „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване доставки 1 Доствака на Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника“ ООД на обща стойност 1 229,30 лв.. 830 09/04/2020 103795327 Бит и техника ООД - Варна 1229.3 BGN
973961 24/04/2020 379602 04525-2020-0001 831385783 122-ро Основно училище /ОУ/ "Николай Лилиев" гр. София „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване доставки 1 "Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД „ВТ-КОМС – Издателство „СЛОВО” – Велико Търново на стойност 503,25 лв. 47/09.04.2020 09/04/2020 30037129 СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование) 419.38 BGN
973961 24/04/2020 379602 04525-2020-0001 831385783 122-ро Основно училище /ОУ/ "Николай Лилиев" гр. София „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване доставки 1 доставка на Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Пиърсън Едюкейшън Лимитед - Лонгман", представлявано от "С.А.Н. Про" ООД 25 09/04/2020 813044200 С.А.Н.-ПРО ООД 1463.38 BGN
973961 24/04/2020 379602 04525-2020-0001 831385783 122-ро Основно училище /ОУ/ "Николай Лилиев" гр. София „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване доставки 1 доставка на Учебници и учебни помагала, издадени от издателство ,,Просвета София“ АД" на обща стойност 5 486,40 лв. 23-11-05-ПС 09/04/2020 131106522 Просвета-София АД - гр. София 5486.4 BGN
973961 24/04/2020 379602 04525-2020-0001 831385783 122-ро Основно училище /ОУ/ "Николай Лилиев" гр. София „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване доставки 1 Доставка на Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Клет България" ООД на обща стойност 6 671,43 лв 0000018992 10/04/2020 130878827 Клет България ООД 6671.43 BGN
999588 11/11/2020 382056 02391-2020-0001 000668658 125-то средно "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици, гр. София - /Преди 125-то средно общообразователно училище/СОУ/ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици, гр. София/ Доставка на тестени закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СУ „Проф. Боян Пенев“, гр. София доставки 1 738-44 12/10/2020 121579577 ЕТ Лори- Силвия Симеонова 109760.4 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Учебници от издателство " Клет България" ООД 364 30/03/2020 130878827 Клет България ООД 19186.05 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Учебници от издателство "Бит и техника" ООД 366 30/03/2020 103795327 Бит и техника ООД - Варна 1534.1 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Учебници и учебни помагала от издателство "Нова звезда 2000"ЕООД 368 30/03/2020 121768602 Нова звезда 2000 ЕООД, София 240.5 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Учебници от издателство "С.А.Н. ПРО"ООД 367 30/03/2020 813044200 С.А.Н.-ПРО ООД 3571.85 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Учебници и учебни помагала от издателство "Просвета - София"АД 365 30/03/2020 131106522 Просвета-София АД - гр. София 11762.04 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Учебници от издателство "Изкуства" ЕООД 372 31/03/2020 128526690 Изкуства EООД - София 615.08 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Учебници и учебни помагала от издателство Педагог - 6 371 31/03/2020 831408470 СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София 1098.9 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Доставка от издателство "БГ Учебник" ЕООД 368 31/03/2020 201264752 Издателство БГ учебник ЕООД, София 3485.67 BGN
974060 29/04/2020 379280 03548-2020-0001 000667830 12-то Средно училище "Цар Иван Асен 2" гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то СУ Цар Иван Асен 2 за учебната 2020/2021г. по обособени позиции доставки 1 Учебници от издателство "Рива " АД 370 31/03/2020 204152370 Издателска къща Рива АД 2216.5 BGN
976927 18/05/2020 380147 01794-2020-0001 000668786 139-то основно училище /ОУ/ "Захарий Круша" - София Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците на 139 ОУ "ЗАХАРИ КРУША" за учебната 2020–2021 година. доставки 7 доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците на 139 ОУ "ЗАХАРИ КРУША" за учебната 2020–2021 г. 1 15/04/2020 130878827 Клет България ООД 44648.13 BGN
997683 23/10/2020 380315 05454-2020-0001 000677251 148 ОУ Професор доктор Любомир Милетич, гр. София доставка на учебници доставки 1 Договор за доставка 23-2107 21/04/2020 131106522 Просвета-София АД - гр. София 33659 BGN
974706 01/05/2020 379383 03539-2020-0001 000677792 163-то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници доставки 1 Учебници и учебни помагала от издателство " С.А.Н.ПРО"ООД 583-9 02/04/2020 813044200 С.А.Н.-ПРО ООД 4154.97 BGN
Показва 1 до 25 от общо 20095 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте