одобрен

Регистър на програми и планове в обхвата на района на басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми и типове води

Уникален идентификатор:  de34d944-9968-4400-9680-09f6f5b9f263

басейново управление доспат екология и води места МОСВ програми ипланове Струма

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 16:10:47
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2019-09-25 16:10:47

Регистър на всички подробни програми и планове в обхвата на Западнобеломорски район, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води, имащи отношение към ПУРБ 2016-2021г.

Наименование на плановия документ Данни за изготвилия плана или програмата Наименование на органа, одобрил плана или програмата Нормативен документ, въз основа на който е изработен плана или програмата Срок на действие на плана или програмата
1 Програма на правителството за стабилно развитие на Република България Правителството на Република България Министерски съвет Програмна декларация, Коалиционното споразумение 2014г. - 2018 г.
2 Национална програма за защита при бедствия МВР Министерски съвет ЗЗБ 2014г. - 2018 г.
3 Стратегия за намаляване на риска от бедствия Консултативен съвет при МС Министерски съвет ЗЗБ 2014г. - 2020 г.
4 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България МРРБ Министерски съвет ЗВ 2014г. - 2023 г.
5 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България МОСВ Народно събрание ЗВ До 2037 г.
6 Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди БАБХ Министерски съвет Директива 2009/128/ЕО Няма указан срок
7 Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България МЗХ Министерски съвет Закон за горите 2013г. - 2020 г.
8 Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България МОСВ Национален координационен комитет Стокхолмска конвенция и Регламент (ЕО) № 850/2004 2012г. - 2020 г.
9 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници МИЕТ Министерски съвет Директива 2009/28/ЕО До 2020 г.
10 Стратегически план за биологичното разнообразие МОСВ Министерски съвет Закон за биологичното разнообразие 2011г. - 2020 г.
11 Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България БФБ Секретариат на Рамсарската конвенция. Националната стратегия за ОС за периода (2009–2018г.) и План за действие към нея 2013г. - 2022 г.
12 Националната програма за развитие: България 2020г. Междуведомствена работна група Министерски съвет до 2020г.
13 Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) МРРБ Министерски съвет ЗРР 2012г. - 2022 г.
14 Национален план за управление на отпадъците МОСВ Министерски съвет ЗУО 2014г. - 2020 г.
15 Национален план за управление на утайките от ПСОВ МОСВ ЗУО 2013г. - 2020г.
16 Трети национален план за действие по изменениe на климата МОСВ Министерски съвет ЗОИК 2013г. - 2020г.
17 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България МТ Министерски съвет ЗТ 2014г. - 2030г.
18 Стратегия за развитие на транспортната система на Република България МТИТС Министерски съвет до 2020 г.
19 Програма за развитие на селските райони МЗХ Министерски съвет 2014г. - 2020г
20 Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Република България МЗХ/ИАРА/ Министерски съвет Регламент (EС) № 1380/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 2014г. - 2020г.
21 Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България МТСП Министерски съвет 2012 г. - 2030г.
22 Оперативна програма “Околна среда” МОСВ Европейска комисия Националната стратегическа референтна рамка 2014г. - 2020г.
23 Програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция МРРБ Р България ЕК Регламент (EО) № 1299/2013 2014г. - 2020г.
МРРК Р Гърция
24 Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия МРРБ Р България ЕК Регламент (EО) № 1299/2013 2014г. - 2020г.
МЕИ Сърбия
25 Програма за трансгранично сътрудничество България - Бивша Югославска Република Македония МРРБ Р България ЕК Регламент (EО) № 1299/2013 2014г. - 2020 г.
ММС
Р Македония
26 Регионален план за развитие на Югозападен район МРР (понастоящем – МРРБ) Министерски съвет ЗРР 2014 г. - 2020 г.
27 Регионален план за развитие на Южен Централен район МРР (понастоящем – МРРБ) Министерски съвет ЗРР 2014г.- 2020 г.
28 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД – гр. Благоевград Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
29 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "УВЕКС" ЕООД – гр. Сандански Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
30 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К Паничище" ЕООД – гр. Сапарева Баня Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
31 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВКТВ" ЕООД – гр. Велинград Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
32 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К " ЕООД – гр. Петрич Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
33 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „В и К“ООД – гр. Перник Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
34 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К - Дупница" ЕООД – гр. Дупница Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
35 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К - СТРИМОН" ООД – общ. Струмяни, с. Микрево Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
36 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "Кюстендилска вода " ЕООД, гр. Кюстендил Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
37 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД - гр. Кресна Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
38 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД - гр. Кресна Проект за развитие на общинската инфраструктура Общински съвет ЗВ до 2038г.
39 Областна стратегия за развитие на Област Благоевград Областна администрация Благоевград Областен съвет по развитие – Благоевград ЗРР 2014г. - 2020 г.
40 Областна стратегия за развитие на Област Перник Областна администрация Перник Областен съвет по развитие – Перник ЗРР 2014г. - 2020 г.
41 Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил Областна администрация Кюстендил Областен съвет по развитие – Кюстендил ЗРР 2014 г. - 2020 г.
42 Областна стратегия за развитие на Област Смолян Областна администрация Смолян Областен съвет по развитие – Смолян ЗРР 2014г. - 2020 г.
43 Общински план за развитие на община Благоевград Община Благоевград Общински съвет – Благоевград ЗРР 2014г. - 2020 г.
44 Общински план за развитие на община Бобов дол Община Бобов дол Общински съвет – Бобов дол ЗРР 2014г. - 2020 г.
45 Общински план за развитие на община Брезник Община Брезник Общински съвет – Брезник ЗРР 2014г. - 2020 г
46 Общински план за развитие на община Дупница Община Дупница Общински съвет – Дупница ЗРР 2014г. - 2020 г
47 Общински план за развитие на община Земен Община Земен Общински съвет –Земен ЗРР 2014г. - 2020 г.
48 Общински план за развитие на община Ковачевци Община Ковачевци Общински съвет – Ковачевци ЗРР 2014г. - 2020 г
49 Общински план за развитие на община Кочериново Община Кочериново Общински съвет – Кочериново ЗРР 2014г. - 2020 г
50 Общински план за развитие на община Кресна Община Кресна Общински съвет – Кресна ЗРР 2014г. - 2020 г
51 Общински план за развитие на община Радомир Община Радомир Общински съвет – Радомир ЗРР 2014г. - 2020 г
52 Общински план за развитие на община Рила Община Рила Общински съвет – Рила ЗРР 2014г. - 2020 г
53 Общински план за развитие на община Сапарева баня Община Сапарева баня Общински съвет – Сапарева Баня ЗРР 2014г. - 2020 г
54 Общински план за развитие на община Симитли Община Симитли Общински съвет - Симитли ЗРР 2014г. - 2020 г
55 Общински план за развитие на община Трекляно Община Трекляно Общински съвет - Трекляно ЗРР 2014г. - 2020 г
56 Общински план за развитие на община Перник Община Перник Общински съвет - Перник ЗРР 2014г. - 2020 г
57 Общински план за развитие на община Самоков Община Самоков Общински съвет - Самоков ЗРР 2014г. - 2020 г
58 Общински план за развитие на община Трън Община Трън Общински съвет - Трън ЗРР 2014г. - 2020 г
59 Общински план за развитие на община Банско Община Банско Общински съвет - Банско ЗРР 2014г. - 2020 г
60 Общински план за развитие на община Гоце Делчев Община Гоце Делчев Общински съвет - Гоце Делчев ЗРР 2014г. - 2020 г
61 Общински план за развитие на община Гърмен Община Гърмен Общински съвет - Гърмен ЗРР 2014г. - 2020 г
62 Общински план за развитие на Якоруда Община Якоруда Общински съвет - Якоруда ЗРР 2014г. - 2020 г
63 Общински план за развитие на община Доспат Община Доспат Общински съвет - Доспат ЗРР 2014г. - 2020 г
64 Общински план за развитие на община Велинград Община Велинград Общински съвет - Велинград ЗРР 2014г. - 2020 г
65 Общински план за развитие на община Струмяни Община Струмяни Общински съвет - Струмяни ЗРР 2014г. - 2020 г
66 Общински план за развитие на община Сатовча Община Сатовча Общински съвет - Сатовча ЗРР 2014г. - 2020 г
67 Проект на План за управление на НП “Рила” Дирекция „НП Рила” Министерски съвет ЗЗТ 2015 г. - 2024 г.
68 Проект на План за управление на НП „Пирин“ Дирекция „НП Пирин” Министерски съвет ЗЗТ 2014г. - 2023 г.
69 Проект на План за управление на ПП“Витоша“ Дирекция на „ПП Витоша” Министерски съвет ЗЗТ 2015 г. - 2024г.
70 Проект на План за управление на ПП ”Беласица” Дирекция на „ПП Беласица” Министерски съвет ЗЗТ 2013г. - 2022г.
71 Проект на План за управление на резерват „Рило-манастирска гора” Дирекция „НП Рила” Министерски съвет ЗЗТ 2015 г. - 2024г.
72 Проект на План за управление на резерват „Тисата” Дирекция „НП Пирин” МОСВ ЗЗТ 2014г. - 2023 г.
73 План за управление на резерват „Тъмната гора” РИОСВ - Благоевград МОСВ ЗЗТ 2007г. - 2017г.
74 План за управление на резерват „Конски дол” РИОСВ - Благоевград МОСВ ЗЗТ 2007г. - 2017г.
75 План за управление на резерват”Конгура” РИОСВ - Благоевград МОСВ ЗЗТ 2016г. - 2025г.
76 План за управление на резерват „Алиботуш” РИОСВ - Благоевград МОСВ ЗЗТ 2016г. - 2025г.
77 План за управление на резерват „Ореляк” РИОСВ - Благоевград МОСВ ЗЗТ 2016г. - 2025г.
78 План за управление на резерват „Соколата” РИОСВ - Благоевград МОСВ ЗЗТ 2016г. - 2025г.
79 План за управление защитена местност „Кавал Тепе” РИОСВ - Пазарджик МОСВ ЗЗТ 2009г. - 2019г.
80 План за управление защитена местност „Студената чучурка” РИОСВ - Пазарджик МОСВ ЗЗТ 2009г. - 2019г.
81 План за управление защитена местност „Широка поляна” РИОСВ - Пазарджик МОСВ ЗЗТ 2009г. - 2019г.
82 План за управление на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” РИОСВ – Перник/Благоевград МОСВ Закон за биологичното разнообразие 2014г. - 2020г.
83 План за управление на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002101 „Мещица” РИОСВ - Перник МОСВ Закон за биологичното разнообразие 2014г. - 2020г.