одобрен

2018

Уникален идентификатор:  de48968c-319e-4772-bc53-44b414b6de07

МФ договори

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 10:21:44
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-09 10:21:44

Дата

Предмет:

Вид процедура

Срок

1 Дог - 4 16.01.2018 г. Услуга - „Предоставяне на облачно базирана услуга за антиспам защита на пощенските кутии на Министерството на финансите“. обява, чл. 20, ал. 3 ЗОП 12 месеца
2 Дог - 8 31.01.2018 г. Услуга - „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС и с други официални мероприятия на Министерство на финансите през 2018 г.“. публично състезание 1 година
3 Дог - 14 19.02.2018 г. Услуга - „Извънгаранционната поддръжка на уеб базираната версия на автоматизираната информационна система „е-Документооборот" Обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП 08.02.2019 г.
4 Дог - 21 01.03.2018 г. Услуга - „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на финансите“ по РС № СПОР-25/ 04.10.2017 Вътрешен конкурентен подбор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 2019/10/04
5 Дог - 26 15.03.2018 г. Услуга - „Предоставяне на услуги по поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензи SAP ERP 6.0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)“ открита процедура 31.12.2019 г.
6 Дог - 50 19.04.2018 г. Доставка - Доставка на 15 броя преносими компютри 15" открита процедура доставката до 30 к.д., гаранционен срок 3 години
7 Дог - 51 19.04.2018 г. Доставка - Доставка на 3 броя мултифункционални устройства открита процедура доставката до 29 к.д., гаранционен срок 3 години
8 Дог - 52 19.04.2018 г. Доставка - Доставка на 3 броя мултимедийни проектори открита процедура доставката до 30 к.д., гаранционен срок 3 години
9 Дог - 53 19.04.2018 г. Доставка - „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на финансите”, обособена позиция № 1 – „Доставка на рециклирана хартия” Вътрешен конкурентен подбор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 31.12.2018 г.
10 Дог - 55 23.04.2018 г. Доставка - Доставка на 50 броя компютърни конфигурации открита процедура доставката до 30 к.д., гаранционен срок 3 години
11 Дог - 56 23.04.2018 г. Доставка - Доставка на 72 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства открита процедура доставката до 30 к.д., гаранционен срок 3 години
12 Дог - 63 30.04.2018 г. Услуга - "Консултантски услуги за нуждите на министерство на финансите за създаване на условия за ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)" открита процедура 20 месеца, считано от 30.04.2018 г.
13 Дог - 67 17.05.2018 г. Услуга - „Обновяване и гаранционна поддръжка на телефонната централа на Министерство на финансите HiPath 4000 V3 до последна версия на OpenScape 4000“ публично състезание 24 месеца, считано от 14.08.2018 г.
14 Дог - 74 07.06.2018 г. Услуга - „Предоставяне на услуги по поддържане на информационната система за анализ, прогнози и управление на държания и държавногарантирания дълг на Република България“ обява, чл. 20, ал. 3 ЗОП 12 месеца, считано от 09.06.2019 г.
15 Дог - 77 11.06.2018 г. Услуга - Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на услуги по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище” обява, чл. 20, ал. 3 ЗОП 12 месеца, считано от 23.06.2018 г.
16 ДОГ-78 11.06.2018 г. Доставка - „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на финансите”, обособена позиция № 2 – „Доставка на копирна нерециклирана хартия” Вътрешен конкурентен подбор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП до 31.12.2018 г., считано от 11.06.2018 г.
17 ДОГ-80 18.06.2018 г. Доставка - "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на финансите", Обособена позиция № 1 - "Доставка на канцеларски материали" Вътрешен конкурентен подбор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП до 09.03.2020 г., считано от 18.06.2018 г.
18 ДОГ-81 04.07.2018 г. Доставка - "Доставка на канцеларски материали за нужидте на Министерство на финансите", Обособена позиция №3 - "Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др." Вътрешен конкурентен подбор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 09.03.2020 г.
19 Дог-85 05.07.2018 г. Доставка - „Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 2 – „Доставка на бланки и пощенски пликове" за нуждите на Министерство на финансите Вътрешен конкурентен подбор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 09.03.2020 г.,
20 ДОГ-86 11.07.2018 г. Услуга - „Отпечатване на акцизни бандероли за тютюневи изделия“ договаряне без публикуване на обявление 31.12.2021 г.
21 Дог - 88 26.07.2018 г. Услуга - „Подновяване на абонамента за ползване на софтуерен продукт Forcepoint Triton AP-WEB за 600 потребителя”. обява, чл. 20, ал. 3 ЗОП 12 месеца, считано от 24.08.2018 г.
22 Дог-89 27.07.2018 г. Услуга - Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Министерство на финансите Вътрешен конкурентен подбор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 31 ян 2021
23 ДОГ-91 08.08.2018 г. Строителство - „Извършване на фасадна реставрация на административна сграда на Министерство на финансите на ул. “Г.С.Раковски“ № 102“ публично състезание 120 дни след 10.08.2018 г.
24 Дог - 92 10.08.2018 г. Услуга - Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата от телефонни централи на Министерство на Финансите и поделенията му с общ номерационен план обява, чл. 20, ал. 3 ЗОП 12 месеца, считано от 01.09.2018 г.
25 ДОГ-93 10.08.2018 г. Услуга - „Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията, Закона за културното наследство и действащите подзаконови нормативни актове на обект: „Фасадна реставрация на административната сграда на Министерство на финансите, ул. „Г. С. Раковски“ № 102““ покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП мин. 120 дни след 10.08.2018 г.
26 ДОГ-99 29.08.2018 г. Доставка - "Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Министерство на финансите", Обособена позиция №1 - "Доставка и монтаж на офис-мебели и столове" Вътрешен конкурентен подбор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 31 ян 2021
27 ДОГ-101 12.09.2018 г. Услуга - „Създаване на симулационен макроикономически модел за оценка на ефекти върху основни макроикономически и бюджетни показатели“ обява, чл. 20, ал. 3 ЗОП 12 месеца, считано от 12.09.2018 г.
28 ДОГ-111 19.10.2018 г. Доставка - „Повишаване на енергийната ефективност на вътрешното осветление чрез доставка и монтаж на енергоспестяващи източници на светлина в адм. сграда на МФ – ул. „ Г.С. Раковски” №102." обява, чл. 20, ал. 3 ЗОП 60 календарни дни
29 ДОГ-113 22.10.2018 г. Доставка - „Доставка и монтаж на климатично оборудване за пети етаж в сградата на Министерство на финансите на ул. “Г.С. Раковски“ №102“ публично състезание 75 дни след одобряване на график за изпълнение
30 ДОГ-145 14.12.2018 г. Услуга - „Разработване и внедряване на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия“ обява, чл. 20, ал. 3 ЗОП до 6 месеца за внедряване+12 месеца гар. поддръжка
31 ДОГ-146 19.12.2018 г. Услуга - „Осигуряване на пренос на данни чрез комуникационна свързаност в системата на Министерство на финансите” открита процедура 36 месеца, считано от 00:00 часа на 18.08.2019 г. /до 17.08.2022 г./
32 Дог - 148 27.12.2018 г. Доставка - Доставка на 100 броя компютърни конфигурации - ОП 1 от "Доставка на ИТ техника за МФ" открита процедура 30 к.д. за доставка и 36 месеца гар. поддръжка
33 Дог - 150 28.12.2018 г. Доставка - Доставка на 2 броя комутатори - ОП 3 от "Доставка на ИТ техника за МФ" открита процедура 30 к.д. за доставка и 36 месеца гар. поддръжка