одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. Бургас

Уникален идентификатор:  dfd6b188-4c51-4ca4-ab0b-2f8399796798

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:16:05
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:16:05

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Югоизточна България, гр. Бургас

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение ДРУГИ
БС001 2006/03/30 ЕТ ХРИСА-Матей Славов БУЛСТАТ 0178024 гр. Бургас, ул. “Г. Бенковски” №19, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС001/30.03.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-019/18.05.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС002 2006/03/30 ЕТ "МАЯК-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ф.д. 1305 / 95 гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, бл. 39, вх. 3, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БС002/30.03.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-012/03.02.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС003 2006/03/31 "ЛЮБИС" ЕООД ф.д. 232 / 05 гр. Поморие, ул. Сан Стефано №1 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови и комбинирани газови горелки с автоматиката към тях на парни и водогрейни котли.
БС004 2006/05/08 СД "ЛОЧЕРС-ЖЕЛЯЗКОВ-С-ИЕ" гр.Бургас, кв. Победа, ул.Страцин, №15 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. ЕИК: 102157300, гр. Бургас,ЖК. М РУДНИК, бл. 64, вх. 4, ет. 3, ап. 50 lochers@abv.bg
БС005 2006/05/08 ЕТ "ДК ДИМИТРОВ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл.59, вх.2, ет.8 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БС005/08.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-104/26.08.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
БС006 2006/05/10 "АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-НИДИ" ООД БУЛСТАТ 102815218 рег. ф. д. № 1294/2002 г. гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 77, вх. 9 (партер), Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. ЕИК: 102815218, гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 17, вх. 2, ет. 1, ап. 2
БС007 2006/05/10 ЕТ ПЕПИ - КУПЕН ПРОДАНОВ БУЛСТАТ 812047204 рег. ф. д. № 75/1992 гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, ул. Тракиец №11 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БС007/10.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-081/06.10.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. ЕИК: 812047204, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ул. Тракиец 11
БС008 2006/05/10 ЕТ Димитър Вълканов – Димитър Стоянов Вълканов БУЛСТАТ 102066217 рег. ф. д. № 3092/1996 г. общ. Бургас, с. Банево, ул. Три сестри №9 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС008/10.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-076/18.06.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС009 2006/06/28 "ХЕС" АД рег. ф. д. № 1173/1991 г., гр. Ямбол ул. "Пирин" №1 Поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения. ЕИК: 838168266
БС010 2006/07/17 СД ВЕРТРАН- ДИНЕВ И СЪДРУЖИЕ рег. ф. д. № 2522/1990 г., гр. Ямбол, ул. Атанас кратунов № 2, вх. В, ет. 2, ап. 27 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БС010/17.07.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-045/10.07.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. ЕИК: 040592111
БС011 2006/07/17 СД "ВЕРТИКАЛ-111 - ДОБРЕВ И СИЕ" рег. ф. д. № 814/1991 г., гр. Ямбол, ж.к. Хале, бл. 8, вх. Л, ап. 222 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. ЕИК: 128008769
БС012 2006/07/21 "ЕРГО КОНСУЛТ" ЕООД рег. ф. д. № 625/2005 г., гр. Ямбол, ул. Преслав, бл. 64, ет. 2, ап. 7 Поддържане, ремонтиране и преустройване на котли с налягане до 1,6 МПа, тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на средата до 3500С или налягане до 4 МПа, съдове, работещи под налягане и газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ до 1,6 МРа ЕИК: 128596614
БС013 2006/07/25 ЕТ "ИПРЕМ- Иван Христов" БУЛСТАТ 838103382 рег.ф.д.№1400/1990 гр.Ямбол, ул. Д. Благоев 17-Б-56 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС013/25.07.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-037/14.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. ЕИК: 838103382 гр. Ямбол ул.КРАЛИ МАРКО 132, ет. 1, офис 4
БС014 2006/08/31 "КАРБОНАДО - ДМ" ЕООД рег.ф.д. 2130/2000 г.,гр. Бургас; ул. Вардар №1, вх. 1, ет. 1 Поддържане, ремонтиране и преустройстване на кранове, мостови, козлови, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, подвижни раб. площадки и релсови пътища
БС015 2006/09/07 БУЛ ЛИФТ ООД гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх. Е, ет. 4, ап. 11, БУЛСТАТ 147054212, р.ф.д.№2105 / 2006 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС015/07.09.06 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-030/03.04.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС016 2006/09/29 СТРОЙМОНТАЖИ-2 ЕООД гр. Бургас, ул. Дунав №5, вх.1, ет.2, ап.4 рег.ф.д. №1543/2003 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, газови съоръжения и инсталации, преносни и разпределителни газопроводи и съоръжения към тях за природен газ, и втечнени въглеводородни газове /без извършване на неразглобяеми съединения чрез твърдо спояване на мед/. Удостоверение № БС016/29.09.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-078/03.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП ЕИК: 102847625
БС017 2006/10/16 ТЕХМАКОМ ООД гр. Айтос ул. Васил Левски 49 р.ф.д. №2335 / 1999 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации, газопроводи, горивни уредби, газови уреди и бутилкови инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове Удостоверение № БС017/16.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-061/17.10.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС018 2006/10/18 ЕТ "РИНИТ-94 РАДИ НЕДЕЛЧЕВ" гр. Сливен, кв. "Българка", бл.9, вх.А, ап.2, БУЛСТАТ 829096259, рег.ф.д.№1570 / 1994 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС019 2006/10/18 ЕТ "ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ-ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ" гр. Сливен, ул. "Христо Ботев", бл. 27, вх. А, ет. 7, ап. 21, БУЛСТАТ 829096241, рег.ф.д.№1558 / 1994 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС020 2006/10/18 ЕТ "ДИМОВИ-94-АТАНАС ДИМОВ" гр. Сливен, кв. "Дружба", бл. 17, вх. А, ап. 14, БУЛСТАТ 829097813, рег.ф.д.№1586 / 1994 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС021 2006/12/07 ЕТ РОСЕН-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ гр. Сливен, к-с Българка 31-А-17, БУЛСТАТ 119021988, рег.ф.д.№729 / 1994 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС021/07.12.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-051/07.08.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС022 2006/12/07 СД "ТЕДИ ДТ-ТЕНЕВ,СЪБЕВ" гр. Сливен, ул. "Тертер" №42А, БУЛСТАТ 829040577, рег.ф.д.№2541 / 1990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС023 2006/12/07 "ДАРАС" ООД гр. Сливен, ул. "Сава Доброплодни" №12, БУЛСТАТ 119661689, рег.ф.д.№311/2006 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС024 2007/02/01 ЕВРОГАЗ ЕООД гр. Бургас, ж.к. Лазур, ул. “Батак” № 15, БУЛСТАТ 147040344, рег.ф.д. № 1632 / 2006 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за природен газ Удостоверение № БС024/01.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004/09.03.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС025 2007/02/01 "ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Ямбол, ул. “Цар Симеон” № 14А, БУЛСТАТ 838102661, рег.ф.д. № 360/2003г Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни и разпределителни газопроводи;газови съоръжения,инсталации и уреди за природен газ в промишлеността, селското стопанство, жилищни, административни и обществено-обслужващи сгради; тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и парни и водогрейни котли
БС026 2007/02/28 ЕТ "БИГО-ЙОРДАН РАДИЕВ" гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл. 478, вх. "В", ет. 5, рег.ф.д. № 4567 / 1992 г. На БОС, БУЛСТАТ Е 812095334 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС026/28.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-113/27.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
БС027 2007/03/01 "ЕВРО ЛИФТ МОНТАЖ" ЕООД гр. Несебър, ул. "Дюните" 2А, бл. "Чайка", ет. 2, рег.ф.д. №3897 / 2005 г. На БОС, БУЛСТАТ 147003552 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС028 2007/03/01 СД АМКО-2-АПОСТОЛОВ, MИНКОВ, ХРИСТОВ И СИЕ гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 55, вх. "В", ет. 5,рег.ф.д. №3659/1990г. БУЛСТАТ Ю020445876 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС029 2007/03/08 ЕТ "ГИСЕД-1-ДЕЯН ЯНЕВ" гр. Сливен, кв. "Дружба", бл. 17, вх. "Б", ап. 13, рег.ф.д.№ 253 / 1994 г. На СлОС, БУЛСТАТ 119566561 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС030 2007/03/14 ЕТ МИТКО КОСТОВ гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев", бл. 70, вх. "А", ап. 6, рег.ф.д. № 673 / 1992 г. на ЯОС, БУЛСТАТ Е 40117090 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС031 2007/03/14 СД СЪНИЛИФТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ЗЛАТИНОВ И СИЕ гр. Несебър, ул. "Хан Крум" 47, рег.ф.д. № 806 / 1994 г. но БОС, БУЛСТАТ 102617485 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС031/14.03.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-018/18.05.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС032 2008/01/31 БУРГАСГАЗ ЕАД гр. Бургас, ул. „Фердинандова” № 2А, ет.5, р.ф.д. №399/1998 БОС БУЛСТАТ 102170333 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, газорегулираши станции, горивни уредби и газови уреди за природен газ Удостоверение № БС032/31.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-047/17.07.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. e-mail: gas_burgas@overgas.bg
БС033 2007/06/20 "Промишлена енергетика" АД Гр. Ямбол, ул. „Ямболен” №30 р.ф.д № 781/1994 на ЯОС БУЛСТАТ 838180083 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, котли с високотемпературни органически топлоносители, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения, инсталации и газопроводи за природен газ, газови съоръжения, инсталации и стоманени газопроводи за втечнени ВВГ, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и съоръженията към тях, ацетиленови уредби и повдигателни съоръжения:-мостови, козлови и портални кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита
БС034 2007/06/21 ЯМБОЛГАЗ 92 АД гр. Ямбол, ул. „Търговска” №56 р.ф.д; № 779/2000 на ЯОС БУЛСТАТ 040495655 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, газорегулиращи станции, горивни уредби и газови уреди за природен газ и парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на подгрятата вода до 110◦С, работещи с гориво природен газ. Удостоверение № БС034/21.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-044/10.07.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС035 2007/06/29 ТЕХНОГАЗ ЕООД Гр. Бургас, ул. „Сливница” №47А р.ф.д; №2026/2003 на БОС БУЛСТАТ 102854071 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби, работещи с природен газ и втечнени ВВГ На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БС036 2008/01/09 "АСК ЧОЛАКОВ" ЕООД гр. Сливен, ул. “Булаир” № 21, рег. ф. д. № 292/2005 г. на СОС БУЛСТАТ 119633164 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3.Стоманени промишлени газови инсталации, вкл. промишлените газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях за природен газ; 4.Газопроводи от мед с работно налягане до 0,01 МРа и дебелина на стената до 4 mm. Удостоверение № БС036/09.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-149/27.10.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС037 2007/07/18 ЕТ КОСТА КОСЕВ ЖЕЛЯЗКОВ гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 35, вх. 7, ет. 1, рег. ф. д. № 8346 / 1990 г. на БОС, БУЛСТАТ Е 102194601, тел.: 860989 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с електрическо задвижване. Удостоверение № БС037/18.07.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-046/10.07.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на едноличния търговец.
БС038 2007/07/18 "АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-ПОМОРИЕ" ООД гр. Поморие ул. "Велико Търново" № 2А, рег. ф. д. № 355 / 2004 г. на БсОС, БУЛСТАТ 102870894, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС039 2007/07/18 ЕТ "СКАТ-91-ЙОРДАН ЧАНГОВ" гр. Пловдив, ул. "Райчо Кирков" № 53, рег. ф. д. № 13154 / 1991 г. на ПдОС, БУЛСТАТ Е 825150624 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС040 2007/07/18 "ЛИТА" ООД гр. Бургас ж.к. "Славейков", студентско oбщежитие, бл. 2, ет. 13, рег. ф. д. № 4631/1995 г. на БсОС, БУЛСТАТ Ю02000473 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС040 / 18.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-020 / 23.02.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Удостоверение № БС040 / 18.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-020 / 23.02.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС041 2007/07/19 ЕТ МИТРО-45-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ гр. Елхово, ул. "Търговска" № 46, вх. "А", ап. 3, рег. ф. д. № 168/1992 г. на ЯОС, БУЛСТАТ Е 040011951 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с електрическо задвижване Удостоверение № БС041/19.07.2007 г. е обезсилено в частта му за строителни товаропътнически подемници със Заповед № А-О-051/22.07.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС042 2007/07/19 ЕТ МИТРАКС-ДИМТЪР ПЕТРОВ гр. Ямбол, ул. "Арда" № 3, ап. 5, рег. ф. д. № 990 / 1991 г. на ЯОС, БУЛСТАТ: 128513262 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с електрическо задвижване Удостоверение № БС042/19.07.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-019/25.03.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС043 2007/07/20 НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД гр. София ул. "Стефан Караджа" № 2, рег. ф. д. № 10727/1999 г. на СГС, БУЛСТАТ 130068093, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно или двускоростно електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s Удостоверение № БС043/20.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-070/19.11.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на дружеството.
БС044 2008/07/02 ЯМБОЛЕН АД гр. Ямбол, ул. "Ямболен" № 35, рег. ф. д. № 1122 / 1991 г. на ЯОС, БУЛСТАТ 838169382 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m / s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № БС044/02.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-035/27.04.2016 г. на Председателя на ДАМТН, по желание на дружеството.
БС045 2008/07/24 "СВЕТЛИНА-ГЕРМАНОВ 2005" ЕООД с. Крушевец, община Созопол рег. ф. д. № 1048/2005 г. на БОС Булстат:102918047 Поддържане, ремонтиране и преустройване на ограничителни устройства на котли.
БС046 2007/08/08 ЕТ СТАЛЮ РАХНЕВ гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 58, вх. А, ет. 10, рег. ф. д. № 1782 / 1992 г. на БОС БУЛСТАТ Е 040454637 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № БС046/08.08.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-169/20.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 и чл. 60, ал. 1 от АПК.
БС047 2007/08/16 "ЕКОКЛИМА" АД гр. Бургас, ул. „Одрин” № 3, п.к. 310,рег. ф.д. № 6103 /1991 г. на БсОС, БУЛСТАТ 102127773, Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, стоманени промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, батерии от бутилки и газови уреди за природен газ.
БС048 2007/09/18 ЕТ РАДОСТ-АНТОАНЕТА МУШКОВА гр. Бургас ул. "Цар Борис" № 49, рег. ф. д. № 7032 / 1991 г. на БсОС, БУЛСТАТ Е 02000815 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и портални кранове и кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита Удостоверение № БС048/30.01.2014 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-008/30.01.2014 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на дружеството.
БС049 2007/09/25 ЕТ "ЛИФТ-3-АТАНАС МИТЕВ" гр. Бургас ж.к. "М. Рудник", бл. 413, вх. 2, ет. 1, рег. ф. д. № 1860 / 1994 г. на БсОС, БУЛСТАТ Е 812119917, тел.: 056 / 852248 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС050 2007/09/26 ЕТ ЛИФТ-3-ИВАН ДОБРЕВ гр. Бургас ж.к. "Меден рудник", бл. 406, вх. 4, ет. 1, рег. ф. д. № 1859 / 1994 г. на БсОС, БУЛСТАТ Е 812119924 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС050/26.09.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-019/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС051 2007/09/25 "ЛИФТ-33" ООД гр. Бургас ж.к. "Меден рудник", бл. 32, вх. 3, ет. 2, ап. 38 рег. ф. д. № 329 / 2007 г. на БсОС, БУЛСТАТ 147117004 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС052 2007/09/25 ЕТ "АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-ИВАН ДИМОВ" гр. Бургас ж.к. "Славейков", бл. 71, вх. "В", ет. 1, рег. ф. д. № 2499 / 2000 г. на БсОС, БУЛСТАТ 102662993 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС052/25.09.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-004/08.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС053 2007/09/25 "ХИМТЕХ" ЕООД гр. Бургас ул. “Цар Асен” № 12, ет. 2, рег. ф. д. № 954 / 2004 г. на БсОС, БУЛСТАТ 102876776, Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни газопроводи, метални разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, метални промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях за природен газ и метални газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за втечнен въглеводороден газ
БС054 2007/11/01 ПЕРФЕКТ ГАРАНТ EOOД гр. Бургас ул. “Перущица” № 13, вх. 2, рег. ф. д. № 3394 / 2006 г. на Бургаски окръжен съд, БУЛСТАТ 147095764 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БС055 2007/11/07 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕАД гр.Сливен, бул.”Ст.Караджа” № 3,рег.ф.д.№ 486 / 2002 г. на Сливенски окръжен съд, БУЛСТАТ 829054071 Поддържане и ремонтиране на пътнически висящи едновъжени линии Удостоверение № БС055/07.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-034/03.06.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС056 2007/11/29 ЕТ ДЕБОЯ – Динко Сурчев гр. Нова Загора, ул. “14 Януари” № 56, рег. ф. д. № 733 / 1999 г. на Сливенски ОС, БУЛСТАТ 119110593 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени и сградни газови инсталации за природен газ Удостоверение № БС056 / 29.11.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-083 / 4.08.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
БС057 2007/11/29 ЕТ МИМ – 55 – Минко Михнев гр. Нова Загора, ул. “Георги Сава Раковски” № 7, рег. ф. д. № 1877 / 1990 г. на СОС, БУЛСТАТ Е 020578378, Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени и сградни газови инсталации за природен газ Удостоверение № БС057/29.11.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-196/15.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС058 2008/01/18 "ПРОМЕТ СТИИЛ" АД гр. София, ул. “Добруджа” № 1, ет. 1,рег. ф. д. № 4218/2002 г. на СГС БУЛСТАТ 130919989, Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Съдове, работещи под налягане; 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.Стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях за природен газ с работно налягане до 0,6 МРа; 5.Стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, вкл. газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях; "ПРОМЕТ СТИИЛ" ЕАД село Дебелт Пощенски код: 8314 Административна сграда "Промет Стиил АД"e-mail: office@steelneva.com
БС059 2008/01/23 "БАЛКАНИ - ЛК" ЕООД гр. Бургас, Южна индустриална зона,площадка „Ликойл Нефтохим Бургас” АД, рег. ф. д. № 1588 / 2001 г. на БОС БУЛСТАТ 102696671 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли и котли с органични топлоносители; 2.Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 35 МРа; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; 5.Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, стоманени промишлени и сградни газови инсталации горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ. Видно от Търговския регистър, считано от 13.07.2012 г., "БАЛКАНИ – ЛК" ЕООД се преименува на "ГСИ - БАЛКАНИ" ЕООД. “БАЛКАНИ ЛК” ЕООД се преименува на „ГСИ – БАЛКАНИ“ ЕООД e-mail: balkani@list.ru
БС060 2008/01/25 ЕТ "ШНЕК 2-ДАНЧО КОЛЕВ КОЛЕВ" гр. Бургас, ж.к. Бр. Миладинови, бл. 28, вх. "Б", ет. 4, рег. ф. д. № 1099 / 1998 г. на БсОС БУЛСТАТ Е 102185680 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС060/25.01.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-028/20.04.2015 г. на Зам.-Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС061 2008/01/25 "ПЛУТОН БГ" ЕООД гр.Бургас ж.к.”Славейков”, бл.40, вх.4, ет.1, ап.десен БУЛСТАТ 147173490 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, кулови, портални кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, и подвижни работни площадки
БС063 2008/02/04 "ЕКОТЕРМАЛ" ООД гр. Бургас Ул. „Сливница” №47 рег. ф. д. № 2078/1997 г. на БсОС, БУЛСТАТ 102154044 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли с налягане до 0,07 МРа и водогрейни котли с максимална температура на нагрятата вода до 115С, съдове, работещи под налягане, метални газопроводи, газови инсталации, газови уреди и бутилкови инсталации за ВВГ и метални сградни газови инсталации, газови уреди и бутилкови инсталации за природен газ
БС064 2008/02/06 "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. Бургас, ул. “Трайко Китанчев” № 36, рег. ф. д. № 886/1997 г. на БсОС БУЛСТАТ 102130456 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, метални газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, и стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ
БС067 2008/02/25 "БАЛКАН ЛИФТ" ЕООД гр. Бургас ж.к. "Лазур", ул. "Места" № 78, рег. ф. д. № 4527 / 2007 г. на БсОС, БУЛСТАТ 147224287 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС068 2008/02/25 ГОСПОДИНОВИ ЛИФТ ООД гр. Карнобат бул. "Москва" № 121, вх. А, ет. 2, ап. 4, рег. ф. д. № 2439 / 2006 г. на БсОС, БУЛСТАТ 147067107 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС068/25.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-090/30.07.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на дружеството.
БС069 2008/02/25 ЕТ "МАГЕ-МАРИН МАРИНОВ" гр. Бургас ж.к. "Славейков", бл. 50, ет. 16, ап. 114, рег. ф. д. № 7041 / 1992 г. на БсОС, БУЛСТАТ Е 812006314 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС069/25.02.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-042/24.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП. Състояние към: 04.11.1992 г. ЕТ " МАГЕ - МАРИН МАРИНЧЕВ"
БС070 2008/02/25 ЕТ "АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ 2 - ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ" с. Ветрен, община Бургас, ул. "Българка" № 56, рег. ф. д. № 1096 / 2001 г. на БсОС, БУЛСТАТ 102691126 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС070/25.02.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-003/08.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС071 2008/03/24 "ФАКТОРИНГ 9000" ООД гр. Бургас, пл. “Св. Св. Кирил и Методии” № 5, рег. ф. д. № 2040 / 2006 г. на БсОС, БУЛСТАТ 147053854 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, стоманени преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и батерии от бутилки с работно налягане до 20,0 МРа за природен газ, стоманени газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
БС072 2008/04/04 "БУРГАС ТЕРМ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 17 рег. ф. д. № 15740 / 2007 г. на БсОС, БУЛСТАТ 147137779 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа
БС073 2008/04/09 "ЕНЕРГОМОНТАЖ" АД гр. Бургас ул. „Ал. Стамболийски” №45, ет.4 рег. ф. д. № 3009 / 2007 г. на БсОС, БУЛСТАТ 147171023 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
БС074 2008/04/25 "ГРАНД" ООД гр. Сливен, кв. „Даме Груев”, бл. 17, вх. В, ап. 17, рег. ф. д. № 861 / 2007 г. на СлОС, БУЛСТАТ 119676292 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС075 2008/05/12 "НОРА-ГАЗ" ЕООД гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 279 рег. ф. д. № 644 / 2003 г. на ЯОС, БУЛСТАТ 128570103 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, котли с високотемпературни органични топлоносители, самостоятелни паропрегреватели и економайзери, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, преносни и разпределителни газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации за природен газ и газови съоръжения и инсталации за ВВГ Удостоверение № БС075/12.05.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-098/18.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК и чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС076 2008/05/15 СД "НЕВ-СЕРВИЗ-91-Недялков, Тронков, Михов" гр. Ямбол, ул. „Радецки” №139 рег. ф. д. № 1449 / 1991 г. на ЯОС БУЛСТАТ 838102437 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, котли с високотемпературни органични топлоносители, самостоятелни паропрегреватели и економайзери, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, преносни газопроводи, стоманени разпределителни газопроводи, метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ и метални газови съоръжения и исталации за втечнен въглеводороден газ
БС077 2008/05/26 ЕТ "МЕТАЛПЛАСТ-Димо Найденов" гр. Бургас ул „Георги Кирков” №3, ет.3 рег.ф.д. № 2897 / 1992 на БсОС БУЛСТАТ 102064814 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода
БС078 2008/06/23 М СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Бургас, ул. “Магура” № 16, рег.ф.д. № 3202 / 2005 на БсОС БУЛСТАТ 102955743, Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли и котли с високотемпературни органични топлоносители; Удостоверение № БС078/23.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-017/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
4. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
5. Ацитиленови уредби;
6. Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уредби за природен газ;
7. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
8. Повдигателни съоръжения.
БС079 2008/07/02 "ЕРГО" ООД гр. Ямбол, ул. “Раковска” № 1 А, офис 418, рег.ф.д. № 670 / 2004 г. на ЯОС, БУЛСТАТ 128582881 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли, 2. Съдове, работещи под налягане, 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода, 4. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове, без изпълнение на неразглобяеми съединения на пластмаси и цветни метали град Ямбол ул. "Г.РАКОВСКИ" № 1А, ап. 418 e-mail: erg_o@abv.bg
БС080 2008/07/04 "Топлофикация-Сливен" ЕАД гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа”№ 23, рег.ф.д. № 199 / 1996 г. на СлОС, БУЛСТАТ 119004654 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3.Tръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Стоманени промишлени газви съоръжения и инсталации за природен газ; 5. Портални и козлови кранове и електрически телфери.
БС081 2008/07/11 "КОЗЛОДУЙ" ООД гр. Бургас, НХК 8104, офис на „КОЗЛОДУЙ” ООД, рег.ф.д. № 2153 / 1995 г. на БОС, БУЛСТАТ 812212481, Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; 5. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ; 6. Стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ; 5. Повдигателни съоръжения. Бургас Пощенски код: 8000 ул.Одрин № 104
БС082 2008/07/14 ЕТ Добро-Петър Владиков гр. Бургас, ж.к Меден рудник, бл. 94, вх. Б, ет. 2, рег.ф.д. № 5786 / 1991г. на БОС, БУЛСТАТ 102269114 Поддържане, ремонтиране и преустройване на кранове, стрелови тип монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита и подвижни работни площадки Удостоверение № БС082/14.07.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-148/30.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. гр. Пловдив, ул. "Николай Райнов" № 1
БС083 2008/07/30 СД "ВХ-ЛИФТ-ВАСИЛЕВ И СИЕ" гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, бл. 11, вх. А, ап. 1, рег. ф. д. № 841 / 1991 г. на ЯОС, БУЛСТАТ Ю Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m / s, управлявани в група до два асансьора
БС084 2008/07/30 ЕТ "ДИАНЖЕЛИ-ТОДОР ТОДОРОВ" гр. Ямбол, ул. „Ген. Заимов”, бл. 7, вх. Б, ет. 5, ап. 13, ЕИК 838133571 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Асансьори; 2. Строителни товаро-пътнически подемници; 3. Товарни платформени асансьори
БС085 2008/07/30 "НЕОТЕРМ" OOД гр. Ямбол, ул. “Кирил и Методий № 13, рег.ф.д. № 300 / 2004 на ЯОС БУЛСТАТ 128578057 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях и газови уреди за природен газ или ВВГ гр. Ямбол, ул. “Еледжик" № 17
БС086 2008/07/30 "ЕНЕРГОМОНТАЖ" АД гр. Бургас, ул. „Ал. Стамболийски” №45, ет.4 рег. ф. д. № 3009 / 2007 г. на БсОС, БУЛСТАТ 147171023 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Стоманени газопроводи за ВВГ 2. Стоманени преносни и разпределителни газопроводи за природен газ 3. Повдигателни съоръжения
БС087 2008/08/07 ЕТ "МАБО-КК МАЛЧО КОСТАДИНОВ" гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 443, вх. А, ет. 5, ап. 12, рег. ф. д. № 1610 / 1992г. на БсОС, БУЛСТАТ Е 102101209 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС087/07.08.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-102/07.08.2008 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС088 2008/08/07 РЕМОНТСТРОЙ АД гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба” №13 рег. ф. д. № 2064 / 1998г. на БсОС, БУЛСТАТ 102200189 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли и котли с органичен топлоносител 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ 5. Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ 6. Ацетиленови уредби 7. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи 8. Повдигателни съоръжения. Удостоверение № БС088/07.08.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-013/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Кореспонденция: гр. Бургас, „Лукойл Нефтохим Бургас” п.к.23
БС089 2008/08/18 "ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ" АД гр. Червен бряг, Комплекс Бета-филиал с. Тенево, област Ямбол, рег. ф. д. № 1155 / 1999 г. на ПлОС БУЛСТАТ 114141414 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, конзолни и щабелни кранове, електрически телфери и товарозахващащи приспособления
БС090 2008/08/18 МАРИВЕКС ЕООД гр.Поморие, ул. „3-ти март” № 10, рег. ф. д. 2202 / 2007 г. на БсОС БУЛСТАТ 147151444 Поддържане и ремонтиране на кулокранове и релсовите пътища към тях Удостоверение № БС 090/18.08.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-069/10.11.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град Поморие ул."3-ти март" № 10
БС091 2008/09/15 "ПМУ" АД гр. Бургас „Лукойл Нефтохим Бургас” АД Рег. ф. д. № 2733 / 1998 г. на БсОС БУЛСТАТ 102226538 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли и котли с органични топлоносители. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. 4. Преносни газопроводи, метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ. 5. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. 6. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. 7. Ацетиленови уредби. 8. Повдигателни съоръжения. град София ,бул. Драган Цанков № 31 Б
БС092 2008/10/16 "ГАЗКОМПЛЕКТ" ООД гр. Габрово, ул. “Върба”, № 4, ет. 2, рег. ф. д. № 343 / 2001 г. на ГОС, БУЛСТАТ 107525197 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягане до 0,07 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 115 С; 2. Преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ град Камено Пощенски код: 8120 ЕЛИН ПЕЛИН № 9
БС093 2008/10/31 ЕТ "ДИНАМИК-М-МИТКО ДЯКОВ" гр. Ямбол, ул. „Оборище” № 12, рег. ф. д. № 2563 / 1990 г. на ЯОС БУЛСТАТ 838105764 Поддържане и ремонтиране на мостови, козлови, кулови и конзолни кранове, кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, и елктрически телфери Удостоверение № БС093/31.10.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-075/31.07.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС094 2008/12/08 ЕТ "НИНА-Н.ПЕТРОВ" гр. Сливен, к-с Сини камъни № 29, вх.Б, ет. 2, ап. 5, рег.ф.д. № 728 / 1994г. на СлОС, БУЛСТАТ 119025189 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС095 2008/12/12 БУРГАС МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД гр.Бургас, ж. к. „Славейков”, бл. 40, вх.4, ет.5, рег. ф. д. № 744 / 2001 г. на БсОС, БУЛСТАТ 102685372 Поддържане и ремонтиране на мостови, козлови и кулови кранове и подвижни работни площадки Удостоверение № БС095/12.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-041/19.03.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на дружеството.
БС096 2008/12/12 "ВАЛТЕК" ЕООД гр. Бургас, ул. „Георги Раковски” №78а, ет. 4, ЕИК 102823827 Поддържане и ремонтиране на електрическата част на мостови, козлови и портални кранове Удостоверение № БС096/12.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-195/29.12.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС097 2008/12/12 "ЕКИП-5" ООД гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл. 52, ет. 2, ЕИК 102910278 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане, с работно налягане до 2,0 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и съоръженията към тях; 5. Повдигателни съоръжения с товароподемност до 30 тона; 6. Преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби, газови уреди и батерии от бутилки за природен газ; 7. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. град Бургас Пощенски код: 8000 ул.ВОЙНИШКА № 9, вх. 1, ет. 4
БС098 2008/12/15 "СЪНИЛИФТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД гр. Несебър, ул. „Хан Крум” № 47, област Бургас, ЕИК 200169148 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС099 2009/02/04 БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ АД гр. Бургас, ж.к. „победа”, ул. „Комлушка низина” № 1, ЕИК 812117720 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Портални кранове, 2. Мостови кранове, 3. Козлови кранове, 4. Конзолни кранове 5. Кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, 6. Електрически телфери Удостоверение № БС099/04.02.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-061/08.08.2014 г. на Председателя на ДАМТН, по желание на дружеството.
БС100 2009/02/11 ЕВРОГАЗ ЕООД гр. Бургас ж.к. „Лазур”, ул. „Батак” №15 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове Удостоверение № БС100/11.02.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004/09.03.2010 г. Адрес кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” №62
БС101 2009/03/09 "ПРОМСТРОЙ" ООД гр. Камено, обл. Бургас ул. „Комсомолска” №2 ЕИК 102826862 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4.Стоманени газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации горивни уредби и газови уреди за природен газ 5.Стоманени газопроводи и промишлени и сградни газови инсталации за ВВГ 6.Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. Адрес кореспонденция: 8104, гр. Бургас, „Лукойл Нефтохим Бургас” ПК.32 тел: 056 / 89 80 93
БС102 2009/04/10 ЕТ "КАРАВЕЛОВ-Иво Алексиев" гр. Бургас, кв. "Долно Езерово" рег. ф. д. № 5 / 1990 г. на БсОС, БУЛСТАТ Е 102081856 Поддържане на съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа и бутилки съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане. Адрес кореспонденция: 8000 Бургас, ж.к. „Лазур” бл.127, вх.2, п.к.9 тел. 056 / 814 376
БС103 2009/04/15 "Ямбол-Лифт" ООД гр. Ямбол, ж.к "Хале", бл. 8, вх. Л, ет. 2, ап. 219, ЕИК 200566160 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
БС104 2009/05/11 ЕТ "ДИА-ДИМИТЪР ЯНЧЕВ" гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 8, рег. ф. д. № 2096 / 1998 г. на БсОС, БУЛСТАТ Е 102201782 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m / s, управлявани в група до два асансьора
БС105 2009/05/18 "Топлоинженеринг" ООД гр. Сливен пл. „Александър Стамболийски” №1 офис 613 рег. ф. д. № 596 / 2003 г. на СлОС БУЛСТАТ 119612763 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4.Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ; 5.Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
БС106 2009/05/21 "КОМПЛЕКСНИ ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ - БУРГАС" ООД гр. Бургас, “ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, п.к. 10, рег. ф. д. № 2136 / 1995 г. на БсОС, БУЛСТАТ Ю812212008 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Съдове, работещи под налягане; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ; 5. Стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 6. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; 7. Ацетиленови уредби; 8. Повдигателни съоръжения град Бургас Пощенски код: 8000 кв. Славейков, бл. 150, вх. офиси, ет. 1
БС107 2009/06/01 ДЮГИ ЕООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов-Добрович” №6 ЕИК 119672753 тел. 044 / 62 27 59 Поддържане и ремонтиране на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Съдове, работещи под налягане; 3.Газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове Удостоверение № БС107/01.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-056/20.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
БС108 2009/06/09 "ЕЛЕКТРОКРАН – ПОДЕМ" ООД гр. Айтос, ж.к. „Индустриален”, ЕИК 200620843 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и портални кранове.
БС109 2009/06/22 ЕТ ПЕЕВ-ГАРАНТ – ПЕЙО ПЕТРОВ гр. Бургас, община Бургас, ул. „Патриарх Евтимий” № 100, ЕИК 812080300 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС109/22.06.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-050/03.07.2014 г. на Председателя на ДАМТН, по желание на търговеца.
БС110 2009/06/22 "БАЛКАНИ - ЛК" ЕООД гр. Бургас площадка „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ”, адм. сграда „БАЛКАНИ – ЛК”, ЕИК 102696671 Поддържане и ремонтиране на асансьори Видно от Търговския регистър, считано от 13.07.2012 г., "БАЛКАНИ – ЛК" ЕООД се преименува на "ГСИ - БАЛКАНИ" ЕООД. "ГСИ - БАЛКАНИ" ЕООД
БС111 2009/07/15 "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. Бургас, ул. “Трайко Китанчев” № 36, ЕИК 102130456 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове от полиетиленови или медни тръби
БС112 2009/08/04 ЕТ "ЦЕП – СТОЙКО ДИМИТРОВ" гр. Бургас бул. „Мария Луиза” № 57 рег. ф. д. № 1872/1993 г. на БсОС БУЛСТАТ 102257037 Поддържане и ремонтиране на асансьори
БС113 2009/08/13 "БАЛКАНИ - ЛК" ЕООД гр. Бургас площадка „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ” адм. сграда „БАЛКАНИ-ЛК” ЕИК 102696671 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови кранове. 2. Козлови кранове. 3. Портални кранове. 4. Конзолни кранове. 5. Кулокранове. 6. Електрически телфери Видно от Търговския регистър, считано от 13.07.2012 г., "БАЛКАНИ – ЛК" ЕООД се преименува на "ГСИ - БАЛКАНИ" ЕООД. “БАЛКАНИ ЛК” ЕООД се преименува на „ГСИ – БАЛКАНИ“ ЕООД
БС114 2009/10/08 "СТАНДАРТ 91" ЕООД гр. Ямбол ул. „Мидия” №1 ЕИК 128567790 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ; 2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата водата до 110 ºС включително.
БС115 2009/09/04 "ХИДРО МАТ" ЕООД гр. Бургас, ул. „Константин Величков, бл. 29, вх.Б, ет.7, ЕИК 102890249 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. 2. Портални кранове и релсовите пътища към тях. 3. Кулокранове и релсовите пътища към тях. 4. Щабелни кранове и релсовите пътища към тях. 5. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 6. Бордови кранове. 7. Подвижни работни площадки. 8. Електрически телфери.
БС116 2009/09/25 ТРАНСТРОЙ-БУРГАС АД гр. Бургас, ул. „Успенска” № 8, ЕИК 102003626 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 25 t и релсовите пътища към тях. 2. . Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита с товароподемност до 50 t. 3. Портални кранове с товароподемност до 30 t и релсовите пътища към тях. 4. Електрически телфери, немонтирани на кранове. Удостоверение № БС116/25.09.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-062/08.08.2014 г. на Председателя на ДАМТН, по желание на дружеството.
БС117 2009/10/07 ТЕРМО КОМЕРС-МОНТАЖИ ЕООД гр. Бургас, ул. Въстаническа № 75 рег. ф. д. №543 / 2005 г. на БсОС Булстат 102912183 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 4.Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ 5.Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № БС117/07.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-090/05.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
БС118 2009/10/30 ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Бургас, ул. „Карлово” № 1 ЕИК 102906415 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 4.Преносни газопроводи, метални разпределителни газопровиди, газови съоръжения инсталации за природен газ 5.Газови съоръжения и инсталации за ВВГ 6.Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи 7.Повдигателни съоръжения. Удостоверение № БС118/30.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-020/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС119 2009/11/30 ЕТ "ТЕНЬО ВИДЕВ" гр. Ямбол ул. „Граф Игнатиев” бл.62, вх.Д, ет.3, ап.100 ЕИК 020977256 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли с топлинна мощност до 1000 кВт 2.Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 4.Метални разпределителни газопровиди, и съоръженията към тях за природен газ 5.Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за природен газ или ВВГ 6. Горивни уредби и газови уреди за природен газ или ВВГ 7. Автомобилни газови уредби за природен газ или ВВГ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БС120 2010/01/26 "ДУНАЙ КАЛОР" ООД гр. Ямбол ул. „Жорж Папазов” №11 ЕИК 838179622 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ. 5. Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнен въглеводороден газ. 6. Ацетиленови уредби. 7. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.
БС121 2010/02/03 "ПРП-МЕТАЛ АГРО-ООД" ООД гр.Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 17, ЕИК 119055321 Поддържане и ремонтиране на мостови кранове с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях. Удостоверение № БС121/03.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-057/29.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС122 2010/02/04 ОВЕРГАЗ ИЗТОК АД гр. Бургас ж.к. “Братя Миладинови” ул. “Вардар” № 1 ЕИК 102170333 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ Удостоверение № БС122/04.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-072/30.11.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 8. Заличаване на търговеца Време: 23.04.2015г. 14:22
БС123 2010/02/04 "ЗММ-СЛИВЕН" АД гр. Сливен, ул. „Банско шосе” № 16, ЕИК 119002557 Поддържане и ремонтиране на повдигателни съоръжения
БС124 2010/03/18 "АКЗ-БУРГАС" ООД гр. Бургас, територията на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, сграда на банка “БИОХИМ” АД, ет. 2 ЕИК 102778667 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ. 5. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. 6. Ацетиленови уредби. 7. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. 8. Повдигателни съоръжения.
БС125 2010/05/04 "Елева Инженеринг" ООД гр. Бургас, ж.к „Славейков”, бл. 60, вх. 1, ет. 14, ап. 40, ЕИК 200680235 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № БС125/04.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-008/08.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС126 2010/05/04 Агема Груп ООД гр. Бургас, ж.к „Славейков”, бл. 55, вх. Е, ет. 4, ап. 11, ЕИК 201022090 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС126/04.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-065/20.10.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС127 2010/05/21 СТО ЕООД Бургас, ж.к „Славейков”, бл. 63, вх. 5, ет. 7, ап. 14 ЕИК 147106221 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли с температура на изходящия топлоносител до 110 С; 2.Съдове, работещи под налягане.до 8,0 МРа 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4.Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за природен газ. 5.Метални промишлени, сградни и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове Удостоверение № БС127/21.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-021/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Електронна поща: sto@dir.bg
БС128 2010/05/21 ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ООД гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” №41, ап.312 ЕИК109577844 Поддържане, ремонтиране и преустройване на полиетиленови разпределителни газопроводи и съоръженията към тях за природен газ с налягане до 0,6 МРа Удостоверение № БС128/21.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-030/09.02.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. Прекратяване на търговската дейност Време: 26.02.2015г. 12:20
БС129 2010/06/25 "ВЕРТРАН" ЕООД гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов”, бл. 2, вх. В, ап. 27, ЕИК 201118833 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора Удостоверение № БС129/25.06.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-188/20.12.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Ямбол Пощенски ул. АТАНАС КРАТУНОВ, бл. 2, вх. В, ап. 27
БС130 2010/07/21 ТЕРВЕС ООД гр. Сливен, кв. „Сини камъни”, бл. 7, вх. А, ет. 8, ап. 38 ЕИК 119113010 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Съдове, работещи под налягане. 2.Парни и водогрейни котли. 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. 4.Преносни газопроводи, разпределителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ. 5. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. 6.Повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях Удостоверение № БС130/21.07.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-035/14.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Сливен ул.САМУИЛОВСКО ШОСЕ № 56
БС131 2010/07/26 ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТЕООД гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.82, ет.1 ЕИК 102844440 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове. 2. Кулокранове. 3. Подвижни работни площадки. Удостоверение № БС131/26.07.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-132/21.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС132 2010/08/23 "БУРГАС ТЕРМ" ЕООД гр. Бургас ж.к. Братя Миладинови, бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 17 ЕИК 147137779 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Водогрейни котли, работещи при свръхналягане до 1,5 МРа. 2. Парни котли, работещи при свръхналягане до 1,3 МРа; 3. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 4.Тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане до 1,3 МРа или гореща вода с температура до 200°С; 5. Батерии от бутилки за природен газ; 6. Метални газопроводи и газови инсталации за природен газ
БС133 2010/09/09 Саймън – С ЕООД с. Черно море, община Бургас, ул. „Атанас Буров” № 34, ЕИК 200689896 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № БС133/09.09.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-123/19.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС134 2010/09/24 "ВЕРЕЯ-ХИМ" ООД гр. София ж.к. „Изток” бл.154А, ет 3, ап.12 рег. ф. д. №5969/2004 на СГС Булстат 131260495 Поддържане, ремонтиране и преустройване, без изпълнение на неразглобяеми съединения на: 1. Бутилки за съхранение и транспортиране на течен хлор с вместимост до 40 dm3. и работно налягане до 2,0 МРа;. 2. Варели за съхранение и транспортиране на течен хлор с вместимост до 1000 dm3 и работно налягане до 2,0 МРа. Удостоверение № БС134/24.09.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-080/22.08.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС135 2010/10/11 ЕТ МЕТАСТРОЙ-М-91-Михаил Спасов гр. Бургас ул. „Александър Велики” №32, ет.4 ЕИК 102079595 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2.Съдове, работещи под налягане.до 1,6 МРа 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с раб. налягане до 1,6 МРа 4.Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации и уреди за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа. 5. Стоманени газопроводи, съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с раб. налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № БС135/11.10.2010 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-100/23.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
БС136 2010/10/19 "ПРОМЕНЕРГО" ООД гр. Бургас ж.к. „Зорница” бл.9, вх. В, ет.6, ап.17 ЕИК 147134982 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа и ограничителните им устройства; 2.Съдове, работещи под налягане.до 1,6 МРа 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с раб. налягане до 1,6 МРа 4.Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа; 5. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за ВВГ с раб. налягане до 1,6 МРа
БС137 2010/11/10 ТАНЬО ВИДЕВ 62 ЕООД гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” бл.62, вх. Д, ап.100 ЕИК 128583403 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БС138 2010/11/25 "Йордан Аврамов" ЕООД Гр. Ямбол, ж.к Хале, бл. 11, вх. Е, ап. 122, ЕИК 201292239 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m / s, управлявани в група до два асансьора
БС139 2010/12/22 Енергомонтаж 2008 ООД гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 24, ет. 6, ап. 10, ЕИК 200333601 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 5. Преносни газопроводи, разпределителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ; 5. Мостови, козлови, портални и кулови кранове, и релсовите пътища към тях; 6. Електрически телфери, немонтирани на товароподемни кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № БС139/22.12.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-089/26.04.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
БС140 2011/01/11 ЕТ "МАЯК-2-ГЕОРГИЕВА-СЕНИЧКА ГЕНЧЕВА" гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 39, вх. 3, ет. 5, ап. 75 ЕИК 201302834 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора
БС141 2011/02/01 "Асансьорен Сервиз-Поморие 2" ООД гр. Поморие, област Бургас, ул. „Лазар Маджаров” № 5, ЕИК 147189174 Поддържане и ремонтиране на асансьори
БС142 2011/02/08 "ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС" ЕАД гр. Бургас, ж.к. „Лозово” ЕИК 102011085 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с раб. налягане до 1,3 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 150ºС; 2. Съдове, работещи под налягане до 3 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ; 5. Мостови кранове с товароподемност до 5 тона. 6. Електрически телфери с товароподемност до 5 т.
БС143 2011/03/15 "АТЕКА" ЕООД гр. Бургас, ул. „Кирил и Методий” № 51 ЕИК 147111656 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № БС143/15.03.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-093/18.11.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
БС144 2011/03/21 "Асансьорни монтажи-Иван Иванов" ЕООД гр. Бургас, ж.к „Меден рудник”, бл. 4, вх. 1, ет. 7, ап. 21, ЕИК 201372742 Поддържане и ремонтиране на асансьори
БС145 2011/03/23 "БУЛ ЛИФТ-БУРГАС" ЕООД гр. Бургас ж.к. „Меден рудник”, бл. 99, вх. А, ап. 4 ЕИК 201262908 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
БС146 2011/03/28 "ТОПЛОТЕХНИКА" ЕООД гр. Бургас ж.к. “Лазур”, бл. 113, вх. Ж, ет. 1 ЕИК 102830387 І. Поддържане на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 ºС или налягане до 1,6 МРа;
4. Разпределителни газопроводи, съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ;
5. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
II Ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 ºС или налягане до 1,6 МРа;
4. Стоманени разпределителни газопроводи, съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ;
5. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
БС147 2011/04/11 "МОНТАЖ КАУБОЯ" ООД гр. Ямбол ж.к. „Диана”, бл. 12, вх. Д, ет. 3, ап. 100 ЕИК 128557643 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона. 2.Кулокранове с товарен момент до 160 тонметра. 3.Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 4.Конзолни кранове. 5.Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове. 6.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. 7.Подвижни работни площадки. 8.Окачени кошове за повдигане на хора.
БС148 2011/04/11 ХРИСА ЛИФТ ООД гр. Бургас ул. „Тополица” № 30 ЕИК 201406511 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС148/11.04.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-070/31.05.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС149 2011/04/18 "ЛИФТ М" ЕООД гр. Бургас, ж.к „Славейков”, бл. 6, вх. 8, ет. 4, ап. 10, ЕИК 201437791 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № БС149/18.04.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-089/06.11.2018 г. на За Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС150 2011/04/20 ЕТ Алекси Петров с. Маринка, община Бургас ул. „Тодор Грудов” № 16 ЕИК 102214954 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС Aдрес за кореспонденция: гр. Карнобат, ул. „Ропотамо” № 3 А
БС151 2011/06/09 Евробилд ООД гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Копривщица” № 21, ет. 5, ап. 12, ЕИК 102851367 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № БС151/09.06.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Бургас кв. Братя Миладинови, ул.Стара планина № 1, ет. 7
БС152 2011/07/28 ИНЕКТ ООД гр. Бургас, ж.к. Промишлена зона „Север”, ул. „Янко Комитов” № 16 Д, ЕИК 812199169 Поддържане и ремонтиране на мостови, козлови и портални кранове Удостоверение № БС152/28.07.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-063/05.07.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4. град Бургас ул. Войнишка № 9, вх. Б, ет. 3, ап. 9
БС153 2011/10/07 "ТРАНСВАГОН" АД гр. Бургас, Северна промишлена зона Разтоварна гара- Владимир Павлов ЕИК 102205325 Поддържане и ремонтиране на конзолни, мостови и козлови кранове
БС154 2011/10/12 "КЗУ-БУРГАС" ЕООД гр. Бургас, ж.к. “Славейков” бл. 1 Б, вх. 12-13, ет. партер ЕИК 131511499 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 3,9 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане до 8,0 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 3,9 МРа; 4. Стоманени разпределителни газо-проводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ; 5. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове; 6. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; 7. Носещата конструкция на повдигателни съоръжения
БС155 2011/12/20 "АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ БУРГАС" ООД гр. Бургас, ж.к. “Славейков” бл. 1 В, вх. 4, партер ЕИК 201748753 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС155 2011/12/22 "ЕКОТЕРМ КОМПАНИЯ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, ул.”Ортото” № 23, ЕИК 200115563 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2.Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа; 4. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ; 5. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове
БС156 2012/02/06 "Коста Желязков" ЕООД гр. Бургас, ж.к. “Изгрев” бл. 3, вх. А, ет. 10, ап. 28 ЕИК 200152540 Поддържане ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № БС156/06.02.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-104/19.12.2018 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС157 2012/03/16 "ЗСК ЛОЗОВО" АД гр. Бургас Северна промишлена зона ЕИК 102204561 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови кранове. 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
БС158 2012/03/22 ЕТ "МЕТАЛПЛАСТ - ДИМО НАЙДЕНОВ" гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 3, ет. 3, ап. 10 ЕИК 102064814 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ; 2. Газопроводи, газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове
БС159 2012/04/06 "ЕЛФИЛИФТ" ООД гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 24, вх. 1, ет. 4, ап. 10 ЕИК 147252411 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС160 2012/04/11 "СУПЕР – ГАЗ" ООД гр. Бургас, ул. „Македония“ №18 ЕИК 102883660 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. 2.Стоманени разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ. 3.Стоманени газопроводи, газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
БС162 2012/04/25 "Бургас Лифт" ООД Гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 32, вх. 3, ет. 2, ап. 38 ЕИК 147139730 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС162 2012/04/25 СИТИ ТЕХ ЕООД гр. Бургас, Северна промишлена зона до Зърнено-фуражен комбинат ЕИК 102909393 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Метални преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ. 5. Метални газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. 6. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. 7. Ацетиленови уредби. 8. Мостови, козлови, конзолни, стрелови и кулокранове. 9. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. Удостоверение № БС162/25.04.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-119/14.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП ЛОВЕЧ, община ТЕТЕВЕН с.ГЛОЖЕНЕ, ул. Славотин №13
БС163 2012/05/17 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД гр. Бургас, Производствена площадка на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД ЕИК 102882359 Поддържане и ремонтиране на: 1. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове
БС164 2012/05/18 "ЕРАТОИНЖЕНЕРИНГ БС" ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ бл. 71, вх. 1, ет. 7, ап. 31 ЕИК 102873399 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110˚С; Удостоверение № БС164/18.05.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-081/28.08.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП.
2.Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Метални разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ.
5. Метални газопроводи, газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове
БС165 2012/06/06 "ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 2" ЕООД гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ бл. 89, ет. 4, ап. 13 ЕИК 200885795 1. Поддържане на ограничителни устройства на парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Поддържане и ремонтиране на горивни уредби за природен газ или втечнен въглеводороден газ на парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа
БС166 2012/07/16 "КРЗ ПОРТ БУРГАС" АД гр. Бургас, ул. „Индустриална“№ 3 ЕИК 102003925 Поддържане и ремонтиране на: 1. Портални кранове; 2. Мостови кранове; 3. Козлови кранове
БС167 2012/07/20 „ЕЛ ЕВРО“ ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 6, вх. 2, ет. 12 ЕИК 102861799 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС167/20.07.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-113/09.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
БС168 2012/07/30 "ИЛ-ДИ-67" ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 1, вх. 1, ет. 1 ЕИК 147045206 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 6,0 МРа, с изключение на ограничителните им устройства;
2. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 3,9 МРа, с изключение на ограничителните им устройства;
3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 3,9 МРа, с изключение на предпазните им устройства;
4.Стоманени разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ;
5.Стоманени газопроводи, газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове;
6.Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи с работно налягане до 1,6 МРа;
7.Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона;
8.Портални кранове с товароподемност до 40 тона.
БС169 2012/08/08 "ТОРКРЕТ" ЕООД гр. Бургас ул. Александровска № 87, ет. 2 ЕИК 102671433 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 20,0 МРа. Удостоверение № БС169/08.08.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-142/17.10.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 15,0 МРа
3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 15 МРа.
4.Стоманени разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 6,4 МРа и газови уреди за природен газ.
5.Стоманени газопроводи, газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
6.Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.
7.Мостови и козлови кранове, портални кранове и колукранове.
8.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
9. Подвижни работни площадки.
10. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
БС170 2012/09/24 ХОТЕЛ КОСМОС ЕООД гр. София, район Витоша, ул. 774 № 5 ЕИК 202114111 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БС170/24.09.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-046/27.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС171 2012/10/02 "ДИН МОНТАЖ" ЕООД гр. Бургас ж.к. „Славейков“ бл.52, вх. 1, ет. 16 ЕИК 102808210 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 3,5 МРа;
2.Тръбопроводи за водна пара с работно налягане до 1,6 МРа или гореща вода с температура до 250 оС;
3.Стоманени разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ;
4.Стоманени газопроводи, газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
БС172 2013/02/13 „ЕЛКАБЕЛ” АД гр. Бургас, ул. „Одрин” №15 ЕИК 102008573 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови кранове. 2. Козлови кранове. 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
БС173 2013/02/13 „ЛОЧЕРС БГ” ООД гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 10, вх. 10, ет. 5, ап. 8 ЕИК 20221759 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС174 2013/03/12 "СТРОЙМЕТАЛ" ООД гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 69, вх. 2, ет. 3, ЕИК 102833102 Поддържане и ремонтиране на: 1. Козлови и мостови кранове с товароподемност до 20 т. Удостоверение № БС174/12.03.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-003/10.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасите с товароподемност до 150 т.
БС175 2013/04/16 "КАМЕНО-ГАЗ" ЕООД гр. Камено, ул. “Георги Кондолов” № 10 и ЕИК 102827811 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110 ºС. град Камено Пощенски код: 8120 Максим Горки № 1-б
2. Разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ.
БС176 2013/05/13 "БУРГАС ЛИФТ" ООД гр. Бургас, ж. к. „Меден Рудник”, бл.32, вх. 3, ет. 2, ап. 38 и ЕИК 147139730 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
БС177 2013/05/13 "ДИМИТРОВ ЛИФТ" ООД гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 59, вх. В, ет. 8, ап. 15 ЕИК 202417286 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС178 2013/05/16 "ТЕО МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. “Батак”, бл. 15, вх. 1, ет. 4, ап. 11 и ЕИК 147205372 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли, с изключение на ограничителните им устройства. Удостоверение № БС178/16.05.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-006/23.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП. Състояние към: 17.01.2012 г. "ТЕО МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД" ЕООД
2. Съдове, работещи под налягане до 25 МРа, с изключение на ограничителните им устройства.
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
4. Преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ.
5. Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
6. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.
7. Портални кранове с товароподемност до 40 тона.
8. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона.
БС179 2013/05/31 "ХРИСА ЛИФТ" ООД гр. Бургас, ул. „Тополица” 30 и ЕИК 201406511 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора.
БС180 2013/06/18 ЕТ "Димитър Вълканов – Димитър Стоянов Вълканов" ЕИК 102066217 общ. Бургас, с. Банево, ул. Три сестри №9 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора. Състояние към: 25.09.1996 г. ЕТ ДИМИТЪР ВЪЛКАНОВ
БС181 2013/11/01 "БАЛКАН ЛИФТ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Места” №78 и ЕИК 147224287 Поддържане и ремонтиране на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
БС182 2013/12/12 "ЛИТА" ООД гр. Бургас ж.к. Славейков", бл. 169, партер и ЕИК 102000473 Поддържане и ремонтиране на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
БС183 2014/02/10 "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 3 и ЕИК 102270006 Поддържане и ремонтиране на: 1. Портални кранове;
2. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона;
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
БС184 2014/02/10 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД гр. Бургас, Производствена площадка на ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД и ЕИК 102882359 Поддържане и ремонтиране на подвижни работни площадки.
БС185 25.08.2014 г. "ТЕРМАНИКА" ЕООД гр. Бургас, ж. к. "Братя Миладинови", бл. 129, вх. 3, ет. 4, ап. 28, ЕИК 202633348 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 MPa и газови уреди за природен газ;
2. Газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове;
БС186 08.09.2014 г. КРЗ ПОРТ БУРГАС АД гр. Бургас, ул. „Индустриална“№ 3 ЕИК 102003925 Поддържане и ремонтиране на: 1. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили и на самоходни или несамоходни шасита до 100 т. 2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит до 20 т. 3. Подвижни работни площадки.
БС187 2014/09/16 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕАД гр.Сливен, бул.”Ст.Караджа” № 3 ЕИК 202311429 Поддържане и ремонтиране на въжени линии
БС188 29.09.2014 г. ГОСПОДИНОВИ ЛИФТ ООД гр. Карнобат бул. "Москва" № 121, вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕИК 147067107 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m / s, управлявани в група до два асансьора Удостоверение № БС188/29.09.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004/10.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
БС189 06.10.2014 г. ЕТ ПЕПИ - КУПЕН ПРОДАНОВ БУЛСТАТ 812047204 рег. ф. д. № 75/1992 гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, ул. Тракиец №11 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора.
БС190 2014/10/06 АГЕМА БГ ООД гр. Бургас, кв. "Славейков", бул. "Янко Комитов" № 24, бл. "Тих труд" и ЕИК 202995226 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Асансьори;
2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари;
БС191 20.01.2015 г. ЕКОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Бургас, ул. "Адам Мицкевич" № 1, "Вх. Б, ет. 3, ап. 7" и ЕИК 147059316 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Метални газови съоръжения и инсталации на автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ с работно налягане до 25 MPa;
Метални газови съоръжения и инсталации на автомобилни газоснабдителни станции за втечнен въглеводороден газ с работно налягане до 2,0 Mpa.
БС192 2015/02/04 ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1 и ЕИК 102004532 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове.
2.Портални и полупортални кранове.
3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
5. Товарозахващащи приспособления.
6. Подвижни работни площадки.
БС193 13.03.2015 г. ЕЛЕВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Бургас, ж.к „Славейков”, бл. 60, вх. 1, ет. 14, ап. 40, ЕИК 200680235 1. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори;
2. Поддържане и ремонтиране на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари;
БС194 12.03.2014 г. ГОСПОДИНОВИ ЛИФТ ДИ ООД гр. Карнобат, ул. "Карнобатска комуна" № 2 и ЕИК 203392311 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост на движение до 1 m/s автоматични врати, управлявани в група до два асансьора и с неограничена височина на повдигане. Удостоверение № БС194/12.03.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-002/08.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС 195 18.03.2015 г. ДИАНЖЕЛИ 1 ЕООД гр. Ямбол, ул. "Ген. Заимов", бл. 7, вх. Б, ап. 13 и ЕИК 203236794 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БС196 15.06.2015 г. ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ гр. Бургас ул. „Индустриална“ № 3 ЕИК 102270006 Поддържане и ремонтиране на: 1. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
2.Товарозахващащи приспособления;
БС197 02.10.2015 г. КАПРИ 10 АД гр. Бургас, община Бургас, ул. "Раковска" № 6, ап. 9 и ЕИК 102736639 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягане до 70 bar, водогрейни котли с работна температура до 650ºС и котли с ограничени топлоносители; 2.Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 70 bar; 3.Тръбопроводи за водна пара и/или гореща вода с работно налягане до 70 bar; 4. Стоманени преносни и разпределителни газопроводи, промишлени сградни инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ с работно налягане до 60 bar; 5. Стоманени газови съоръжения и инсталации, за втечнени виглеводородни газове с работно налягане до 16 bar; 6. Хефтопроводи и нефтопродуктопроводи с работно налягане до 60 bar.
БС198 20.10.2015 г. БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД, гр. Бурас, "Княз Александър Батемберг" № 1 и ЕИК 201618489 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове; 2. Портални и полупортални кранове; 3. Кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на смаоходни или несамоходни шасита; 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Багери, предназначени за рабнота с кука, грайфер или електромагнит; 6. Товарозахващащи приспособления; 7. Окачени кошове за повдигане на хора; 8. Подвижни работни площадки.
БС199 09.11.2015 г. СИДИЕЛ ЕООД гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №69, ет. 2 ЕИК: 102807680 1. Парни и водогрейни котли, с работно налягане до 1,6 MPa, без ограничителните им устройства; 2. Газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, с работно налягане до 1,6 MPa, без поддържане на електрохимична защита; 3. Газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 MPa, без поддържане на електрохимична защита. И ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове работещи под налягане, с работно налягане до 1,6 MPa; 2. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода, с работно налягане до 1,6 MPa. 1. Парни и водогрейни котли, с работно налягане до 1,6 MPa, без ограничителните им устройства; 2. Газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, с работно налягане до 1,6 MPa, без поддържане на електрохимична защита; 3. Газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 MPa, без поддържане на електрохимична защита. И ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове работещи под налягане, с работно налягане до 1,6 MPa; 2. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода, с работно налягане до 1,6 MPa.
БС200 27.11.2015 г. "АМКО-2" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Славейкое" бл. 55, вх. В, ет. 5 и ЕИК 203638501 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС201 27.11.2015 г. "Дани Лифт" ЕООД, гр. Бургас, ж.к. "братя Миладинови", бл. 28, вх. 2, ет. 4 и ЕИК 203535405 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари. Удостоверение № БС201/27.11.2015 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-194/29.12.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БС202 08.01.2016 г. ЕТ "АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ- НАЙДЕН НЕДЕВ", гр. Сливен, ул. "Охрид" бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 1 и ЕИК 829112044 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1m/s, с автоматични врати, с групово управление на 2 асансьора и с неограничена височина на повдигане.
БС203 18.04.2016 г. "Балкан лифт 2" ООД, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 192 и ЕИК: 201721165 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БС204 29.12.2016 г. "МАГЕ" ООД гр. Бургас, ж. к. "Славейков", бл. 50, ет. 16, ап. 114, ЕИК: 204216606 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БС205 29.12.2016 г. СД "АМКО-2-АПОСТОЛОВ, ХРИСТОВ СИЕ" гр. Бургас, ж. к. "Славейков", бл. 55, вх. В, ет. 5, ЕИК:020445876 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БС206 27.02.2017 г. "Н СИЕ Х-КЪЧЕВИ" ООД гр. Сливен, ул. "Георги Сава Раковски", бл. 23, вх. В, ап. 2 ЕИК: 119006438 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Мостови и козлови кранове до 40 т.; 2.Конзолни кранове; 3.Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 4.Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 6.Окачени кошове за повдигане на хора; 7.Подвижни работни площадки.
БС207 04.04.2017 г. "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" ЕООД гр. Бургас, ж. к. "Славейков", бл. 82, ет. 1, ЕИК:102844440 Поддържане на: 1.Мостови и козлови кранове до 32 t.; 2.Кулокранове до 160 тонметра.
БС208 17.05.2017 г. "ТОП ЛИФТ ВВ" ЕООД гр. Бургас, ж. к. "Лазур", бл. 1, вх. 1, ет. 9, ЕИК: 200821554 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Асансьори; 2.Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
БС209 30.05.2017 г. "РАДО ЛИФТ" ЕООД гр. Сливен, ул. "Сава Доброплодни" № 12, ЕИК: 204425118 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление с височина на повдигане до 25 m; 2.Асансьори със скорост до 1,0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
БС210 01.06.2017 г. "ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. Бургас, ул. "Карлово" № 1, ЕИК: 102906415 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с налягане до 1,6 МРа; 2. Водогрейни котли с температура до 130 °С; 3. Съдове работещи под налягане до 23 МРа; 4. Тръбопроводи за пара и гореща вода с налягане до 15 МРа и температура до 500 °С; 5. Преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ; 6. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с налягане до 1,6 МРа; 7. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи с налягане до 6 МРа; 8. Мостови, козлови и портални кранове с товароподемност до 40 т.
БС211 10.07.2017 г. "САЙМЪН-С" ЕООД обл. Бургас, с. Черно море, ул. "Атанас Буров" № 34, ЕИК: 200689896 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,6 m/s и събирателно управление нагоре, надолу, в двете посоки и дуплекс, с полуавтоматични и автоматични врати, едноскоростни, двускоростни и с честотно управление на двигателя, хидравлични и електрически.
БС212 01.08.2017 г. "КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА БУРГАС" ЕООД гр. Бургас, ж. к. "Победа", ул. "Комлушка низина" № 1, ЕИК: 202749915 Поддържане на: 1.Портални кранове; 2.Мостови кранове; 3.Конзолни кранове; 4.Полукозлови кранове; 5.Козлови кранове; 6.Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита; 7.Телфери
БС213 01.09.2017 г. "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. Бургас, Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона; 2. Конзолни кранове с телфер; 3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 6. Товарозахващащи приспособления; 7. Подвижни работни площадки; 8. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW с максимално налягане p=1,0 MPaи максимална температура 300о С; 9. Стоманени метални съдове, работещи под налягане по-голямо от 0,05 МРа и с максимално налягане 3,5 МРа; 10. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и с максимално налягане 3,5 МРа; 11. Стоманени газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации и табла на промишлени газови инсталации за природен газ с максимално налягане до 1,6 МРа и максимална температура Т=50оС.
БС214 25.09.2017 г. "РЕМОНТСТРОЙ"АД гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул."Абоба" №13 ЕИК: 102200189 Поддържане, ремонтиране и преустройванен на: 1. Парни котли с налягане до 70 bar, водогрейни котли с температура до 650 °C; 2. Съдове, работещи под налягане до 70 bar; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода до 70 bar. 4. Преносни газопроводи за природен газ, метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ до 60 bar; 5. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове до 16 bar; 6. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи до 60 bar; 7. Мостови и козлови кранове.
БС215 23.10.2017 г. "ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГВ" ЕООД гр. Сливен, бул. "Панайот Хитов" № 20, вх. Е, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 202726158 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли с температура до 150°С; 2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3. Тръбопроводи за пара и гореща вода, с налягане до 1,6 МРа и температура до 150°С; 4. Газови инсталации (без бутилкови инсталации), стоманени газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивните уредби на промишлени газови инсталации за природен газ с налягане до 1,6 МРа.
БС216 30.01.2018 г. "НОРА-ГАЗ" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 279, ЕИК: 128570103 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Парни котли, котли с високотемпературни органични топлоносители, самостоятелни паропрегреватели и економайзери с налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли с температура до 130 ⁰С;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода, с налягане до 1,6 МРа;
4. Преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане до 1,6 МРа;
5. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с налягане до 1,6 МРа.
БС217 23.02.2018 г. "ПРОМЕТ СТИИЛ" ЕАД обл. Бургас, общ. Средец, с. Дебелт, ЕИК: 130919989 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Товароподемни кранове-мостови, козлови, щабелни и конзолни кранове;
2. Товароподемни електрически колички, движещи се по на наземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. Товарозахващащи приспособления.
БС218 21.03.2018 г. "ЕЛЕВАТОР" ООД гр. Сливен, ж. к. "Дружба", бл. 17, вх. А, ет. 7, ап. 14, ЕИК: 204944262 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с голяма сложност на конструкцията, със скорост на движение над 1,0 m/s, с групово управление на три и повече асансьори, с регулиране скоростта на движение, с неограничена височина на повдигане.
БС219 19.04.2018 г. "АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-ПОМОРИЕ 2" ООД гр. Поморие, ул. „Лазар Маджаров” № 5, ЕИК 147189174 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
БС220 06.06.2018 г. "ЛИФТ М" ЕООД гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 6, вх. 8, ет. 4, ап. 10, ЕИК 201437791 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Асансьори с голяма сложност на конструкцията-асансьори със скорост на движение над 1,0 m/s, с групово управление на три и повече асансьори, с регулиране скоростта на движение;
2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
БС221 11.12.2018 г. "ЛЮБОЛИФТ" ЕООД гр. Свети Влас, кв. "Русалка" № 150, ет. 3, ап. 4, ЕИК: 205256297 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост на движение до 1,0 m/s-1, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
БС222 27.03.2019 г. ЕТ "ДИНАМИК-М-МИТКО ДЯКОВ" гр. Ямбол, ул. „Оборище” № 12, ЕИК: 838105764 Поддържане на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона;
2. Кулокранове с товарен момент до 160 тонметра;
3. Конзолни кранове.
II. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
БС223 23.07.2019 г. „ЦИНКОМЕТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД гр. Сливен, ж.к. Речица, ул. „Възраждане“ № 35 и ЕИК 119655120 Поддържане на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови и козлови кранове до 40 тона;
2. Кулокранове до 160 тонметра;
3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
4. Конзолни кранове.
II. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
IV. Окачени кошове за повдигане на хора;
V. Подвижни работни площадки.
БС224 28.10.2019 г. „БИГО 2“ ООД гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл. 478, вх. В, ет. 5, ап. 50 и ЕИК 204785080 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БС225 28.10.2019 г. „ПРОСОЛ“ ООД гр. Бургас, ж.к. Лазур, ул. "Карлово" № 28, ет. 5, ап. 17 и ЕИК 200726056 Поддържане на:
I. Товароподемни кранове:
1. Кулокранове;
2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
II. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
III. Подвижни работни площадки.
БС227 24.02.2020 г. „ЛИТА“ ООД гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 169, вх. Партер и ЕИК 102000473 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БС228 10.03.2020 г. „МЕТАЛСТРОЙ БУРГАС“ ООД гр. Бургас, ж.к. Славейков Промишлена зона "Север", ул. "Атанас Буров" № 7 ЕИК 201107847 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: I. Товароподемни кранвое: 1. Мостови и козлови кранвое с товароподемност до 20 тона; 2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита с товароподемност до 150 тона. II. Електрически телфери, които не са монитрани на товароподемни кранове.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение ДРУГИ