Набор от данни:  Бюджет 2017

одобрен

Бюджет Еврофондове

Уникален идентификатор:  e24a39e6-b11f-4e22-bd7d-2bd50b4f9bb5

Описание:

Бюджет Еврофондове

2017 бюджет община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-28 15:43:20
  • Създаден от: sys_admin
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:24:54
  • Последно променил: migrate_data

Приложение №4

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ЗА 2017 Г.
ОП"Развитие на човешките ресурси"
§§ Приход план 2017 отчет
63-00 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 529912 #REF!
63-01 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 529912 #REF!
63-02 Предоставен трансфер
76-00 Временни безлихвени заеми -131680 #REF!
76-11 Временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки 296145 #REF!
76-12 Възстановени временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки -427825 #REF!
95-00 Депозити и средства по сметки 2 #REF!
95-01 Остатък в лв .по сметки от предх. пер. 2 #REF!
88-03 Временно съхранени с-ва и с-ва за разпореждане 23351 268
Всичко приходи 421585 #REF!
Разход
01-00 Заплати и възнагр. за перс. по труд. и служ. прав. 38463 #REF!
01-01 По трудови правоотношения 30861 1043
01-02 По служебни правоотношения 7602
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 231576 #REF!
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотн. 181939 #REF!
02-02 За персонал по извънтруд. Правоотношения 49637
05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател 48239 #REF!
10-00 Издръжка 83027 #REF!
10-11 Храна 42623
10-15 Материали 26395 #REF!
10-16 Вода, горива и енергия 7394 #REF!
10-20 Разходи за външни услуги 6265 #REF!
10-62 Разходи за застраховка 350
42-02 Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 20280
Всичко разходи 421585 #REF!
§§ "Качествена грижа за достоен живот в Община Смядово" план 2017 #REF!
63-00 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 284785
63-01 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 284785
76-00 Временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки -108642 9300
76-11 Временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки 176145 9300
76-12 Възстановени временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки -284787
95-00 Депозити и средства по сметки 2
95-01 Остатък в лв .по сметки от предх. пер. 2
Всичко приходи 176145 #REF!
01-00 Заплати и възнагр. за перс. по труд. и служ. прав. 8521 0
01-01 По трудови правоотношения 5789
01-02 По служебни правоотношения 2732
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 132968 #REF!
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотн. 127189 17976
02-02 За персонал по извънтруд. Правоотношения 5779 64
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 14330 1984
05-60 Здравно осигур. вноски от работодатели 6200 895
05-80 Вноски за допълнит. задължително осигур. 5118 468
10-00 Издръжка 9008 #REF!
10-15 Материали 6807 828
10-20 Разходи за външни услуги 1851 1438
10-62 Разходи за застраховка 350 70
Всичко разходи 176145 #REF!
§§ „Приеми ме 2015” план 2017 #REF!
63-00 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 70337 2779
63-01 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 70337 2779
Всичко приходи 70337 #REF!
01-00 Заплати и възнагр. за перс. по труд. и служ. прав. 2300
01-01 По трудови правоотношения 2300
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 41952 #REF!
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 41952 1043
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 2631 #REF!
05-60 Здравно осигур. вноски от работодатели 1910 6204
05-80 Вноски за допълнит. задължително осигур. 1264 2660
42-02 Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 20280
Всичко разходи 70337 #REF!
§§ "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ИМ / ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ,РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ,УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ / ( ТВОЯТ ЧАС) фаза І" план 2017 #REF!
63-00 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 23601
63-01 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 23601
88-00 Временно съхранени с-ва и с-ва за разпор. 12857 268
Всичко приходи 36458 #REF!
01-00 Заплати и възнагр. за перс. по труд. и служ. прав. 15712
01-01 По трудови правоотношения 15712
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 1594
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 697
05-60 Здравно осигур. вноски от работодатели 781
05-80 Вноски за допълнит. задължително осигур. 422
10-00 Издръжка 17252 #REF!
10-15 Материали 14332
10-20 Разходи за външни услуги 2920 5465
Всичко разходи 36458 #REF!
§§ "Подобряване качеството на образовdнието в сред.училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес план 2017
88-00 Временно съхранени с-ва и с-ва за разпор. 10494
Всичко приходи 10494
10-00 Издръжка 10494
10-15 Материали 5256
10-16 Вода,горива и ел.енергия 5238
Всичко разходи 10494
§§ "Осигуряване на топъл обяд"-2016 план 2017
63-00 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 53790
63-01 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 53790
76-00 Временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки -6855
76-11 Временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки 20000
76-12 Възстановени временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки -26855
Всичко приходи 46935
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 1906
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 1906
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 110
05-60 Здравно осигур. вноски от работодатели 85
05-80 Вноски за допълнит. задължително осигур. 55
10-00 Издръжка 44779
10-11 Храна 42623
10-16 Разходи за външни услуги 2156
Всичко приходи 46935
§§ "Ние сме активни и посоката избира ме сами" план 2017
63-00 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 97399
63-01 Трансфери м/у извънбюдж.сметки 97399
76-00 Временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки -16183
76-11 Временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки 100000
76-12 Възстановени временни безх.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки -116183
Всичко приходи 81216
01-00 Заплати и възнагр. за перс. по труд. и служ. прав. 11930
01-01 По трудови правоотношения 7060
01-02 По служебни правоотношения 4870
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 54750
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотн. 54750
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 7593
05-60 Здравно осигур. вноски от работодатели 3426
05-80 Вноски за допълнит. задължително осигур. 2023
10-00 Издръжка 1494
10-20 Разходи за външни услуги 1494
§§ Приход план 2017 отчет