одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти на община Грамада - 2017 г.

Уникален идентификатор:  e42b0043-40f0-4d65-b3fe-a566881292a0

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-03 14:49:02
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-03 14:49:02

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

за 2017 г. на основание чл.41 от ЗОС за ОБЩИНА ГРАМАДА
№ на АОС Опис на имота Начин на разпо реждане Пазарна оценка Данъчна оценка Опред. Оценка от ОбС Крайна цена на сделката Страна по сделката Решение на ОбС Грамада
Забележка: Няма разпоредителни сделки с общински имоти за 2017 г. на Община Грамада