одобрен

SEBRA-2019-07-03

Уникален идентификатор:  e4ed0203-0d50-406f-95f9-a4fe9e71e674

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:42:30
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:42:30

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3353959.5799999996
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 12881.64
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11951.51
10 xxxx Издръжка 7776974.699999998
18 xxxx Други разходи 219192.03
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1437363.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14660077.75
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5735320.109999999
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 27813457.650000006
88 xxxx Средства на разпореждане 940897.84
89 xxxx Друго финансиране 1527555.8699999999
90 xxxx Възстановени приходи 96217.12
91 xxxx Теглене на BGN в брой -55000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -87340.78
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14003829.29
98 xxxx Други операции в БНБ -7993.99
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 504050
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1101254.26
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 99038790
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 239448.44
Общо:  178322886.85000002
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8780.7
Общо:  8780.7
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 323454.12
10 xxxx Издръжка 101862.1
18 xxxx Други разходи 4333.97
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 39126.02
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 18953.1
90 xxxx Възстановени приходи 5053.42
Общо:  492782.73
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8156.18
92 xxxx Закупуване на валута в брой 7097.14
Общо:  15253.32
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1599.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 358.33
10 xxxx Издръжка 166625.74
18 xxxx Други разходи 31866.34
88 xxxx Средства на разпореждане 34426.37
90 xxxx Възстановени приходи 9363.35
Общо:  244239.61
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 174780.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2681.04
10 xxxx Издръжка 589867.02
88 xxxx Средства на разпореждане 13025.4
90 xxxx Възстановени приходи 9027.6
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  789381.51
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 813.06
10 xxxx Издръжка 8707.93
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1143802.4
Общо:  1153323.39
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 740691.75
10 xxxx Издръжка 611570.95
18 xxxx Други разходи 1011.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14276.15
88 xxxx Средства на разпореждане 3310.15
90 xxxx Възстановени приходи 51631.33
91 xxxx Теглене на BGN в брой -75000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -97791.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1148306.36
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  2398006.85
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32078.26
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 522
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6420.77
88 xxxx Средства на разпореждане 38178.41
89 xxxx Друго финансиране 500
90 xxxx Възстановени приходи 7977.85
Общо:  85677.29
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2096.64
10 xxxx Издръжка 1522731.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 34470
90 xxxx Възстановени приходи 352.29
Общо:  1559650.03
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2066
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 12881.64
10 xxxx Издръжка 159533.87
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1844.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 258571.51
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  444897.26
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 200945.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1714.89
10 xxxx Издръжка 119949.95
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8396.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 754501.21
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25781983.4
88 xxxx Средства на разпореждане 107708.06
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 66587.89
Общо:  27041786.72
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 66741.25
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 420
10 xxxx Издръжка 401561.28
18 xxxx Други разходи 21374.7
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 51707
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 53104
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -152054.69
Общо:  442853.54
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8721.64
10 xxxx Издръжка 14026.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 203060.74
Общо:  225808.53
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50222.05
10 xxxx Издръжка 1570963.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13338.49
88 xxxx Средства на разпореждане 380368.08
90 xxxx Възстановени приходи 1000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  2015892.24
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 250014
18 xxxx Други разходи 400
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4819686.98
90 xxxx Възстановени приходи 1854
Общо:  5071954.98
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6800
10 xxxx Издръжка 508162.4
18 xxxx Други разходи 54745.27
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15960
88 xxxx Средства на разпореждане 14321.92
90 xxxx Възстановени приходи 4196.41
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3148.22
Общо:  617334.22
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43572.82
10 xxxx Издръжка 134365.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 10556.4
90 xxxx Възстановени приходи 5004
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 11.73
Общо:  193509.98
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1628
10 xxxx Издръжка 4063.79
Общо:  5691.79
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44546.9
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1074135
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2166
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1120847.9
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 53814.25
Общо:  53814.25
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2831.25
Общо:  2831.25
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 39031.84
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  39031.84
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21316.56
Общо:  21316.56
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5877.94
18 xxxx Други разходи 7166.84
Общо:  13044.78
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -7993.99
Общо:  -7993.99
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9164.73
Общо:  9164.73
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 205.36
Общо:  205.36
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8818.46
Общо:  8818.46
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 794.78
10 xxxx Издръжка 44441.74
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13427955.74
90 xxxx Възстановени приходи 200.39
Общо:  13473392.65
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24118.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24429.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 11574958.29
Общо:  11623506.4
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15626.78
10 xxxx Издръжка 18766.24
Общо:  34393.02
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5028.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  5028.13
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1898.63
Общо:  1898.63
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1952.62
10 xxxx Издръжка 20159.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 16002.49
Общо:  38114.18
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2884.81
18 xxxx Други разходи 88074.6
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 309677.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36375.37
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  437012.37
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 35593.28
90 xxxx Възстановени приходи 556.48
Общо:  36149.76
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1308106.51
Общо:  1308106.51
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 123935.78
88 xxxx Средства на разпореждане 13157.74
Общо:  137093.52
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 205994.45
Общо:  205994.45
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1522036.48
Общо:  1522036.48
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 157899.72
10 xxxx Издръжка 111535.34
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3114.96
Общо:  272550.02
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 40006.8
Общо:  40006.8
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3693.62
10 xxxx Издръжка 9293.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 50225
Общо:  63212.25
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 700343.35
10 xxxx Издръжка 500
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 216860
Общо:  917703.35
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36424.43
Общо:  36424.43
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1320
Общо:  1320
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49869.6
10 xxxx Издръжка 50661.12
Общо:  100530.72
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27544.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1202.4
Общо:  28747.29
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 66493
Общо:  66493
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32860.43
10 xxxx Издръжка 9730.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 128480
Общо:  171070.82
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 153088.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5277.25
10 xxxx Издръжка 66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5397.74
Общо:  163829.43
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13246.01
10 xxxx Издръжка 5657.08
Общо:  18903.09
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2789.18
10 xxxx Издръжка 2090.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 75760
Общо:  80639.32
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 65000
Общо:  65000
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13009.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1440
10 xxxx Издръжка 7125.48
18 xxxx Други разходи 20
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4704
Общо:  26299.32
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 925
10 xxxx Издръжка 18808.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15685
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7130
Общо:  42548.18
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 138701.33
89 xxxx Друго финансиране 4539.36
Общо:  143240.69
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17042.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 331172.78
Общо:  348215.74
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6545.77
88 xxxx Средства на разпореждане 3373.8
Общо:  9919.57
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 39.12
Общо:  39.12
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2803.18
Общо:  2803.18
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6406.15
Общо:  6406.15
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 10198.65
Общо:  10198.65
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 60
10 xxxx Издръжка 1392.87
Общо:  1452.87
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13970
10 xxxx Издръжка 1398.7
Общо:  15368.7
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 125689.3
Общо:  125689.3
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59702.54
10 xxxx Издръжка 516883.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 21248.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 645.6
88 xxxx Средства на разпореждане 2674.05
89 xxxx Друго финансиране 480.03
Общо:  601634.14
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 510055.19
10 xxxx Издръжка 4105.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 549945.78
88 xxxx Средства на разпореждане 124359.41
Общо:  1188466.09
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 504050
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1101254.26
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 99038790
Общо:  100644094.26
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 239448.44
Общо:  239448.44