одобрен

Регистър на гражданските дружества

Уникален идентификатор:  e774a285-5c3b-40c7-9c14-4741df11b83d

Описание:

Регистър на гражданските дружества, в които участва Община Бургас.

бургас дружества община регистър граждански

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 12:05:49
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-04 12:05:49

Наименование

ЕИК

Цели

Органи на управление

СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ" 102038659 Обединяване на всички заинтересувани физически и юридически лица развиващи дейност в областта на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм в Бургаския регион, България и Европейския съюз; създаване на условия за водене на клубен начин на живот; развива и утвърждава идеята - Бургас - национално и международно пристанище, национален и международен бизнес център; популяризира сферата на търговското корабоплаване като високо квалифицирана и необходима за страната и черноморския район стопанска дейност; подпомага членовете на БМА посредством дейността на Асоциацията; съдейства на регионално, национално и международно ниво при решаването на екологичните проблеми на българското Черноморие; създава и развива дружески отношения със сродни организации от страната и чужбина. Дата на изтичане на мандата: 25.04.2022, Начинът, по който се определя мандатът: Определен от устава - 4 години, орган на управление: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПЛАМЕН АТАНАСОВ РУСЕВ ДИМИТЪР ЯНЕВ КИМРЯНОВ ЖОРЖ ВЕЛИКОВ ДЕРЕЛИЕВ СТАНИМИР МИЛЧЕВ НИКОЛОВ АЛЕКСАНДЪР ЖЕЙНОВ ИЛИЕВ ДИЯН ВЪЛКОВ ДИМОВ ХАРИ ХОВАНЕС ШАХИНЯН
СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН 175673093   Да представлява и защитава общите интереси на общините от Югоизточен регион;   Да допринася за утвърждаването на региона като административна единица и подпомага децентрализацията на регионално и местно ниво; Да сътрудничи и посредничи между членовете при подготовката и разработването на стратегии, планове и програми; Да разработва и осъществява съвместни проекти и инициативи, допринасящи за устойчивото социално-икономическо и екологично развитие на региона; Да подпомага усвояването на средства от Европейски фондове и други донорски програми, насочени към развитието на регионите; Да повишава ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление; Да осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за развитието на регионите.   Общо събрание и Управителен съвет: Димитър Николов Николов, кмет на Община Бургас-Председател на Управителния съвет и член на Общото събрание; Живко Веселинов Тодоров, кмет на Община Стара Загора-Член на Управителния съвет и член на Общото събрание; Стефан Николов Радев, кмет на Община Сливен-Член на Управителния съвет и член на Общото събрание; Георги Иванов Славов, кмет на Община Ямбол-Член на Управителния съвет и член на Общото събрание; Руска Димитрова Бояджиева, зам.-кмет Община Бургас-Секретар, Член на Управителния съвет
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО 177226707 1.    Изпълнение на предложената от СДРУЖЕНИЕТО и одобрена от УО на ПМДР 2014-2020 год. стратегия за водено от общностите местно развитие на рибарския район, наричана за краткост Стратегията. 2. Повишаване качеството на живот в рибарската област 3. Социално, културно и икономическо развитие на общините Бургас и Камено в партньорство с местната администрация, институции, частния сектор, неправителствените организации и представители на всички заинтересовани местни общности; 4. Опазване и възстановяване на природата, околната среда и устойчивото развитие на общинско, областно, национално и международно ниво; 5.    Изграждане на местен капацитет, повишаване на обществената активност и стимулиране предприемчивостта на територията на общините Бургас и Камено, за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО. 6.    Създаване на партньорства и др. Общо събрание – участват Община Камено, Община Бургас, физически и юридически лица и Управителен съвет
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО-БУРГАС” 177126450 1.      Подпомагане устойчивото развитие, подобряване на инфраструктурата и цялостния облик на населените места от територията на действие на местната инициативна група /МИГ/, като място за достоен живот и проспериращ бизнес; 2. Подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряването на качеството на живот и разнообразяването на икономическите дейности на територията на МИГ; 3. Стимулиране на въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на територията на МИГ чрез подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на местния капацитет и знания; 4. Подкрепа за развитието на отраслите на селското стопанство и стимулиране развитието на неземеделските икономически дейности и др.; Общо събрание – участват Община Камено, Община Бургас, физически и юридически лица и Управителен съвет
СДРУЖЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН БУРГАС“ 147041364 1.Разработва и осъществява съвместни проекти и инициативи, допринасящи за опазване на околната среда в региона. 2. Подпомага за въвеждането и изпълнението на национални и европейски цели за кръгова ресурсна икономика, ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда и подобряване качеството на живот. 3. Подпомага общините, членове на Сдружението в прилагане на общински и регионални програми за управление на отпадъците; 4. Повишава ефективността и прозрачността при осъществяване дейността на общините в областта на управление на отпадъците, чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление; Общо събрание – участват, Община Бургас, Община Камено, Община Айтос, Община Карнобат, Община Поморие, Община Несебър, Община Руен, Община Средец, Община Сунгурларе и Управителен съвет.
АЛИАНС НА ТУРИЗМА В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН 175767870 Сдружение, неправителствена организация, юридическо лице с нестопанска цел Управителен съвет с Председател Мария Инджова;
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ - UITP Международно сдружение, неправителствена организация Седалище и управление - Брюксел, Белгия
СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА" 102224496 Организиране на панаирни изложения и форуми в страната и чужбина; организиране участието на физически и юридически лица в панаири и изложения в страната и чужбина; хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска и турагентска дейност, допълнителни туристически услуги; рекламна и издателска дейност; маркетингови проучвания, анализи и друга изследователска дейност; обучение на кадри и организиране на учебни курсове Общо събрание, Управителен съвет: Председател Иван Димитров Иванов;
СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ" 103133943 Сдружение, неправителствена организация, юридическо лице с нестопанска цел Общо събрание и Управителен съвет; Управители: Красимир Кръстев, Кирил Йорданов, Борислав Натов, Атанас Стоилов, Иван Иванов, Николай Димитров, Димитър Николов, Марияна Иванова;
ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА - БУРГАС 102032916 Сдружение, неправителствена организация, юридическо лице с нестопанска цел Общо събрание и Управителен съвет с Председател Видка Вълчева;
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РБ 121399226 Защита на общите интереси на своите членове, както и за поддържане и развитие на местното самоуправление и местната демокрация в Република България. Общо събрание и Управителен съвет с Председател Даниел Панов;
БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 102011570 Сдружение, неправителствена организация, юридическо лице с нестопанска цел; Подпомагане дейността на регионалния бизнес Общо събрание и Управителен съвет с Председател Цанко Иванов;
СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БУРГАСКИ ЗАЛИВ" 175956764 Сдружение, неправителствена организация, юридическо лице с нестопанска цел Общо събрание и Управителен съвет; Управители: Димитър Николов, Иван Алексиев, Николай Димитров, Панайот Рейзи;