одобрен

Държавна агенция за закрила на детето

Уникален идентификатор:  e7bb10e1-df28-4537-bbf1-57e5030e2c78

Описание:

Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги за деца

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 17:35:26
  • Създаден от: v.kirilova
  • Последна промяна: 2019-12-02 08:43:11
  • Последно променил: v.kirilova

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Област Населено място Доставчик Адрес на организацията Телефон за контакти с организацията Електронни контакти на организацията Номер на лиценза Вид на предоставяните по лиценза услуги Описание на услугите Брой места на предоставяне на услугите Адрес на предоставяне на услугите Телефон
1 Благоевград Благоевград Фондация "Профилактика за здраве" гр. Благоевград, жк. „Запад”, бл.48, ет.2, ап.8, profilaktikazazdrave@gmail.com 1128/22.12.2016 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с различни видове увреждания, емоционално – поведенчески проблеми, нарушения в развитието и девиантно поведение 2 Гр. София, ул.”Средна гора” №95, гр. Пловдив, ул.”Барикадите” №10, гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов” №18, гр. Петрич, ул.” Цар Борис III” №39, гр. Гоце Делчев, ул. „Солун” №19 Гр. София, тел.0878 799 144; гр. Пловдив, тел. 0877 799 445; гр. Благоевград, тел. 0878 799 590; гр. Петрич, тел. 0878 799 301; гр. Гоце Делчев, тел. 0877 799 446;
1 Благоевград Благоевград Сдружение "Боксов клуб Пирин" гр. Благоевград, ул. "Теменуга" 2 0888 43 78 26 diamantgeri@abv.bg 1247/03.04.2017 г. 14 Дневен център за работа с деца и младежи - деца и младежи в неравностойно положениеу настанени в социални институции, на територията на община Благоевград и деца в риск, които се отглеждат в семействата си 1 гр. Благоевград, ул. „Христо Чернопеев“ № 16 (за спортните занимания), а социалната, психологическа и педагогическа подкрепа към децата ще се предоставя безвъзмедно от Църковното настоятелство на храм „Въведение Богородично“, кв. Вароша, община Благоевград
1 Благоевград Благоевград Сдружение „Асоциация за европейско развитие на българското село“ гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев – Македончето“ №1, партер 893405676 aerbs@mail.bg 1342/17.09.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи „Смело сърце“ - деца на възраст от 6 до 18 г. с увреждания - физически увреждания, интелектуална недостатъчност, синдром на Даун; с образователни потребности; деца, за които съществува риск да отпаднат от образователната система; деца и младежи с девиантно и деликвентно поведение 1 гр. Благоевград, кв. Вароша, ул. „Бистрица“ № 12 893405676
1 Благоевград Банско Сдружение „За социална отговорност и регионални инициативи – Банско“ гр. Банско, ул. „България“ № 22 889218309 ssori@abv.bg 1234/23.01.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 7 до 18 г., които имат увреждания, специални образователни потребности, деца, за които има риск да отпаднат от образователната система, деца в риск от общността 1 с. Владимировци, общ.Самуил, ул. "Васил Левски" 2; гр. Цар Калоян, ул. "Хр. Ботев" 11 с. Владимировци - 0893 637 288; гр. Цар Калоян - 0898 204 054
1 Благоевград Гоце Делчев Фондация „Символ на любовта – дневен център за работа с деца" гр. Гоце Делчев, ул. "Детска" № 1 тел. 0751/61157 signoflove@gocenet.net 1095/27.10.2016 г. и 1467/04.11.2019 г., считано от 28.10.2019 г. 8 Дневен център за деца и младежи с увреждания - деца от 0 до 18 години с лека, средна до тежка умствена изостаналост; деца с телесни увреждания; увреждания в моториката; езикови трудности; епилепсия; афективни смущения; психически увреждания; смущения в концентрацията; отклонения в поведението; афективни смущения; агресия; смущения в храненето; епилепсия; психически увреждания, увреждания в аутистичният спектър, психични отклонения в лека степен 1 гр. Гоце Делчев, ул. "Детска" № 1
0 Благоевград Гоце Делчев Фондация „Символ на любовта – дневен център за работа с деца" гр. Гоце Делчев, ул. "Детска" № 1 тел. 0751/61158 signoflove@gocenet.net 1104/27.10.2016 г. и 1466/04.11.2019 г., считано от 28.10.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - Деца от 0 до 18 г. в риск: жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; с увреждане; необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище; деца и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании; деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип; младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип; бременни жени, родители/законни представители на дете в риск; родители и семейства от общността; кандидати или вече одобрени приемни семейства; кандидати или вече одобрени осиновители 1 гр. Гоце Делчев, ул. "Детска" № 1 тел. 0751/61157
1 Благоевград Кресна Сдружение "Нов избор" гр. Кресна, ул. "Отец Паисий" № 2, адрес за кореспонденция: гр. Кресна, ул. "Мир" № 6 тел./факс 07433/21-77, 0879397525 ngo_nov_izbor@abv.bg 1006/25.03.2016 г. и № 1389/14.02.2019 г., считано от 26.03.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - Целева група - деца на възраст от 3 до 18 години с различни по степен на тежест и вид увреждания и/или СОП и техните семейства; деца на възраст от 3 до 18г. с тежки хронични заболявания и/или логопедични 1 с. Долна Градешница, ул. "Втора” № 55 тел. 0879397525
0 Благоевград Кресна Сдружение "Нов избор" гр. Кресна, ул. "Отец Паисий" № 2, адрес за кореспонденция: гр. Кресна, ул. "Мир" № 6 тел./факс 07433/21-77, 0879397525 1007/25.03.2016 г. и № 1390/14.02.2019 г., считано от 26.03.2019 г. 1 Център за обществена подкрепа 1 гр. Кресна, пл. "Македония" 0876 400660; 0896 015670
1 Благоевград Разлог Сдружение „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за лица с интелектуални затруднения Шанс“ гр. Разлог, ул. ''Пирин'' № 2 74780463 lidiapankova@abv.bg 1261/03.05.2018 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца и/или младежи с увреждания 1 гр. Разлог, ул.”Пирин” №2. 74780463
1 Благоевград Симитли Сдружение "Иновация" гр. Симитли, ул. „Юрий Гагарин” № 11 893373431 innovation_bs1@abv.bg 1048/06.07.2016 г. и №1426/14.06.2019 г., считано от 07.07.2019 г. 1 Център за социална интеграция и рехабилитация - Целева група - деца от 3 до 18 години от следните групи: деца с множествени увреждания; деца с интелектуална недостатъчност; деца с хронични заболявания; семействата на изброените групи деца. 1 гр. Бобов Дол, област Кюстендил, ул. „Стефан Стамболов”№1 893373431
1 Благоевград с. Микрево Сдружение "За промяна" с. Микрево, общ. Струмяни 0898 776 385 1225/13.12.2017 г. 7 Мобилен център за работа с деца и семейства в риск - деца от 7 до 18 години, които са в риск от изоставяне, от отпадане от образователната система, в риск от трафик, експлоатация, деца с противообществени прояви, деца със здравословни проблеми, деца от маргинализирани семейства 1 с. Микрево, ул. „Васил Левски“ № 6 0898 776 385.
1 Благоевград гр. Гоце Делчев Сдружение „Емпатия“ Гоце Делчев, ул.“Солун“ № 20А, ет. 2 887976402 empatia_gd@abv.bg 1381/23.01.2019 г. 11 Личен асистент на деца с увреждания - 15 лежащо болни деца, които имат установени 90 и над 90 % трайно намалена трудоспособност и имат нужда от определена странична помощ; деца, които са изведени от специализираните институции за лица с увреждания 1 гр. Гоце Делчев (услугата ще бъде предоставяна на място в дома на потребителите) 887976402
0 Благоевград гр. Гоце Делчев Сдружение „Емпатия“ Гоце Делчев, ул.“Солун“ № 20А, ет. 2 887976402 empatia_gd@abv.bg 1380/23.01.2019 г. 10 Социален асистент на деца с увреждания - 15 деца с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно с физически увреждания); деца в риск от изпадане в социална изолация, поради интелектуални затруднения; деца със специфични образователни потребности и деца с хронични и редки заболявания, които не могат да се справят самостоятелно. 1 гр. Гоце Делчев (услугата ще бъде предоставяна на място в дома на потребителите) 887976402
0 Благоевград гр. Гоце Делчев Сдружение „Емпатия“ Гоце Делчев, ул.“Солун“ № 20А, ет. 2 887976402 empatia_gd@abv.bg 1432/18.07.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот на деца. 1 гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №20, ет. 1 887976402
0 Благоевград гр. Гоце Делчев Сдружение „Емпатия“ Гоце Делчев, ул.“Солун“ № 20А, ет. 2 887976402 empatia_gd@abv.bg 1433/18.07.2019 г. 1 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца от 3 до 18 годишна възраст и младежи до 29 г. с умствено изоставане, двигателни, зрителни, интелектуални и множествени увреждания. Екипът на услугата ще работи и с родителите на децата, оказвайки им психологическа подкрепа. 1 гр. Сърница, ул. „Свобода“ №2 887976402
0 Благоевград гр. Гоце Делчев Сдружение „Емпатия“ Гоце Делчев, ул.“Солун“ № 20А, ет. 2 887976402 empatia_gd@abv.bg 1460/30.09.2019 г. 1 Център за обществена подкрепа 1 887976402
1 Бургас Бургас Асоциация „Деметра” гр. Бургас, ул. „Шейново” № 102а тел. 056/815618 demetra@unacs.bg 1117/17.11.2016 г. и 1471/04.11.2019 г., считано от 18.11.2019 г. 6 Кризисен център за деца - деца, жертви на трафик или такива във висок риск от въвличане в трафик на хора; малолетни и непълнолетни лица, жертви на различни форми на насилие (физически, сексуално, психическо, неглижиране); малолетни и непълнолетни лица, жертви на трафик или такива във висок риск от въвличане в трафик на хора 3 На територията на Общините Бургас, Средец, София тел. 056/815618; факс: 056/836667
0 Бургас Бургас Асоциация „Деметра” гр. Бургас, ул. „Шейново” № 102а тел. 056/815618 demetra@unacs.bg 1394/08.03.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“ №9 тел. 056/815618
1 Бургас Бургас Сдружение "Детски център "Ронкали" гр. Бургас, кв. Ветрен, вилна зона „Минерални бани“, ул.“Единадесета“ № 9 тел. 056/846340 sneji_vit@abv.bg 1331/31.08.2018 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца от 7до 18 г.; от семейства в затруднено материално положение; деца в неравностойно положение 1 гр. Бургас, кв. Ветрен, вилна зона „Минерални бани“ 2, ул.“Единадесета“ № 9, 885195508
1 Бургас Бургас Сдружение "Ранна интервенция на деца в риск" гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов", бл. 71, ет.7, ап. 25 879168006 jeni.gocheva74@gmail.com 1357/27.11.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - за деца със специални нужди; деца със специални нужди, новородени деца с увреждания, деца с ниско тегло на възраст от 0 до 7 г. и техните семейства 1 гр. Бургас, ж.к. "Зорница", ул. "Урал" 1 - ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" 0879168006; 0879168001
1 Бургас Бургас Сдружение с нестопанска цел – обществена полза «Онкоболни и приятели» гр. Бургас, бул. «Демокрация», № 104 А, партер 056/700 629 office@cpf-burgas.info 1195/07.08.2017 г. 8 Дневен център за деца от семейства на онкоболни - деца до 18 г. от семейства на онкоболни 1 гр. Бургас, бул. «Демокрация», № 104 А, партер 056/700 629
1 Бургас Бургас Сдружение с нестопанска цел „Равен старт 2009“ гр. Бургас, община Бургас, ж.к. Зорница, бл. 2, вх. 2, ет. 7, ап. 20 88618187268 ravenstart2009@gmail.com 1258/03.05.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с физически и ментални увреждания, поведенчески проблеми и сензорни нарушения, както и техните семейства 1 гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. 134, ет. 1, ап. 1 и в спортна зала на Център за деца в Приморски парк 894480712
1 Бургас Айтос "ХИТЕКС“ ЕООД гр. Айтос, ул. „Арда“ № 33, ет. 8, 0888 597 986 office.hitex@gmail.com 1286/06.06.2018 г. 14 Обществени трапезарии - деца, за които е отпусната месечна помощ по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; деца в неравностойно положение, скитащи и бездомни; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; деца със специални образователни потребности, семейства 1 гр. Айтос, ул. „Гурко“ №3 888597986
1 Варна Варна Фондация "Владиславово" гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 7 877612718 1018/21.04.2016 г. и № 1408/04.04.2019 г., считано то 22.04.2019 г. 1 1. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца - Целева група - деца от малцинствен произход от Община Варна; деца с физически увреждания; родители и семейства на деца от малцинствен произход; етнически общности от малцинствен произход. 3 гр. Варна,р-н „Одесос“ ул.„Зограф” №42; гр.Варна, р-н „Одесос“ ул.„Мануш войвода” №11; гр. Варна, р-н „Аспарухово“ ул.”Лерин” №10.
0 Варна Варна Фондация "Владиславово" гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 7 877612718 1019/21.04.2016 г. и № 1409/04.04.2019 г., считано от 22.04.2019 г. 9 Приемна грижа 1 гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 7
0 Варна Варна Фондация "Владиславово" гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 7 877612718 1020/21.04.2016 г. и № 1410/04.04.2019 г., считано от 22.04.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 7
1 Варна Варна Фондация “Ес-О-Ес семейства в риск” гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” № 30 телефон: 052 609 677, факс: 052 613 830 sos@mail.bg 1087/11.10.2016 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, жертви на насилие - деца от 3 до 18-годишна възраст: жертви на насилие /физическо, психическо, сексуално и др./, свидетели на домашно насилие, в риск или потенциален риск от насилие, Семейства на деца, жертви или в риск от насилие. 1 гр. Варна, ул. „Синчец“ №21 052 609 677
0 Варна Варна Фондация “Ес-О-Ес семейства в риск” гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” № 31 телефон: 052 609 677, факс: 052 613 831 sos@mail.bg 1088/11.10.2016 г. и 1451/26.09.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 6 Кризисен център - деца от 6 до 18 г.: жертви на насилие / физическо, психическо, сексуално и др./, свидетели на домашно насилие, в риск или потенциален риск от насилие и/или трафик 1 гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“. 052 562 011
1 Варна Варна Фондация "Карин дом" гр. Варна, местност „Св. Никола”, п.к. 104 тел. 052/302517, факс 052/302516 karindom@karindom.org, www.karindom.org 1150/08.03.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства - деца със специални нужди от най-ранна възраст /0 -18 г./, с физически и умствени увреждания, сензорни проблеми, поведенчески проблеми; превенция на изоставянето 1 гр. Варна, местност „Св. Никола” тел. 052/302518, факс: 052/302516
0 Варна Варна Фондация "Карин дом" гр. Варна, местност „Св. Никола”, п.к. 104 тел. 052/302517, факс 052/302516 karindom@karindom.org, www.karindom.org 1151/08.03.2017 г. 14 Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ - деца от 0 до 4 г., които са с увреждания или са в риск от увреждане, или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им; семейства на децата от целевата група 1 гр. Варна, местност „Св. Никола” тел. 052/302518, факс: 052/302516
1 Варна Варна Сдружение „Приятели на Карин Дом“ гр. Варна, местност "Св. Никола" 1, Вила Станчов тел. 052/302518, факс: 052/302516 www.karindom.org 1167/12.05.2017 г. 14 Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания" - деца от 0 до 4 г., които са с увреждания или са в риск от увреждане, или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им; семейства на децата от целевата група 1 гр. Варна, местност „Св. Никола” тел. 052/302518, факс: 052/302516
0 Варна Варна Сдружение „Приятели на Карин Дом“ гр. Варна, местност "Св. Никола" 1, Вила Станчов тел. 052/302518, факс: 052/302516 www.karindom.org 1168/12.05.2017 г. 1 Център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства - деца със специални нужди от най-ранна възраст /0 -18 г./, с физически и умствени увреждания, сензорни проблеми, поведенчески проблеми; превенция на изоставянето, както и техните семейства 1 гр. Варна, местност „Св. Никола” тел. 052/302518, факс: 052/302516
1 Варна Варна Сдружение "Няма невъзможни неща" гр. Варна, ул. "Васил Априлов" 1, ап. 32 тел./факс 052/606068, 0878183875 klubhvarchilo@abv.bg 1122/07.12.2016 г. 7 1. Мобилен център за работа с деца - деца (0-18 г.) с увреждания – ментални, двигателни, сензорни; деца (0-18 г.) със затруднения - хиперактивност, дислексия, обучителни затруднения, проблеми в развитието и др.; деца в неравностойно положен, семейства на деца от тези групи 1 гр. Варна, ул. „Васил Априлов” №1, ап.32 тел./факс 052/606068, 0878183875
1 Варна Варна Фондация "Радост за нашите деца" гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", бл. 29, вх. А тел. 052/731482 radost.varna@abv.bg, www.superroditeli.com 1385/29.01.2019 г., считано от 16.02.2019 г. 1 1. Център за социална интеграция и рехабилитация на деца със специални образователни потребности - Целева група - деца на възраст 3-18 г. със СОП. 1 гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", бл. 29, вх. А, партер тел. 052/731482, 0878272745, 0878258217
1 Варна Варна "Сенекс" ЕООД гр. Варна, кв. "Чайка", бл. 65, ет. 4, ап. 14 тел. 052/608718, факс 052/608718 1145/08.03.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца - деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство 1 гр. Варна, ул. „Околчица” 6 52608718;0878318459
0 Варна Варна "Сенекс" ЕООД гр. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, бл.65, ет.4, ап.14 тел. 052/608718, факс 052/608719 1146/08.03.2017 г. 7 Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - превенция на отклоняващото се поведение сред децата, с цел предотвратяване на насилието и други противообществени прояви, работа за цялостна и трайна промяна на нагласите и отношението на децата в риск и техните семейства към училището и образователната система 1 гр. Варна, ул. "Околчица" № 17
1 Варна Варна Сдружение "Съучастие" гр. Варна, ж.к. "Възраждане" бл. 22, ет. 16, ап. 91 тел. 052/731774, 0897900950 ilriz@yahoo.com, office@sauchastie.org 1169/12.05.2017 г. 9 Приемна грижа - кандидати за приемни родители, приемни семейства и децата, настанени в тях 1 гр. Варна, ул. "Витко Христов" срещу № 51 и ул. "Мур" 21 тел. 052/731774, 0987900950
0 Варна Варна Сдружение "Съучастие" гр. Варна, ж. к. Възраждане, бл.22, ет.16, ап.91 1003/12.03.2016 г. и № 1391/14.02.2019 г., считано от 13.03.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 3 гр. Варна, ул.”Витко Христов”, срещу № 51; гр. Варна, 9000, ул. „Мур”, № 2 А; гр. Варна, 9000, ул. „Свобода”, № 39, Младежки клуб 0897 900 950
1 Варна Варна Сдружение „Институт за професионална квалификация – ИПК” гр. Варна, ул."Фантазия" №25 895606308 bogdandavidov@abv.bg 1110/17.11.2016 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца - деца в неравностойно положение, в риск от социално изключване и деца с различни видове увреждания 1 гр. Каспичан, на адрес: ул. „Мадарски конник” №91 895606308
1 Варна Варна Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка” гр. Варна, ул. „Баба Тонка” № 14, вх. Б, ет. 5, ап. 64 878318459 eli.krasteva@gmail.com 1204/04.09.2017 г. 7 Мобилен център за работа с деца и семейства в риск - Деца на възраст от 3-18 г., нуждаещи се от информиране, консултиране, обучение и подкрепа 1 гр. Варна, ул. „Съборна” № 28, ет. 2; 878318459
1 Варна Варна Сдружение „Агенция за социално развитие „Вижън” гр. Варна бул. „Княз Борис I” 115 052/646016 consult@vision-bg.com; 1161/12.05.2017 г. 11 Личен асистент - деца от 3 до 18 год.възраст с увреждания 1 гр. Варна, ул. „Цимерман” № 35 052/646 600
0 Варна Варна Сдружение „Агенция за социално развитие „Вижън” гр. Варна бул. „Княз Борис I” 115 052/646016 consult@vision-bg.com; 1162/12.05.2017 г. 10 Социален асистент - деца със специални образователни потребности от 3 г. до завършване на средно образование 1 гр. Варна, ул. „Цимерман” № 35 052/646 600
0 Варна Варна Сдружение „Агенция за социално развитие „Вижън” гр. Варна бул. „Княз Борис I” 115 052/646016 consult@vision-bg.com; 1163/12.05.2017 г. 1 Център за социална интеграция и рехабилитация на деца - деца с увреждания от 3 до 18 г. 1 гр. Варна, ул. „Цимерман” № 35, ж.к "Чайка", бл. 27, бул. "Княз Борис І" 115, вх. 3 052/646 600
1 Варна Варна Сдружение с общественополезна дейност „Милосърдие за теб“ гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик“, бл. 55, вх.1 - патрер 895800448 1066/17.08.2016 г. и № 1427/27.06.2019 г., считано от 18.08.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - Деца от 0 г. до 18 г. възраст в риск; необхванати от образователната система; отпаднали от образователната система на РБ. 1 гр. Варна, кв. Владислав Варненчик, бл. 55, вх. 1 – партер, 0895 800 448
1 Варна Варна Сдружение „Дари усмивка” гр. Варна, ул. „Селиолу“ 13 889197307 1090/11.10.2016 г. 1 Център за социална интеграция и рехабилитация на деца - Деца със специални образователни потребности и техните родители, деца с двигателни затруднения; с интелектуални затруднения; с поведенчески проблеми; трудно социализиращи се деца 1 гр. Варна, ул.Кирил Шиваров №1 0889 197 307
1 Варна Варна Сдружение „Център за образование, култура и екология 21 / Център 21 /” гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Добри Войников“ №5, ет.2, ап.4 887608262 centar21varna@gmail.com 1143/08.03.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца в риск на възраст от 6 до 16 г. и техните семейства. 1 гр. София, р-н Оборище, ул. „Цар Симеон“№38, ет.2 887608262
1 Варна Варна Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ гр. Варна, ул. „Велес“ № 19, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Парижка комуна“ № 2, ет. 2 0895 421 709 npohealth@gmail.com 1226/13.12.2017 г. 14 Обществена трапезария - деца от 3 до 18 години, които са от семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП, както и деца, които са бездомни, скитат или се отглеждат от близки, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“. 1 гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А 0895 421 709
1 Варна Варна Сдружение "Асоциация да съхраним жената" гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ №64 52/600137 women_asg@abv.bg 1257/03.05.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с разстройства от аутистичния спектър на възраст 3-15 г., както и техните семейства 1 гр. Варна, ул. „Кавала“ 1а 52/600137
1 Варна Варна Фондация „Фамилна зона“ гр. Варна, местност Св. Никола 107, вх. 2, ет. 5, ап. 12 0888 222 38 drtopalova@abv.bg 1263/03.05.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично разстройство и страдание от общността и от социални услуги в общността от резидентен тип; родители на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание 1 гр. Варна, ул. „Света Ирина“ № 18
1 Варна Варна Сдружение „Социална асоциация Св. Андрей Българо-Германско сдружение с нестопанска цел“ гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 138 1332/31.08.2018 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца от 7до 18 г.; деца от семейства в затруднено материално положение; деца в неравностойно положение 1 с. Кичево, община Аксаково, област Варна 0894 790 859
1 Варна Варна "Ерго Тийм" ЕООД гр. Варна, ул. „Цар Иван Шишман“ № 26 0898 67 64 78 k.t.nachkova@gmail.com 1416/07.05.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 3 до 18 г., с генерализирани разстройства на развитието, с комуникативни нарушения, с поведенчески и емоционални разстройства, с проблеми в адаптацията, със специални образователни потребности 1 гр. Варна, ул. „Цар Иван Шишман“ № 26 0898 67 64 78
1 Варна Варна Сдружение "Европейска асоциация светла Варна" гр. Варна, ул. "Тодор Икономов" №19, ап.3 895729296 csri.svetlavarna@gmail.com 1459/30.09.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. Варна, район Младост, ж.к. Възраждане, до блок 65 895729296
1 Варна Дългопол Сдружение с нестопанска цел в частна полза «Камчийско бъдеще» гр. Дългопол, ул. „Цар Симеон” №10 kinasbg@yahoo.com 1139/03.02.2017 г. 10 Социален асистент на деца - семействата с деца, които имат увреждания 1 гр. Дългопол, ул. „Цар Симеон” №10
0 Варна Дългопол Сдружение с нестопанска цел в частна полза «Камчийско бъдеще» гр. Дългопол, ул. „Цар Симеон” №11 kinasbg@yahoo.com 1149/08.03.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с увреждания, деца, застрашени или претърпели насилие, застрашени от отпадане или отпаднали от училище, деца с девиантно поведение, деца в неравностойно социално положение, деца, настанени в специализирани институции, деца, лишени от родителска грижа 2 гр. Варна, ул. Рила № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 14; гр. Дългопол, ул. „Цар Симеон” №10
1 Варна с. Тополи Фондация „Роден край“ с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 19 052/74 32 40; 0885 761 006. fondaciarodenkrai@abv.bg 1239/16.03.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца - деца от 3 до 18 години с различни видове увреждания, девиантно поведение, различни форми на зависимост, жертви на експлоатация и/или насилие, с обучителни затруднения, нарушения в развитието, от социално слаби семейства, уязвими групи 1 с. Тополи, ул. „Георги Градев“ №19 052/74 32 40; 0885 761 006
1 Варна Варна Сдружение „Развитие и интеграция“ гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 15, ап. 8 0898 30 50 50 georgievanadia@abv.bg 1376/23.02.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца на възраст от 7 до 14 години, за които съществува риск, деца с увреждания, деца със специални образователни потребности, деца в неравностойно положение. 1 гр. Варна, ул. „Добри Бойников“ № 37 0898 30 50 50
0 Велико Търново Велико Търново Фондация "Международна социална служба - България" гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4, ет. 1, офис 2 тел. 062/600038 mss-bg@abv.bg 1243/09.03.2018 г. 8 Дневен център за деца с увреждания - деца с трайни увреждания на възраст от 3 до 18 г., за които са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните им рехабилитационни потребности и на потребностите от организация на свободното време 2 гр. Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 12; гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 128 гр. Севлиево - 0675/32723 и 0893686690, e-mail: ksuds_se@abv.bg; Гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 128, 0895 662289 и dcdu_mss@abv.bg
0 Велико Търново Велико Търново Фондация "Международна социална служба - България" гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4, ет. 1, офис 2 тел. 062/600038 mss-bg@abv.bg 1242/09.03.2018 г. 5 Център за работа с деца на улицата - деца от 3 до 18 г., които са неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща грижа и контрол, както и техните семейства 2 гр. Котел, ул. «Изворска» № 21; с. Градец 0897 089 183, crdu_kotel@abv.bg
0 Велико Търново Велико Търново Фондация "Международна социална служба - България" гр. Велико Търново, бул. "България" № 24 тел. 062/600038 mss-bg@abv.bg 1089/11.10.2016 г. и 1452/26.09.2019, считано от 12.10.2019 г. 1 1. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания - Целева група - деца на възраст от 7 до 18 години с различни по степен на тежест и вид увреждания и/или СОП и техните семейства, като: деца с лека и средна степен на умствена изостаналост 1 гр. Велико Търново, бул. „България” № 24, ет. 1 и 2
0 Велико Търново Велико Търново Фондация "Международна социална служба - България" гр. Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 4, ет. 1, ап. 2 тел. 062/600038 mss-bg@abv.bg 1114/17.11.2016 г. и 1454/26.09.2019 г., считано от 18.11.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - Деца от 0 до 18 г. в риск: - жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; с увреждане; необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните семейства; Деца от 0 до 18 г. и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании; Деца и младежи в специализирани институции, услуги от резидентен тип или под приемна грижа, които имат необходимост от специализирана подкрепа и услуги; Младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип; Бременни жени, родители/ законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д"СП" е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; Кандидати за или вече одобрени осиновители; Кандидати за приемни семейства и за утвърдени приемни семейства. 5 гр. Търговище, кв. Запад 3; гр. Севлиево, ул. „Васил Левски” № 12; гр. Смолян, бул. "България" № 24, гр. Плевен, ул. "Г. Бенковски" 61, гр.Велико Търново, бул. „България“ №24. гр. Търговище -0601/ 6 11 44, гр. Севлиево - 0893686690, гр. Смолян - 0895 662283, гр. Плевен - 064/824-156, гр. Велико Търново - 0893566344
0 Велико Търново Велико Търново Фондация "Международна социална служба - България" гр. В. Търново, ул. „Поп Харитон“ №4, ет.1, ап.2 тел. 062/600032 mss-bg@abv.bg 1115/17.11.2016 г. и 1453/26.09.2019 г., считано от 18.11.2019 г. 9 Приемна грижа - лица, проявяващи интерес към приемната грижа; кандидати за приемни родители; утвърдени приемни родители 5 гр. Търговище, кв. Запад 3; гр. Севлиево, ул. „Васил Левски” № 12; гр. Смолян, бул. "България" № 24, гр. Плевен, ул. "Г. Бенковски" 61, гр.Велико Търново, бул. „България“ №24. гр. Търговище -0601/ 6 11 44, гр. Севлиево - 0893686690, гр. Смолян - 0895 662283, гр. Плевен - 064/824-156, гр. Велико Търново - 0893566345
0 Велико Търново Велико Търново Фондация "Международна социална служба - България" гр. В. Търново, ул. „Поп Харитон“ №4, ет.1, ап.2 тел. 062/600032 mss-bg@abv.bg 1118/07.12.2016 г. и 1455/26.09.2019 г., считано от 08.12.2019 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца от 3 до 18 г. без увреждания, които са останали без родителска грижа поради различни причини- починали родители, с психични или тежки заболявания, наркозависими, семейства, преживяващи тежка семейна криза и др.; деца, жертви на насилие, вкл. неглижиране; деца с поведенчески и емоционални проблеми. 4 Гр.Смолян, кв. Каптажа ул. "Христо Христов" №31, гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 30, ет. 1, гр. Търговище, кв. Запад 3, гр.Плевен, кв. Сторгозия 103 Гр.Смолян - 0895662286; Гр. Търговище - 0601/ 6-11-48, гр.Плевен - 064/ 680 445
1 Варна Варна Сдружение „Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания” гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Панайот Кърджиев“ № 5 0898 98 56 78 iris2007@abv.bg 1074/31.08.2018 г. и №1439/22.08.2019 г., считано от 25.08.209 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания - деца с множествени увреждания на възраст 0-18 г. и техните семейства 1 гр. Габрово, ул. „Цанко Церковски” № 2А 0898 98 56 78
1 Велико Търново Велико Търново Сдружение "ЗОВ България" гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ № 13, вх. В, ет. 4, ап. 11 тел. 0888563679 1262/03.05.2018 г. 7 Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца от 4 до 18 г. и младежи до 20 г., които са в риск, настанени в специализирани институции и резидентните услуги на територията на Община Велико Търново и Кризисния Център, който се намира в с. Балван, както и деца с увреждания 1 гр. Велико Търново, (услугата се предоставя мобилно в ЦНСТ-та в Община Велико Търново) 888563679
1 Велико Търново с. Горски Сеновец Сдружение "Приятели на Горски Сеновец" с. Горски Сеновец, ул. „Училищна“ № 7 886114585 biboteva@abv.bg 1245/03.04.2018 г. 14 Бюро за социални услуги - деца и семейства в риск, деца, настанени в резидентни социални услуги, деца със СОП и техните семейства 1 с. Горски Сеновец, ул. "Д. Благоев" 14 886114585
1 Велико Търново Стражица Сдружение "Бъдеще за Стражица" гр. Стражица, ул. „Михал Друмев“ № 10 (партер-офис) 0879 11 88 08 npostrazhitsa@gmail.com 1273/06.06.2018 г. 14 Бюро за социални услуги - деца, настанени в резидентната услуга ЦНСТ в гр. Стражица и деца в риск от общността, както и деца със СОП 1 гр. Стражица, ул. „М. Друмев“ № 10 0879 11 88 08
1 Велико Търново Горна Оряховица Сдружение "Център Мария" гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ №11 0618/2 21 81, 0888 139 136 center_maria@abv.bg 1375/23.01.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. Горна Оряховица, Цар Освободител, №11 0618/2 21 81, 0888 139 136
1 Видин Видин Фондация „Подкрепа за реализация” гр. Видин, ул. "Цар Александър II" № 37, вх. Б, ет. 1, ап. 2 тел. 094/606632, sr_foundation@mail.bg 1126/22.12.2016 г. и № 1398/12.03.2019 г. 1 1. Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с различен вид и степен на увреждание от 5 до 18 год. и техните родители и роднини. Капацитет - 50 деца. 1 гр. Видин, ул. „Баба Вида” № 11 тел. 0898844 855
1 Видин Видин Сдружение „Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения” гр.Видин, ул. "Стефан Кардажа" № 13 тел. 0894 48 19 67 rdpluz@hotmail.com 1248/03.04.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация, интеграция - деца от 0 до 14 години, които са с изоставане или съмнения за изоставане в развитието; разстройства от аутистичния спектър; различна степен на умствени затруднения; генетични и хромозомни заболявания; сензорни и/ или физически увреждания; речеви нарушения и говорни затруднения; увреждания след травми; специални образователни потребности; семейства, родители и роднини на деца. 1 гр.Видин, ж-к „Строител” ул. „Йоасаф Бдински” № 16, ОДЗ „Русалка” 0894 48 19 67
1 Видин Видин Сдружение "Свободен младежки център" гр. Видин, к-в "Христо Ботев", бл. 12, вх. Б, ап. 8 info@fyc-vidin.org, www.fyc.org 1355/27.11.2018 г. 5 1. Център за работа с деца на улицата - Целева група - деца на възраст 5-18 г., изпаднали в трайно безпризорност. 1 гр. Видин, кв. "Нов път", ул. "Бачо Киро" 5 094/621213
1 Видин Видин Фондация "Уникалните деца на Видин" гр. Видин, ж.к. "Гео Милев", бл. 12, вх. Д, ет. 5, ап. 103 тел. 0882422778 fudv@abv.bg 1254/03.04.2018 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца и младежи с увреждания на възраст; деца с увреждания от 3 до 18 години, отглеждани в семейна среда 1 гр. Видин, комплекс "Бонония" (първи и втори етаж в сградата на ДМСГД - гр. Видин) и ул. "Искър" 17, ет. 1 882422778
0 Видин Видин Фондация "Уникалните деца на Видин" гр. Видин, ж.к. "Гео Милев", бл. 12, вх. Д, ет. 5, ап. 103 тел. 0882422778 fudv@abv.bg 1255/03.04.2018 г. 8 Дневен център за деца и младежи с увреждания-седмична грижа - деца и младежи с увреждания, отглеждани в семейна среда 1 гр. Видин, комплекс "Бонония" (първи и втори етаж в сградата на ДМСГД - гр. Видин) 882422778
0 Видин Видин Фондация "Уникалните деца на Видин" гр. Видин, ж.к. "Гео Милев", бл. 12, вх. Д, ет. 5, ап. 103 тел. 0882422778 fudv@abv.bg; 1283/06.06.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 5 до 18 г. от рискови групи и техните семейства; деца в неравностойно положение, застрашени от изоставяне; деца с отклоняващо се поведение и деца в риск от отпадане от училище 1 гр. Видин, кв. Калето, ул. «Княз Борис І» № 31 882422778
1 Видин Видин Фондация “Надежда за нашите деца” гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф І” № 110, вх. А, ап. 1 884531817 1009/01.04.2016 г. и № 1402/27.03.2019 г., считано от 02.04.2019 г. 16 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - деца от 3 до 18 г. с увреждания 2 ЦНСТ „Зора „ гр.Видин, ул.“Владикина" № 1, ЦНСТ “Дъга“, гр.Видин, ул."Ильо Войвода" № 15 ЦНСТ „Зора", 0877842123, e-mail – cnst_zora_vd@abv.bg; ЦНСТ “Дъга“, e-mail – cnstdagavidin@abv.bg
1 Враца Враца Сдружение с общественополезна дейност «Надежда за утре» гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев“ №15, ет.3 988747727 nadejdavraca@abv.bg 1144/08.03.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с увреждания, предимно от аутистичния спектър 1 гр. Враца, ул. „Генерал Скоболев” №10
1 Враца Мездра Фондация "Бъдеще и надежда" гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов” № 2 892212634 savova.nina@googlemail.com 1230/13.12.2017 г. 6 Кризисен център - деца и жени /майки с деца/ - майки с деца на възраст от 0 до 18 г. в риск или пострадали от насилие или трафик 1 с. Брусен, общ. Мездра
0 Враца гр. Мездра Фондация "БЪДЕЩЕ И НАДЕЖДА" гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов” № 2 892212634 savova.nina@googlemail.com 1231/13.12.2017 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца на възраст от 7 до 18 г., които са настанени в специализирани институции, лишени от родителски грижи, в неравностойно положение, от семейства в криза, деца, жертви на насилие и трафик, деца на улицата и с противообществени прояви 1 гр. Мездра, ул. «Любен Каравелов» №2 892212634
1 Добрич Добрич Фондация „Ръка за помощ“ гр. Добрич, ж.к. „Добротица“, бл. 9, вх. Б, ет. 3, ап. 6 0897 003 755; 058 592 2012 office@hhf.bg 1297/10.07.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 7 до 18 години с различни по степен на тежест и вид увреждания и/или специални образователни потребности (с лека и средна степен на умствена изостаналост, с емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, със сензорни и двигателни нарушения (детска церебрална парализа, аутизъм, синдром на Даун), с речеви нарушения) и техните семейства. 1 гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 16 0897 003 755; 058 592 2012
0 Добрич Добрич Фондация „Ръка за помощ“ гр. Добрич, ж.к. „Добротица“, бл. 9, вх. Б, ет. 3, ап. 6 898 003 755; 058 592 2012 office@hhf.bg 1296/10.07.2018 г. 9 Приемна грижа - кандидат-приемни семейства, приемни семейства и децата, настанени в тях 1 гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 16 898 003 755; 058 592 2012
1 Габрово Габрово Сдружение "ИМКА" гр. Габрово, ул. „Драва” №4 тел. 066/805419, факс 066/805270 www.ymca-gabrovo.org office@ymca-gabrovo.org 1178/20.06.2017 г. 2 1. Център за обществена подкрепа - деца и младежи до 18 г., настанени в специализирани институции за деца; деца, които са неглижирани или са в риск от изоставяне, които са жертви на насилие, деца с увреждания; деца, настанени в приемни семейства и осиновени деца; кандидати за приемни родители, утвърдени приемни родители, кандидат – осиновители и осиновители. 1 гр. Габрово, ул. "Тимок" № 2 066 805419, 0879123688
0 Габрово Габрово Сдружение "ИМКА" гр. Габрово, ул. „Драва” №4 тел. 066/805419, факс 066/805271 www.ymca-gabrovo.org office@ymca-gabrovo.org 1116/17.11.2016 г. 9 Приемна грижа - деца, настанени в приемни семейства; кандидати за приемни родители, утвърдени приемни родители 1 гр. Габрово, ул. "Тимок" № 2 67 805419, 0879123688
1 Габрово Дряново Сдружение "Дружество за умствено и психически увредени лица" гр. Дряново, ж.к. "Успех", бл.2, вх. А тел. 0676/4339 dc_drianovo@abv.bg 1325/31.08.2018 г. 8 Дневен център за деца с увреждания-седмична грижа - деца с увреждания от 2 до 18 г. с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания с различни медицински диагнози – детска церебрална парализа, детски аутизъм, сензорни нарушения, синдром на Даун, умствена изостаналост, прогресивна мускулна дистрофия и слепота, диагностицирани с ЕР на ТЕЛК 1 гр. Дряново, ж.к. "Успех", бл.2, вх. А 0676/4339
0 Габрово Дряново Сдружение "Дружество за умствено и психически увредени лица" гр. Дряново, ж.к. "Успех", бл.2, вх. А тел. 0676/4339 dc_drianovo@abv.bg 1329/31.08.2018 г. 8 Дневен център за деца с увреждания - деца от 2 до 18 г. деца с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания диагностицирани с ЕР на ТЕЛК 1 гр. Дряново, ул. „Камен Калчев“, Детска градина – база „Иглика“, сграда №5 0676/74 339; 0879 002 279;
1 Габрово Дряново Народно читалище "Развитие - 1869" гр. Дряново, ул. „Стефан Стамболов” № 32 878974838 csuds@abv.bg 1097/27.10.2016 г. и 1450/26.09.2019 г., считано от 26.10.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца и младежи до 18 (ако учат - до 20) год., настанени в специализирани институции за деца; деца в риск от общността и техните семейства; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; деца и семейства от общността. 1 гр. Дряново, ул. „Стефан Стамболов” № 32 878974838
1 Габрово Трявна Сдружение„Цветница“ гр. Трявна, ул. „Симеон Цонев“ № 3 896832211 denivltd@gmail.com 1237/13.03.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 3 до 18 години с увреждания (сензорни и двигателни нарушения, ДЦП, аутизъм, множествени увреждания, Синдром на Даун и др.), със СОП, в неравностойно положение и техните семейства 1 гр. Трявна, ул. „Симеон Цонев“ №3 896832211
1 Кюстендил гр. Дупница Сдружение "Знание, успех, промяна" гр. Дупница, площад „Свобода” № 1 899841655 1244/13.03.2018 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца (без ограничение във възрастта), пострадали от физическо, психическо, сексуално насилие, жертви на принудителна проституция, деца, живеещи в дисфункционални семейства, асоциално проявени, бездомни. 2 гр. Дупница, ул. „Николаевска“ №8, ет. 3 и на ул. „Й. Йовков“ № 7, Гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер“ № 1А, гр. Кочериново - в сградата на общинска администрация Кочериново на ул. „Иван Вазов“ № 11 гр. Дупница - 0895 750099, 0895 763393; гр. Благоевград - тел. 0894 420941, гр. Кочериново - 0895 763 393, e-mail: ksc_association@abv.bg;
1 Кюстендил с. Жабокрът Сдружение “ Сдружение за социална интеграция и взаимопомощ “ с. Жабокрът ул., “Плиска “ № 9 02/9582829 social_integration@abv.bg 1294/10.07.2018 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца на възраст между 8 и 18 години, които да разпознават насилието, да се предпазват от него или да избегнат повторна виктимизация 1 гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Мила Родина“ № 17, ет.1, ап. 1 0888412707; 02/9582829.
1 Кюстендил Кюстендил Фондация „Вие сте част от нас“ гр. Кюстендил, ул. „Митко Палаузов“ № 3 1373/23.01.2019 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца на възраст от 5 до 18 години, които са в риск; деца, които са настанени в специализирани институции или резидентни услуги; деца от образователни институции; деца, с различен по вид и степен увреждане, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение; деца със специални образователни потребности. 1 гр. София (Арт-терапевтичните занятия в читалище „Райна Княгиня“; Адаптирано плуване в басейн към „ЦПРЛ Спортна школа“ в 131 СОУ „Климент Охридски“)
1 Ловеч Ловеч Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч” гр. Ловеч, ул. „Тодор Каблешков” № 61 0876 55 25 71 sgi_lovech@abv.bg 1135/19.01.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца в риск от социално изключване, както и техните близки; с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми, девиантно поведение, нарушения в развитието, с различни форми на зависимост, жертви на различни форми на насилие и експлоатация. Капацитет - 25 потребители 1 гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа" № 16 0876 55 25 71
0 Ловеч Ловеч Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч” гр. Ловеч, ул. „Тодор Каблешков” № 61 068/602928, 0876552572 sgi_lovech@abv.bg 1183/25.07.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца на възраст от 0 до 18 години, които са в риск, деца - жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация; за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; деца с увреждане; деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище; деца, които са насочени към дейности по превенция; деца и младежи в или напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип; бременни жени и родители, които ДСП/ОЗД е насочил с направление за специфична подкрепа; родители и семейства от общността; 1 гр. Ловеч, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бл. Армеец № 3, вх. В, ап. 3 068/602928, 0876552572
1 Ловеч Ловеч Сдружение „Екомисия 21 век” гр. Ловеч, ул. „Георги Бенковски” №1 068/603834 office@ecomission21.com 1165/12.05.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - Деца в риск; деца жертви на насилие; деца, застрашени или отпаднали от училище; семейства с деца със специални потребности, деца от специализирани институции, деца от общността за превенция на рисково поведение 1 гр. Ловеч, квартал Вароша, ул. «Г. Бенковски» №1, Младежки център Ловеч 068/ 603 834
1 Ловеч Ловеч Сдружение "Закрила – Ловеч" гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиня" 2, бл. "Черно море", вх. В, ап. 9 068/603710 zakrilalv@abv.bg 1096/27.10.2016 г. 8 Дневен център за деца с увреждания - деца с увреждания от 3-18 години; деца със забавяне в развитието или с увреждания от 0-3 години, семейства на деца с увреждания 1 гр. Ловеч, ж.к. "Здравец", ДЦДВУ 068/ 603710, 0877044099
1 Монтана Лом Фондация "Рома-Лом" гр. Лом, ул. "Неофит Бозвели" №4 97177449 roma-lom@roma-lom.org 1437/22.08.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 години в неравностойно положение, деца, застрашени от изоставяне, деца в риск от отпадане от образователната система, чрез насочване към образователни услуги, свързани с осигуряване на предучилищна подкрепа и училищна готовност; деца с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява, включително от сегрегираните общности; самотни майки, родители с увреждания, родители в неравностойно положение, родители, които имат затруднения в осигуряването на добра грижа, здравни проблеми, социални и други рискове, деца с увреждания, които имат нужда от психологическа подкрепа, семейства, които не могат да се справят с проблемите при възпитанието на децата и търсят подкрепа за повишаване на родителския капацитет; лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугите на ЦОП; деца, чиито родители са в чужбина и техни близки са поели грижите за тях. 1 гр. Лом, на ул. „Неофит Бозвели” №4 97177449
1 Монтана Лом Фондация "Генерация" гр. Лом, ул."Латинка" №5 888135852 office@genration-bg.org 1472/06.11.2019 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца. 1 гр. Лом, ул. „Дунавска“ №37 888135852
1 Пазарджик Пазарджик Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, ул. „Хан Кубрат” № 6; ет.5, ап.24 879609144 fondacia_spo@abv.bg 1190/25.07.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца в риск и техните семейства, в риск от изоставяне, деца с рисково поведение, семейства в риск от разрушаване, чиито деца са настанени в специализирани институции, със специални потребности, кандидати или вече одобрени приемни семейства и осиновители. 1 гр.Панагюрище, ул.”Кръстьо Гешанов” № 5; 0357/6 20 23, cop.pg@mail.bg
0 Пазарджик Пазарджик Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, ул. „Хан Кубрат” № 6; ет.5, ап.24 879609144 fondacia_spo@abv.bg 1191/25.07.2017 г. 3 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца от 4 до 18 г., лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейство на близки и роднини или приемно семейство 1 гр.Панагюрище, ул.”Кръстьо Гешанов” № 5; 0357/6 40 62, cnst_pb@mail.bg
0 Пазарджик Пазарджик Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, ул. „Хан Кубрат” № 6; ет.5, ап.24 879609144 fondacia_spo@abv.bg 1191/25.07.2017 г. 9 Приемна грижа - деца, чиито родители временно не могат/не искат да полагат адекватни грижи за тях, деца, жертви на насилие и злоупотреба, деца, на които предстои осиновяване, настанени в специализирана институция, новородени, за които родителите изразяват желание да бъдат настанени в институция, 1 гр.Панагюрище, ул.”Кръстьо Гешанов” № 5; 0357/6 20 23, cop.pg@mail.bg
0 Пазарджик Пазарджик Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, ул. „Хан Кубрат” № 6; ет.5, ап.24 052/305 185 1012/12.04.2016 г. и № 1405/04.04.2019 г., считано от 13.04.2019 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания 1 гр. Пещера, ул. "Сокола" № 1 879609144
1 Пазарджик Пазарджик Сдружение "Егида" гр. Пазарджик, бул. „Мария Луиза” № 63 034/443 800, 0896 744 772 egida_pz@abv.bg 1319/31.08.2018 г. 9 Приемна грижа - кандидат-приемни семейства, приемни семейства и децата, настанени в тях, както и за биологичните и разширените семейства на децата, настанени в приемна грижа 1 гр. Пазарджик, бул, Александър Стамболийски 48 в КСДУДС 034/44 38 00; 0896 744 772
0 Пазарджик Пазарджик Сдружение "Егида" гр. Пазарджик, бул. „Мария Луиза” № 64 034/443 800, 0896 744 772 egida_pz@abv.bg 1320/31.08.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 г. в риск и техните семейства; жертви на насилие, злоупотреба и експлоатация; деца с увреждане; необхванати от образователната система, отпаднали и в риск от отпадане; младежи, напускащи специализирани институции; бременни жени и родители на деца в риск; лица. 1 гр. Пазарджик, бул. Александър Стамболийски 48 в КСДУДС ksu_pazardjik@abv.bg, 034 447530
0 Пазарджик Пазарджик Сдружение "Егида" гр. Пазарджик, бул. „Мария Луиза” № 63 034/443800 egida_pz@abv.bg 1321/31.08.2018 г. 12 Звено "Майка и бебе" - майки и деца в риск и бременни, за които съществува риск 1 гр. Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски“ №48
0 Пазарджик Пазарджик Сдружение "Егида" гр. Пазарджик, бул. „Мария Луиза” № 63 34443800 egida_pz@abv.bg 1027/11.05.2016 г. и 1411/25.04.2019 г., считано от 12.05.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 град Пазарджик, бул. «Мария Луиза» 63 034- 44-38-00
0 Пазарджик Пазарджик Фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА" гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 8 тел./факс 034/442389 office@iga-bg.org www.iga-bg.org 1346/15.10.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18-годишна възраст в риск и техните семейства, жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация, потребители, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, деца с увреждане, както и такива необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от системата. 1 гр. Пловдив, ул. Неофит Бозвели 38 034/442389, 0895419044
0 Пазарджик Пазарджик Фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА" гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 8 034/44 23 98 office@iga.org 1251/03.04.2018 г. 6 Кризисен център за деца, пострадали от насилие или жертва на трафик - деца, преживели насилие, жертви на домашно насилие, жертви на трафик, въвлечени в трафик или в риск от въвличане в трафик и семействата на тези деца 1 гр. Пещера center.pestera@gmail.com
0 Пазарджик Пазарджик Фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА" гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 9 895419044 office@iga.org 1284/06.06.2018 г. 3 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца от 3 до 18-годишна възраст в неравностойно положение, деца с противообществени прояви 1 гр. Пазарджик, ул. „Св. Архангел” № 2 0895 419 044
1 Пазарджик Пазарджик „Фондация за социални услуги Жулевия дом“ с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44 088 666 26 29 zhuleviadom@abv.bg 1219/10.11.2017 г. 14 Обучение, консултиране и подкрепа на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени - кандидат-осиновители; осиновители, които са в процес на напасване с детето; деца до 18-годишна възраст, на които предстои осиновяване и на деца, които са в периода на напасване след настаняване в осиновителско семейство 1 с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44 088 666 26 29
0 Пазарджик Пазарджик „Фондация за социални услуги Жулевия дом“ с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44 088 666 26 29 zhuleviadom@abv.bg 1220/10.11.2017 г. 9 Приемна грижа - деца между 0 и 18 г., лишени от родителска грижа, които са в процес на напасване с приемни семейства; деца, които са настанени в доброволни или професионални приемни семейства; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства в процес на напасване с детето, за което са предложени; действащи приемни семейства, в процеса на грижа на поверените им деца; семейства на роднини или близки, които искат да поемат грижата за роднинско дете или дете на близко семейство; общността 1 с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44 088 666 26 29
0 Пазарджик Пазарджик „Фондация за социални услуги Жулевия дом“ с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44 088 666 26 29 zhuleviadom@abv.bg 1221/10.11.2017 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца между 0 и 18 години, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или трайно не полагат грижи за тях 1 с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44 088 666 26 29
0 Пазарджик Пазарджик „Фондация за социални услуги Жулевия дом“ с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44 035178020; 0886 662 629 zhuleviadom@abv.bg 1224/13.12.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца между 3 и 18 години, със специални образователни потребности; деца с увреждания и семействата им; ползватели на услугата ЦНСТ-I, ЦНСТ-II и ЦНСТ- Жулевия дом. 1 с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44 088 666 26 29
О Пазарджик Пазарджик Сдружение с нестопанска цел „Вяра и Любов 92“ гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 41, ет. 1, ап. 2 897099607 1371/23.01.2019 г. 8 Дневен център за деца и младежи с увреждания-седмична грижа - деца от 3 до 18 г. с умерена, тежка и дълбока умствена изостаналост; деца с проблеми от аутистичния спектър; деца с лека умствена изостаналост, ако в оценката на потребностите е посочено за необходимо; деца със съпътстващи физически или сетивни увреждания, поведенчески проблеми и хронични заболявания; деца с изоставяне в развитието, при които е необходима дългосрочна подкрепа. 1 гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 41, ет. 1, ап. 2 897099607
1 Пазарджик Пазарджик Сдружение „ПАРТНЬОРИ-ДИТ“ гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №12, ет. 4, ап. 36 0879 147 181 1322/31.08.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 г. и техните семейства: деца в риск, за които съществува риск от злоупотреба, насилие, експлоатация или опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, интелектуално и социално развитие; деца с увреждания; необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище; младежи, напускащи специализирани институции, бременни жени, родители на дете в риск, за които Д“СП“/ ОЗД е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие 1 гр. Пазарджик, КСДУ за деца и лица,бул. „Александър Стамболийски“ № 48 879147181
0 Пазарджик Пазарджик Сдружение „ПАРТНЬОРИ-ДИТ“ гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №12, ет. 4, ап. 36 0879 147 181 1323/31.08.2018 г. 12 Звено „Майка и бебе“ - бременни и майки с деца 1 гр. Пазрджик, КСДУ за деца и лица, бул. „Александър Стамболийски“ № 48 034 447530 e-mail: ksu_pazardjik@abv.bg
0 Пазарджик Пазарджик Сдружение „ПАРТНЬОРИ-ДИТ“ гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №12, ет. 4, ап. 36 0879 147 181 1324/31.08.2018 г. 9 Приемна грижа - Деца, чиито родители временно не могат/не искат да полагат адекватни грижи за тях; деца, жертви на насилие и злоупотреба; деца, на които предстои осиновяване; деца, настанени в специализирани институции. 1 гр. Пазарджик, КСДУ за деца и лица, бул. „Александър Стамболийски“ № 48 034 447530 e-mail: ksu_pazardjik@abv.bg
1 Пазарджик Лесичово Сдружение "Център за обучение и услуги" Община Лесичово, с. Церово, ул. "Дванадесета" №31 879000403 cou_pz@abv.bg 1473/06.11.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. Пазарджик, ул. „Свети Архангел“ №2 и мобилно 034/442 389; 0879000403
1 Перник Перник Фондация "Позитивни умения на личността в социума" - П.У.Л.С. гр. Перник, ул. „Средец” № 2 076 60 10 10; 076 60 33 60 pulse.women@gmail.com. 1356/27.11.2018 г. 6 Кризисен център 1 На територията на община Перник 076 60 10 10; 076 60 33 60;
Перник Перник Фондация "Позитивни умения на личността в социума" - П.У.Л.С. гр. Перник, ул. „Средец” № 2 076 60 10 10; 076 60 33 60 pulse.women@gmail.com 1370/19.12.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. Перник, ул. “Средец ”№ 2 076 60 10 10; 076 60 33 60;
1 Перник Перник Сдружение "Българска асоциация за детска безопасност" гр. Перник, ул. „Райко Даскалов” № 4/7 0898 704 174, факс: 076/60 44 76 1384/29.01.2019 г., считано от 12.02.2019 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск 1 гр.Перник, ул. „Райко Даскалов” № 4/7.
1 Перник Перник Фондация "Отворена врата" гр. Перник, ул. „Софийско шосе“, бл.15, вх.А, ет.5, ап.7 0899 00 97 97 otvorena_vrata@abv.bg 1131/19.01.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца, жертви на физически и емоционален тормоз, и техните семейства; деца, застрашени от отпадане или отпаднали от училище; деца с проблеми в поведението и техните семейства; семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си; семейства, при които има риск да изоставят децата си в специализирана институция; деца, настанени в специализирани институции 1 гр.Перник, ул. „Св.Св Кирил и Методий” № 23, Бизнес комплекс „Елена”, ет.I, офис 105 0899 00 97 97
1 Плевен Плевен Фондация "Център отворена врата" гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски” № 55 878396499 opendoor_centre@hotmail.com 1351/27.11.2018 г. 14 Детски контактен център - - Деца от 0 до 18 години, чиито родители са разделени, предстои им раздяла или имат в историята си домашно насилие; - Семейства с висок риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; - Семейства в конфликт, чиито деца са настанени в специализирана институция или друго семейство – приемно или роднини и близки; - Реконструирани семейства с деца до 18 години, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за предоговаряне на бъдещи взаимоотношения. 1 гр. София, пл. „Македония“ № 1, ет. 19, стая 5 878396499
1 Плевен Плевен Сдружение с нестопанска цел "Дружество „ЗНАНИЕ“ гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, бл. 121, вх. Б, ап. 13 0988 99 25 03 znanie.pl@gmail.com 1291/10.07.2018 г. 14 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца, ученици и родители 1 гр. Плевен, ул. „Беласица“ № 27, ет. 2
0 Плевен Плевен Фондация „Център Отворена врата“ гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски“ № 55 0878 396 499 opendoor_centre@hotmail.com 1280/06.06.2018 г. 6 Кризисен център На територията на Община Плевен 0878 396 499
0 Плевен Плевен Фондация „Център Отворена врата“ гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски“ № 55 0878 396 499 opendoor_centre@hotmail.com 1281/06.06.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. Плевен, ул. „Белмекен“ №11 0878 396 499
0 Пловдив Пловдив Сдружение "Паралелен свят" гр. Пловдив, ул. "Родопи" № 70 032/66 02 47 и 0878 468 748 paralelen_sviat@abv.bg 1309/08.08.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания и семейна терапия 1 гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 15, вх. В, ет. 1. 032/66 02 47 и 0878 468 748
1 Пловдив Пловдив Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7" гр. Пловдив, ул. „Напредък” № 7 895458809 kbn_7@abv.bg 1388/14.02.2019 г., считано от 16.02.2019 г. 7 Мобилен център за работа с деца в риск 1 гр. Пловдив, ул.Храбрец 17а 0895/45 88 08
0 Пловдив Пловдив Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7" гр. Пловдив, ул. „Напредък” № 8 895458809 kbn_7@abv.bg 1082/11.10.2016 г. и 1464/10.10.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - Деца от 0 до 18г. и техните семейства; деца със специални образователни потребности; в риск от отпадане от училище; отпаднали от училище и такива необхванати от системата на образованието; настанени в услуги от резидентен тип; с отклоняващо се или рисково поведение; Родители и близки на тези деца. 1 гр. Пловдив, ул. "Димитър Цончев" 11 0895/45 88 09
0 Пловдив Пловдив Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7" гр. Пловдив, ул. „Напредък” № 8 895458809 kbn_7@abv.bg 1395/08.03.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца, отглеждани в многодетни семейства и съществува риск от изоставяне; - Непълнолетни майки и техните деца; - Млади родители; - Деца в риск с родители в конфликт или в развод. Синдром на родителско отчуждение; - Деца с рисково поведение и в конфликт със закона; - Деца в риск от отпадане от училище, отпаднали от училище и такива не обхванати от системата на образованието; - Деца, които са неглижирани; - Осиновители; - Близките на горепосочените групи потребители. 1 гр. Пловдив, ул. „Напредък“ № 7 0895/45 88 09
1 Пловдив Пловдив "Фондация за регионално развитие Рома - Пловдив" гр. Пловдив, ул. „Малина” № 12 032/622322;0888524103 frdroma@abv.bg 1198/07.08.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца на възраст от 0 - 18 г., за които съществува риск от злоупотреба, насилие, експлоатация, деца, които не са обхванати от образователната система, деца, за които съществува риск от изоставяне, малолетни и непълнолетни бременни и майки, деца, които са настанени в резидентни услуги или в специализирани институции 1 гр. Пловдив, ул. "Елба" № 3 тел. 032/207 253, 0888524103, cop_stolipinovo@abv.bg
1 Пловдив Пловдив "Фондация за регионално развитие Рома - 1995" - гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Малина” № 12 032/622 322 1011/12.04.2016 г. и № 1400/18.03.2019 г., считано от 13.04.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. Пловдив, ул. „Малина” № 12 032/ 622 322
1 Пловдив Пловдив Сдружение "Различни, но равни" гр. Пловдив, ул. "Доспат" 5, ап. 33, ет. 9 тел. 032/664116 razlichni.plovdiv@abv.bg 1340/17.09.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция -деца с увреждания на възраст от 3 до 18 г. с увреждания – физически, интелектуални и множествени, удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или протокол от ЛКК и техните семейства 1 гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І Батенберг“ №27 032/337 474
1 Пловдив Пловдив Сдружение "Социална интеграция на деца и младежи" гр. Пловдив, бул. "Марица" 142, ет. 2, ап. 6 0888 42 55 60 markova_ema@abv.bg 1125/22.12.2016 г. 7 Център за мобилна работа с деца, младежи и семейства - деца, които нямат поставена психиатрична диагноза, но тяхното психично и социално функциониране е засегнато. 1 гр. София, кв. "Редута", ул. „Добромирка“ № 10 0888 42 55 60
1 Пловдив Пловдив „Център за психологическа консултация Феникс” ЕООД гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.21, ет.2, ап.10 0886 51 84 84 centerphoenix@abv.bg 1136/19.01.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви 1 гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.21, ет.2, ап.10 0886 51 84 84
1 Пловдив Пловдив Фондация „Приятел за теб“ гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 202, ап.10 899394242 g_politova@abv.bg 1153/08.03.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 3 до 18 г. с увреждания, с емоционално-поведенчески проблеми, с девиантно поведение, с нарушения в развитието, с различни форми на зависимост, жертви на насилие и експлоатация, жертва на трафик, деца от специализирани институции, деца на бежанци; семейства/самотни родители 1 гр. Пловдив, ул. Самара 7 899394242
1 Пловдив Пловдив Фондация „АЛБЕДО“ гр. Пловдив, район Южен, ул. „Смилево“ № 25 0876 180 773 albedo.center@gmail.com 1241/13.03.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 2 до 12 г. от следните целеви групи: деца от аутистичния спектър или с генерализирано разстройство в развитието; семейства на деца от аутистичния спектър и тяхното близко обкръжение. 1 гр. Пловдив, ул. „д-р Рашко Петров“ № 3, ет.4 876180773
1 Пловдив Пловдив Сдружение с нестопанска цел „Заедно за децата с аутизъм“ гр. Пловдив, район Централен, ул. „Мара Гидик“ № 1, вх. 2 887596573 stodorova@ted.bg 1265/03.05.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 2 до 18 години, които са с разстройства от аутистичния спектър и техните родители/близки 1 гр. Пловдив, ул. „Мара Гидик“ № 1 887596573
1 Пловдив Пловдив Сдружение „Алианс за равни права и устойчивост“ гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 144, вх. Б, ет. 5, ап. 14 0899 57 22 69 alians_17@abv.bg 1303/10.07.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - многодетни майки, за чиито деца съществува риск от изоставяне; млади родители, непълнолетни майки и техните деца; семейства и деца в крайна бедност; самотни родители; деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца; деца и младежи в риск и техните семейства; неглижирани деца; деца с девиантно поведение; деца, отпадащи от училище; осиновени деца; кандидат-осиновители и осиновителни семейства. 1 гр. Пловдив, район Източен, ул. „Ландос“ № 6 0899 57 22 69
1 Пловдив Пловдив Терапевтичен център „Слънчице“ ЕООД гр. Пловдив, район Централен, бул. „В. Априлов“ № 98, ет. 6, ап. 11 886866609 1311/08.08.2018 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца, които са с мярка на закрила, деца с диагностицирани проблеми в развитието, семействата на деца от тези целеви групи 1 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 98 886866609
1 Пловдив Пловдив Сдружение „Спортен клуб по плуване – ВСИ“ гр. Пловдив, р-н Тракия, бул. "Менделеев" № 12 898505667 pluvanevsi@gmail.com 1404/01.04.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив бул. „Менделеев“ № 12 0898505667;
1 Разград Разград Сдружение "Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране" (ЖАНЕТА) гр. Разград, бул. „България“ № 4 тел. 084660682 waieta@abv.bg 1054/07.07.2016 г. и 1425/14.06.2019 г., считано от 08.07.2019 г. 9 Приемна грижа - деца, на които предстои настаняване или вече са настанени в приемно семейство; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства; биологичното семейство на детето или неговите законни представители; разширеното семейство 1 гр. Разград, бул. „България” № 4 0879 612 223.
0 Разград Разград Сдружение "Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране" (ЖАНЕТА) гр. Разград, бул. „България“ № 4 тел. 084660682 waieta@abv.bg 1053/07.07.2016 г. и №1424/14.06.2019 г., считано от 08.07.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - семейства, при които има риск от изоставяне на дете или настаняването му в специализирана институция, както и семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция, при близки и роднини или в приемно семейство; Кандидати или вече одобрени приемни семейства; Кандидати или вече одобрени осиновители. 1 гр. Разград, бул. „България” № 4 879612223
1 Разград Разград Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград” гр. Разград, ж.к. „Освобождение” 34, партер, п.к. 237 0898 552 688, 084/661696 office@ngo-rz.org; www.ngo-rz.org 1310/08.08.2018 г. 14 Консултативен център по проблемите на домашното насилие - деца и възрастни, жертви на насилие без ограничение на възраст, социален статус; извършители на насилие без ограничение на възраст, социален и икономически статус 1 гр. Разград, ж.к. Освобождение 34, офис 1 0898 552 688, 084/661696
0 Разград Разград Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград” гр. Разград, ж.к. „Освобождение” 34, партер, п.к. 237 0898 552 688, 084/661696 office@ngo-rz.org; www.ngo-rz.org 1062/17.08.2016 г. 6 Кризисен център 1 На територията на Община Разград 0898 552 688, 084/661696
0 Разград Разград Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград” гр. Разград, ж.к. „Освобождение” 34, партер, п.к. 237 0898 552 688, 084/661696 office@ngo-rz.org; www.ngo-rz.org 1063/17.08.2016 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. Разград, ж.к "Освобождение" 34 0898 552 688, 084/661696
1 Разград Разград „Акансу” ЕООД гр. Разград, бул. "България" № 36 0886/308 723 akansu_rz@abv.bg 1403/01.04.2019 г. 14 Обществена трапезария 1 с. Стражец, с. Раковски, гр. Разград, ул. "ул. „Априлско въстание“ №9 0886/308 723
1 Русе Русе Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” гр. Русе, кв. „Образцов чифлик” E-mail: akansu_rz@abv.bg mediationbg@abv.bg 1129/22.12.2016 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца в риск на възраст от 5 до 18 години и техните семейства. 1 гр. Русе, ул. "Константин Иречек" № 16 тел. 082820660
0 Русе Русе Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” гр. Русе, кв. „Образцов чифлик” тел. 082820661 mediationbg@abv.bg 1130/22.12.2016 г. 5 Център за работа с деца на улицата - деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол 1 гр. Русе, ул. "Константин Иречек" № 16 тел. 082820660
1 Русе Русе Сдружение "Еквилибриум" гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, вх. А, ет.3, ап. 8 884716557 office@eq-bg.com; www.eq-bg.com 1276/06.06.2018 г. 16 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - деца до 18-годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство; лица от 18 до 35-годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот. 1 гр. Русе, ул. «Котовск» № 10 и ул. «Котовск» № 12 884614378
0 Русе Русе Сдружение "Еквилибриум" гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, вх. А, ет.3, ап. 9 884716557 office@eq-bg.com; www.eq-bg.com 1277/06.06.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца на възраст от 0 до 18 г, младежи от 18 до 29 г. и техните семейства 1 гр. Русе, бул. «Липник» № 14 тел. 0885 663 421, ел. поща: ksuds@eq-bg.org
0 Русе Русе Сдружение "Еквилибриум" гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, вх. А, ет.3, ап. 10 884716557 office@eq-bg.com; www.eq-bg.com 1278/06.062018 г. 5 Център за работа с деца на улицата - 1 гр. Русе, бул. «Липник» № 14 884624587
0 Русе Русе Сдружение "Еквилибриум" гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, вх. А, ет.3, ап. 8 88926056 1004/25.03.2016 г. и № 1401/27.03.2019 г., считано от 26.03.2019 г. 12 Звено "Майка и бебе" 1 гр. Русе, ул.“Н. Й. Вапцаров“ №20
0 Русе Русе Сдружение "Еквилибриум" гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, вх. А, ет.3, ап. 8 884716557 e.petkova@eq-bg.org 1421/04.06.2019 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания 1 гр. Русе, ул. Никола Й. Вапцаров“ №20 0884 716 557
0 Русе Русе Сдружение "Еквилибриум" гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, вх. А, ет.3, ап. 8 884716557 n.petrova@eq-bg.org 1420/04.06.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. Бяла, обл. Русе; ул. „Васил Левски” №55 884716545
0 Русе Русе Сдружение "Еквилибриум" гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, вх. А, ет.3, ап. 8 884716557 n.petrova@eq-bg.org 1422/04.06.2019 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 гр. Бяла ул. „Гео Милев” №20 884716545
0 Русе Русе Сдружение "Еквилибриум" гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, вх. А, ет.3, ап. 8 884716557 e.petkova@eq-bg.org 1182/20.06.2017 г. 14 Център за правата на децата - деца в конфликт със закона между 14 и 18 г., извършители на противоправни деяния, деца, жертви на насилие, деца от уязвими семейства 1 гр. Русе, бул. "Липник" 14 884716557
1 Русе Русе Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ” гр. Русе, ул. „Доростол“ 22А, вх.2, ет.2 тел./факс 082841728 raliz@abv.bg; tematika7@abv.bg 1086/11.10.2016 г. и №1435/01.08.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 8 Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания - деца с лека до тежка степен на умствена изостаналост, с проблем от аутистичния спектър, с трудности в говора, с двигателни нарушения, със съпътстващи физически или сетивни увреждания, с трудности в общуването и взаимоотношенията 2 гр. Русе, ул. "Сърнена гора" 28, гр. Сливо поле, ул. "Христо Ботев" 1 тел./факс 082841728
1 Русе Русе Сдружение "Русенска католическа организация КАРИТАС" гр.Русе, ул. "Богдан войвода" 3 082/500061 csrikaritasb@abv.bg 1148/08.03.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 2 до 18 г. с различни видове увреждания, с емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, с нарушения в развитието, с различни форми на зависимост, жертви на насилие и експлоатация 1 гр. Белене, ул. "Христо Ботев" 11, ет. 4 - МЦ "Бел медик" 887158117
0 Русе Русе Сдружение "Русенска католическа организация КАРИТАС" гр.Русе, ул. "Богдан войвода" 3 887428067 s.markov@caritas-ruse.bg 1179/20.06.2017 г. 6 Кризисен център - деца до 18 г., жертви на домашно насилие 1 гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25. 887428067
0 Русе Русе Сдружение "Русенска католическа организация КАРИТАС" гр. Русе, ул. „Богдан Войвода” № 3 082/845059 milosardie@caritas-ruse.bg 1215/10.10.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 г., за които съществува опасност от тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; деца, които са жертви на насилие или злоупотреба; необхванати от образователната система; деца от специализирани институции 1 гр. Русе, ул. „Богдан войвода” № 3 887130887
0 Русе Русе Сдружение "Русенска католическа организация КАРИТАС" гр. Русе, ул. „Богдан Войвода” № 3 082/845059 milosardie@caritas-ruse.bg 1216/10.10.2017 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца на възраст от 2 до 18 г., които имат специални образователни потребности – с умствена изостаналост, със сензорни и двигателни нарушения (детска церебрална парализа, аутизъм, множествени увреждания, синдром на Даун и др.). 1 гр. Русе, ул. „Байкал“ №10А 082/845059
1 Силистра Силистра Сдружение с нестопанска цел в частна полза “Асоциация за развитие на дунавските региони-АРДР“ гр. Силистра, ул. «Сан Стефано» № 4, ап. 13 895606308 addrbulgaria@gmail.com 1140/03.02.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в риск - деца в неравностойно положение, в риск от социално изключване и деца с различни видове увреждания 1 гр. Варна, ул. „Овчо поле” №8 895606308
1 Силистра Силистра Женско сдружение "Екатерина Каравелова" гр. Силистра, бул. „Вапцаров” №51 086/820 487 1017/18.04.2016 г. и № 1399/18.03.2019 г. считано от 19.04.2019 г. 6 Кризисен център 1 гр. Силистра, ул. „Македония“ № 61, ет.6;
0 Силистра Силистра Женско сдружение "Екатерина Каравелова - Силистра" гр. Силистра, бул. „Вапцаров” №51, ет. 2 тел./факс 086820487 www.karavelova.hit.bg; ceta@mail.bg 1236/23.01.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск - деца от 0 до 18 г. в риск - жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация в и извън семейството; деца, за които съществува опасност от физическо, психическо увреждане, необхванати от образователната система, в риск от отпадане, отпаднали и техните семейства; деца и младежи, които са в или напускат специализираните институции или резидентни услуги 1 гр. Силистра, ул. "Вапцаров" 55
1 Силистра Силистра Сдружение "Надежда за добро бъдеще" гр. Силистра, ул. "Серес" № 4 тел. 0887694752 baliz_silistra@abv.bg 1076/11.10.2016 г. и 1458/26.09.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца на възраст от 0-18 години с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; жертви на различни форми на насилие и експлоатация; напуснали институция; попаднали в социална изолация в следствие на стрес, депресия и нарушаване на човешкото достойнство, свобода на личността и право на личен избор и независимост. 1 гр. Силистра, ул. "Серес" 9 тел.: 0887964752
1 Русе Русе Сдружение "Център Динамика" гр. Русе, ул. "Муткурова", 111, бл. 3, вх. 1 0887493503; 082826770 centre_dinamika@abv.bg 1354/27.11.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца 7-18 години, които се нуждаят от подкрепа в труден момент; жертва/ свидетели на насилие; с девиантно поведение, с противообществени прояви; деца, склонни на ранни бракове, родители, лица полагащи грижи за децата, учители и специалисти от училища, 1 гр. Русе, ул. «Панайот Хитов» №9, 082/82 67 70
0 Русе Русе Сдружение "Център Динамика" гр. Русе, ул. "Муткурова", 111, бл. 3, вх. 1 0887493503; 082826770 centre_dinamika@abv.bg 1157/07.04.2017 г. 6 Кризисен център - деца до 18 г., жертва на насилие или трафик 1 гр. Русе, ул. «Панайот Хитов» №9, 082/82 67 70
1 Русе Русе Фондация „Устойчиво развитие - Русе” гр. Русе, бул. „Скобелев” № 34 1109/17.11.2016 г. и 1476/29.11.2019 г., считано от 18.11.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца - деца на възраст от 4 до 18г. с увреждания – лека и средна степен на умствена изостаналост, сензорни, двигателни, зрителни и речеви нарушения, деца със симптоми на психично страдание – от общността и специализирани институции; със специални образователни потребности, настанени в специализирани институции или резидентни услуги; деца, които са жертва или свидетели на насилие; деца, които са застрашени от отпадане от училище; деца, напуснали специализирани институции; деца от общността, насочени с направление от отдел „Закрила на детето”; деца с увреждания с трудна адаптация в масово училище; семейства, в които има риск от изоставяне на дете; семейства, които имат потребности от насоки за възпитание и образование на децата; семейства с деца, при които има риск от разкъсване на семейните връзки. 1 гр. Русе, ул. „Шипка” 6
1 Русе Русе Сдружение „Клуб на добрия родител” гр. Русе, ул. „Плиска“ №36 0885/864 202 и 0898/270 778 mariana.marinnova@gmail.com 1378/23.01.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 0 до 9 години с различни увреждания и проблеми в развитието, като например специфични образователни потребности, нарушения от аутистичния спектър, разстройства на речта и говора, хронични заболявания и различни увреждания, хиперактивност и дефицит на вниманието и други 1 гр. Русе, ул. "Солун" № 45 0885/864 202 и 0898/270 778
1 Русе Русе "Личностен институт" ООД гр. Русе, ул. "Ловеч" №26, вх.1, ап. 11 876006760 institute.lichnosten@gmail.com 1431/18.07.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца на възраст от 3 до 18 годишна възраст със специални потребности – хиперактивност с дефицит на вниманието, детска церебрална парализа, епилепсия, деца с разстройства от аутистичния спектър, умствено изоставане в различните му степени, множество увреждания, говорни нарушения, специфични нарушения на учебните умения. 1 гр. Русе, на адрес: ул. „Фердинанд“ №14, ет. 1 876006760
1 София-град София-град Фондация „Общество на децата“ гр. София, ул. „Дунав” №82, ап.30 888255260 childrensocietybg@gmail.com 1344/15.10.2018 г. 7 Мобилен център за работа с деца 1 гр. София, ул. „Оборище“ № 9; Работата на застъпниците ще се извършва в училищата-партньори; Работата със социалните майки ще се извършва чрез посещение на целевата група и в Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства. 888255260
1 София-град София Фондация "Надежда за малките" гр. София, район Овча Купел, ж.к. Павлово, ул. „Ангелов връх“ № 2 884957087 office@hope.bg 1016/15.04.2016 г. и 1415/25.04.2019 г., считано от 16.04.2019 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 гр. София, кв. Княжево, ул. „Княжевска“ № 2 гр. София, кв. Кръстова вада, ул. „Никола Крушкин - Чолака“ № 7. 0878288398; 0884505605
1 София-град София Фондация "Надежда за малките" гр. София, район Овча Купел, ж.к. Павлово, ул. „Ангелов връх“ № 2 884957087 office@hope.bg 1350/27.11.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. София, кв. Овча купел, ул. „Ангелов връх“ № 2 884957087
1 София-град София Фондация „Гъливер клиринг хауз” гр. София, ул. „Любен Каравелов” № 15 02/9888188 nneykov@redhouse-sofia.org, info@redhouse-sofia.org 1333/31.08.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. София; Червената къща "Андрей Николов" на ул. Любен Каравелов 15 988 81 88, 986 44 16; 0884222304, 0899431493
Пловдив Пловдив Фондация "Бъдеще за България" гр. Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев" № 33 Тел. /Факс – 032 62 30 62 ; моб. тел. 0884 55 13 56 dc_sv.anna@abv.bg; dcdmu@plovdiv.bg 1386/29.01.2019 г., считано от 01.03.2019 г. 8 1. Дневен център за деца и младежи с увреждания - деца и младежи от 1 до 18 г. с увреждания; децата са разделени на две групи по възраст – до 10 години и над 10 години. Капацит - 25 деца. 1 гр. Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев” № 33 тел./факс 032/623062; 0884551356
1 София-град София Фондация "Агапедия - България" гр. София, "Церова гора" № 1; 02/9819348, 0899382413  info@agapedia.bg;  ivanivanov@agapedia.bg 1038/25.05.2016 г. и 1414/25.04.2019 г., считано от 26.04.2019 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 гр. София , жк „Хиподрума“, ул. „Церова гора“ № 1 и в гр. София, ул. „Енос“ № 11, ап. 18; 02/981 93 48; 0899 38 24 13.
0 София-град София Фондация "Агапедия - България" гр. София, "Церова гора" № 1; тел. 02/9819348; 0899382413 info@agapedia.bg 1159/12.05.2017 г. 9 Приемна грижа - деца на възраст 0-18 г. лишени от родителски грижи 1 гр. София, ж.к.Хиподрума, ул. "Церова гора" № 1 тел. 02/9819348
0 София-град София Фондация "Агапедия - България" гр. София, "Церова гора" № 1; тел. 02/9819348; 0899382413 info@agapedia.bg 1160/12.05.2017 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца от 6 до 18 г. от специализирани институции за деца на територията на община Пловдив и с. Лесочово, обл. Пазарджик 1 гр. Пловдив, ул. „Братя Миладинови” 2 ет.1 893695756
1 София-град София Фондация "Здраве и социално развитие" гр. София, район Възраждане, ул. "Царибродска" № 70, ет.2, офис № 4 тел. 02/8518108, факс 02/9533455 roma@hesed.bg 1032/16.05.2016 г. и 1412/25.04.2019 г., считано от 17.05.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. София – 1373, кв. Факултета, ул. Георги Папанчев 14 Тел/факс – 02/822 33 46;
0 София-град София Фондация "Здраве и социално развитие" гр. София, район Възраждане, ул. "Царибродска" № 70, ет.2, офис № 4 тел. 02/8518108, факс 02/9533455 a.tilkova@hesed.bg, www.hesed.bg 1033/16.05.2016 г. и 1413/25.04.2019 г., считано от 17.05.2019 г. 5 Център за работа с деца на улицата 1 гр. София , кв. Факултета, ул.“Георги Папанчев „№ 14 02/822 33 46
0 София-град София Фондация "Здраве и социално развитие" гр. София, район Възраждане, ул. "Царибродска" № 70, ет.2, офис № 5 тел. 02/8518108, факс 02/9533456 roma@hesed.bg 1060/17.08.2016 г. и №1438/22.08.2019 г., считано от 18.08.2019 г. 14 Здравно-социален център за общностно развитие - Деца от 0 до 18 годишна възраст, техните семейства и близко обкръжение от ромската общност 1 гр. София, кв. Факултета, ул. Владимир Куртев №2 тел./факс: 02 851 81 08,
1 София-град София Фондация "НАДЕЖДА" гр. София, ж.к. Младост 2, бл.242, вх. 2, ет. 3, ап. 13 0882 025 170 foundation.nadejda.bg@gmail.com 1259/ 03.05.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 години в риск (жертви на насилие, експлоатация, злоупотреба, необхванати от образователната система, деца от специализираните институции или резидентни услуги, в риск от изоставяне) и техните семейства. В услугата се оказва подкрепа и на родители, насочени от ОЗД/ДСП, кандидати за или одобрени приемни семейства или осиновители. 1 гр. София, кв. Горна баня, ул. "Христо Стефчов" № 2 02/ 956 95 29; 0882 40 8007; e-mail: cop2so@abv.bg
1 София-град София Сдружение "Аутизъм днес" гр. София 1750, район „Младост”, кв. „Горубляне”, ул. „Витоша” № 2, 0896 69 92 74 и 0887 20 62 06 www.auitsmtoday-bg.org; e-mail:invisible.bulgarian.children@gmail.com 1368/19.12.2018 г. 3 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. София, кв. „Горубляне”, ул. „Витоша” № 2 08966 99 274, 0887366067
1 София-град София Сдружение „Спортен клуб КА Спорт“ : гр. София, кв. Витоша, ул. „Братя Чакрин“ № 12 Б, офис № 4 886018005 sk.ka_sport@abv.bg; kun@abv.bg. 1008/30.03.2016 г. и № 1392/07.03.2019 г., считано от 31.03.2019 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца с девиантно и агресивно поведение и проблеми със закона, свързани с търговията и употребата на психоактивни вещества в училищата в гр. София и др. 1 гр. София, Острец №31 888471471
0 София-град София Сдружение „Спортен клуб КА Спорт“ : гр. София, кв. Витоша, ул. „Братя Чакрин“ № 12 Б, офис № 4 886018005 sk.ka_sport@abv.bg; kun@abv.bg. 1397/08.03.2019 г. 3 Център за настаняване от семеен тип, адаптиран за нуждите на тийнейджъри употребяващи психоактивни вещества 1 гр. София, ул. „Сан Стефано“ № 4, вх. А, ет. 2, ап. 20 886018005
1 София-град София Сдружение "Международна асоциация по самозащита, лична охрана и сигурност" гр. София, община Искър, бул. „Асен Йорданов” № 12, ет. 6, тел. 02/9582829 sppsia1@abv.bg 1156/07.04.2017 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца- деца на възраст между 4 и 18 години; разпознаване на насилието, предпазване от него и избягване на повторна виктимизация. 1 гр. София, ж.к. "Стрелбище", ул. "Мила Родина" 17, ет. 1, ап. 1
1 София-град София Фондация "Асоциация Анимус" гр. София, ул."Екзарх Йосиф" 86 тел./факс 02/9835306 zonazakrila@abv.bg 1079/11.10.2016 г. и 1462/30.09.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 18 Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона ЗаКрила" - интегрирана социална услуга за деца от 0 до 18 г., преживели или в риск от насилие и техните семейства. 1 гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №85 тел. 02/983 52 05, вътр. 117 и 118; 0876 69 22 80, 0876 69 22 75
1 София-град София Фондация «Ханна» гр. София, ул. „Солунска“ № 39 0882 885 376 Hannah_g@mail.bg 1212/10.10.2017 г. 8 Дневен център за деца с увреждания - деца на възраст от 0 до 14 г. с двигателни, психически, интелектуални заболявания и поведенчески /емоционални разстройства 1 гр. София, ул. „Кричим“ № 47 882885376
0 София-град София Фондация "Асоциация Анимус" гр. София, ул."Екзарх Йосиф" 85 тел./факс 02/9835305 animus@animusassociation.org www.animusassociation.org 1266/03.05.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца, пострадали от насилие, участници в съдебно производство, с проблемно поведение, в риск от отпадане от училище, застрашение от синдром на родителско отчуждение, с увреждания, деца в риск от изоставяне, деца, които са в процес на реинтеграция. Предоставят се услуги и на кандидат-осиновители, кандидат-приемни родители, бременни жени с риск от изоставяне на бебето 1 гр. София, ул. "Лада" № 2 0885 556 580, e-mail: ksuds@animusassociation.org
0 София-град София Фондация "Асоциация Анимус" гр. София, ул."Екзарх Йосиф" 85 тел./факс 02/9835305 animus@animusassociation.org www.animusassociation.org 1267/03.05.2018 г. 9 Приемна грижа - деца, на които предстои да бъдат настанени в приемни семейства, на възраст от 0 до 18 г.;деца, настанени в приемни семейства; кандидати за приемни родители, на които се извършва оценяване, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях; обучение на кандидати за приемни родители; приемни родители, които искат да прекратят настаняването на приемното дете. 1 гр. София, ул. „Лада“ № 2 886 556 580, e-mail: ksuds@animusassociation.org
0 София-град София Фондация "Асоциация Анимус" гр. София, ул."Екзарх Йосиф" 85 тел./факс 02/9835305 animus@animusassociation.org www.animusassociation.org 1268/03.05.2018 г. 6 Кризисен център - пълнолетни лица, жертви на различни форми на домашно насилие и трафик на хора. В случай, че пострадалите лица имат деца, те се настаняват заедно. В услугата не се настаняват самостоятелно деца без родител 1 гр. София 02/9835305
0 София-град София Фондация "Асоциация Анимус" гр. София, ул."Екзарх Йосиф" 85 тел./факс 02/9835305 animus@animusassociation.org www.animusassociation.org 1269/03.05.2018 г. 14 Гореща телефонна линия - деца, които желаят да споделят за свой проблем и търсят информация и консултация за разрешаването му; близки на деца, които търсят консултация и информация във връзка с проблемите на децата; представители на институции, организации и служби, които работят в сферата на закрилата на децата или с деца – лекари, учители, възпитатели, др.; граждани, желаещи да подадат сигнал за дете в риск, които търсят консултация и информация във връзка с проблемите на децата или изразяват активна гражданска позиция; деца и пълнолетни лица, които се интересуват от правата на децата и наличните служби и програми в общността за деца и семейства 1 гр. София тел. 02/9835305
0 София-град София Фондация "Асоциация Анимус" гр. София, ул."Екзарх Йосиф" 85 тел./факс 02/9835305 ksuds@animusassociation.org 1207/04.09.2017 г. 12 Звено “Майка и бебе" - майки в затруднено социално положение; самотни майки; непълнолетни майки; двойка майка-дете, подложена на насилие; бременни в последните месеци на бременността; майки, взели решение да дадат детето си за осиновяване и изчакващи законовите срокове. 1 гр. София, ул. „Лада“ №2, Комплекс за социални услуги за деца и семейства 0885 556 580
1 София-град София Сдружение "Асоциация на родители на деца с увреден слух" гр. София, ул. „Иван Денкоглу” 12-14 тел. 02/9872446 1098/27.10.2016 г. и 1448/29.08.2019 г., срок до 28.10.2022 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца от 0-18 години и семейства на деца с увреден слух от цялата страна, интерирани в масови училища и детски градини или обучаващи се в и специалните училища за деца с увреден слух в градовете София, Пловдив и Търговище 1 гр.София, ул. „Иван Денкоглу“ №12-14, ет.5. 0886 55 17 59
1 София-град София Сдружение "Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи" гр. София, ул. "Иван Асен II" № 71 тел. 02/9431730 1155/07.04.2017 г. 7 Мобилен център за интеграция и социализация на деца чрез спорт - деца на възраст от 10 до 18 години от ДДЛРГ, СУПЦ, ВУИ, ЦНСТ, SOS детски селища от цялата страна 1 гр. София, Цар Иван Асен II 71 0898 52 89 72
1 София-град София Сдружение "Български червен кръст" гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 76 тел. 02/8164848; 02/8164856; факс 02/8657491 1313/08.08.2018 г. 5 Център за работа с деца на улицата - деца от социално слаби и рискови семейства; необхванати от образователната система или отпаднали от нея, в училищна възраст, застрашени от отпадане от училище; деца, жертви на злоупотреба, насилие, унизително отношение, експлоатация; семейства с нисък родителски капапцитет, намиращи се в социален риск, непълни семейства; семейства, при които се наблюдава продължително отсъствие на родителите от страната поради икономически причини; 1 гр. Русе, ул. «Битоля» № 1А, с. Алеко Константиново 082 845 501; с. Алеко Константиново: 034/900 692, ел. поща: crdu.aleko@redcross.bg
0 София-град София Сдружение "Български червен кръст" гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 76 тел. 02/8164848; 02/8164856; факс 02/8657491 1314/08.08.2018 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца, за които до момента на настаняването им няма възможност да бъдат отглеждани от биологичното семейство, роднини, близки или приемно семейство. Настаняват се и деца, при които тече процедура за настаняване в приемно семейство или осиновяване, както и деца, за които родителите трайно не могат да полагат грижи/ поради заболяване, отсъствие от страната, лишаване от свобода, липса на жилище, не е постигнат успех в усилията на ОЗД в промяна условията и обгрижването на децата в собственото им семейство. 1 гр. Пазарджик, ул. „Дунав” № 46 034 /44 71 40, електронна поща: cnst.pazardjik@redcross.bg
0 София-град София Сдружение "Български червен кръст" гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 76 896746668 dcenter@abv.bg 1475/06.11.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. Добрич, ул. „Георги Бенковски“ №12 896746668
1 София-град София Фондация "Воден път" гр. София, ж.к. "Разсадника", бл. 87, вх. 8, ет. 7 тел. 0895453707 1367/19.12.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания - деца и юноши от 1 до 18 години със следните увреждания: ДЦП, Синдром на Даун, Аутизъм, зрителни и слухови увреждания, различна степен на умствена изостаналост, с двигателни увреждания 1 гр. София, бул. "Арсеналски" 4, Басейн "Спартак"
1 София-град София Фондация "Движение на българските майки" гр. София, ул. "Постоянство" 1, вх. А, ап. 10 тел. 0888849803; 02/8708281 1361/19.12.2018 г. 7 Мобилен център за работа с деца 1 гр. София, ул. "Постоянство" 1, вх. А, ап. 10 тел. 0888849803; 02/8708281
1 София-град София Сдружение "Дете и пространство" гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ №11, ет.1, ап. 1 Рена Яначкова – тел.02/958 49 59 child.space@abv.bg 1443/27.08.2019 г., срок до 15.10.2021 г. 9 Приемна грижа - Деца, чиито родители временно не полагат грижи за тях; Деца, жертви на насилие и злоупотреба; Деца, на които предстои осиновяване; Деца, настанени в специализирани институции; Новородени, за които няма възможност да бъдат отглеждани от биологичните родители. 1 гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл.19, ет.1, ап.2 02/958 49 59
0 София-град София Сдружение "Дете и пространство" гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ №11, ет.1, ап. 1 тел. 02/9584959 child.space@abv.bg 1442/27.08.2019 г., срок до 06.06.2021 г. 3 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - деца до 18-годишна възраст с умерени и тежки (предимно физически) увреждания, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство; младежи от 18 до 29-годишна възраст с тежки (предимно физически ) увреждания, за които не е възможно да водят самостоятелен живот или да бъдат подкрепени в семейството; случаи на заместваща грижа – предоставяне на възможност за почивка на родители и/или грижещи се за дете със специални нужди за кратък период, с цел да бъдат подпомогнати да продължат да се грижат за детето постоянно. 4 ЦНСТДМУ „Слънце“ - гр. София, район Слатина, ул. „Погледец“ № 21, ЦНСТДМУ „Свети Стилиян“ - гр. София, ж.к. Люлин, бл. 015, вх. Б, ет. 1, ап. 19; ЦНСТДМУ - гр. Русе, ул. „Никола Вапцаров“ № 20А, ЦНСТДМУ - гр. Русе, ул. „Будапеща“ № 2а. 02/7977052, 02/9250014, 082/862 919
0 София-град София Сдружение "Дете и пространство" гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ №11, ет.1, ап. 1 тел. 02/9584959 child.space@abv.bg 1440/27.08.2019 г., срок до 06.06.2021 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с проблеми в психичното развитие и симптоми на психичното страдание от общността; деца с проблеми в психичното развитие и симптоми на психичното страдание от специализираните институции; родители на деца с проблеми в психичното развитие и симптоми на психичното страдание. 1 гр. Русе, ул. „Янтра“ № 5 0879 317 902 E-mail: dkr.childspase@gmail.com
0 София-град София Сдружение "Дете и пространство" гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ №11, ет.1, ап. 1 тел. 02/9584959 child.space@abv.bg 1175/12.05.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства; • Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция; има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; • Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; • Кандидати за или вече одобрени приемни семейства; • Кандидати за или вече одобрени осиновители; • Семейства с деца със специални потребности; • Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; • Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията; • Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение. 1 гр. София, кв. Горна баня, ул. "Христо Стефчов"2; 878650503
0 София-град София Сдружение "Дете и пространство" гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл.19, ет.1, ап.2 тел. 02/9584959 child.space@abv.bg 1441/27.08.2019 г., срок до 05.07.2022 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - Новородени деца с ниско тегло и техните родители; Новородени деца с увреждания и техните родители; Деца с увреждания от 0 до 18 и техните родители. 1 гр. Русе, ул. "Никола Й. Вапцаров" № 20, ет. 4 879317902
0 София-град София Сдружение "Дете и пространство" гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ №11, ет.1, ап. 1 тел. 02/9584959 child.space@abv.bg 1444/27.08.2019 г., срок до 10.07.2021 г. 14 Център за ранна интервенция - новородени деца и деца от 0 до 3 години с ниско тегло и/или увреждания и техните родители и да се предостави възможност за придружаване на семействата във връзката помежду им 1 гр. Русе, сградата на бившия ДМСГД 0879 317 902 E-mail: ri_ruse@abv.bg
1 София-град София Сдружение "Деца и юноши" гр. София, ул. "Свободна" 30 тел. 02 936 00 11 children.youth@gmail.com 1318/08.08.2018 г. 6 Кризисен център - деца на възраст 5- 18 години, жертви на физическо, психическо, емоционално, сексуално насилие; жертви на вътрешен или външен трафик с цел сексуална или трудова експлоатация; семейства и близки на деца, жертви на насилие и трафик 1 гр. София 02 936 00 11
0 София-град София Сдружение "Деца и юноши" гр. София, ул. "Свободна" 30 тел. 02/9360535; 02/9461156 children.youth@gmail.com 1317/08.08.2018 г. 5 Център за работа с деца на улицата - от 3 до 16 г., попаднали в трайна или временна безнадзорност от град София или от страната /които работят/ или живеят на улицата, деца напуснали самоволно институция, деца, отпаднали от училище или необхванати от образователната система, деца - жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството му и др. 1 гр. София, ул. Свободна” №30. 02 936 0535 e-mail: children.youth@gmail.com;
0 София-град София Сдружение "Деца и юноши" гр. София, ул. "Свободна" 30 02 936 00 11 children.youth@gmail.com 1330/31.08.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 г. и техните семейства; деца от семейства в затруднено материално положение; деца, чиито родители временно не могат да посрещнат техните основни нужди; деца с поведенчески проблеми; реинтегрирани деца с риск за повторно влизане в институция; деца от непълни семейства или отглеждани от членове на разширеното семейство (баба, дядо, леля); деца с образователни и обучителни затруднения /проблеми в общуването, отпадащи от училище, трудности в адаптацията към учебния процес, педагогическа занемареност, невладеене на български език/; деца, за които съществува идентифициран риск от настаняване в институция; семейства, подали молба в дирекция “Социално подпомагане“ за настаняване на детето в специализирана институция; семейства с настанено друго дете в специализирана институция; родители, изразили намерение за настаняване на детето в специализирана институция; семейства без постоянни доходи и/или без жилище; семейства с установени сериозни здравословни проблеми на член от семейството или на самото дете; родители, които не осигуряват условия за физическото и психическото развитие на детето; семейства, в които е установено пренебрегване на детето; родители на новородено, заявили желание в родилно отделение да изоставят детето или да го настанят за отглеждане в специализирана институция; майка, изоставила новородено дете в родилно отделение; бременна жена в риск да изостави детето си след раждането 1 гр. София, ул. Свободна № 30. 02 936 00 11
1 София-град София Сдружение с нестопанска цел "Духовно огледало" гр.София, ул. "Н.Габровски" 1, Комплекс "Диана" 1 1023/21.04.2016 г. и № 1398/18.03.2019 г., считано от 22.04.2019 г. 1 1. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в риск - деца до 18 годишна възраст в неравностойно положение и деца настанени в специализирани институции. 1 село Бродилово, община Царево 888725200
1 София-град София Фондация "За нашите деца" гр. София, ж.к. "Сердика", ул. "Гюешево" 21 тел. 02/9807058 office@detebg.org; www.detebg.org 1315/08.08.2018 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца от 0 до 7 г. без увреждания; техните родители и семейства; приемните семейства на настанените деца; осиновителните семейства на настанените деца 1 гр. София, район „Възраждане“, ул. Охридска езеро №2 0882651160 e-mail: aksinia@detebg.org
0 София-град София Фондация "За нашите деца" гр. София, ж.к. "Сердика", ул. "Гюешево" 21 тел. 02/9807059 a.malinski@detebg.org 1446/29.08.019 г., срок до 12.10.2022 г. 9 Приемна грижа - деца, изоставени на ниво родилно отделение; деца и младежи, които поради определени причини не могат да останат в родното си семейство /насилие, неглижиране, болест или увреждане на родителя, зависимости, трайна безработица, липса на жилище и др./, със специални нужди и увреждания; настанени в специализирани институции; приемни семейства; биологични деца на приемните родители; биологични родители, кандидати за приемни родители 2 гр. София, ул. "Гюшево" № 21; гр. Пловдив бул. „Марица” № 21 0887 07 02 76
0 София-град София Фондация "За нашите деца" гр. София, ж.к. "Сердика", ул. "Гюешево" 21 тел. 02/9807060 a.malinski@detebg.org 1447/29.08.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - новородени деца в риск от изоставяне и техните семейства; деца и семейства, при които има риск от раздяла или нужда от подкрепа за сигурна грижа; деца и семейства в неравностойно социално положение; деца, отглеждащи се в семейства на близки и роднини; деца, жертви на насилие, и техните семейства; отпадащи от училище в ранна детска възраст; деца с трудно поведение; осиновители и кандидат-осиновители; биологични семейства, подали молба за реинтеграция; деца в ранна детска възраст с трудности в развитието; деца, настанени в институции, в приемна грижа или в ЦНСТ 2 гр. София, ул. "Гюшево" № 21; гр. Пловдив бул. „Марица” № 22 888 07 02 76
0 София-град София Фондация "За нашите деца" гр. София, ж.к. "Сердика", ул. "Гюешево" 21 882651160 aksinia@detebg.org 1461/30.09.2019 г. 8 Дневен цетър за деца и/или младежи с увреждания 1 гр. София, ул. "Гюшево" № 21; 882651160
1 София-град София Сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) гр. София, ул. „Григор Начевич” № 11, вх. А, ап. 3 тел. 02/8524713, факс 02/9533147 sapi@sapibg.org; www.sapibg.org 1252/03.04.2018 г. 12 Звено "Майка и бебе" - майки, чиито деца до 3 г. са риск от настаняване в институция, майки в затруднено социално положение; самотни майки, непълнолетни майки, майка и дете, подложени на насилие, бременни в последните месеци на бремеността в риск да изоставят детето си/непълнолетни бременни; майка и дете в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, когато детето е било настанено в специализирана институция 2 гр. Стара Загора, бул. "Хр. Ботев" 205, гр. Шумен, ул. "Беласица" № 4 042/660 328, 0894412350;
0 София-град София Сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) гр. София, ул. „Григор Начевич” № 11, вх. А, ап. 3 тел. 02/8524713, факс 02/9533147 sapi@sapibg.org; www.sapibg.org 1253/03.04.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 г. в риск и техните семейства: жертва на злоупотреба, насилие или експлоатация в или извън семейството; за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; деца с увреждания; деца, отпаднали или в риск от отпадане или отпаднали от училище и необхванати от образователната система; деца в услуги от резидентен тип и специализирани институции; младежи, напускащи специализирани институции и услуги резидентен тип; деца, отглеждани в семейства в риск от социално изключване; деца и техните семейства преди и в период на реинтеграция; деца, участващи в досъдебно производство, на които предстои явяване в съда; деца с отклоняващо се поведение и деца в конфликт със закона и техните семейства; деца от семейства в кризисна ситуация; родители и семейства в риск да изоставят децата си; семейства, търсещи подкрепа за своето родителстване; кандидати за приемни семейства и утвърдени приемни семейства; кандидати за осиновители и одобрени осиновители 5 гр. София, ж.к. Надежда, ул. „Сава Филаретов“ № 23, гр. София, ж.к. „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175, гр. Стара Загора, бул. „Христов Ботев“ № 205, гр. Шумен, ул. Д. Благоев“ № 10, гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ № 25А 0892202530, 042/660 328, 0894412350, 0894 412380;
0 София-град София Сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) гр. София, ул. „Григор Начевич” № 11, вх. А, ет. 3 тел. 02/8524713, факс 02/9533147 sapi@sapibg.org; www.sapibg.org 1112/17.11.2016 г. и 1470/04.11.2019 г., считано от 18.11.2019 г. 9 Приемна грижа - кандидати за приемни родители; утвърдени приемни родители; деца, които ползва услугата по приемна грижа; биологичните родители на детето; близки и роднини. 4 гр.София, ул. „Пиротска” 175, тел./факс: 02/9204238; гр. Перник 2300, пл.,,Кракра” 1, ОМД, тел.076/588612; гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев” 12, тел/факс 054/801632; гр.Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски” 48, тел. 034/447530;
0 София-град София Сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) гр. София, ул. „Григор Начевич” № 11, вх. А, ет. 3 тел. 02/8524713, факс 02/9533148 sapi@sapibg.org; www.sapibg.org 1111/17.11.2016 г. и 1469/04.11.2019 г., считано от 18.11.2019 г. 5 Център за работа с деца на улицата - деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол 2 гр. Шумен, ул. "Димитър Благоев" 10; гр. Видин, ул."Княз Борис 1" 25а 054 850 777; 094 600606;
0 София-град София Сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) гр. София, ул. „Григор Начевич” № 11, вх. А, ап. 3 тел. 02/8524713, факс 02/9533147 sapi@sapibg.org; www.sapibg.org 1387/29.01.2019 г., считано от 20.02.2019 г. 6 1. Кризисен център - деца до 18 г, жертви на насилие; деца до 18 години, с девиантно поведение и в конфликт със закона; деца до 18 години, жертви на вътрешен или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация; родители на деца, жертви на насилие. 1 на територията на Област Видин 094/600606, 0893328940
0 София-град София Сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) гр. София, ул. „Григор Начевич” № 11, вх. А, ап. 3 тел. 02/8524713, факс 02/9533147 zonazakrila_montana@abv.bg; zonazakrila_sh@abv.bg 1080/11.10.2016 г. и 1456/26.09.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 18 Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона ЗаКрила" - интегрирана социална услуга за деца от 0 до 18 г., преживели или в риск от насилие и техните семейства. 2 Гр. Монтана, Ул. „Иван Аврамов“№12, бл. „Аврора“№4 Гр. Шумен, ул.”Димитър Благоев” №10, тел: 096/ 300-134, 0897/ 011-347; 054/ 850 777 вътр.129, 0893 361 104
0 София-град София Сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) гр. София, ул. „Григор Начевич” № 11, вх. А, ап. 3 тел. 02/8524713, факс 02/9533147 sapi@sapibg.org; www.sapibg.org 1181/20.06.2017 г. 14 Център за правата на децата - деца с високо рисково поведение, включително в конфликт със закона от 12 до 18 г. и техните семейства 1 гр. София, ул. "Виктор Григорович" 1 тел. 0894412368
1 София-град София Сдружение "Каритас - София" гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47, ет. 1 тел. 02/9200825, факс 02/9200825 blagoveshtenie@caritas-bg.org 1301/10.07.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца - деца на възраст от 5 до 18 години с физически и ментални увреждания – ДЦП, аутизъм, синдром на Даун, от лека до средна степен на умствена изостаналост, мускулна дистрофия, сколиози и др. 1 гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. „Киро Тулешков“ № 16. 02/958 14 82
0 София-град София Сдружение "Каритас - София" гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47, ет. 2 887527169 caritas_sofia@caritas-bg.org 1209/10.10.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца в риск от отпадане от училище и техните семейства; деца в неравностойно социално положение; деца, които са неглижирани или жертви на насилие и техните семейства; деца, за които съществува риск да бъдат изоставени от родителите им; деца с отклоняващо се поведение ; деца, които имат проблеми със социализацията; деца, разделени със семействата си; деца, извършители на престъпления и противообществени прояви. 1 с. Звездец, общ. Малко Търново 887527169
1 София-град София Фондация "Конкордия България" гр. София, ул. "Павлина Унуфриева" 4 тел. 02/9368620 dilyana.gyurova@concordia.org; stela.gachevska@concordia.org 1264/03.05.2018 г. 5 Център за работа с деца на улицата -деца от 3 до 18 години, които живеят в бедни битови условия; деца от проблемки семейства; деца от улицата, които бягат от дома си; деца, отпаднали от училище; деца, които скитат и/или просят; деца, жертви на злоупотреби 1 гр. София, ул. "Павлина Унуфриева" 4, Социален и младежки център "Св. Константин" 02/936-86-20
0 София-град София Фондация "Конкордия България" гр. София, ул. "Павлина Унуфриева" 4 02/9368620 stela.gachevska@concordia.bg 1186/25.07.2017 г. 8 Дневен център за деца - седмична грижа - деца от 6 до 18 години, идентифицирани като неглижирани и за които е установена липса на адекватна ежедневна родителска или заместваща я грижа и контрол; деца, които поддържат връзка със семействата си, но прекарват деня на улицата, не са включени в образователната система и са въвлечени в различни рискови дейности- просия, скитничество, противообществени прояви. 1 гр. София, ул. "Павлина Унуфриева", Социален и младежки център "Св. Константин" 879060478
0 София-град София Фондация "Конкордия България" гр. София, ул. "Павлина Унуфриева" 4 02/9368620 stela.gachevska@concordia.bg 1187/25.07.2017 г. 14 Преходно жилище за деца - деца на възраст от 16 до 18 г., идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на адекватна ежедневна родителска или заместваща я грижа и контрол или нормална среда за развитие; деца, които са ползвали социалните услуги в Социален и младежки център „Св. Константин“ или са насочени към центъра от други институции. Услугата подпомага деца от рискови групи и застрашени от социално изключване, както и техните близки. Деца над 16-годишна възраст от общността и с дълъг институционален престой, застрашени от отпадане от образователната система, поради нисък социален статус на семействата, младежи с поведенчески проблеми, както и непълнолетни и непридружени бежанци. 1 гр. София, ул. "Павлина Унуфриева", Социален и младежки център "Св. Константин" 879060478
0 София-град София Фондация "Конкордия България" гр. София, ул. "Павлина Унуфриева" 4 02/9368620 stela.gachevska@concordia.bg 1180/20.06.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца, жертва на насилие, злоупотреба, експлоатация в или извън семейството, деца, за които съществува опасност от увреждане на физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, в риск от социално изключване и от маргинализирани общности, ползващи постоянна или седмична грижа, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система, деца с поведенчески проблеми, деца, за които е установен риск от злоупотреба с вредни вещества и развитие на зависимости, деца с минимална до умерена степен на увреждане, девиантно поведение, нарушения в развитието и СОП, както и техните семейства 1 гр. София, ул. "Павлина Унуфриева", Социален и младежки център "Св. Константин" 879060478
0 София-град София Фондация "Конкордия България" гр. София, ул. "Павлина Унуфриева" 4 02/9368620 stela.gachevska@concordia.bg 1434/18.07.2019 г. 6 Кризисен център - за деца на възраст от 3 до 18 годишна възраст, които са пострадали от насилие (всички форми) в или извън семейството, жертви са на трафик, или съществува опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие. 1 на територията на гр. София. 879060483
0 София-град София Фондация "Конкордия България" о 02/9368620; 0879060480 stela.gachevska@concordia.bg 1279/06.06.2018 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 гр. Божурище, ул. "Люлин" №42 879060480
1 София-град София Фондация "ПИНК" гр. София, ж.к. "Лозенец", бул. „Свети Наум” № 35, ет. 2, ап. 3 тел. 02/8664553 albena.krusheva@gmail.com 1121/07.12.2016 г. 2 1. Център за обществена подкрепа - деца в риск, деца и семейства от общността, деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип, младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип. 3 гр. Трън, Еднофамилна жилищна сграда № 9, гр. Перник - 6-то СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. Кракра 69, гр. Пещера - ОУ„Св. Патриарх Евтимий”, ул. Владимир Рилски 17 899881708
1 София-град София Сдружение "Прегърни ме" гр. София, ул. „Княз Борис І” № 48, ап. 10 тел. 0878171440 milena_neyova@abv.bg 1100/27.10.2016 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца (7-18 години) от специализираните институции за деца, намиращи се на територията на София-град и София-област, от социално слаби семейства 1 гр. София, ул. „Тракия” № 2а тел. 0878 171 440
1 София-град София Сдружение „Разнообразни и равни” гр. София, ул. „Отец Паисий” № 87 тел. 0899553478 diverse_equal@abv.bg 1099/27.10.2016 г. и 1468/04.11.2019 г., считано от 28.10.2019 г. 7 Мобилен център за работа с деца в риск - деца от 3 до 18 г., отглеждани от трайно безработни и с ниско образование родители; непълни семейства; отглеждане на деца от възрастни родители; самотни многодетни майки; деца с различни дефицити и увреждания; деца от семейства, живеещи на границата на оцеляването; деца от различни социални институции. 1 гр. София, ул. „Кавала“8, офис 5 899553478
0 София-град София "Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца "ФИЦЕ - България" гр. София,, ул. "Шести септември" №33, ет.6 тел. 02/9501710, факс 02/9501711 office@fice-bulgaria.org 1172/12.05.2017 г. 14 Център за правата на децата - уязвими деца от 10 до 18 г., в конфликт със закона на възраст 14-18 г., жертви на насилие, в иск от отпадане от училище, жертва на неглижиране и в риск от социално изключване и техните семейства 1 гр. Враца, ул. "Поп Андрей-Зорница" 4 02/950 17 10
1 София-град София Фондация „Сийдър” гр. София, бул. "България" № 69, ет. 3 тел. 02/441 43 45 1137/03.02.2017 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца, лишени от родителска грижа на възраст от 3 до 18г. и деца, за които е установена потребност да бъдат изведени от семействата си чрез мярка на закрила 1 гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" № 54 тел. 0884378849
0 София-град София Фондация „Сийдър” гр. София, бул. "България" № 69, ет. 3 тел. 02/441 43 45 1138/03.02.2017 г. 16 Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - деца, изведени от домовете за деца с увреждания; деца, за които е предприета мярка на закрила и са изведени от семействата си. 3 гр. Кюстендил, кв. Герена, ул. "Синчец" 11; гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" 54А; гр. Казанлък, кв. "Васил Левски" 34 А тел. 0887 232338 - гр. Кюстендил; тел. 0884 37 88 49 - гр. Казанлък
1 София-град София "Соник Старт" ООД гр.София, ул."Русаля" 9А, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Позитано" № 9 884528151 start@sonikstart.eu 1201/07.08.2017 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца от 3 до 18 г., за които са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство или трябва да бъдат подкрепени, за да водят самостоятелен начин на живот 4 гр. Карлово, ул. "Калоян" № 14, гр. Левски, ул. "Шипка" № 2, гр. Драгоман, ул. "Хр. Ботев" № 19, гр. Първомай, кв. "Дебър", ул. "Крали Марко" 22А гр. Карлово - тел. 0882385560, karlovo2@sonikstart.eu, 0889350642, levski3@sonikstart.eu, гр. Драгоман - тел. 0887626285;
0 София-град София "Соник Старт" ООД гр.София, ул."Русаля" 9А, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Позитано" № 9 884528151 start@sonikstart.eu 1202/04.09.2017 г. 16 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - деца от 3 до 18 г. и младежи от 18 до 35 г., за които са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство или трябва да бъдат подкрепени, за да водят самостоятелен начин на живот 2 гр. Карлово, ул. "Ив. Пашкулова" 4, гр. Червен бряг, ж.к. "Победа" № 2 гр. Карлово - тел. 0886203236, karlovo4@sonikstart.eu; гр. Червен бряг - тел. 0884714543, chervenbryag2@sonikstart.eu,
0 София-град София "Соник Старт" ООД гр.София, ул."Русаля" 9А 0884 52 81 51 start@sonikstart.eu 1240/14.03.2018 г. 9 Приемна грижа - деца от 0 до 18 години в риск, които за определен период от време не могат или не трябва да живеят с родителите си; деца, чиито родители временно не могат/не искат да полагат адекватни грижи за тях; деца, жертви на насилие и злоупотреба 6 ЦОП Драгоман, ЦОП Карлово, ЦОП Първомай, ЦОП Левски, ЦОП Червен бряг, ЦОП Балчик тел. 0887351060
0 София-град София "Соник Старт" ООД гр.София, ул."Русаля" 9А, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Позитано" № 9 0884 52 81 51 1227/13.12.2017 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца на възраст до 18 години и техните семейства; младежи с увреждания и техните семейства; възрастни с увреждания и техните семейства 2 гр. Карлово, пл. "20-ти юли" 10, гр. Червен бряг, ул. "Л. Каравелов" 26 гр. Карлово - тел. 0882 350 509, karlovo3@sonikstart.eu; гр. Червен бряг - тел. 0884 790 101, chervenbryag3@sonikstart.eu
0 София-град София "Соник Старт" ООД гр.София, ул."Русаля" 9А, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Позитано" № 9 884 52 81 51 1228/13.12.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 г. в риск: жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; деца с увреждания; деца, необхванати от образователната система или отпаднали от училище; и техните семейства 6 гр. Драгоман, ул. "Хр. Ботев" 19; гр. Карлово, пл. "20-ти юли" 10, гр. Първомай, ул. "Гимназиална" 1, гр. Левски, ул. "Георги Бенковски" 2, гр. Червен бряг, ж.к. "Победа", ОНЗ "Зора", филиал "Мир"; гр. Балчик, ул. "П. Берон" 1А гр. Драгоман - тел. 0884 807 898; гр. Карлово - тел. 0882350509, karlovo1@sonikstart.eu; гр. Първомай - тел. 0886203742, parvomay1@sonikstart.eu, гр. Левски - тел. 0888818510, levski1@sonikstart.eu, гр. Червен бряг - тел. 0884506623, chervenbryag1@sonikstart.eu; гр. Балчик - тел. 0888885909, balchik1@sonikstart.eu,
0 София-град София "Соник Старт" ООД гр.София, ул."Русаля" 9А, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Позитано" № 9 884 52 81 51 start@sonikstart.eu 1229/13.12.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца и лица в риск от социално изключване и техните близки; деца с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, деца/лица с различни форми на зависимост, деца/лица, жертви на различни форми на насилие и експлоатация 2 гр. Левски, ул. "Хл. Ботев" 45Б; Балчик, ул. "Дионосополис" №3 0884382936, levski2@sonikstart.eu
1 София-град София „СПОРТС МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 47, вх.11, ет.5, ап.185 888247535 viktor.kirkov@sportsmanagement.bg 1200/07.08.2017 г. 14 Център за работа с деца в риск - деца, чиито родители са неизвестни, починали, лишени от родителски права, деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация, в риск или отпаднали от училище, деца, напускащи социалните институции 1 гр. София, ж.к. „Красна поляна", бул. "Горнобански път", между бл. 29 и бл. 31А  0888 247 535
1 София-град София Сдружение „SOS Детски селища България” гр. София, район Овча купел, ул. „Паскал Тодоров“ № 8-а тел. 02/8184940 office@sosbg.org 1271/06.06.2018 г. 12 Звено "Майка и бебе" - майки и деца, в риск от настаняване в алтернативна грижа извън семейството; бременни, за които съществува риск да изоставят детето си след раждането; бащи и близко обкръжение на майката; майки и деца след предприета реинтеграция 1 гр. Габрово, ул.Ивайло 13
0 София-град София Сдружение „SOS Детски селища България” гр. София, район Овча купел, ул. „Паскал Тодоров“ № 8-а тел. 02/8184940 office@sosbg.org 1287/10.07.2018 г. 17 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца от 5 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа 6 ЦНСТ „Охрид“ - Велико Търново, ЦНСТ „Ильо войвода” - Велико Търново, ЦНСТ „Надежда“ - Велико Търново, ЦНСТ „Мечтатели“ - София, ЦНСТ „Приятели“ - София, ЦНСТ-Габрово 02/818 49 38
0 София-град София Сдружение „SOS Детски селища България” гр. София, район Овча купел, ул. „Паскал Тодоров“ № 8-а тел. 02/8184940 office@sosbg.org 1288/10.07.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца и семейства 4 ЦОП "Шанс" - София, ЦОП Перник, ЦОП - Габрово, ЦОП Велико Търново 02/818 49 38
0 София-град София Сдружение „SOS Детски селища България” гр. София, район Овча купел, ул. „Паскал Тодоров“ № 8-а тел. 02/8184940 office@sosbg.org 1289/10.07.2018 г. 9 Приемна грижа - кандидат-приемни семейства, приемни семейства и децата, настанени в тях, както и за биологичните и разширените семейства на децата, настанени в приемна грижа 5 гр. София, гр. Трявна, гр. Перник, гр. Габрово и гр. Враца 02/818 49 38
1 София-град София Фондация „Фондация за социална промяна и включване” гр. София, ул. «Аксаков» № 11, ет. 2, ап. 9 878664858 t.koleva@fscibulgaria.org 1328/31.08.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа -- деца от 0 до 18 г. и техните семейства; деца от малцинствени общности и в неравностойно положение; деца в риск от отпадане и отпаднали от училище; деца, преживели насилие; деца с противообществени прояви; деца със специални потребности; деца, чиито родители са в чужбина и грижите за отглеждането им са поверени на други хора; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на близки и роднини. 1 гр. София, кв. „Факултета”, ул. „Кирил Григоров” № 10 878664858
1 София-град София Дружество с ограничена отговорност "Хуманност и дълголетие" гр. София, ж.к. "Хиподрума", бул. "Цар Борис III", № 93-95, ет. 1, ап. 1 тел. 02/8505795 dylgoletie@abv.bg; r_xristova@abv.bg 1092/11.10.2016 г. 10 Социален асистент за деца - деца на възраст от 2 до 18 години с увреждания (умствени, физически и множествени); деца от 5 до 18 години със специални образователни потребности. 1 гр. София, ж.к. "Хиподрума", бул. "Цар Борис III", № 93-95, ет. 1, ап. 1 тел: 02 850 5795
1 София-град София Дружество с ограничена отговорност "Хуманност и дълголетие" гр. София, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ №93-95, ет. 1, офис 1 тел. 02/8505795 dylgoletie@abv.bg; r_xristova@abv.bg 1013/12.04.2016 г. и № 1407/04.04.2019 г., считано от 13.04.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42. 0889 430 735; 0877 11 61 69.
1 София-град София Фондация "Социални общности" гр. София, ул. „Славянска” № 33 02/97 97 04; 0888 678 130 fsc04@dbv.bg 1353/27.11.2018 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск - деца, за които съществува риск за тяхното психическо и интелектуално развитие и социална адаптация на възраст от 3 до 18 г. деца със специални образователни потребности на възраст от 3 до 18 г. и техните семейства 1 гр. София 1113, ул. «Коста Лулчев» № 13 02/9797040
1 София-град София Фондация "Институт за социална политика и социална работа" гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 160, ет. 1 0882 885 376, 0882 885 374 nitsa_kn@mail.bg 1327/31.08.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с увреждания на възраст от 0 до 18 г. с увреждания – физически, интелектуални и сензорни, генерализирани разстройства на развитието, поведенчески и емоционални разстройства и техните семейства 2 гр. София 1000, ул.”Раковски” 160, ет.1; гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" № 33А 882885376
1 София-град София Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" гр. София, ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, бл. 10, вх.Г, ап. 67 879297105 frde@abv.bg 1030/13.05.2016 г. и №1418/14.05.2019 г. 1 Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с епилепсия и техните семейства" 3 гр. София, бул. „Сливница” 212Е; гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" №23, ет. 4; гр. Търговище, ул. "Бенковска" №10А 879297105
0 София-град София Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" гр. София, ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, бл. 10, вх.Г, ап. 67 0879 297 105, 0876 952 270 frde@abv.bg 1272/06.06.2018 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца на възраст от 3 до 18 г. с различен по вид и степен на тежест увреждания: епилепсия и придружаващи увреждания; сетивни увреждания (нарушения в слуха или зрението), придружаващи на епилепсия; двигателни нарушения, с трудности в общуването и взаимоотношенията. За почасови рехабилитационни услуги се приемат и деца от 0 до 3 години. 1 гр. София, бул. „Сливница” 212Е 0879 297 105, 0876 952 270
1 София-град София Фондация „Център Надя” София 1202, ул. „Княз Борис I ” № 166, ет. 2, ап. 5 тел. 02/9819300 centrenadja@abv.bg 1299/10.07.2018 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца на възраст от 3 до 18 г., подложени на различни видове насилие, включително физическо, психологическо и трафик; деца в риск, изчезнали деца, деца-бежанци и деца-мигранти; деца, застрашени от изоставяне; деца, които са настанени в специализирани институции; деца, застрашени от отпадане от училище; деца с противообществени прояви; родители/настойници и разширените семейства 4 гр. София, ул. „Княз Борис I” № 166, ет. 2, ап. 5; гр. Русе, ул. „Муткурова” № 37, бл. „Паренсов”; гр. Сандански, ж.к „Спартак”, бл. 10, вх. А гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” № 62 гр. София - 02/981 93 00; гр. Русе - 0884 097 763, гр. Сандански - 0888357837; гр. Стара Загора - 0893994157.
1 София-град София "Малала" ООД гр. София, кв. "Гео Милев", ул. "Съединение" 7 888415906 e.yurukova@mail.bg 1093/11.10.2016 г. и 1465/10.10.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с различни по вид и степен увреждания в развитието, деца със специални образователни потребности, деца с емоционално – поведенчески проблеми 1 гр. София, кв. Гео Милев, ъгъла на ул. „22-ри септември“ и ул.“ Съединение“ 888415906
1 София-град София Сдружение „Заедно можем повече“ гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 365, ап. 49 0896 33 65 65 suzi_sftn@abv.bg 1377/23.01.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца и младежи до 18 годишна възраст, с различни по вид и степен на увреждания и техните семейства 1 гр. София, ул. „Голо Бърдо“ № 6 0896 33 65 65
0 София-град София Фондация "Приятели 2006" гр. София, район Студентски, ул. "Проф. Стоян Киркович" № 8, бл. 27, вх.А, ап. 3 02/9526704 office-bg@prijateli2006.org 1383/29.01.2019 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на семейства с недоносени деца - недоносени деца от момента на раждането до навършване на пълнолетие; семейства с недоносени деца; осиновители и приемни семейства в процес на напасване с недоносено дете и в непосредствената грижа за него. 1 гр. София, ул. "Ангел Кънчев" № 25, ет. 2, ап. 5 02/9526704
1 София-град София Фондация "Фондация за европейско образование и професионална квалификация Питагор" гр. София, ж.к. Лагера, бл. 39, вх. 1, ет. 12, ап. 88 898828686 foundation_pitagor@abv.bg 1308/08.08.2018 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск - деца в риск на възраст от 3 до 18 г. и техните родители на територията на община "Красно село" 1 гр. София, Общински културен институт "Красно село", офис 20 0897982848; 0898828686
1 София-град София Фондация „Защита правата на децата” гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл.32, вх.А, ет.8, ап.23 878103620 info@zpd.bg 1105/17.11.2016 г. и 1477/29.11.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 36, ателие 1-А. Услугите се предоставят и мобилно. 878103620
1 София-град София Фондация "Подарете книга" гр. София, ул. "Цанко Церковски" 58 897443204 pk@podaretekniga.org 1124/22.12.2016 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца без увреждания от 7 до 18г.; деца и младежи в неравностойно положение без увреждания; деца, настанени в специализирани институции; деца от резидентен тип услуги 1 гр. София, ул. „Цанко Церковски” 58 Тел. 0897 44 32 04
1 София-град София Фондация "Четири лапи" гр. София, ул. "Пиротска" 8, вх. А, ет. 1 02/953 17 84; 0882 629 038 hristina.petrova@four-paws.org 1127/22.12.2016 г. 7 Мобилен център за канистерапия на деца с увреждания - деца с увреждания и специални образователни потребности от 3 до 18 г.:деца с детска церебрална парализа, аутизъм, по-леките степени на умствена изостаналост, синдром на Даун. 1 гр. София 02/953 17 84; 0882 629 038
1 София-град София Сдружение "Спортен клуб - Уондърс" гр. София, р-н Сердика, ул. „Мара Бунева“ №81 884415741 kristinasport@abv.bg 1132/19.01.2017 г. 7 Мобилен център за работа с деца – деца в риск на възраст от 5 до 18 г., настанени в специализирани институции, деца, ползващи резидентен тип услуги, деца, желаещи да спортуват, отдалечени от рисковото и вредно влияние на „улицата“; деца с различни видове и степен на увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, деца със СОП 1 гр. София, ул. „Мара Бунева“ № 45 884415741
1 София-град София Сдружение „Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция“ гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 10, ет. 6, ап. 11 02 862 04 09 1134/19.01.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца в риск на възраст от 0 до 18 г., вкл. деца със СОП и техните семейства, нуждаещи се от социална подкрепа; деца и семейства в риск от раздяла и настаняване в извън семейна среда; деца, настанени извън семейна среда, вкл. в специализирани институции, резидентни услуги и приемни семейства; деца, вписани в регистъра за осиновяване или осиновени както и осиновители и кандидат осиновители; деца, настанени в приемни семейства, както и кандидати и одобрени приемни семейства; деца в процес на реинтеграция в семейна среда; деца в риск от неглижиране и насилие; семейства с проблеми във връзка с възпитание на децата; работа по проблемите на родителско отчуждаване. 1 гр. София, ул. Симеоново 15, партер 02/ 8620409
1 София-град София "Дъндор" ЕООД гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 36, ет.1, ап.6 899988621 nina@pumpelina.eu 1141/08.03.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания - деца на възраст от 1 месец до 18 години с различни нарушения в развитието. 1 Дневен стационар – зала Фалкор, гр. София, ж.к. Гео Милев, ул."Бетховен" №6; Зали за индивидуални терапии – гр. София, ул. «Бетховен» №6, ул. «Едисон» № 27 и №31, ул. «Чар» №2. Адрес на офиса: гр. София, ул. «Едисон» №33 896777139
1 София-град София “Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество “ гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ №44 02/4342244 1158/07.04.2017 г. 7 Мобилен център за театрални дейности за деца и младежи с увредено зрение - деца с увредено зрение, които се обучават в специализираните училища за деца с нарушено зрение в България 2 гр. София, бул. Ломско шосе 177,и гр. Варна, кв. Аспарухово 02/4342244
1 София-град София Фондация „ЦВЕТАН ЦАНОВ” гр. София, район Слатина, ул.“Борис Христов“ № 6 888668661 office@tzvetantzanov.com 1142/08.03.2017 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца и родители- Базата - деца от 8 до 18 г., с които ще се организират и провеждат тематични, обучителни седмични занимания по театрално творчество, народни танци и компютърни обучения 1 гр. София, ул. Цар Самуил 28 А 888668661
1 София-град София Сдружение „Българско сдружение за личностна алтернатива“ гр. София, район „Средец“, ул. „Янтра“ № 12, ет.1 02/944 7223 office@bapa-bg.org 1152/08.03.2017 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца с увреждания и деца със СОП от 0 до 18 г., техните семейства и специалисти, полагащи грижи, деца от 5 до 17 г., непосещаващи училище или в риск от отпадане от образование и техните родители, неактивни младежи от 15 до 18 г, неангажирани с образование, обучение или заетост 1 гр. София, ул. Янтра 12
1 София-град София Сдружение „Операция плюшено мече“ гр. София, р-н „Карпузица“, ул.“Буря“ № 4, ап. 8 888044009 1177/20.06.2017 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца в неравностойно положение, лишени от родителски грижи на възраст от 7 до 18 години 1 гр. София, ул. "Дамян Груев" 36, ап. 8 888044009
1 София-град София Сдружение с нестопанска цел "Всяка дума" гр. София, ул. „Иван Йончев“ № 6, бл.1, ет. 1, ап. 4 887496846 stanislava.ciurinskiene@abv.bg 1164/12.05.2017 г. 14 Център за ранно детско развитие - деца на възраст от 18-36 месеца, от 3-7 години, от 7–10 години. Предлаганите услуги са фокусирани върху превенция значителното изоставане в детското развитие, липсваща или несъответстваща на календарната възраст реч, деца между 7-10 години с трудности във вписването в интегрирана обучителна среда, поради речеви и поведенчески дефицити 1 гр. София, ул. "Веслец" 39-41, офис 11 887496846
1 София-град София Фондация „Български център за джендър изследвания“ гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 33, ет. 1 02/963 53 57 bgrfhaskovo@gmail.com; 1184/25.07.2017 г. 6 Кризисен център - деца /0-18 г./, пострадали от насилие, вкл. домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола. Децата ще бъдат настанявани заедно с техните майки или самостоятелно. 1 гр. Димитровград 0391/76 920, 0899504673
1 София-град София Сдружение „Сдружение Психотерапевтичен институт по социална екология на личността" гр. София, район Средец, ул. «Солунска» № 23 889274114 igpavlov@abv.bg 1189/25.07.2017 г. 14 Център за семейно консултиране и психосоциална работа с деца - деца от 7 до 18 г.: в риск от отпадане от училище, с противообществени прояви, живеещи в институции; деца от 14 до 18 г., употребяващи психоактивни вещества, деца от 4 до 18 г. с емоционални и психосоматични проблеми, семейства на децата от целевата група, кандидат осиновители и осиновители, кандидати и утвърдени приемни семейства 1 гр. София, ул. „Княз Борис I“ №122, ет. 2 889274114
1 София-град София Фондация «Партньори-България» гр. София, ул. «Якубица» № 2А, ет. 3, ап. 13 888662301 partners@partnersbg.org 1193/25.07.2017 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца в риск: от институции, от СПИ и ВУИ, с девиантно поведение, безнадзорни деца, деца със специални образователни потребности, родители, специалисти, работещи с и за децата 1 гр. София, ул. «Якубица» № 2А, ет. 3, ап. 13 888662301
1 София-град София "Логоексперт" ООД гр. София, район „Студентски“, ул. «Пъстър свят» № 6Б, ет. 1, ап. 2 894715177 logoexpert@abv.bg 1194/25.07.2017 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - деца от 2 до 16 г. с леки нарушения на развитието, обучаващи се в масови детски градини и училища / с негенерализирани първични нарушения на комуникацията /езикови, говорни/; генерализирани разстройства на комуникацията – деца от аутистичния спектър; трудности в ученето – нарушения в писмения език; Функционална неграмотност; емоционално – поведенчески разстройства; двигателна недостатъчност; хиперактивност и недостътъчност на вниманието; социална депривация; билингвизъм; недоносени деца или родени от проблема бременност, с риск за развитието 3 гр. София, ул. Галичица 37, вх. В, ет. 1; гр. София, Комплекс "Цариградски", бл. 286, офис 1.4, гр. Пловдив, ул. "Георги Кондолов" 5, ет. 1 894715177; 0886 63095
1 София-град София Сдружение с обществена полза «Театър Цвете» гр. София, ж.к. „Младост“, бл. 15, вх. Б, ет. 9, ап. 41 877736556 1196/07.08.2017 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца на възраст от 3 до 18 години. Същността на услугата е насочена към организиране на театрални постановки (чрез средствата на образователните театър и драма) за деца от най-ранна възраст, с които да опознаят и приемат себе си и другите, да провокират личностното им развитие и окуражава позитивното им включване в обществения живот 1 гр. София, ж.к. «Младост», бл. 15, вх. Б, ет. 9, ап. 41 877736556
1 София-град София Сдружение «Асоциация Родители» гр. София, ул. «Димитър Пешев» 5 02/9441799 office@roditeli.org 1197/07.08.2017 г. 14 Консултативна линия с телефон и чат за онлайн безопасност - деца на възраст от 3 до 18 г.; индивидуално консултиране и емоционална подкрепа, към информиране на децата за рисковете от прекомерното ползване на интернет, рисковете на онлайн тормоза 1 гр. София, ж.к. „Яворов“, бл. 73 02/9441799
0 София-град София Сдружение «Асоциация Родители» гр. София, ул. «Димитър Пешев» 5 02/9441799 office@roditeli.org 1217/10.10.2017 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца и семейства - деца на възраст от 5 до 18 години 1 гр. София, ж.к. „Яворов“, бл. 73 02/9441799
1 София-град София Фондация "Сингъл степ" гр. София, ул. «Христо Белчев» 3, ет. 2 888966742 nikoleta@singlestep.bg 1199/07.08.2017 г. 14 Център за подкрепа и консултиране на ЛГБТИ младежи и техните семейства - деца над 14-годишна възраст от ЛГБТИ общността (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални и интерсексуални), техните приятели, близки и семейства 1 гр. София, ул. "Христо Белчев" 3 888966742
1 София-град София Фондация "Гюлчай" гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 446, вх. Б, ет. 2, ап. 26 878989409 gulchai_1940@abv.bg 1203/04.09.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца, които са от социално слаби семейства, малцинствени групи или са в неравностойно положение, което ги поставя в риск 1 гр. София, ул. "Триадица" 6, ет. 1, офис 105 878989409
1 София-град София Фондация «Приятели 2006» гр. София, р-н Студентски, ул. «31 януари», бл. 27, вх. А, ап. 3 02/9526704 office-bg@prijateli2006.org 1206/04.09.2017 г. 14 Обучение, консултиране и подкрепа на приемни семейства, кандидат-осиновители, осиновители и осиновени - кандидат-приемни родители и кандидат – осиновители; приемни семейства и осиновители; деца в периода на напасване и след настаняване в приемно или осиновително семейство; родители и близки на деца, настанени в приемна грижа 1 гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 25 02/9526704
1 София-град София Фондация "Дечица" гр. София, бул. “П. Тодоров“, бл. 3, вх. Е, ет. 2, ап. 99 885609767 1211/10.10.2017 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца, настанени в резидентен тип жилища; деца от социално слаби семейства; деца, живеещи с родителите си 1 гр. София, жк. „Люлин“ 8, „Добри Немиров“ №5 885609767
1 София-град София Сдружение „Съюз на слепите в България“ гр. София, район Илинден, ул. „Найчо Цанов“ № 172 тел.02/812 70 50; 0886 100 153 ssb.sofia@abv.bg 1218/10.11.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца със зрителни увреждания на възраст от 7 до 18 г.; родители и близки на деца със зрителни увреждания 1 гр. София, ул. „Цар Симеон“ №110 тел.02/812 70 50; 0886 100 153
1 София-град София Асоциация "Детско сърце" гр. София, ул. „Яков Крайков“ № 3 02/ 953 28 66 as_childs_heart@yahoo.com 1223/13.12.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца и млади хора със сърдечно заболяване; деца и млади хора с друго хронично заболяване; родители и членове на семейството на деца с хронично заболяване; професионалисти, работещи с деца с хронични заболявания. 1 гр. София, ул. „Яков Крайков“ № 3 02/ 953 28 66
1 София-град София Фондация „Психологическа подкрепа“ гр. София, ж.к. „Овча купел-2“, бл. 33 Г-Ж, вх. А, ап. 10 02/481 23 99 psf@abv.bg 1232/23.01.2018 г. 14 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа за деца - деца в предучилищна и училищна възраст, които имат проблеми с развитието и поведението и се нуждаят от консултация и психологическа рехабилитация; деца, претърпели насилие, застрашени от синдром на родителско отчуждаване, деца, за които съществува риск да отпаднат от училище, в риск от развиване на зависимост от психоактивни вещества, родителите на децата от горепосочените целеви групи 1 гр. София, ул. „Триадица“ № 6, офис 511 и мобилно 02/481 23 99
1 София-град София „Деца Слънца“ ЕООД гр. София, кв. Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 313, ет.5, ап. 20 897925300 gerry27bg@yahoo.com ; hello@deca-slunca.com 1233/23.01.2018 г. 14 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца и родители - деца с проблеми в психичното и социално функциониране; деца с физически увреждания; деца с отклонения в поведението; деца с емоционални затруднения; деца със затруднения в общуването; деца с проблеми в адаптацията в детска градина училището; деца, преживели насилие и свидетели на насилие; деца с обучителни затруднения и специални образователни потребности; деца с нарушени връзки и взаимодействие в семейството 1 гр. София, кв. Яворов, бул. „Цариградско шосе4 № 19, ет. 1, ап. 1 0897 925 300
1 София-град София Фондация "Фондация Артист" гр. София, бул. „Дондуков“ № 24, вх. Б, ап. 2 896669213 f.artist@mail.bg 1235/23.01.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца в неравностойно положение на възраст от 6 до 18 години и техните семейства 2 гр. София, бул. „Възкресение“ №64 и гр. София, ул. „Атанас Кирчев“ №24 896669213
1 София-град София „НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ“ ЕООД гр. София, район „Изгрев“, ул. „Самоков“ № 28 З, ет. 1, ап. 11 879022000 new.projects.consult@gmail.com 1238/09.03.2018 г. 14 Обществена трапезария - деца (0-18 г.) в неравностойно положение; деца със специални образователни потребности; семейства 1 Село Герман, ул. „Патриарх Герман“ № 81 Б 879022000
1 София-град София Сдружение "Институт за психично здраве и развитие" гр. София, ул. "Хр. Белчев" 4, ет. 1 02/9500727 matanovavanya@gmail.com 1246/03.04.2018 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца и родители 1 гр. София, ул. "Хр. Белчев" 4, ет. 1 02/9500727
1 София-град София Сдружение "Асоциация Аутизъм" гр. София, район Искър, ж.к. „Дружба“, бл. 50, вх. Д, ет.3, ап.101 886927177 mirena898@gmail.com 1256/03.05.2018 г. 8 Дневен център за деца с увреждания - деца с разстройство от аутистичния спектър 1 гр. София, р-н Лозенец, ул. „Персеник“ № 22, бл. 34, партер 886927177
1 София-град София Сдружение „Тацитус“ гр. София, район Витоша, кв. Бояна, ул. „Беловодски път“ № 62А 0885 14 60 30; 0887 206 206 tacitus_bg@abv.bg 1298/10.07.2018 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца от 1 до 18 г. от аутистичния спектър, семействата им, специалисти, работещи с деца в детските градини (педагози, ресурсни учители и др.), училища и медицински заведения (общопрактикуващи лекари и педиатри). 1 гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“, ул. „Тирана“ № 63 0885 14 60 30; 0887 206 206
1 София-град София Фондация „Ангелски деца“ гр. София, район Сердика, бул. „Сливница“ № 245, ет.1 888451750 angelschildrendation@gmail.com 1304/10.07.2018 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца от 3 до 18 г. със специални образователни потребности и техните семейства; деца с увреждания и техните семейства 1 гр. София, бул. "Сливница" 245, ет. 1 888451750
1 София-град София Сдружение „Да прегърнем дете“ гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 254, вх. 8, ет. 8, ап. 168 897994610 hristova@dapregurnemdete.eu 1305/31.08.2018 г., валиден до 10.07.2021 г. 14 Център „Да прегърнем дете“ - новородени и деца в риск от изоставяне; самотни родители; многодетни семейства; семейства в риск от социална изолация; непълнолетни бременни и родилки, които не разполагат с капацитет и ресурс, за да се грижат за себе си и децата; деца във възрастова група 12-18 г., включени в превенция на ранното забременяване; групи от родители, които сами отглеждат децата си, с цел споделяне на личен опит в справянето с ежедневните затруднения и изграждане на стабилна мрежа за взаимопомощ между тях 1 гр. София, район „Студентски”, ул. „Академик Стефан Младенов” N 8, етаж 4, помещение № 102 897994610
0 София-град София Сдружение „Да прегърнем дете“ гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 254, вх. 8, ет. 8, ап. 168 897994610 hristova@dapregurnemdete.eu №1419/04.06.2019 г. 14 Защитена стая "Да прегърнем дете" 1 гр. София, район „Студентски”, ул. „Академик Стефан Младенов” N 8, етаж 4, помещение № 102 897994610
1 София-град София Фондация „ЕКИП“ гр. София, район Илинден, ж.к. „Западен парк“, бл. 75, ет. 1, ап. 2 888142519 zhitarova@abv.bg 1306/10.07.2018 г. 16 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - деца на възраст от 3 до 18 г., лишени от родителска грижа, за които до момента на настаняването им в услугата са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство 1 гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“ № 103А 888142519
0 София-град София Фондация „ЕКИП“ гр. София, район Илинден, ж.к. „Западен парк“, бл. 75, ет. 1, ап. 2 888142519 zhitarova@abv.bg 1307/10.07.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 г., които са жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация, с увреждане, за които съществува риск от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; деца, които не са обхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните семейства, деца от институции, бременни жени и родители, насочени от отдел „Закрила на детето“ за ползване на услуга в Центъра, кандидати за или вече одобрени приемни семейства, кандидати за или вече одобрени осиновители 1 гр. Плевен, ул. „Г. Бенковски" № 61 888142519
1 София-град София Сдружение с нестопанска цел „Тишина“ гр. София, кв. Стрелбище, ул. „Йордан Йовков“ №13 878377165 tishina2007@abv.bg 1316/08.08.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 5 до 18 г. в неравностойно положение; деца с увреждания, деца със сетивни увреждания с приоритет слухов дефицит и глухота-слабочуващи, слухово имплантирани; деца с интелектуални затруднения; деца в риск 1 гр. София, кв. Стрелбище, ул. „Йордан Йовков“ №13 878377165
1 София-град София „Сафея“ ЕООД гр. София, район Средец, ул. „Шейново“ № 4, вх. Е, ет. 1, ап. 38 1326/31.08.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с различни по вид, характер и интензитет увреждания на физическо и психическо ниво, деца с аутизъм и нарушено развитие 1 гр. София, ж.к. „Яворов“, бул. „Цариградско шосе“ № 23
1 София-град София Фондация „Очи на четири лапи“ гр. София, район Люлин, бул. „Европа“ №138 0886 04 66 44 e4p@abv.bg 1334/17.09.2018 г. 1 Център за социална интеграция и рехабилитация на деца 1 гр. София, бул. „Европа“ № 138 0886 04 66 44
1 София-град София Фондация „Четири лапи“ гр. София, ул. „Пиротска“ №8 885794002 evgenia.daskalova@four-paws.org 1335/17.09.2018 г. 7 Мобилен център за интервенции, подпомагани от кучета, за деца със здравословни, психологически или социални проблеми - деца със здравословни, психологични или социални проблеми 1 гр. София 885794002
1 София-град София Фондация „АМЕ“ гр. София, ул. „Пиърс О`Махони“ №39-41, ет. 4, ап. 12 887723683 1341/17.09.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца от 7 до 18 г. в неравностойно положение и в риск от социално изключване; деца със СОП; деца в риск от отпадане от образователната система; родителите и близките на децата от целевата група 1 гр. София, ул. „Пиърс О'Махони“ № 39-41, ет. 4, ап. 12 887723683
1 София-град гр. София Фондация "Атом и приятели" гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 32, ет,2, ап. 2 0882 021 345; 0877 479 157. Atom@abv.bg 1349/27.11.2018 2 Център за общствена подкрепа 1 гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 32, ет,2, ап. 2 0882 021 345; 0877 479 157.
1 София-град гр. София ФОНДАЦИЯ „ТАВИТА БЪЛГАРИЯ“ гр. София, ул. „Васил Априлов“ №24, ап. 9 888511519 tabitha@dir.bg 1352/27.11.2018 г. 7 Мобилен център за работа с деца 1 гр. София-1504, ул. „Васил Априлов“ №24, ап. 1. тел. 0888 511 519
1 София-град София Сдружение „Бъдеще за децата“ гр. София, район Лозенец, ул. „Кожух планина“, вх. А, ет. 2, ап. 3 0876 50 10 76 almikampani@gmail.com 1359/19.12.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. София, район „Подуяне“, кв. „Сухата река“, ул. „Велека“, бл. 18, вх. А и Б. 0876 50 10 76
0 София-град София Сдружение „Бъдеще за децата“ гр. София, район Лозенец, ул. „Кожух планина“, вх. А, ет. 2, ап. 3 0876 50 10 76 almikampani@gmail.com 1360/19.12.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 гр. София, район „Подуяне“, кв. „Сухата река“, ул. „Велека“, бл. 18, вх. А и Б. 0876 50 10 76
1 София-град София "Център за подкрепа и развитиие" ЕООД община Столична, с. Лозен, ул. „Янко Велинов“ № 2 884498978 sahoyordanov@abv.bg 1369/19.12.2018 г. 8 Дневен цетър за деца с увреждания 1 гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 127 884498978
1 София-град гр. София Сдружение „Футболен клуб Танг Ра“ гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл. 47, вх. 11, ет. 5, ап. 185 893620478 football.club.tang.ra@gmail.com 1372/23.01.2019 г. 14 Център за работа с деца в риск - социална услуга за деца от 6 до 17 годишна възраст, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. Деца, които са жертви на насилие, не са обхванати от образователната система или са в риск от отпадане или отпаднали от училище, също и деца, чиито родители живеят в чужбина и близки роднини са поели грижите за тях; деца с уреждания; деца, с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противообществена проява. 1 гр. София, ж.к. „Красна поляна“, между бл. 329 и бл. 331А“ 893620478
1 София-град гр. София Фондация „Булгари“ гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 1, ап. 80 0878 56 02 08 foundation_bulgari@abv.bg 1374/23.01.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца на възраст от 3 до 18 г., които имат увреждания; с емоционално–поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; деца и лица с различни форми на зависимост; деца, жертви на различни форми на насилие и експлоатация. 1 гр. София, ж.к. „Красна поляна“, бул. „Горнобански път“, между бл. 29 и бл. 31А 0878 56 02 08
1 София-град София Фондация „Старият бук в България“ гр. София, ул. „Шести септември“ № 33 02 950 17 10 deoudebeukbg@abv.bg 1382/23.01.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - Деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки; деца с емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение; деца и лица, жертви на различни форми на насилие или в риск да попаднат в ситуация на насилие и експлоатация; деца и лица с различна форма на зависимост; Родители и близки, които полагат грижа за децата , с които работи ЦСРИ 1 гр. София, ул. „Шести септември“ №33, ет. 6. 02 950 17 10
1 София-град София Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“ : гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 16 Милена Кънчева, тел: 0894 77 57 03; Мирослава Асенова, тел: 0896 75 92 95; Христина Бабалова, 0889 504 284. milena.kuncheva@gmail.com ; miraasenova8@gmail.com ; h.babalova@gmail.com 1379/23.01.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - Деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище. Деца и младежи с проблеми в развитието, с разстройства от аутистичния спектър, деца със специални образователни потребности, деца и младежи със сензорни и интелектуални затруднения. Семейства, родители, сиблинги и всички заинтересувани от семейния кръг на детето. 1 Дейностите се осъществяват на два адреса: гр. София, кв. „Борово“, бл. 232, офис №1 Втори адрес: гр. София, ВТУ „Тодор Каблешков“, учебен корпус 3, ет. 4. 0894 77 57 03; 0896 75 92 95; 0889 504 284.
1 София-град гр. София Сдружение "Спортен клуб Адатпирани спортове" гр. София, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 208, вх. 1, ет. 1, ап. 6 889008061 vili_polito@abv.bg 1417/07.05.2019 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца на възраст от 0 до 18 годишна възраст с физически, умствени и сензорни увреждания, деца лишени от родителски грижи и деца от малцинствата, които се нуждаят от ежедневна адаптирана рехабилитация и психотерапевтична подкрепа. 1 На територията на Общините Младост и Студентски град, гр. София 889008061
1 София-град гр. София Фондация "Пейнт и Куортър Хорс България" гр. София, ж.к. Надежда 2, бл. 272, вх. Ж, ет. 8, ап. 176 887623608 pqfbulgaria@gmail.com 1423/04.06.2019 г. 14 "Анималотерапия с коня и терапевтична езда за деца и младежи със специални нужди" 1 Конни бази на територията на Софийска област 887623608
1 София-град гр. София Сдружение "Федерация адаптирана физическа активност Балканика и черноморска област" гр. София, ул. "Мара Бунева" №81 888544864 apas.balkanika@gmail.com 1430/18.07.2019 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца в риск на възраст от 5 до 18 г., като фокусът ще бъде към децата, настанени в резидентни услуги и специализирани институции, деца с различни видове и степен на увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, деца със СОП и др. 1 На територията на гр. София 888544864
1 София-град гр. София Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания“ гр. София, ул. „Майор Първан Тошев“ №8, ет. 1, ап. 2 885602042 office@rdbz.org 1436/22.08.2019 г. 7 Мобилен център за работа с деца и родители - подкрепа на децата с аномалии в отделителната система или бъбречни заболявания на въраст от 5 месеца до 7 години и на семействата им 1 Услугата ще се предоставя в дома на детето или друго място - Център по детска хемодиализи, Клиника по детска нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „проф. Митев“ – София и Отделение по детска урология към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. 885602042
1 София-град гр. София Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" гр. София, ул. "Братован" №10, вх.А, ет.4 897053113 info@decaohz.org 1445/28.08.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с онкохематологични заболявания 1 гр. София бул. Ген. Данаил Николаев № 26, ет.1 359897053113
1 София-град гр. София Сдружение Национална организация „Малки български хора“ гр. София, район „Средец“ ул. „Ангел Кънчев“ №2 0879 06 46 46 center@lpbulgaria.org 1474/06.11.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция 1 гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №78 0879 06 46 46
1 София-област с. Горна Малина Сдружение с общественополезна дейност „Света Богородица“ с. Горна Малина, ул. "Четвърта" 6 897053113 st.konstantinelena@gmail.com 1213/10.10.2017 г. 1 Център за социална интеграция и рехабилитация на деца - деца от 5 до 18-годишна възраст; деца с различни видове увреждания, с емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, с нарушения в развитието, със специални образователни потребности, с физически увреждания, деца с психически увреждания, жертви на различни форми на насилие, включително и деца в неравностойно положение. 1 с. Горна Малина, ул. "Четвърта" 6 0894 77 57 03
1 София-област с. Нови хан Фондация «Дом за сираци Свети Николай» с. Нови хан, ул. «Търнава» 21А 886852950 stnikolay@abv.bg 1205/04.09.2017 г. 14 Социално общежитие на деца и майки с деца в неравностойно положение - социално слаби майки с деца в нужда, деца в риск с придружител или настойник (родител, баба, дядо, роднина), млади семейства, малолетни майки с децата им 1 с. Нови хан, ул. "Търнава" 21 А, с. Якимово /80 къщи/ - ул. "Г. Димитров" 133 886852950
1 София-област Правец Фондация „Социални норми“ гр. Правец, ул. „Опълченска“ № 11 0887 211 628 socnormi@abv.bg 1300/10.07.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца с физически, сетивни и ментални увреждания, деца със специални потребности и деца в неравностойно положение, живеещи в рискова семейна среда 1 гр. Момин проход, ул. „Славянска“ № 3 887211628
1 София-област Ботевград „Социални норми” ЕООД гр. Ботевград, ул. „Севаст Огнян“ №4, ет. 3 887211628 socnormi@abv.bg 1336/17.09.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца (на възраст от 0 до 18 г.) с физически, сетивни и ментални увреждания, деца със специални потребности и деца в неравностойно положение, живеещи в рискова семейна среда 1 гр. Момин проход, община Костенец, ул. „Славянска“ № 3. 8.87211628089997E+18
1 Стара Загора Казанлък Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Бъдеще за децата" гр. Казанлък, ул. "Войнишка" № 25 043/162866 special_child@abv.bg 1051/06.07.2016 г.и 1428/05.07.2019 г., считано от 07.07.2019 г. 2 1. Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства - семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в СИ; семейства с деца със специални потребности; деца от СИ, на които предстои извеждане от инсти 1 гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25 043/162866
0 Стара Загора Казанлък Сдружение "Бъдеще за децата" гр. Казанлък, ул. "Войнишка" № 25 878379261 special_child@abv.bg 1210/10.10.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания - деца на възраст от 3 до 18 години с увреждане и/или СОП и техните семейства, а също и такива, настанени в специализирани институции или други резидентни услуги 1 гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25 878379261
1 Стара Загора Казанлък "Терапевтичен център Светулка - 1" ЕООД гр. Казанлък, ул. "Възраждане" № 6, вх. Г, ет. 1, ап. 66 888030342 berova99@abv.bg 1249/03.04.2018 г. 7 Мобилен център за работа с деца - деца от 3 до 18 години в риск от обучителни затруднения и техните семейства и деца със специални образователни потребности и техните семейства 1 гр. Казанлък, ул. "Климент Охридски" 1
1 Стара Загора Стара Загора Гражданско сдружение „Алтернатива 55” гр. Стара Загора, ул. „Златан Станчев” 20 тел. 042/647119, 643935 alternative55@abv.bg 1147/08.03.2017 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца - Деца до 14-годишна възраст, с различни по степен на тежест и вид увреждания или специални потребности (аутистичен синдром; хиперактивност с дефицит на вниманието, с речеви нарушения, с все още неизяснени ментални проблеми в развитието); - Родители и членове на семейството на децата от целевата група; - специалисти, работещи с деца със СОП, представители на НПО, заинтересовани институции и студенти. 1 гр. Стара Загора, ул. „Димитър Наумов„ № 110 042/647119
1 Стара Загора Стара Загора Фондация "Дон Боско България" гр. Стара Загора, ул. "Захари Княжески" № 71, ет. 1 тел. 042/ 959699, 0888327271, 0886828089 donboskobulgaria@gmail.com 1295/10.07.2018 г. 4 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца и младежи - деца в неравностойно положение, деца от малцинства, деца жертва на насилие, деца, лишени от родителски грижи на възраст от 6 до 14 години. 2 гр. Стара Загора, кв. "Лозенец", ул. "Богдан" №1, ет.1; гр. Казанлък, ул. "Пейо Яворов" № 13 042/959699
1 Стара Загора Стара Загора Сдружение "Самаряни" гр. Стара Загора, ул. "Евлоги Георгиев" № 67, ет. 4, ап. 8 тел./факс 042/621083 www.samaritans.bg 1358/19.12.2018 г. 6 Кризисен център 1 на територията на област Стара Загора
0 Стара Загора Стара Загора Сдружение "Самаряни" гр. Стара Загора, ул. "Евлоги Георгиев" № 67, ет. 4, ап. 8 042/621083 office@samaritans.bg 1250/03.04.2018 г. 14 Къща на семейството и общността - Деца от 0 до 5 г., живеещи на територията на с. Калитиново; родителите или настойниците, както и семействата на тези деца; цялата местна общност на с. Калитиново. 1 с. Калитиново 042/621083
0 Стара Загора Стара Загора Сдружение "Здраве и морал" гр. Стара Загора, бул. „Методи Кусев” № 7, вх. Г, ап.11 877254536 association_health_morality@abv.bg 1185/25.07.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 3 до 18 г., лишени от родителски грижи; деца и родители, преживели насилие; бременни жени, за които има риск да изоставят децата си; деца с увреждания; самотни родители; социално слаби семейства със затруднения при отглеждането и възпитаването на децата си; деца с девиантно поведение; със специални образователни потребности, приемни семейства, семейства на осиновители 1 гр. Шивачево, ул. "Г. Димитров" 16 877254536
1 Стара Загора Стара Загора Сдружение "Свят без граници" гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 96, ет. 3, ап. 13 878700511 veselrom@abv.bg 1282/06.06.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 18 г. и жени от рискови групи и техните семейства; деца в неравностойно положение; деца, застрашени от изоставянец; деца с отклоняващо се поведение и деца в риск от отпадане от училище, употребяващи упойващи вещества; деца, напускащи институции, преживели насилие; самотни майки; бременни в уязвимо положение. 1 гр. Стара Загора, кв. "Лозенец", ул. "Ивайло" 14 878700511
1 Стара Загора Стара Загора Фондация „Мисия криле” гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ №157, ет.5, ап.15 042/660 328 dianadimova@ksu-stz.org 1337/17.09.2018 г. 12 Звено „Майка и бебе“ - майки и деца в риск и бременни, за които съществува риск или са в процес на възстановяване на семейните връзки 1 гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” 205 042/660 328
1 Стара Загора Стара Загора Фондация „Мисия криле” гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ №157, ет.5, ап.15 042/660 328 dianadimova@ksu-stz.org 1338/17.09.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - новородени и малки деца (0-3 години) в риск от изоставяне и неглижиране и техните родители, с особено внимание към семействата със затруднения в осигуряване на добра грижа, здравни проблеми, социални и други рискове; деца от всички възрастови групи в риск от неглижиране, живеещи в крайно лоши битови условия и бедност, с нарушен достъп до образование (отпаднали или в риск от отпадане от училище), лишени от адекватни здравни грижи и подкрепа за тяхното развитие;деца от всички възрастови групи с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона от сегрегирани общности; бременни жени от рискови групи, които имат нужда от подкрепа и съдействие; жени, родители/ представители на деца в риск, които се включват в програми по семейно планиране; млади родители, малолетни и непълнолетни родители и техните деца, бъдещи родители, вкл. от рисковите общности, както и млади семейства, на които им предстои да отглеждат деца; деца с рисково поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява; непридружени деца бежанци; родители в конфликт по определяне на родителски права и родителско отчуждение; деца, жертви на насилие и техните родители; деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип; деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании; бременни жени, родители/ законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д”СП” е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; кандидати за или вече одобрени осиновители 1 гр. Стара Загора, бул. "Христо Ботев" № 205 тел: 042/ 660 328, dianadimova@ksu-stz.org
1 Стара Загора Стара Загора "Алфа Сървис 3" ЕООД обл. Стара Загора, община Мъглиж, с. Ягода, ул. "Трети март" № 7 042/68 15 15. plterzieww@abv.bg 1393/08.03.2019 г. 2 Център за общствена подкрепа - деца в риск и техните семейства 1 с. Ягода, Община Мъглиж, ул. „Трети март“ № 7 042/68 15 15
1 Търговище Търговище Сдружение „Асоциация НАЯ” седалище: гр. Търговище, ул. „Пирин“ № 12, ап. 19, ет. 3, и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Антим І“ № 37 0879 606 855, 0601 628 89 naia_s@abv.bg 1260/03.05.2018 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция - деца, свидетели и жертви на насилие; деца в конфликт със закона; с конфликти в семейството и междуличностните отношения с други деца; деца от приемни семейства и осиновени деца; техните родители и обкръжение; учители и специалисти от институции и организации. 1 гр. Търговище, ул. «Антим І» № 37 0899 823932; 0601/62889
1 Търговище Търговище Сдружение "Клуб на нестопанските организации" гр. Търговище , ул. „Спиридон Грамадов“ № 12 0601/78238 clubngo@abv.bg 1166/12.05.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца от 0 до 16 г. в риск и техните семейства, деца в риск от отпадане или отпаднали от училище, деца със специални потребности, приемни родители, семейства на деца със специални потребности 2 гр. Търговище, ул. "30 януари" 1, гр. Търговище, кв. „Малчо Малчев“, ул. „Руен“ № 19 0601/63425
1 Шумен Шумен Фондация "Ромска фондация Искра" гр. Шумен, ул. „ген. Скобелев” №95 054/982670 и 0889208777 1026/03.05.2016 г. и № 1406/04.04.2019 г., считано от 04.05.2019 г. 1 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца 1 гр. Шумен, ул. „Ген. Скобелев“ 95,
1 Шумен Шумен Сдружение с дейност в частна полза „Социално дело“ гр. Шумен, ул. «Антим І-ви» № 41 878132432 imorunov@abv.bg 1188/25.07.2017 г. 8 Дневен център за работа с деца в неравностойно социално положение и деца на улицата - деца от 4 до 14 г. в неравностойно социално положение; деца без родители; чиито родители живеят в чужбина; деца с един родител; деца, отглеждани от социално слаби семейства; деца, отглеждани на улицата, които нямат постоянна адресна регистрация; деца на разведени родители 2 гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 1; гр. Шумен, ул. "Антим I" № 40 878132432,0878823274
1 Шумен Шумен Фондация „Капчици“ гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ № 146 1302/10.07.2018 г. 8 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания - деца на възраст от 7 до 18 г. с различни по вид и степен на ментални увреждания, техни родители и близки 1 гр. Шумен, бул. „Мадара“ №15
1 Шумен Нови Пазар Сдружение “Асоциация “ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие“ гр. Нови пазар, ул. „Ген. Скобелев” 18 тел./факс 053725343 sosnpazar@abv.bg; www.sosnpazar.dir.bg 1133/19.01.2017 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца на възраст от 0 до 18 години и семейства; деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение; по превенция на отпадане от училище; деца, жертви или свидетели на насилие; деца от общността за справяне със социални и житейски проблеми; деца в период на реинтеграция; деца с логопедични проблеми; семейства, чиито деца са настанени в специализирана институци или в приемно семейство или при роднини и близки; семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция; семейства с един родител; семейства, които не могат да се справят с проблемите при възпитанието на децата и търсят професионална подкрепа за повишаване на родителския капацитет; кандидати за или вече одобрени приемни семейства; кандидати за или вече одобрени осиновители. 1 гр. Нови пазар, ул. "Ген. Скобелев" 18, пл. "Оборище" № 1, ет.3 тел./факс 0537/25343
0 Шумен Нови Пазар Сдружение “Асоциация “ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие“ гр. Нови пазар, ул. „Ген. Скобелев” 18 тел./факс 053725343 sosnpazar@abv.bg; www.sosnpazar.dir.bg 1290/10.07.2018 г. 9 Приемна грижа - деца, настанени в приемни семейства на възраст от 0 до 18 години; кандидат професионални приемни родители; професионални приемни родители, които са вписани в регистъра на професионалните приемни семейства 1 гр. Нови пазар, ул. "Ген. Скобелев" 18 тел./факс 0537/25343
1 Шумен Нови Пазар "Женско ромско сдружение Хаячи" гр. Нови пазар, ул. „Голо Бърдо“ № 15 1285/06.06.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - Новородени и малки деца (от 0 до 3 г.) в риск от изоставяне и неглижиране и техните родители; деца (от 4 до 7 г.) в риск, нуждаещи се от подкрепа и/или програми за осигуряване на предучилищна подготовка и училищна готовност; деца от всички възрастови групи в риск от неглижиране, живеещи крайно лоши битови условия и бедност, с нарушен достъп до образование (отпаднали или в риск от отпадане от училище), лишени от адекватни здравни грижи и подкрепа за тяхното развитие; деца, чиито родители са в чужбина и грижата за тях е поета от близките роднини; деца от всички възрастови групи с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона; бременни жени, които имат нужда от подкрепа и съдействие; жени, родители, които се включват в програми по „семейно планиране“; млади родители, малолетни и непълнолетни родители и техните деца, бъдещи родители от рисковите общности, както и млади семейства, на които им предстои да отглеждат деца; младежи над 18 г. от рискови семейства, които имат нужда от подкрепа. 2 гр. Нови пазар, ул. „Милин камък“ № 2А; гр. Каолиново, ул. „Украйна“ № 4, ет. 2
1 Ямбол с. Тенево Народно читалище „Просвета – 1910” с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол, ул. „Георги Димитров” № 27 Нели Ройдева, 0895506928 prosveta0859@abv.bg 1345/15.10.2018 г. 2 Център за обществена подкрепа - деца, жертви на физическо и емоционално насилие; деца, застрашени от отпадане или отпаднали от училище; деца, с проблеми в поведението и техните семейства; семейства от маргинализирана общност, които търсят подкрепа при отглеждане и възпитание на децата си; семейства, при които съществува риск да изоставят децата си в специализирана институция. 1 с. Тенево, ул. “Георги Димитров” 27, общ. Тунджа, област Ямбол 895506928
1 София-област гр. Елин Пелин Сдружение "Таланти и иновации" гр. Елин Пелин, ул. „Неофит Рилски“ 12 0888 88 4787 talents.innovation.csri@gmail.com 1214/10.10.2017 г. 1 Център за социална интеграция и рехабилитация - на деца във възрастова група 6-18 години; деца, нуждаещи се от рехабилитационни дейности, социално, правно и образователно консултиране и обучение; деца със специални образователни потребности и деца с психически, психологически и физически увреждания. 1 гр. Елин Пелин 2100, ул. „Лесновска“ 25; 0888 88 47 87
1 Пловдив Пловдив СНЦ „Национален център за рехабилитация на слепи“ гр. Пловдив, ул. „Ландос“ №24, блок Общежитие, ет.1 032/281156, 0886 10 00 82 1077/11.10.2016 г. и 1457/26.09.2019 г., считано от 12.10.2019 г. 1 Център за социална интеграция и рехабилитация на деца със зрителни увреждания - Деца от 5 до 18 г. със зрителни увреждания; Ученици със специални образователни потребности. 1 гр. Пловдив, ул. „Ландос“24 032/281156, 0886 10 00 82
1 Пловдив Пловдив Фондация „Джендър алтернативи“ гр. Пловдив, ул. „4 януари“ 38, вх. В, ет.2, ап. 3 тел. 0887 27 37 55, 0879 26 01 01, 032 26 07 08 office@genderalternatives.org 1081/11.10.2016 г. и 1463/30..09.2019 ., считано от 12.10.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа - Деца от 0 до 18г. и техните семейства, малолетни и непълнолетни деца, пострадали от насилие; деца в риск и опасност за живота и здравето им; неглижирани деца; непълнолетни майки и техните деца; деца и техните семейства в крайна бедност; млади родители до 18 години;  самотни родители до 18 години 1 Гр. Пловдив, ул. „4 януари“ №38, вх. „В“, ет. 2, ап. 3 Тел. 0887 27 37 55, 0879 26 01 01, 032 26 07 08
1 Габрово Габрово Фондация „Грижи за деца с увреждания” гр.Габрово, ул. „Студентска” № 42, ет 1, ап. 4 тел: 0878 57 10 90 gddp@abv.bg 1094/11.10.2016 г. и 1449/26.09.2019 г., считано от 12.10.2019 9 Дневен център за деца с увреждания - деца на възраст от 3 до 18 г. с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и множествени, техните семейства 1 Гр. Габрово, бул. „Трети март” № 5 тел: 0877 16 83 11 и 066 88 20 40
1 Сливен Сливен „КЕЙ ЕНД ВИ“ ООД гр. Сливен, ул. „Цар Освободител“ №7 044 635 737 info@knv.bg 1339/17.09.2018 г. 14 Обществена трапезария - деца, в неравностойно положение във възрастовата група от 7 до 18 години 1 гр. Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 31 44635737
1 Ямбол община Тунджа, с. Могила Фондация "За щастливо детство" с. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Възраждане“ №21; 877747400 zastastlivodetstvo@abv.bg 1396/08.03.2019 г. 2 Център за обществена подкрепа 1 с. Могила №21, общ. Тунджа, област Ямбол. 877747400
220 342 427
Брой социални услуги: 427, с издадени 342 лиценза на 220 доставчика
Информацията е към 29.11.2019 г.