одобрен

Регистър за търговски дружества с общинско участие

Уникален идентификатор:  e80eafa7-5508-4461-8be8-783f7b776135

Описание:

Регистър за търговски дружества с общинско участие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-08 10:59:08
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2020-01-08 10:59:08

№ по ред

Наименование на търговското дружество

Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му

Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество

Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество

Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи

1 "Централен универсален магазин Варна" ЕАД - в ликвидация Седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. Св. Константин, Слънчев ден, хотел Палас. Предмет на дейност: изграждане, стопанисване и управление на централен универсален магазин в гр. Варна, както и всяка друга дейност, която не е забранена от законите на Република България. Капитал: 28 911 880 лв., разпределен на 28 911 880 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Прекратена търговска дейност. 100% Ликвидатор: Момчил Йондров Месечното възнаграждение е в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
2 „КОТ - Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43. Предмет на дейност: Разработване, монтаж и поддръжка на системи за видеонаблюдение, предоставяне на услуги, свързани с видеонаблюдение на търговски, административни, жилищни, хотелски и други обекти и лица, сделки с интелектуална собственост, касаещи системи за видеонаблюдение. Капитал: 5 000 лв., разпределен на 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Александър Каиков
3 „Индустриално-технологичен парк Варна“ ЕАД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А Предмет на дейност: Изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за които няма изрична законова забрана. Капитал: 2 332 150 лв., разпределен на 2 332 150 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. 100% Съвет на директорите: Надежда Добрева Йордан Павлов Живко Калев Всеки член от Съвета на директорите получава възнаграждение в размер на три минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
4 "Стадион Спартак" ЕАД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Селиолу” № 39. Предмет на дейност: Организиране и провеждане на спортни събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и културни цели ... Капитал: 3 003 000 лв., разпределен на 3 003 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. 100% Съвет на директорите: Венцислав Младенов, Иван Буроджиев, Иван Иванов. -
5 „Пазари” ЕАД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Дрин” № 65. Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, обществено хранене, търговска експлоатация, включително и предоставяне под наем на търговски площи, отредени с решение на Общински съвет – Варна, павилиони, пазарни площадки, складове за складова дейност, машини, съоръжения, инвентар за пазарна търговия. Капитал: 4 736 800 лв., разпределен на 47 368 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка. 100% Съвет на директорите: Петър Димитров, Недко Радев и Александра Велкова Всеки член от Съвета на директорите получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
6 „Обреди” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1. Предмет на дейност: Извършване в страната и чужбина на граждански радостни и траурни обреди, семейни тържества и празници; услуги; производство на стоки и обредни атрибути, свързани с обредната дейност и извън нея; поддържане на гробищни паркове; извършване на надгробни подобрения и други дейности. Капитал: 1 572 900 лв., разпределен на 15 729 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Елица Ботева Контрольор: освободен с реш. № 30-11 (Пр. № 2) от 02.12.2015 г. на ОбС Управителят получава възнаграждение в размер на 300% от средната брутна работна заплата в дружеството за съответния месец. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
7 „Жилфонд” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Съборни” № 19А. Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на сградния фонд с жилищно и нежилищно предназначение; експлоатация на държавен и общински сграден фонд; строителни и ремонтно-строителни услуги на гражданите. Капитал: 9 000 лв., разпределен на 900 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. 100% Управител: Ясен Везиров Контрольор: освободен с реш. № 2109-15 (Пр. № 40) от 30.03.2015 г. на ОбС Управителят получава възнаграждение в размер на 300% от средната брутна работна заплата в дружеството за съответния месец. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
8 „Градски транспорт” ЕАД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48. Предмет на дейност: Осъществяване на превоз на пътници срещу заплащане, съгласно действащата нормативна уредба; тролейбусен транспорт на пътници; ремонтна дейност и диагностика на МПС; търговия с гориво-смазочни материали, резервни части и гуми; технически услуги и ремонт на автобусни спирки; диспечерски пунктове за автобусен транспорт и единни системи за комуникация и отчитане разписания на автобусите в градския транспорт и пътнико-потока; разработване на проекти за транспортни схеми и разписания; внос и рециклиране на нови и употребявани автобуси. Капитал: 37 338 000 лв., разпределен на 373 380 поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка. 100% Съвет на директорите: Злати Златев, Тодор Докимов и Жельо Алексиев Всеки член от Съвета на директорите получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
9 „Дворец на културата и спорта” ЕАД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис Първи” № 115. Предмет на дейност: Спортна дейност, национални и международни прояви; културна дейност; лечебно-възстановителна дейност; конгресно-конферентна дейност; учебно-тренировъчна дейност; търговско обслужваща дейност; предоставяне на материална база и територии под наем; рекламно представяне; организиране на базари и изложби; поддържане на представителна сграда и прилежащи територии. Капитал: 34 736 320 лв. 100% Съвет на директорите: Минко Христов, Силвия Иванова и Генадий Атанасов Всеки член от Съвета на директорите получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
10 „Ученическо и столово хранене” ЕАД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Крали Марко” № 3. Предмет на дейност: Доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене. Капитал: 292 000 лв., разпределен на 2 920 поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка. 100% Съвет на директорите: Божанка Богданова, Петя Железарска и Марияна Данаилова Всеки член от Съвета на директорите получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
11 „Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД – в ликвидация Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 3. Предмет на дейност: Извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/; оказване на консултации по проблеми на ДДД; обучение и квалификация на кадри за извършване на ДДД; производство и предоставяне на дезапарати и формулации; механични и технически пособия за дезинсекция и дератизация. Капитал: 82 000 лв., разпределен на 820 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. С решение № 426-16 /Пр. 7/ от 16,17.05.2012 г., Общински съвет – Варна прекратява чрез ликвидация търговско дружество Дезинфек. станция – Варна” ЕООД 100% Ликвидатор: Николай Райчев. Контрольор: Красимир Маринов Ликвидаторът получава възнаграждение в размер на 300% от средната брутна работна заплата в дружеството за съответния месец. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
12 „Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Съборни” № 40. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Капитал: 941 400 лв., разпределен на 94 140 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. 100% Управител: Иван Иванов. Контрольор: освободен с реш. № 32-11 (Пр. № 2) от 02.12.2015 г. на ОбС. Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
13 „Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Народни Будители” № 5. Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ. Капитал: 243 000 лв., разпределен на 2 430 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Людмил Цветков. Контрольор: освободен с реш. № 506-6 (Пр. № 13) от 29.09.2016 г. на ОбС. Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
14 „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, Бул. „Константин Фружин”. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Капитал: 556 800 лв., разпределен на 5 568 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Ивелина Василева Контрольор: освободен с реш. №1760-13 (Пр. № 41) от 27.06.2019 г. на ОбС. Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
15 „Диагностично-консултативен център 4 – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 100. Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична медицинска дейност. Капитал: 445 500 лв., разпределен на 4 450 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Соня Цекова. Контрольор: Светослав Калевски (реш. № 78-9 (Пр. № 7) от 17.12.2003 г. на ОбС). Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
16 „Диагностично-консултативен център V Варна – Света Екатерина” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Сава” № 2. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Капитал: 347 800 лв., разпределен на 3 478 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Галинка Павлова. Контрольор: (Константин Трошев) реш. № 53-5-2 (Пр. № 3) от 14,15.12.2011 г. на ОбС Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
17 „Диагностично-консултативен център „Чайка” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 2. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Капитал: 314 700 лв., разпределен на 3 147 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Румен Димов Контрольор: Диана Димитрова (реш. № 1824-6 (Пр. № 43) от 13.08.2019 г. на ОбС). Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
18 „Дентален център І Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Съборни” № 24. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична помощ и на първична дентална помощ. Капитал: 956 700 лв., разпределен на 95 670 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. 100% Управител: Слава Даковска Контрольор: Николай Петков (реш. № 59-5 (Пр. № 3) от 14,15.12.2011 г. на ОбС). Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
19 „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Мануш войвода” № 11А. Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и остри и хронични неспецифични белодробни заболявания. Капитал: 374 000 лв., разпределен на 37 400 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. 100% Управител: Христо Ганчев Контрольор: освободен с реш. № 1583-6 (Пр. № 39) от 24.04.2019 г. на ОбС. Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
20 „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Дойран” № 15. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана болнична помощ по очни болести. Капитал: 862 600 лв., разпределен на 8 626 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Христина Групчева Контрольор: освободен с реш. № 1561-2 (Пр. № 38) от 08.04.2019 г. на ОбС. Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
21 „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Селиолу” № 39А. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Капитал: 9 000 лв., разпределен на 900 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. 100% Управител: Христо Кьосев Контрольор: освободен с реш. № 33-11 (Пр. № 2) от 02.12.2015 г. на ОбС. Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
22 „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 100. Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с онкологични заболявания и преканцерози. Капитал: 8 793 530 лв., разпределен на 879 353 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. 100% Управител: Георги Кобаков Контрольор: освободен с реш. № 31-11 (Пр. № 2) от 02.12.2015 г. на ОбС. Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
23 „Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 100. Предмет на дейност: Диагностика и извънболнично лечение на наркомании и алкохолизъм; детоксикираща терапия в амбулаторни условия; психиатрични и психологични консултации на деца и подрастващи; психиатрични тестове и психиатрична оценка на случая; психотерапия и медикаментозно лечение на неврози, депресии и други; фамилни консултации; групова психотерапия; други специализирани психиатрични интервенции. Капитал: 8 000 лв., разпределен на 80 дяла с номинална стойност по 100 лв. всеки. 100% Управител: Заличен на 11.11.2016 г. Контрольор: Румяна Вълчева реш. № 47-3 (Пр. № 2) от 14.11.2007 г. на ОбС Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
24 „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 150. Предмет на дейност: 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; 2. Родилна помощ; 3. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; 4. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство; 5. Учебна и научна дейност. По следните медицински специалности: 1. акушерство и гинекология; 2. анестезиология и интензивно лечение; 3. неонатология; 4. клинична лаборатория; 5. микробиология; 6. образна диагностика; 7. обща и клинична патология. Капитал: 295 000 лв., разпределен на 2 950 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. 100% Управител: Емил Ковачев Контрольор: Стефан Тодоров реш. № 55-5-2 (Пр. № 3) от 14,15.12.2011 г. на ОбС Управителят получава възнаграждение в размер на 380% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Контрольорът получава възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на РБ.
25 „Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна” – Варна” АД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 100. Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ и оказване на спешна медицинска помощ. Капитал: 8 693 430 лв., разпределен на 869 343 поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка. Община Варна притежава 209 923 бр. акции с номинална стойност 10 лв. всяка или 24,15% от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – доц. Антоанета Цветкова реш. № 317-13 (Пр. № 8) от 11.05.2016 г. на ОбС Не получава възнаграждение.
26 „Вестник Народно дело” ООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Братя Миладинови” 68. Предмет на дейност: Издаване на вестник „Народно дело”, „Евро спорт”, 100-оферти” и друга издателска дейност; рекламно-информационна дейност; търговска дейност с ценни книжа; защита и сделки с интелектуална собственост; маркетингова и лизингова дейност; търговия с патенти и ноу-хау и всяка друга търговска дейност, разрешена от закона. Капитал: 12 000 лв. Община Варна притежава 2 502 лв. или 20,85 % от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – Борислав Нанков реш. № 1206-13 (Пр. № 28) от 21.03.2018 г. на ОбС. Не получава възнаграждение.
27 „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп” № 33. Предмет на дейност: Водоснабдяване и канализация; пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Капитал: 1 363 100 лв., разпределен на 13 631 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. Община Варна притежава 4 769 дяла на стойност 476 900 лв. или 35% от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – Светлозар Чорбаджиев реш. № 77-8 (Пр. № 3) от 27.12.2019 г. на ОбС. Не получава възнаграждение.
28 „Спортен комплекс Варна” АД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Васил Левски” № 52. Предмет на дейност: Организиране и провеждане на спортни събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и културни цели ... Капитал: 34 575 000 лв., разпределен на 34 575 поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка. Община Варна притежава 12 101 бр. акции с номинална стойност 1000 лв. всяка или 35% от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – Димитър Карбов реш. № 136-10 (Пр. № 5) от 27.01.2016 г. на ОбС. Не получава възнаграждение.
29 „Търговски дом” АД Седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. Св. Константин, Слънчев ден, хотел „Палас”. Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на Търговски дом гр. Варна. Капитал: 290 516 лв., разпределен на 282 436 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка и 8080 привелигировани акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Община Варна притежава 70 609 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв. или 24,30% от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – няма определено лице. -
30 „Фаст Пей Варна” АД Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Вапцаров” № 31. Предмет на дейност: Обслужване на населението на територията на Община Варна, като дава възможност на едно гише да се заплащат различни комунални услуги, и местни данъци и такси, както и да се заявяват различни документи, издавани от общинската администрация. Капитал: 50 000 лв., разпределен на 50 000 поименни акции с номинал 1 лв. всяка. Община Варна притежава 2 500 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка или 5% от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – Николай Малев реш. № 138-10 (Пр. № 5) от 27.01.2016 г. на ОбС. Не получава възнаграждение.
31 „Общинска банка” АД Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча” № 6. Предмет на дейност: Дружеството е банка. Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; ..... Капитал: 61 362 810 лв., разпределен на 6 136 281 безналични акции с номинална стойност 10 лв. всяка. Община Варна притежава 8 249 бр. акции с номинална стойност 10 лв. или 0,13% от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – Станислав Иванов реш. № 465-9 (Пр. № 10) от 04.08.2016 г. на ОбС. Не получава възнаграждение.
32 „Овергаз Мрежи” АД Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.„Филип Кутев” № 5. Предмет на дейност: Инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ и продажба на природен газ, както и всяка друга дейност, не забранена от закона. Капитал: 330 000 000 лв., разпределен на 330 000 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Община Варна притежава 12 559 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв. или 0,0038% от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – Надя Георгиева реш. № 1332-14 (Пр. № 32) от 28.06.2018 г. на ОбС. Не получава възнаграждение.
33 „Експо-Парк-Варна” АД - в ликвидация, съгласно Решение № 845 от 02.11.2018 г. на Варненски окръжен съд Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. П. Момилов” № 26. Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на експозиционни, търговски и обслужващи площи на „Варненското изложение” в град Варна, както и всички други дейности, незабранени от закона. Капитал: 1 000 000 лв., разпределен на 1 000 поименни акции с номинална стойност 1 000 лв. всяка. Капиталът е неденоминиран. Община Варна притежава 200 акции с номинална стойност 1 000 лв. всяка, равностойни на 200 000 лв. или 20% от капитала на дружеството. Капиталът е неденоминиран. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – няма определено лице. Ликвидатор - Десислава Борисова. -
34 „Международен панаир Пловдив“ АД Седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 37. Предмет на дейност: Подготовка, организиране и провеждане в страната на международни и местни панаири и изложби, конгреси, симпозиуми, семинари, презентации, културни и спортни прояви, организиране и провеждане на българското национално участие в ЕКСПО и други световни изложения, организиране участието на български и чуждестранни изложители в международни панаири и изложби в чужбина, осъществяване на всякакви други дейности … Капитал: 56 256 550 лв., разпределен на 56 256 550 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Община Варна притежава 16 314 400 бр. безналични акции с номинална стойност 1 лв. или 29% от капитала на дружеството. Представител на Община Варна в Общото събрание на дружеството – няма определено лице. -