одобрен

Отчет за касово изпълнение на Бюджета на община Куклен към 31.01.2019 г.

Уникален идентификатор:  e96a1b2d-15a0-421d-b510-2f70c5278e2c

отчет бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-23 09:25:52
  • Последна промяна: 2019-05-23 09:25:52

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

финансово-правна форма

Куклен 0 6617 0 finansi@kuklen.org 0 БЮДЖЕТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 0
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2019 ГОДИНА 2019 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 2019/01/31 (В ЛЕВОВЕ) 2019/01/31 (В ЛЕВОВЕ) 2019
БЮДЖЕТ Годишен уточнен план БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ Сметки за сред-ства от Европей-ския съюз-инди-кативни разчети Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ таблица 'OTCHET' Год. уточнен план таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
П О К А З А Т Е Л И 2019 2019/01/31 2019 2019/01/31 2019/01/31 2019/01/31 2019 2019/01/31 П О К А З А Т Е Л И
(а) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4)+(5) (1) (2)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
I. Постъпления от текущи приходи I. Постъпления от текущи приходи
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски 1048051 43388 0 0 0 43388 1048051 43388 приходни §§ 01-00 ÷ 20-00
2. Приходи от такси и вноски 1017685 42601 0 0 0 42601 1017685 42601 приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10
в т.ч. приходи от вноски 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 36-08 и 36-10
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви 60000 2687 0 0 0 2687 60000 2687 приходни §§ 28-02 и 28-09
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 122000 3076 0 0 0 3076 122000 3076 приходeн § 24-04
5. Приходи от наеми 39192 4569 0 0 0 4569 39192 4569 приходни §§ 24-05 и 24-06
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи 15000 0 0 0 0 0 15000 0 приходни §§ 41-00 и 42-00
7. Приходи от лихви 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 24-08 ÷ 24-19
8. Приходи от дивиденти и дялово участие 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики 2000 1014 0 0 0 1014 2000 1014 приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19
Общо за група І. Постъпления от текущи приходи 2303928 97335 0 0 0 97335 2303928 97335 сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи
IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства
1. Продажба на земя 1592827 7350 0 0 0 7350 1592827 7350 приходeн § 40-40
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 28-01
Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи 1592827 7350 0 0 0 7350 1592827 7350 сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи
IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления
1. Внесен ДДС
2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност
3. Внесени други данъци върху продажбите
4. Коректив за касови постъпления
ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления -57079 -2647 0 0 0 -2647 -57079 -2647 ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00
в т. ч. внесен ДДС -51649 -2372 0 0 0 -2372 -51649 -2372 приходен § 37-01
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност -5430 -275 0 0 0 -275 -5430 -275 приходен § 37-02
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите 0 0 0 0 0 0 0 0 приходен § 37-09
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения 200 200 0 0 0 200 200 200 IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12
V. Приходи от помощи и дарения V. Приходи от помощи и дарения
1. Помощи и дарения от Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20
2. Други помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 47-00
4. Помощи и дарения от страната 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 45-00
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения 0 0 0 0 0 0 0 0 сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 3839876 102238 0 0 0 102238 3839876 102238 сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Плащания за текущи нелихвени разходи I. Плащания за текущи нелихвени разходи
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции 2003127 79577 0 0 0 79577 2003127 79577 разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК)
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги 19140 1549 0 0 0 1549 19140 1549 разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
3. Платени данъци, такси и административни санкции 44200 1568 0 0 0 1568 44200 1568 разходен § 19-00
4. Разходи за възнаграждения на персонал 2968011 2349 0 0 0 2349 2968011 2349 разходни §§ 01-00 и 02-00
5. Разходи за осигурителни вноски 592152 307 0 0 0 307 592152 307 разходни §§ 05-00 и 08-00
Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи 5626630 85350 0 0 0 85350 5626630 85350 сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи
IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
1. Придобиване на земя 25000 0 0 0 0 0 25000 0 разходен § 54-00
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи 3235440 0 0 0 0 0 3235440 0 разходни §§ 51-00 и 52-00
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи 104300 0 0 0 0 0 104300 0 разходен § 53-00
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-)
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 40-71 (-)
Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи 3364740 0 0 0 0 0 3364740 0 сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
III. Плащания за разходи за лихви III. Плащания за разходи за лихви
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа 50000 0 0 0 0 0 50000 0 разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 29-00
Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви 50000 0 0 0 0 0 50000 0 сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви
IV. Трансфери към домакинства IV. Трансфери към домакинства
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери 64931 2265 0 0 0 2265 64931 2265 разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
2. Капиталови трансфери към домакинства 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 55-04
Общо за група ІV. Трансфери към домакинства 64931 2265 0 0 0 2265 64931 2265 сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства
V. Субсидии и капиталови трансфери V. Субсидии и капиталови трансфери
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица 152420 0 0 0 0 0 152420 0 разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
2. Капиталови трансфери към други лица 0 0 0 0 0 0 0 0 разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери 152420 0 0 0 0 0 152420 0 сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 9258721 87615 0 0 0 87615 9258721 87615 сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
1. Трансфери между бюджетни организации (нето) 3554104 483197 0 0 0 483197 3554104 483197 трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) -476830 -2835 0 0 0 -2835 -476830 -2835 трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 3077274 480362 0 0 0 480362 3077274 480362 сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) -2341571 494985 0 0 0 494985 -2341571 494985 Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) 2341571 -494985 0 0 0 -494985 2341571 -494985 Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) -500 0 0 0 0 0 -500 0 финансиращи §§ 70-01 и 70-03
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 70-10 и 90-00
Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия -500 0 0 0 0 0 -500 0 Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-91 и 73-92
Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
IІI. Други операции с финансови активи IІI. Други операции с финансови активи
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ -500 0 0 0 0 0 -500 0 Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
IІ. Заеми от банки и други лица IІ. Заеми от банки и други лица
1. Получени банкови и други заеми (+) 500000 0 0 0 0 0 500000 0 финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус")
Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица 500000 0 0 0 0 0 500000 0 Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица
IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращ § 93-18
Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
ІV. Други операции с финансови пасиви ІV. Други операции с финансови пасиви
1. Операции с чужди средства (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-37 и 93-39
Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ 500000 0 0 0 0 0 500000 0 Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка 0 0 0 0 0 финансиращ § 96-00
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) 0 прилага се само за отчета в хил. лв.
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период 1842071 1842071 0 0 0 1842071 1842071 1842071 финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период 0 2337056 0 0 0 2337056 0 2337056 (-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) -1842071 494985 0 0 0 494985 -1842071 494985 Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дата: 43507 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ O K O K O K O K O K O K O K O K
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ O K O K O K O K O K O K O K O K
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове 0 0 0 0 0 0 0 0
Куклен 0 6617 0 finansi@kuklen.org 0 БЮДЖЕТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 0
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте