одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. Благоевград

Уникален идентификатор:  e9c6cc69-0d3b-4e23-b34a-ba4fa87d54a1

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:01:17
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:01:17

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Югозападна България, гр. Благоевград

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
БЛ001 2005/09/21 "ДУПНИЦА-ЛИФТ" ЕООД гр. Дупница, ул. Бачо Киро №10, ЕИК 109583719 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Нов адрес: гр. Дупница, ул. "Войводска" №9, ет. 1 с управител: Леонид Йосифов Хаздай те.0889212299
БЛ002 2005/11/07 ТРИО ЕЛИТ ООД ЕИК 109081474, гр. Кюстендил, ул. Петър Ников № 3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби на природен газ и втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БЛ003 2005/12/08 ЕТ МАРГАРИТА-П ПЕТРУН КОСТАДИНОВ ЕИК 109081474, гр. Благоевград, ул. Сан Стефано № 9,вх. Б Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № БЛ003/08.12.2005 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-046/10.07.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ004 2006/03/23 ЕТ "Олимпик-ИК-Иван Георгиев" ЕИК 040029718 гр. Сандански, ул. "Свобода" № 49, ет. 5, ап. 25 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода. Удостоверение № БЛ004/23.03.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-176/07.12.2017 г. на Зам.-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ005 2006/04/03 ЕТ Румен Кацарски-Златанов-Йордан Костадинов ЕИК 109058803, област Кюстендил, с. Пиперков чифлик Поддържане и ремонт на ацетиленови генератори Удостоверение № БЛ005/03.04.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-038/18.11.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ006 2006/05/15 ЕТ Асконе и син - Илко Терзиев ЕИК 811201674, гр.Сандански, ул. Св. Св. Кирил и Методий №31 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ006 / 15.05.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-035/ 04.06.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ007 2006/05/29 "ОРБЕЛ" АД ЕИК 101017594, гр. Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев № 73 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1.0 m/s (без асансьори с групово управлявани на три и повече асансьори). Удостоверение № БЛ007/29.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-048/07.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ008 2006/07/06 ЕТ ТИМЧО МЕЗЕРЛИЕВ ЕИК 101719804, гр.Петрич, Ул.Битоля №10, вх. А Поддържане, ремонтиране и преустройване автомобилни газови уредби за пропан-бутан/без изпълнение на неразглобяеми съединения. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БЛ009 2006/08/16 СД "ЗЛАТКОВ-ВЕРТТРАНС-С-ИЕ" ЕИК 109068092, гр.Кюстендил, ул. "Охрид" №4 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ010 2006/10/02 ЕТ "Красимир Йорданов-Лифт" ЕИК 819377395, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №8, вх. А, ет. 2, ап. 5 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ011 2006/10/02 ЕТ Емил Карамачев ЕИК 101104355, гр. Петрич, ул. Охрид № 41 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БЛ011/02.10.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-019/21.10.2009 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ012 2006/10/20 ЕТ ТИМЧО МЕЗЕРЛИЕВ ЕИК 101719804, гр.Петрич, Ул.Битоля №10, вх. А Поддържане, ремонтиране и преустройване автомобилни газови уредби за компресиран природен газ /без изпълнение на неразглобяеми съединения/. На основание § 1, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БЛ013 2006/11/20 ЕТ КРУС-КРУМ СТАМБОЛИЙСКИ ЕИК 101134448, гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 44, вх. А, ет. 8 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БЛ013/20.11.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-005/30.03.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ014 2006/11/29 ЕТ "БОЙКО ВАСЕВ-БОНИК-В" ЕИК 109036016, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 261, ап. 37 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ014/29.11.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-193/14.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ015 2007/02/12 ЕТ "МИТЕВ-ДИМИТЪР МИТЕВ" ЕИК 101519935, гр. Благоевград, ул. "Спартак" № 5 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ016 2007/03/14 "ЮЛЕН" АД ЕИК 101156430, гр. Банско, ул. "Пирин" № 94 Поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии и ски влекове.
БЛ017 2007/04/02 БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД ЕИК 819364374, гр. Дупница, ул.Самоковско шосе № 3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори) Удостоверение № БЛ017/02.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-020/21.10.2009 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ018 2007/04/25 ЕТ "ОТТИСС-ОГНЯН ТОМАНОВ" ЕИК 101025769, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 3, вх. А Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, строителни товаропътнически подемници и товарни платформени асансьори. Удостоверение № БЛ018/25.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-065/05.07.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ019 2007/04/26 ЕТ ЖИВКО ИЛИЕВ-ДЖИВ ЕИК 101542439, гр. Бгоевград, ул. Васил Левски № 13, вх. А, ет. 5, ап. 8 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ019/26.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-120/16.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ020 2007/04/26 ЕТ "БОЙКО МАВРОДИЕВ-ВЕРТИКАЛ СЕРВИЗ" ЕИК 020008613, гр. Благоевград, ж.к. "Ален мак", бл. 14, вх. Б, ет. 8, ап. 16 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ020/26.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-106/31.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
БЛ021 2007/05/21 "ОРАНОВО" ЕООД/"ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ" ЕООД ЕИК 113568954, гр. Перник, ул. "Средец" № 1 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ021/21.05.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-007/23.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
БЛ022 2007/06/06 ЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ЖОРО КОМПЛЕКС ЕИК 101027492, гр. Благоевград, ж.к. Октомври, бл. 12, ет. 5 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № БЛ022 / 06.06.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О- 036/25.04.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ023 2007/06/06 ЕТ "АСЯ-84-РУМЕН МАНОВ" ЕИК: 811154938, гр. Благоевград, ж.к. "Струмско"-център, бл. 12, вх. А, ет. 5, ап.15 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ024 2007/07/18 ЕТ ДИМИТЪР ФОТЕВ-64 ЕИК: 811178325, гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 9, вх. А, ет. 6, ап. 18 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ024/18.07.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-230/12.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ025 2007/07/26 ЕТ "АМБИЦИЯ-50-МИЛЧО СЪРБАКОВ" ЕИК: 811063522, гр. Разлог, ул. "Телемах Илиев" № 7 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ025/26.07.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-035/07.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
БЛ026 2007/08/08 ЕТ КЕН-СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ ЕИК: 101015084, гр. Сандански, ул. Струма № 4 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БЛ027 2007/08/31 "КОТЛОРЕМОНТ" ЕООД ЕИК: 109525673, гр. Дупница, ул. "Саморанска" № 37 Ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли с високо и ниско налягане, и стоманени промишлени газови инсталации и съоръженията към тях за втечнен въглеводороден газ с работно налягане до 1,6 МРа.
БЛ028 2007/09/17 СД "ВЕРТ-ТРАНС-МАЛИНОВИ И С-ИЕ" ЕИК: 811077002, гр. Гоце Делчев,ул. "Никола Мандушев" № 3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ029 2007/09/18 ЕТ ФЕРДИНАНД МИЛЧОВ-ФЕНИКА ЕИК: 109574976, гр. Кюстендил, кв. Запад, бл.61, вх. В, ет. 3, ап. 52 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ029/18.09.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О- 060/23.07.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ030 2007/10/01 ЕНЕРГОРЕМОНТ- БОБОВ ДОЛ АД EИК: 819380859, с. Голямо село Област Кюстендил Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни и разпределителни газопроводи за природен газ, газопроводи, съоръжения, инсталации и уредби за природен газ и втечнен въглеводороден газ със стоманени тръби, ацетиленови уредби, мостови и козлови кранове и кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни и несамоходни шасита. Удостоверение № БЛ030/01.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-110/01.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ031 2007/11/13 "ГАЗСТРОЙ. СЕРВИЗ ЗАРКОВ" ЕООД ЕИК: 101748738, с. Коларово, общ. Петрич, ул. "Никола Вапцаров" № 13 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Съдове, работещи под налягане; 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.Промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, вкл.газорегулаторните пунктове и горивните уредби към тях; 5.Газопроводи от мед с работно налягане до 0,1 МРа, свързани чрез студено пресоване; 6.Газопроводи с работно налягане до 1,2 МРа.
БЛ032 2007/12/15 "Асконе 2007" ООД ЕИК: 101785512, гр. Сандански, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ033 2008/02/07 ЕТ "Стоил Величков – Величкови" ЕИК: 109574905, гр. Кюстендил, ул. "Драгомир" № 11 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални промишлени и сградни газови инсталации за природен газ.
БЛ034 2008/02/21 "САВЕЛ" ООД ЕИК: 101638619, гр. Петрич, ул. "Скопие" № 6 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения, газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
БЛ035 2008/05/13 ЕТ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ-ЕЛСИДИ ЕИК: 109018985, гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 3, вх. Б, ап. 3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ035/13.05.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-039/17.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ036 2008/05/20 ЕТ Людмил Мицов – Ясен ЕИК: 109073901, с. Соволяно, обл. Кюстендил Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БЛ037 2008/05/21 КОЖУХГАЗ АД ЕИК: 101099730, гр. Петрич ул. Свобода №3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, газови инсталации и съоръжения за природен газ с максимално работно налягане 1,2 МРа, без изпълнение на неразглобяеми съединения върху метали Удостоверение № БЛ037/21.05.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О- 015/25.01.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ038 2008/05/21 ВЕЛБЪЖДГАЗ АД ЕИК: 109010858, гр. Кюстендил ул. Цар Освободител №182 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, газови инсталации и съоръжения за природен газ с максимално работно налягане до 1,6 МРа, без изпълнение на неразглобяеми съединения върху метали. Удостоверение № БЛ038/21.05.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О- 059/28.08.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ039 2008/06/06 "ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ" ЕАД ЕИК: 109513731, с. Големо село, област Кюстендил Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и греща вода, стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ, ацетиленови уредби, повдигателни съоръжения, асансьорни и строителни товаро-пътнически подемници.
БЛ040 2008/06/11 "САВЕЛ" ООД ЕИК: 101638619, гр. Петрич, ул. "Скопие" № 6 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения, газови инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ.
БЛ041 2008/06/30 "ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ЕИК: 121557014, гр. София, ж.к. "Левски Г", бл. 40, вх. А, ет. 2, ап. 8 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Съдове работещи под налягане 2.Парни и водогрейни котли 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4.Метални газови съоръжения и инсталации за природен газ 5.Газови съоръжения и исталации за втечнени въглеводородни газ.
БЛ042 2008/09/10 БУЛПЛАН ООД ЕИК: 819363137, гр. Кюстендил, ул. “Александър Стамболийски” № 51A Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газопроводи и газови sъоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ Удостоверение № БЛ042/10.09.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-014/06.08.2009 г. на И. Д. Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36б, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ043 2008/12/17 ЕТ МАЛИШЕВЦИ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕИК: 811117404, гр. Сандански, ул. Пирин № 1 1. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: - парни и водогрейни котли; - съдове, работещи под налягане; - тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 2. Поддържане и ремонтиране на: - разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ; - газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за втечнени wъглеводороднигазове. 3. Ремонтиране на мостови и козлови кранове Удостоверение № БЛ043 / 17.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-078 / 13.12.2012 г. на гл. директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ044 2009/03/11 Тиван ООД ЕИК: 200244273, гр. Петрич, ул. Битоля 10 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ и втечнен въглеводороден газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
БЛ045 2009/03/20 "Крус-Лифт" ООД ЕИК: 200513859, гр. Благоевград, ж.к "Еленово", бл. 44, вх. А, ет. 8, ап. 22 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ046 2009/03/20 "Въгледобив Бобов дол" ЕООД ЕИК: 113568954, гр. Бобов дол, ул. "Георги Димитров" Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ046/20.03.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-021/29.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
БЛ047 2009/04/30 "Булплан Диневи" ООД ЕИК: 200082704, гр. Кюстендил, ул. "Ал. Стамболийски" №51 А Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ.
БЛ048 2009/04/30 "Рила газ" АД ЕИК: 175089163, гр. София, ул. "Алабин 36, ет. 2 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа и съоръженията към тях. Удостоверение № БЛ048/30.04.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-047/07.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ049 2009/05/30 "ТЕС 2008" ООД ЕИК: 200223489, гр. Кюстендил, ул. "Овощарска" № 5, ет. 1 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ.
БЛ050 03.06.2009 ЕНЕРГОРЕМОНТ ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕИК: 200637789, с. Големо село, област Кюстендил община Бобов дол Ремонт, поддържане и преустройване на: 1. Pарни и водогрейни котли; 2. Sъдове, работещи под nалягане; 3. Tръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Pреносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ 5. Gазови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове 6. Aцетиленови уредби 7. Pовдигателни съоръжения 8. Aсансьори Удостоверение № БЛ050/03.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-014/02.12.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ051 2009/06/12 БЕТОН ЕООД ЕИК: 811183258, гр. Сандански, ул. Младост 12 1. Ремонт, поддържане и преустройване на: 1.1. Метални промишлени и сградни газови инсталации автомобилни газови уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове; 1.2. Повдигателни съоръжения. 2. Ремонт и поддържане на бутилки за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан. Удостоверение № БЛ051/12.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-139/29.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ052 2009/07/20 ТЕРМОСТРОЙ ООД ЕИК: 101646007 гр. Благоевград, ул. Даме Груев 24, вх.Б, ет.1, ап.2 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Тръбопроводи за водна пара игореща вода. 3. Съдове, работещи под налягане. 4. Газови съоръжения, инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ и за втечнени въглеводородни газове Удостоверение № БЛ052/20.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-081/15.12.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
БЛ053 2009/07/21 ЕТ "ТОПЛОКОМПЛЕКТ – 90 – ВАСИЛ АТАНАСОВ" ЕИК: 811050699, гр. Сандански ул. "Георги Кирков" № 7 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. 3. Съдове, работещи под налягане. 4. Газови инсталации за природен газ или за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,2 МРа Удостоверение № БЛ053/21.07.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-014/19.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
БЛ054 2009/08/14 "БЕЛЛА-СТИЛ" АД ЕИК: 101017263, гр. Петрич, ул. "Капитан Никола Парапанов" № 1 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
БЛ055 2009/11/09 "КОСТОВ-ПОПОВ" ООД ЕИК: 200615718, гр. Петрич, ж.к "Самуил", бл. 8А, ет. 5, ап. 13 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ055/09.11.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-015/23.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ056 2009/11/09 ЕТ Младен Костадинов БУЛСТАТ 101022335, гр. Благоевград, ул. Стефка Филипова № 21 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № БЛ056/09.11.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-006/25.01.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ057 2010/02/04 "ОВЕРГАЗ ЗАПАД" АД ЕИК: 109010858 гр. Кюстендил ул. "Цар Освободител" № 182 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи и газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ. Удостоверение № БЛ057/04.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-043/22.07.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
БЛ058 2010/07/22 "ФЕНИКА" ЕООД ЕИК: 200977521, гр. Кюстендил, ул. "Гладстон" № 22, бл. 13, ет. 7, ап. 20 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ059 2011/05/17 "ЛЕОНЛИФТ" ООД ЕИК: 201441544, гр. Дупница, ул. "Крайречна" № 1, вх. А, ет. 4 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори съсскорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
БЛ060 2011/05/19 ЕТ "ВАСИЛ ЗРЪНЧЕВ - РАМЕТ" ЕИК: 819412221, гр. Дупница, ул. "Тютюнева долина" № 1 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
БЛ061 2012/02/03 ТЕХНОГАЗ 89 ЕООД ЕИК: 201774495, гр. Кюстендил, ул. Яне Сандански № 19 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; Удостоверение № БЛ061/03.02.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-099/02.10.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Съдове, работещи под налягане;
3.Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди и горивни уредби за природен газ;
4. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди и горивни уредби за втечнени въглеводородни газове.
БЛ062 2012/03/08 ХЛАДИЛЕН И ЕЛ СЕРВИЗ РАЗЛОГ ООД ЕИК 101733558, гр. Разлог, ул. Предел № 11 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягане до 0,05 МРа. Удостоверение № БЛ062/08.03.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-227/06.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2.Водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110 ºС.
3. Метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
БЛ063 2012/08/01 ЕТ "ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ЖОРО КОМПЛЕКС" ЕИК 101027492, гр. Благоевград, ж.к. "Октомври", бл. 12, ет. 5 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с едноскоростно или двускоростноасинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № БЛ063/01.08.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-104/13.12.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
БЛ064 2012/08/30 ЕТ "ЮЛИЯН ДЖОНЕВ-ГАЗДОМ" ЕИК: 109602450, гр. Кюстендил ул. "Македония" № 26, бл. 53, вх. В, ет. 5, ап. 49 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ. Удостоверение № БЛ064/30.08.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-233/13.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ065 2012/11/06 ГЕОРГИ СЛАВОВ-Г.В. ЕООД ЕИК: 109604580, гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител 270, вх.Б, ет.5, ап.45 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с изключение на ограничителните им устройства; Удостоверение № БЛ065/06.11.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-216/23.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Съдове, работещи под налягане, с изключение на ограничителните им устройства.
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода, с изключение на ограничителните им устройства.
4. Стоманени или пластмасови газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ.
БЛ066 2013/01/28 "МАРИНОВ АСАНСЬОРИ" ЕООД гр. Кюстендил, ж.к. „Запад”, бл. 61, вх. Б, ет. 3, ап. 31, ЕИК 202259523 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електрохидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25m.
БЛ067 2013/03/21 ЕТ "ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ЖОРО КОМПЛЕКС" гр. Благоевград, ж.к. „Запад”, бл. 12, ап. 15 и ЕИК 101027492 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № БЛ067/21.03.2013 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-34/17.06.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
БЛ068 2013/03/22 "ОТТИСС ЛИФТ ГРУП" ЕООД гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” 3, вх. А и ЕИК 202263347 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
БЛ069 2013/06/03 "ФОТЕВ 2013" ЕООД гр. Сандански, ж.к. "Спартак", бл. 9, вх. А, ет. 6, ап. 18 и ЕИК 202471214 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ070 2014/01/15 "ЕЛПРОМ-ТРАФО" АД гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ № 63 и ЕИК 109003034 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове. Състояние към: 30.04.2014 г. "ЕЛПРОМ - ТРАФО СН" АД
БЛ071 2014/02/06 "АТОМИК-ИНВЕСТ" ООД гр. Сапарева Баня, ул. "Германея" № 1 и ЕИК 109531195 Поддържане, ремонтиране и преустройване на висящи въжени линии и ски-влекове.
БЛ072 2014/05/29 "ФЕНИКА ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД гр. Кюстендил, ул. "Гладстон" № 22, ет. 7, ап. 20 и ЕИК 203007557 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
БЛ073 09.10.2014 г. "ЛЕОНЛИФТ" ООД ЕИК: 201441544, гр. Дупница, ул. "Крайречна" № 1, вх. А, ет. 4 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ074 01.06.2016 г. "СТРОИТЕЛНА ФИРМА-РИЛА" ЕООД гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №98, ет. 1 и ЕИК 819363781 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове; 2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или на несамоходни шасита; 3. Товарозахващащи приспособления; 4. Подвижни работни плошадки.
БЛ075 10.06.2016 г. "ВЕРТТРАНС АС" ЕООД гр. Кюстендил, кв. "Запад", бл. 68, вх. А, ет. 5, ап. 17 и ЕИК 203661222 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БЛ076 25.08.2016 г. "САВЕЛ" ООД, гр. Петрич, ул. "Скопие" №6 и ЕИК: 101638619 поддържане и ремонтиране на:
1. Съдове, работещи под налягане;
2. Парни и водогрейни котли;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
БЛ077 29.09.2016 г. "ВЕРТИКАЛ СЪРВИЗ" ООД гр. Благоевград, ж.к. "Аленмак", бл. 14 , вх. Б, ет. 8 и ЕИК204056767 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
БЛ078 19.12.2016 г. "ЛЕОНЛИФТ" ООД гр. Дупница, ул. "Крайречна" № 1, вх. А, ет. 4, ЕИК: 201441544 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и дружи подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините, независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
БЛ079 09.01.2017 г. "ЕНЕРГОРЕМОНТ-БОБОВ ДОЛ" ЕАД с. Големо село, област Кюстендил, община Бобов дол, ЕИК: 819380859 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли, включително и ограничителните им устройства; 2.Съдове, работещи под налягане, включително и ограничителните им устройства; 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла, разпределителни газопроводи и отклоненията към тях за природен газ; 5.Газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове; 6.Мостови и козлови кранове; 7.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 8.Товарозахващащи приспособления; 9.Окачени кошове за повдигане на хора; 10.Подвижни работни площадки. II. Поддържане на газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № БЛ079/09.01.2017 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-32/13.06.2019 г. на За Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 1 и ал. 4 от ЗТИП.
БЛ080 17.03.2017 г. "БЕТОН" ЕООД гр. Сандански, ул.“Младост“ №12 и ЕИК 811183258 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Метални промишлени и сградни газови инсталации, газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове; 2.Съдове, работещи под налягане; 3.Товароподемни кранове; 4. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 6. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 7. Товарозахващащи приспособления; 8. Окачени кошове за повдигане на хора; 9. Подвижни работни площадки.
БЛ081 30.03.2017 г. "ХЛАДИЛЕН И ЕЛ СЕРВИЗ РАЗЛОГ" ООД гр. Разлог, ул. "Предел" № 11, ЕИК 101733558 Поддъежане, ремонтиране и преустройване на: 1.Газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла, горивни уредби на промишлени газови инсталации, газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ; 2.Метални газопроводи, газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове; 3.Парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110 ºС.
БЛ082 09.06.2017 г. "МИТЕВ ЛИФТ" ЕООД гр. Благоевград, ул. "Спартак" № 5, ЕИК: 204328466 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ083 25.09.2017 г. ЕТ "МЛАДЕН КОСТАДИНОВ" гр. Благоевград, ул. "Малашево" № 20, ЕИК: 201972228 Поддържане и ремонтиране на асансьори с височина на повдигане до 25 метра и скорост на движение 0,71 m/s, с неголяма сложност на конструкцията.
БЛ084 15.01.2018 г. "ГАЗДОМ-74ЮД" ЕООД гр. Кюстендил, бул. "Македония" № 26, вх. В, ет. 5, ап. 49, ЕИК: 202813588 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения: газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа.
БЛ085 30.04.2018 г. "ОНАКС" ЕООД гр. Благоевград, ул. "Дойран" № 17, ЕИК: 200189738 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Метални газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла на сградни, промишлени и бутилкови газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Газови уреди за природен газ.
БЛ086 03.07.2018 г. "ЕНЕРДЖИ АИС" ЕООД гр. Кюстендил, ул. "Шести Септември" № 9, бл. 21, вх. Б, ет. 4, ап. 20 ЕИК 203481306 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации, газорегулаторни пунктове и табла за природен газ и втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди.
БЛ087 20.08.2018 г. "ИММСЪРВИС 74" ЕООД гр. Кюстендил, кв. "Запад", бл. 3-А, вх. В, ет. 6, ап. 14, ЕИК: 204848214 Поддържане на газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
БЛ088 18.10.2018 г. "ОТТИСС ЛИФТ ГРУП" ЕООД гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 3, вх. А и ЕИК 202263347 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
БЛ089 21.11.2018 г. "ТЕРМОНОВА" ЕООД гр. Дупница, ул. "Йордан Йовков" № 1, ЕИК: 109609128 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградни газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Газови уреди за природен газ.
БЛ090 21.03.2019 г. „ТЕРМОТЕХ ДИЗАЙН“ ЕООД гр. Петрич, ул. „Атанас Лютвиев“ № 3, ЕИК 205196544 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла, и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Газопроводи и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Газопроводите, газови съоръжения и инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа;
5. Газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
БЛ091 21.03.2019 г. „ТОЛИДО ТРАНС“ ООД с. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Спартак“ № 43, ЕИК 200403537 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла, и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Газопроводи и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Газопроводите, газови съоръжения и инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа;
5. Газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
БЛ092 21.03.2019 г. „СТРИМОНА СТРОЙ“ ЕООД гр. Петрич, ул. „Тракия“ № 11, ЕИК 121545581 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови и козлови кранове;
2. Портални и полупортални кранове;
3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Товарозахващащи приспособления;
IV. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 оС и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голям от числото 100;
V. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голям от числото 100.
БЛ093 15.04.2019 г. "БАРС 79" ЕООД гр. Петрич, ул. "Свобода" № 3, ЕИК: 205360171 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Метални газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Метални газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Газови уреди за природен газ.
БЛ094 23.04.2019 г. "ЖОРО КОМПЛЕКС" ООД гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" № 13, вх. А, ЕИК: 205541531 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ095 08.08.2019 г. "АСКОНЕ-2007" ООД гр. Сандански, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 31, ЕИК: 101785512 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г.(обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
БЛ096 09.08.2019 г. "АМБИЦИЯ-50" ЕООД гр. Разлог, ул. "Телемах Илиев" № 7, ЕИК: 205664434 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ097 10.09.2019 г. "ЕМТЕХ КЛИМА" ЕООД гр. Кюстендил, ул. "Васил Априлов" № 14, ЕИК: 205676536 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Газапроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла, и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Газовите съоръжения, газопроводите, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Газови уреди за природен газ и втечнени въглеводордни газове.
БЛ098 06.01.2020 г. "ФЕНИКА ВЕРТИКАЛ" ООД гр. Кюстендил, ул. "Гладстон" № 22, бл. 13, ет. 7, ап. 20 ЕИК: 203727277 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ099 06.01.2020 г. "АНТАЛАВИЧЕВ 2018" ЕООД гр. Сандански, ул. "Стефан Стамболов" № 36 ЕИК: 205172649 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Метални газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа.
2. Метални газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ;
3. Метални газопроводи, газовите съоръжения и инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа.
II. Поддържане на газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.
БЛ100 12.02.2020 г. "ИЗАМЕТ 05" ЕООД гр. Дупница, ул. "Разметаница" № 5 ЕИК: 109592198 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електрохидравлично задвижване, със скорост на движение до 1,0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
БЛ101 10.03.2020 г. "ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ-САНДАНСКИ" ЕООД гр. Сандански, ул. "Скопие" № 21 ЕИК: 203808206 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивните уредби на промишлени газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации за природен газ.
II. Поддържане и ремонтиране на газови уреди за природен газ.
БЛ102 09.06.2020 г. "ОТИСЕН" ООД гр. Благоевград, ул. "Струмско център", бл. 28, вх. А, ет. 6, ап. 16 ЕИК: 204860795 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
БЛ102 09.06.2020 г. "ОТИСЕН" ООД гр. Благоевград, ул. "Струмско център", бл. 28, вх. А, ет. 6, ап. 16 ЕИК: 204860795 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.